EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕКРЕАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ГОЛОВНА СКЛАДОВА РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
А. С. Близнюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.124

УДК: 351.853.2

А. С. Близнюк

РЕКРЕАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ГОЛОВНА СКЛАДОВА РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

Анотація

Розкрито суть рекреаційної інфраструктури як головної складової рекреаційного простору. Досліджено розвиток елементів регіональної рекреаційної інфраструктури в Україні. Проведено комплексний грунтовний аналіз процесу формування рекреаційної інфраструктури та запропоновано шляхи її удосконалення.
У контексті наукового осмислення сформульовано визначення, що першоосновою рекреаційної індустрії є рекреаційна інфраструктура — сукупність галузей, засобів та видів діяльності, спеціалізованих підприємств, функціональне призначення яких виявляється у забезпеченні ефективного використання природно-рекреаційних ресурсів (об'єктів, комплексів, територій) для задоволення потреб рекреантів. Завдання рекреаційної інфраструктури полягає у здійсненні рекреаційного обслуговування, сприянні комплексному відтворенню здоров'я людини в процесі реалізації її особистих і суспільних рекреаційних потреб за допомогою надання різного роду рекреаційних послуг і духовних благ. Рекреаційна інфраструктура має складну внутрішню будову — розрізняють компоненти, ланки, об'єкти. Основою поділу рекреаційної інфраструктури на компоненти та ланки — спільне функціональне призначення складових у процесі суспільного відтворення, тобто спрямованість об'єктів та створення умов для задоволення певного кола рекреаційних потреб суспільства, населення.
Встановлено, що кожна із складових рекреаційної інфраструктури регіону потребує окремого, комплексного, системного підходу щодо вдосконалення та реформування. Разом з тим, існуюча система управління вітчизняною рекреаційною сферою в цілому в Україні і на регіональному рівні зокрема, не дозволяє вирішувати проблему рекреаційної галузі як цілісної системи. З метою формування цілісної системи функціонування індустрії рекреації виділено основні чинники щодо її інфраструктурного забезпечення.

Ключові слова: рекреація; рекреаційна сфера; механізм; державне регулювання; інфраструктура; інфраструктура рекреаційної діяльності; рекреаційна інфраструктура; рекреаційно-виробнича інфраструктура; рекреаційно-побутова інфраструктура; функціонально-спеціалізована інфраструктура; культурно-історична інфраструктура.

Література

1. Горіна Г. Культурно-розважальна складова інфраструктури туризму України / Г. Горіна // Реформування економічної системи країни в контексті міжнародного співробітництва: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 22—23 липня 2016 р.) / ГО "Дентр економічних досліджень та розвитку". — Одеса: ЦЕДР, 2016. — C. 37—38.
2. Горіна Г. Туристична ринкова інфраструктура як чинник стійкого розвитку економіки держави / Г. Горіна // Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні: Зб. матер. міжвузівського наук.- теор. семінару, 15 трав. 2015 р. — Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2015. — С. 98—100.
3. Котенко Т. Комплексний розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури України в умовах глобалізації ринку послуг / Т. Котенко // Продуктивні сили і регіональна економіка: зб. наук. пр.: у 2 ч. — К.: РВПС України НАН України, 2009. — Ч. 2. — С. 73—79.
4. Шульгіна Л. Формування інфраструктури інформаційної підтримки прийняття рішень підприємства туристичної галузі / Л. Шульгіна // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 9-10 лист. 2016 р. — Львів: Нац. ун-т "Львівська політехніка", 2016. — С. 407—409.

A. Bliznyuk

RECREATIONAL INFRASTRUCTURE AS THE MAIN COMPLEX OF THE RECREATIONAL SPACE

Summary

The essence of the recreational infrastructure as the main component of the recreational space is revealed. The development of elements of regional recreational infrastructure in Ukraine is explored. A comprehensive ground-based analysis of the recreational infrastructure formation process has been carried out and ways of its improvement have been proposed. n the context of scientific comprehension, the definition of the recreational infrastructure as the basis of the recreational industry is formulated — a set of industries, means and activities, specialized enterprises whose functional purpose is to ensure the effective use of nature-recreational resources (objects, complexes, territories) to meet the needs of recreational people. The task of the recreational infrastructure is the implementation of recreational services, assistance in the integrated reproduction of human health in the process of realizing its personal and social recreational needs through the provision of various kinds of recreational services and spiritual goods. Recreational infrastructure has a complex internal structure — distinguishing components, links, objects. The basis of the division of recreational infrastructure into components and units is the joint functional assignment of components in the process of social reproduction, that is, the direction of objects and the creation of conditions for meeting a certain range of recreational needs of society and of the population.
Each of the components of the recreational infrastructure of the region needs a separate, integrated, systematic approach to improvement and reform. At the same time, the existing system of management of the national recreational sphere in general in Ukraine and at the regional level, in particular, does not allow solving the problem of recreation as an integrated system. In order to form a holistic system of functioning of the recreation industry, the main factors regarding its infrastructure support are highlighted.

Keywords: ecreation; recreation sphere; mechanism; state regulation; infrastructure; recreational infrastructure; recreation infrastructure; recreational and industrial infrastructure; recreational-household infrastructure; functional-specialized infrastructure; cultural and historical infrastructure.

References

1. Gorina, G. (2016), "Cultural and entertainment component of the tourism infrastructure of Ukraine", HO "Dentr ekonomichnykh doslidzhen' ta rozvytku", pp. 37—38.
2. Gorina, G. (2015), "Tourism Market Infrastructure as a Factor for Sustainable Development of the Economy of the Country", Aktual'ni problemy suchasnoho ekonomiko-humanitarnoho dyskursu v Ukraini, pp. 98—100.
3. Kotenko, T. (2009), "Complex development of tourist-recreational infrastructure of Ukraine in the conditions of globalization of the market of services", Produktyvni syly i rehional'na ekonomika, vol. № 2, pp. 73—79.
4. Shulgina, L. (2016), "Formation of information support infrastructure for decision-making in the tourism industry", Marketynh ta lohistyka v systemi menedzhmentu, pp. 407—409.

№ 2 2019, стор. 124 - 127

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 3820

Відомості про авторів

А. С. Близнюк

к. держ. упр., докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом

A. Bliznyuk

Ph.D., Ph.D. student of the Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Близнюк А. С. Рекреаційна інфраструктура як головна складова рекреаційного простору. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 2. С. 124–127. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.124

Bliznyuk, A. (2019), “Recreational infrastructure as the main complex of the recreational space”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 124–127. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.124

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.