EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ІНДИКАТОРІВ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
В. П. Залізнюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.128

УДК: 338.439

В. П. Залізнюк

ОЦІНКА ІНДИКАТОРІВ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті здійснено кількісну оцінку і аналіз рівня продовольчої безпеки України за допомогою системи індикаторів та їх граничних (порогових) значень. Індикатори — найважливіші орієнтири продовольчої безпеки, особливо важливі для проведення загальної економічної політики й оцінки її результатів. На відміну від одновимірних показників індикатори мають векторний характер, що дозволяє використовувати їх в цілях визначення меж стійкого функціонування та розвитку аграрного сектору.
Досліджено динамічні зміни основних показників обсягів та структури споживання базових продуктів харчування, індикаторів доступності продовольства. Індикатор 1. Добова енергетична цінність раціону людини. Основною метою досягнення продовольчої безпеки є забезпечення споживання населенням продуктів харчування в обсягах, відповідних раціональним нормам споживання харчових продуктів. Відповідно, рівень споживання продуктів харчування в порівнянні з раціональними нормами є найважливішим показником забезпечення продовольчої безпеки в регіоні. Індикатор 2. Достатність споживання окремого продукту. Наприкінці 90-х років, рівень продовольчої безпеки України знизився до критично небезпечної межі. Критично небезпечним вважається рівень споживання продовольства у половинному обсягу від науково обгрунтованих раціональних нормативів, до яких Україна наблизилась у 1988—1989 рр. аналіз рівня споживання продуктів харчування ускладнюється рядом обставин. Індикатор 3. Щільність автомобільних доріг. В Україні у 2017 році на 100 кв. км площі припадало 28 км автодоріг, що є одним із найнижчих показників серед європейських країн. Індикатор 4. Економічна доступність продуктів харчування. Незважаючи на певне покращення економічної доступності продуктів харчування для українців, частка витрат на придбання харчування у 4—5 разів перевищує аналогічні показники європейських країн. Індикатор 5. Диференціація вартості харчування за соціальними групами охарактеризований низьким рівнем економічної доступності продовольства для певної частини населення України. Багато з них змушені витрачати на продукти харчування більшу частину своїх доходів. Індикатор 6. Продовольча незалежність за окремим продуктом вказує на те, що задоволення потреб населення у продовольстві, у межах його купівельної спроможності переважно забезпечується за рахунок продукції вітчизняного виробництва.

Ключові слова: продовольча безпека; індикатори продовольчої безпеки; критерії продовольчої безпеки; стан продовольчої безпеки.

Література

1. Бабич М.М. Проблеми забезпечення продовольчої безпеки в Україні // Агросвіт. — 2017. — № 3. — С. 32—39.
2. Олійник М.М. Методологічні аспекти прогнозування регіональної потреби продукції // Економіка АПК. — 1998. — № 4. — С. 21 — 25.
3. Пасхавер В. Продовольчі аспекти подолання бідності // Економіка України. — 2004. — № 10. — С. 71—77.
4. Продовольча безпека в Україні у 2017 році. Огляд основних індикаторів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: / http://edclub.com.ua/analityka/prodovolcha-bezpeka-v-ukrayini-u-2017-roci-oglyad-osnovnyh-indykatoriv
5. Щербина С.В. Методологічні аспекти аналізу індикаторів продовольчої безпеки України // Статистика України. — 2014. — № 3. — С. 61—68.

V. Zalizniuk

ASSESSMENT OF THE INDICATORS OF FOOD SECURITY OF UKRAINE

Summary

The article quantifies and analyzes the level of food security in Ukraine with the help of a system of indicators and their limit (threshold) values. Indicators are the most important guidelines for food security, which are especially important for conducting a common economic policy and evaluating its results. Unlike one-dimensional indicators, the indicators have a vector character, which allows them to be used to determine the limits of sustainable functioning and development of the agrarian sector.
Dynamic changes of basic indicators of volumes and structure of consumption of basic food products, indicators of food availability are investigated. Indicator 1. Daily energy value of human diet. The main objective of achieving food security is to ensure that people consume food in volumes that are in line with rational standards for the consumption of food. Accordingly, the level of food consumption in comparison with rational standards is the most important indicator of food security in the region. Indicator 2. Sufficiency of consumption of a separate product. At the end of the 1990s, the level of food security in Ukraine has fallen to a critically endangered level. The level of food consumption in the half volume from scientifically based rational norms, to which Ukraine approached in 1988—1989, is considered to be critically dangerous. The analysis of the level of consumption of food products is complicated by a number of circumstances. Indicator 3. Density of highways. In Ukraine, in 2017, 100 square meters. km of the area accounted for 28 km of highways, which is one of the lowest rates among European countries. Indicator 4. Economic accessibility of food products. Despite a certain improvement in the economic availability of food for Ukrainians, the share of food costs is 4—5 times higher than in European countries. Indicator 5. Differentiation of the cost of food by social groups is characterized by a low level of economic availability of food for a certain part of the population of Ukraine. Many of them are forced to spend most of their income on food. Indicator 6. The food independence of a particular product indicates that satisfaction of the needs of the population in the foodstuffs, within the limits of its purchasing power, is mainly provided at the expense of domestic production. According to the analyzed indicators, conclusions were drawn about their non-compliance.

Keywords: food security; indicators of food security; criteria of food security; state of food security.

References

1. Babich, M. M. (2017), "Problems of food security in Ukraine", AgroSvit, vol. 3, pp. 32—39.
2. Оliynyk, M.M. (1998), "Methodological aspects of forecasting of regional needs of products", Economy of agroindustrial complex, vol. 4, pp. 21—25.
3. Paskhaver, V. (2004), "Food Aspects of Poverty Reduction", Economy of Ukraine, vol. 10, pp. 71—77.
4. Food security in Ukraine in 2017. Overview of the main indicators. Available at: http://edclub.com.ua/analityka/prodovolcha-bezpeka-v-ukrayini-u-2017-roci-oglyad-osnovnyh-indykatoriv
5. Scherbyna, S. V. (2014), "Methodological aspects of the analysis of food safety indicators of Ukraine", Statistics of Ukraine, vol. 3, pp. 61—68.

№ 2 2019, стор. 128 - 133

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 942

Відомості про авторів

В. П. Залізнюк

к. е. н., докторант Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

V. Zalizniuk

Candidate of Economic Sciences, Ph.D. student of Taurian National University named after V.I. Vernadsky

Як цитувати статтю

Залізнюк В. П. Оцінка індикаторів продовольчої безпеки України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 2. С. 128–133. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.128

Zalizniuk, V. (2019), “Assessment of the indicators of food security of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 128–133. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.128

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.