EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Д. С. Мартишин

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.102

УДК: 351

Д. С. Мартишин

СОЦІАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Анотація

Статтю присвячено теоретичним та практичним питанням соціального вчення Православної Церкви України. Розглянуто особливості розвитку Православної Церкви України, основні питання діалогу релігійних організацій та державних органів влади, шляхи розвитку взаємовідносин церкви та держави в умовах глобалізації. Доведено, що Православна Церква України, розкриваючи християнинові його власний багатий духовний світ, актуалізуючи та вмотивовуючи його соціальну й політичну активність, надихаючи на творчість та процеси конструктивного пізнання, творення, змінення світу, значною мірою огороджує людину від різних соціальних і політичних конфліктів, у тому числі між людиною та суспільством. Тому не викликає заперечень те, що християнство у своїй проповіді та соціальному служінні формує поле сучасної української політики.
У статті також розглянуто соціальне вчення церкви стан розбудови громадянського суспільства в Україні у контексті конструктивної взаємодії церкви, українського суспільства та держави. Проаналізовано основні етапи розвитку соціальної думки християнської церкви з урахуванням специфіки та зв'язку духовного знання людства з державним управлінням.
З точки зору соціального вчення церкви, розмежування церкви і сучасної української держави є гальмом на шляху модернізації політичної системи України. Суперечливі процеси сучасної української політики, всебічні наслідки глобалізації, процеси модернізації політичної культури, зміна культурного ландшафту України, демографічні наслідки потребують переосмислення парадигми протиставлення релігійного та світського суспільств. Основним вектором модернізації політичної системи України і одночасно легітимним фактором змін у сучасних умовах є не лише процеси демократизації, а й включення релігійного компонента, зокрема соціального вчення Православної Церкви України, політичної теології в процеси державотворення, інтерпретацію та будівництво політичної реальності України.

Ключові слова: соціальне вчення церкви; теологія; держава; християнство; релігія; соціальна думка; наука; філософія; політика; етика; мораль; духовність; творчість; державне управління; політична теологія.

Література

1. Вселенський Патріарх Варфоломій. Віч-на-віч із Тайною. Православне християнство у сучасному світі. — К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. — 360 с.
2. Гавриїл (Я.В. Кризина), архім.; Діонісій Мартишин, прот.; Павло Бочков, свящ. Вступ до православної теології: посібник / Я.В. Кризина, Д.С. Мартишин, П.В. Бочков. — К.: ДП "Вид. дім "Персонал", 2018. — 296 с.
3. Духовний заповіт Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира. — К.: Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Володимира, 2016. — 40 с.
4. Кирило (Говорун), архимандрит. Українська публічна теологія.— К.: Відкритий Православний Університет Святої Софії-Премудрості, ДУХ І ЛІТЕРА, 2017. — 144 с.
5. Мартишин Д.С. Діалог Української Православної Церкви та суспільства у процесі політичних трансформацій України: монографія / Д.С. Мартишин. — Київ: ДП "Вид. дім "Персонал", 2017. — 272 с.
6. Мартишин Д.С. На шляху до віри: основи Православ'я: навч. посіб. / протоієрей Діонісій Мартишин. — К.: ДП "Видавничий дім "Персонал", 2010. — 184 с.
7. Мартышин Дионисий, протоиерей. Социальная работа Церкви как наука на современном этапе развития общества // Богословско-исторический сборник. Юбилейный выпуск. — Калуга, 2016. — С. 51—62.
8. Основи соціальної концепції Української Православної Церкви. — К.: Інформ.-вид. центр УПЦ, 2002. — 80 с.
9. Соціально зорієнтовані документи Української Греко-Католицької Церкви (1989—2008) [Джерела християнського суспільного вчення та служіння,1] / Заг. ред. Леся Коваленко. — Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2008. — 711 с.
10. Чопей Богдан, Мартышин Дионисий, протоиерей. Основы социального учения Русской Православной Церкви: учеб. пособие / Богдан Чопей, прот. Дионисий Мартышин. — К.: Духовно-просветительский Центр имени Святых Апостолов, ДП "Издательский дом "Персонал", 2013. — 306 с.

D. Martyshyn

SOCIAL DOCTRINE OF THE ORTHODOX CHURCH OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF POLITICAL TRANSFORMATION OF THE UKRAINIAN SOCIETY

Summary

The article is devoted to theoretical and practical questions of social teaching of the Orthodox Church of Ukraine. The peculiarities of the development of the Orthodox Church of Ukraine, the main issues of the dialogue of religious organizations and state authorities, ways of developing relations between the Church and the state in the conditions of globalization are considered. It is proved that the Orthodox Church of Ukraine, revealing to Christian its own rich spiritual world, actualizing and motivating their social and political activity, inspiring on creativity and processes of constructive knowledge, creation, change of the world, to a large extent protects a human from various social and political conflicts, including between people and society. Therefore, there is no objection to the fact that Christianity, in its preaching and social service, forms the field of modern Ukrainian politics.
The article also examines the social doctrine of the Church, the state of development of civil society in Ukraine in the context of constructive interaction between the Church, Ukrainian society and the state. The main stages of development of social thought of the Christian Church are analyzed with account of specificity and connection of spiritual knowledge of humanity with state administration.
From the point of view of the social doctrine of the Church, the delimitation of the Church and modern Ukrainian state is a brake on the path of modernization of the political system of Ukraine. The contradictory processes of modern Ukrainian politics, the comprehensive consequences of globalization, the processes of modernizing of political culture, changing the cultural landscape of Ukraine, demographic consequences require a rethinking of the paradigm of opposition between religious and secular societies. The main vector of the modernization of the political system of Ukraine and at the same time the legitimate factor of changes in modern conditions is not only the processes of democratization, but also the inclusion of the religious component, in particular the social doctrine of the Orthodox Church of Ukraine, political theology in the processes of state formation, interpretation and construction of the political reality of Ukraine.

Keywords: social doctrine of the Church; theology; state; Christianity; religion; social thought; science; philosophy; politics; ethics; morality; spirituality; creativity; state administration; political theology.

References

1. Varfolomii, Vselenskyi Patriarkh (2011), Vich-na-vich iz Tainoiu. Pravoslavne khrystyianstvo u suchasnomu sviti [Face-to-face with Secret. Orthodox Christianity in the modern world], DUKh I LITERA, Kyiv, Ukraine.
2. Kryzyna, Ya. V. Martyshyn, D. S. and Bochkov, P. V. (2018), Vstup do pravoslavnoi teolohii [Introduction to Orthodox theology], Vyd. dim "Personal, Kyiv, Ukraine.
3. Fond pam'iati Blazhennishoho Mytropolyta Volodymyra (2016),Dukhovnyj zapovit Predstoiatelia Ukrains'koi Pravoslavnoi Tserkvy Blazhennishoho Mytropolyta Kyivs'koho i vsiiei Ukrainy Volodymyra [The spiritual testament of the Primate of the Ukrainian Orthodox Church of His Beatitude Metropolitan Volodymyr of Kyiv and All Ukraine], Fond pam'iati Blazhennishoho Mytropolyta Volodymyra, Kyiv, Ukraine.
4. Kyrylo (Hovorun), archimandrite (2017), Ukrainska publichna teolohiia [Ukrainian Public Theology], Vidkrytyi Pravoslavnyi Universytet Sviatoi Sofii-Premudrosti, Dukh i Litera, Kyiv, Ukraine.
5. Martyshyn, D. S. (2017), Dialoh Ukrains'koi Pravoslavnoi Tserkvy ta suspil'stva u protsesi politychnykh transformatsij Ukrainy [Dialogue of the Ukrainian Orthodox Church and Society in the process of political transformation of Ukraine], Vyd. dim "Personal, Kyiv, Ukraine.
6. Martyshyn, D. S. (2010), Na shliakhu do viry: osnovy Pravoslav'ia [On the path to faith: the foundations of Orthodoxy], Vyd. dim "Personal, Kyiv, Ukraine.
7. Martyshyn, D. (2016), "Social work of the Church as a science at the present stage of development of society", Bohoslovsko-ystorycheskyj sbornyk. Yubylejnyj vypusk, pp. 51—62.
8. Ukrainian Orthodox Church (2002), Osnovy sotsialnoi kontseptsii Ukrainskoi Pravoslavnoi Tserkvy [Fundamentals of the Social Concept of the Ukrainian Orthodox Church], Inform. — vyd. tsentr UPTs, Kyiv, Ukraine
9. Kovalenko, L. (2008), Sotsial'no zoriientovani dokumenty Ukrains'koi Hreko-Katolyts'koi Tserkvy (1989 — 2008) (Dzherela khrystyians'koho suspil'noho vchennia ta sluzhinnia) [Socially oriented documents of the Ukrainian Greek Catholic Church (1989—2008) (Sources of Christian social doctrine and service)], Vydavnytstvo Ukrains'koho Katolyts'koho Universytetu, L'viv, Ukraine.
10. Chopej, B. and Martyshyn, D. (2013), Osnovy sotsyal'noho uchenyia Russkoj Pravoslavnoj Tserkvy [The foundations of the social doctrine of the Russian Orthodox Church], Vyd. dim "Personal, Kyiv, Ukraine.

№ 2 2019, стор. 102 - 106

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 770

Відомості про авторів

Д. С. Мартишин

к. н. з богосл., доцент, завідувач кафедри українознавства, православ'я та теології, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

D. Martyshyn

candidate sciences in theology, Associate Professor, head of the Department of Ukrainian Studies, Orthodoxy and Theology, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

Як цитувати статтю

Мартишин Д. С. Соціальне вчення православної церкви України в умовах політичної трансформації українського суспільства. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 2. С. 102–106. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.102

Martyshyn, D. (2019), “Social doctrine of the orthodox church of Ukraine in the conditions of political transformation of the ukrainian society”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 102–106. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.102

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.