EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСФОРМАЦІЯ КУЛЬТУРНОГО КОДУ ТА ДЕРЖАВНОСТІ В ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНУ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК У КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ
М. Г. Орел

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.95

УДК: 351:321

М. Г. Орел

ТРАНСФОРМАЦІЯ КУЛЬТУРНОГО КОДУ ТА ДЕРЖАВНОСТІ В ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНУ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК У КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

У статті започатковано дослідження взаємозв'язку трансформації культурного коду народу (нації) та кризи державності в епоху постмодерну, характеристики яких є змінними величинами та цінністю, яка завжди має об'єктивно-суб'єктивну природу, а зниження їх вітального потенціалу є загрозою безпеці життєдіяльності індивіду та соціуму. Показано, що без вказаних досліджень неможливо належним чином обгрунтувати пріоритетні цілі щодо адекватного реагування на кризу державності. Доведено, що в умовах постмодерну, має місце стійка квазікерована тенденція руйнування культурних кодів народів (націй). У зв'язку з інтенсифікацією диференціації суспільства за різними ознаками, виникають кризові явища, які загрожують вітальному потенціалу стійкості державності практично всіх країн світу, зважаючи на це акцентується увага на важливості збереження культурного коду народу (нації), національних цінностей, а також налагодженні належних взаємозв'язків між компонентами державності (політичні інститути, населення, територія тощо). Що має розглядатися як пріоритет політичних інститутів та інституцій в епоху постмодерну та епоху "плинної (текучої) реальності" як запоруки недопущення втрати (розпаду) національної держави. Показано, що у зростанні динаміки руйнації культурних кодів та інтенсивності кризових явищ для державності значну роль відіграють генерація соціокультурних реальностей, яких насправді не існує (симулякрів) та підміна національних цінностей національними інтересами інших країн, що є реальною загрозою природному буттю нації, унікальні культурні особливості якої є визначальним чинником її суверенного права на формування національної, за своєю сутністю, державності.

Ключові слова: культурний код народу (нації); національні цінності; ціннісні орієнтації; державність; вітальний потенціал державності; епоха постмодерну; національна безпека; загрози національній безпеці.

Література

1. Ситник Г.П. Інституційно-цивілізаційна парадигма дослідженення проблем та державно-управлінських аспектів забезпечення національної безпеки // Вісник НАДУ.— 2011. — Вип. 2. — С. 25—34.
2. Державне управління національною безпекою монографія / Г.П. Ситник. — К.: НАДУ, 2004. — 408 с.
3. Горбулін В.П., Качинський А.Б., Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки: монографія / В.П. Горбулін, А.Б. Качинський. — К.: НІСД, 2010. — 288 с.
4. Орел М.Г. Політична безпека як наукова категорія та мета системи державного управління у сфері політичної безпеки / М.Г. Орел // Держава та регіони: Науково-виробничий журнал / За ред. О.В. Покатаєвої. — Запоріжжя: КПУ, 2017. — № 2 (58). — С. 11—16. — Серія "Державне управління".
5. Бауман З. Текучая современность / Пер. с англ. под ред. Ю.В. Асочакова. — СПб.: Питер, 2008. — 240 с.
6. Бауман З. Индивидуализированное общество / Пер. с англ. под ред. В.Л.Иноземцева. — М.: Логос, 2005. — 390 с.
7. Бодрийяр Ж. Общество потребления. — М.: Республика, Культурная революция, 2006.
8. Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая экономия / Пер. с нем. А.Б. Григорьева, В.Д. Седельника; послесловие В.Г. Федотовой, Н.Н. Федотовой. — М.: Прогресс-Традиция; Издательский дом "Территория будущего" (Серия "Университетская библиотека Александра Погорельского"), 2007. — 464 с.
9. Wolfers A. A Discord and Collaboration. Essay of International Politics. Foreword by Reinhold Niebuhr; Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1962.
10. Тойнби А. Исследование истории: возникновение, рост и распад цивилизаций. — Т. 1.— М.: АСТ, АСТ Москва. — 2009. — 355 с.
11. Шарп Джін. Від диктатури до демократії: концептуальні засади здобуття свободи / Пер. з англ. Ін-т ім. Aльберта Ейнштейна. — Львів: Сполом, 2004. — 83 с.
12. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон; Пер. с англ. Т. Велимеева. Ю. Новикова. — М.: АСТ, 2003. — 603 с.
13. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. — Т.2 Всемирно-исторические перспективы / Пер. с нем. и примеч. И.И. Миханькова. — М.: Мысль, 1998. — 606 с.
14. Багдасарян В.Э. Витальный подход к сложным социальным системам [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://rusrand.ru/docconf/vitalnyj-podhod-k-slozhnym-sotsialnym-sistemam
15. Гиббон Э. История упадка и разрушения Великой Римской империи: закат и падение Римской империи: в 7 т. — М.: ТЕРРА, 2008.
16. Пірен М. Національна ідея — стрижнева основа утвердження цінностей громадянського суспільства в Україні // Зб. наук. пр. УАДУ / Кол. авт.; За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. — К.: УАДУ, 2001. — С. 65—78.
17. Степико М. Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування: монографія [Електронний ресурс] / М. Т. Степико. — К.: НІСД, 2011. — 336 с. — Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Ident-62307.pdf
18. Гумильов Л. Этногенез и биосфера Земли. М.: Айрис-Пресс, 2013. — 560 с.
19. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Пер с фр. Н.А. Шматко — М.: Инстиут эксприментальной социологии; Спб.: Алетейя, 1998. — 160 с.
20. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства це церковного и гражданского. Сочинения: В 2 т. Т. 2. — М.: Мысль, 1991. — 736 с.
21. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. — М.: ГУ ВШЭ, 2000. — 608 с.
22. Ferguson N. Empire: The rise and demise of the British World Order and the lessons for Global Power. — N.Y., 2003.
23. Коэн Д., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория / Д. Коэн, Э. Арато. — М.: Весь Мир, 2003. — 784 с.
24. Дарендорф, Р. Современный социальный конфликт: Очерк политики свободы / Р. Дарендорф; пер. с нем. Л.Ю.Пантина. — М.: РОССПЭН, 2002. — 284 с.
25. Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь / Пер. з англ. — М.: Весь мир, 2004. — 120 с.
26. Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. Московские лекции и интервью. — М.: Academia. — 1995. — 252 с.
27. Розпутенко І. Третє тисячоліття — Україна і неоколоніалізм. — К.: К.І.С., 2014. — 356 с.

M. Orel

TRANSFORMATION OF THE CULTURAL CODE AND STATEHOOD IN THE POSTMODERN ERA AND CORRELATION BY THEM IN THE CONTEXT OF POLITICAL SECURITY

Summary

The article began a study of the relationship between the transformation of the cultural code of the people (nation) and the crisis of statehood in the postmodern era, the characteristics of which are variables and value, which always has an objectively subjective nature, and a decrease in its vital potential is a threat to the security of the individual and society. It is shown that without these studies it is impossible to properly justify the priority goals regarding an adequate response to the crisis of statehood. It has been proven that under the conditions of postmodern, there is a persistent quasi-controlled tendency to destroy the cultural codes of peoples (nations). In connection with the intensification of differentiation of society according to various criteria, crisis phenomena arise that threaten the vital potential of statehood stability in almost all countries of the world, and therefore, attention is focused on the importance of preserving the cultural code of a people (nation), national values, as well as establishing appropriate relationships between the components of statehood (political institutions, population, territory, etc.). This should be considered as a priority of political institutions and institute in the postmodern era and the era of "fluid reality", as confirmation of the prevention of the loss (destruction) of the national state. It is shown that with the intensification of the dynamics of the destruction of cultural codes and the intensity of crisis phenomena for statehood, a significant role is played by the generation of socio-cultural realities that do not actually exist (simulacra) and the substitution of national values by the national interests of other countries, which is a real threat to the natural existence of nations, unique cultural the peculiarities of which are the determining factors of its sovereign right to form a national, by its content, statehood.

Keywords: cultural code of the people (nation); national values; value orientations; statehood; vital potential of statehood; the era of the postmodern; National security; threats to national security.

References

1. Sytnyk, H.P. (2011), "Institutional civilization paradigm studying the problems and state-management aspects of ensuring national security", Visnyk NADU, vol. 2, pp. 25—34.
2. Sytnyk, H.P. (2004), Derzhavne upravlinnia natsional'noiu bezpekoiu Ukrainy (teoriia i praktyka) [Public administration of national security of Ukraine (Theory and Practice)], NADU, Kyiv, Ukraine.
3.Horbulin, V.P. and Kachyns'kyj, A.B. (2010), Stratehichne planuvannia: vyrishennia problem natsional'noi bezpeky [Strategic planning: solving national security problems], NISD, Kyiv, Ukraine
4. Orel, M.G. (2017), "Political security as a category and the purpose of the system of governance in the sphere of political security", Derzhava ta rehiony. Seriia: Derzhavne upravlinnia: Naukovo-vyrobnychyj zhurnal, no. 2(58), pp. 11—16.
5. Bauman, Z. (2008), Tekuchaja sovremennost' [Flowing modernity], Peter, St. Petersburg, Russia.
6. Bauman, Z. (2005), Individualizirovannoe obshhestvo [Individualized Society], Logos, Moscow, Russia.
7. Bodrijjar, Zh. (2006), Obshhestvo potreblenija [Consumer society], Respublika, Kul'turnaja revoljucija, Moscow, Russia.
8. Bek, U. (2007), Vlast' i ee opponenty v jepohu globalizma. Novaja vsemirno-politicheskaja jekonomija [Power and its opponents in the era of globalism. New World Political Economy], Progress-Tradicija; Izdatel'skij dom "Territorija budushhego", Moscow, Russia.
9. Wolfers, A. (1962), A Discord and Collaboration. Essay of International Politics. Foreword by Reinhold Niebuhr, The Johns Hopkins Press, Baltimore, USA.
10. Tojnbi, A. (2009), Issledovanie istorii: vozniknovenie, rost i raspad civilizacij [The study of history: the emergence, growth and disintegration of civilizations], AST, Moscow, Russia.
11. Sharp, D. (2004), Vid dyktatury do demokratii: kontseptual'ni zasady zdobuttia svobody [From dictatorship to democracy: conceptual ambush of freedom], Spolom, L'viv, Ukraine.
12. Hantington, S. (2003), Stolknovenie civilizacij [The Clash of Civilizations], AST, Moscow, Russia.
13. Shpengler, O. (1998), Zakat Evropy. Ocherki morfologii mirovoj istorii. Vsemirno-istoricheskie perspektivy [The decline of Europe. Essays on the morphology of world history. World Historical Perspectives], Mysl', Moscow, Russia.
14. Bagdasarjan, V.Je. (2014), "Vital Approach to Complicated Social Systems", available at: http://rusrand.ru/docconf/vitalnyj-podhod-k-slozhnym-sotsialnym-sistemam (Accessed 4 October 2018).
15. Gibbon, Je. (2008), Istorija upadka i razrushenija Velikoj Rimskoj imperii: zakat i padenie Rimskoj imperii [The history of the decline and destruction of the Great Roman Empire: the decline and fall of the Roman Empire], TERRA, Moscow, Russia.
16. Piren, M. (2001), "National Idea - Strizhnev Basis of the Validation of the Values of the Great Suspension in Ukraine", Zb. nauk. pr. UADU, pp. 65—78.
17. Stepiko, M.T. (2011), "Ukrainian identity: the phenomenon and principles of formation", NISS, Kyiv, Ukraine, available at: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Ident-62307.pdf] (Accessed 4 December 2018).
18. Gumil'ov, L. (2013), Jetnogenez i biosfera Zemli [Ethnogenesis and the biosphere of the Earth], Ajris-Press, Moscow, Russia.
19. Liotar, Zh.-F (1998), Sostojanie postmoderna [Postmodern state], Instiut jeksprimental'noj sociologii, Moscow, Russia; Aletejja, St. Petersburg, Russia.
20. Hobbs, T. (1991), Leviafan, abo Materiia, forma i vlada derzhavy tserkovnoho i tsyvil'noho. Tvory [Leviathan, or Matter, the form and power of the state church and civilian], Mysl', Moscow, Russia.
21. Kastel's, M. (2000), Informacionnaja jepoha: jekonomika, obshhestvo i kul'tura [Information Age: Economy, Society and Culture], Vysshaja shkola jekonomiki, Moscow, Russia.
22. Ferguson, N. (2003), Empire: The rise and demise of the British World Order and the lessons for Global Power, New York, USA.
23. Kojen, D. and Arato, Je. (2003), Grazhdanskoe obshhestvo i politicheskaja teorija [Civil society and political theory], Ves' Mir, Moscow, Russia.
24. Darendorf, R. (2002), Sovremennyj social'nyj konflikt: Ocherk politiki svobody [Contemporary social conflict: Essay on the politics of freedom], ROSSPJEN, Moscow, Russia.
25. Giddens, Je. (2004), Uskol'zajushhij mir: kak globalizacija menjaet nashu zhizn' [The slippery world: how globalization is changing our lives], Ves' mir, Moscow, Russia.
26. Habermas, Ju. (1995), Demokratija. Razum. Nravstvennost' Moskovskie lekcii i interv'ju [Democracy. Mind. Moral. Moscow lectures and interviews], Academia, Moscow, Russia.
27. Rozputenko, I. (2014), Tretie tysiacholittia — Ukraina i neokolonializm [The third millennium — Ukraine and neocolonialism], K.I.S., Kyiv, Ukraine.

№ 2 2019, стор. 95 - 101

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 966

Відомості про авторів

М. Г. Орел

к. держ. упр., докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, Головний вчений секретар наукової установи ГО "Академія національної безпеки"

M. Orel

PhD (Public administration), doctoral candidate of the Department of Globalistics, European integration аnd the National security, National Academy of Public Administration, the President of Ukraine, Chief Scientific secretary of the scientific institution of the Public organization "Academy of National Security"

Як цитувати статтю

Орел М. Г. Трансформація культурного коду та державності в епоху постмодерну та їх взаємозв'язок у контексті політичної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 2. С. 95–101. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.95

Orel, M. (2019), “Transformation of the cultural code and statehood in the postmodern era and correlation by them in the context of political security”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 95–101. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.95

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.