EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕФОРМА СИСТЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
З. Я. Павлишин

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.149

УДК: 35.073.53

З. Я. Павлишин

РЕФОРМА СИСТЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

Статтю присвячено впровадженню та освоєнню новітніх технологій для оптимізації та модернізації роботи державного уряду. Інтенсивний розвиток суспільства, необхідність обробки та зберігання персональних даних населення призводять до реформ з метою поліпшення роботи органів державної влади. Світовий досвід впровадження та розвитку інформаційних технологій є свідченням того, що така зміна в роботі уряду забезпечує нові можливості в його діяльності. І без реформ не обійтися. Для цього необхідно провести ряд операцій та запровадити нові структури та галузі, які дозволять забезпечити державні органи сучасними інформаційними технологіями. Для України, як для сучасної та розвиненої Європейської країни, впровадження інновацій забезпечить переваги у багатьох сферах діяльності уряду. Здатність використовувати новітні електронні технології дає великі можливості для суспільства для оптимізації виконання робіт, у спрощенні надання документів, оплаті платежів і т. д.
Дуже важливо, щоб суспільство мало повний доступ до всіх необхідних даних і змогло ефективно ними користатись. Для цього дуже важливим кроком стає впровадження і розвиток інформаційного законодавства.

Ключові слова: інформаційні технології; держава; державний уряд; органи місцевого самоврядування; ІТ; інформаційне суспільство; державна політика; цифрова нерівність; комп'ютерні програми; персональні дані; громадські системи; інформаційна безпека.

Література

1. Закон України "Про Національну програму інформатизації" // Відомості верховної Ради України. — 2015, № 27—28.
2 Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку: світовий та відчизняний досвід. Український інститут науково-технічної і економічної інформації / ТВ. Писаренко, Т.К. Кваша, Н.В. Березняк, О.В. Прудка. — 2013.
3. Березняк Н.В. Підходи до розбудови інформаційних систем для супроводження інноваційної діяльності та інтегрування інформаційних ресурсів на загальнодержавному і регіональному рівнях та на рівні підприємства / Н.В. Березняк, Т.К. Кваша, Г.В. Новіцька // Матеріали Міжнародного форуму "Проблеми розвитку інформаційного суспільства". — Ч. ІІ // ІV Міжнародний форум, Київ, 26—28 листопада 2013 р.— К.: УкрІНТЕІ, 2013. — С. 12—27.
4. Досвід побудови і функціонування інформаційної інфраструктури інноваційної діяльності в окремих країнах світу та Україні: інформаційно-аналітична доповідь / Березняк Н.В., Кваша Т.К., Новіцька Г.В. — К.: УкрІНТЕІ, 2014.— 110 с. — (Електронна версія УкрІНТЕІ).
5. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні. //Кабінет Міністрів України від 15 травня 2013 року. — Режим доступу http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80
6. Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007— 2015 роки. Закон України № 537 — V від 09.01.2007 // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 2015. — № 12. — С. 511. — Ст 102.
7. Про телекомунікації — Закон України №1280-IV від 11.11.2015 р. // Голос України [Текст]. — 2015.— Ст. 244.— С. 12.
8. Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції: Закон України № 5450— VI від 16.10.2012 Доповнений у 2016 році // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 2016. — № 47. — С. 2522. — Ст. 656.
9. Про схвалення стратегії розвитку інформативного суспільства в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 386 — р. від 15.05.2013 р. // Офіційний вісник України [Текст]. — 2013.— №44 — С. 79. — Ст. 1581.
10. Концепція розвитку національної інноваційної системи, схваленарозпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 № 680-р[220.
11. Пріоритетні напрямки розвитку інформаційного забезпечення органів влади. С.М. Луценко.
12. Клімушин П.С. Електронне урядування в інформаційному суспільстві: [монографія] / П.С. Клімушин, А.О. Серенок. — Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2013. — 312 с.
13. Семенченко А.І. Інформатизація як засіб демократизації суспільства // Матеріали круглого столу "Державна інформаційна політика -проблеми законодавчого забезпечення". — К., 2014 р.
14. Стратегія реформування державного управління України на 2016—2020 роки // Розпорядження Кабінету Міністрів України. Від 2016 року.
15. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / За заг. ред. В.М. Гейця та ін.; НАН України. — К., 2015. — 336 с.
16. Оптимізація інформаційного забезпечення управлінської діяльності органу державної влади / Філіпчук Ганна Сергіївна. 2017 рік.
17. Дроздова, О.В. Перспективна модель функціонування електронного документообігу торговельних підприємств [Електронний ресурс] / О.В. Дроздова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2013. — № 3. – С. 66—71. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2013_3_15
18. Березняк Н.В. Досвід розбудови інформаційної інфраструктури інноваційної сфери у США/ Н.В. Березняк, Т.К. Кваша, Г.В. Новіцька // Науково-технічна інформація. — 2013.
19. Найдюк С. Використання новітніх інформаційних технологій у процессі прийняття новітніх управлінських рішень // Науковий вісник 2013 рік.

Z. Pavlyshyn

REFORM THE SYSTEM OF INTRODUCTION MODERN TECHNOLOGIES TO THE INFORMATIVE PROVIDING THE STATE ADMINISTRATION

Summary

The article deals the introduction and development of new technologies for optimization and modernization of the state government.
Intensive development of society, the need for processing and storage of personal data of the population lead to reforms to improve the work of government agencies. World experience on the introduction and development of information technology is evidence that such a change in the work of the government provides new opportunities in its activity.
For Ukraine, as for a modern and developed European country, the introduction such innovations will provide the following benefits in many areas of government activity:
— Development and improvement of the legal and regulatory framework in the scientific and innovation sectors;
— Study and research of ISO standards and implementation of their own standards in integrating information resources;
— Creation of a special structure for monitoring the processing of information data in order to eliminate the problems of repetition of bases. Such measures contribute to preserving the state budget;
— Protection the personal data and providing informative safety;
— Creation of the main information space, which save all the information of both world and home resources
— Development of intellectual information space and restructuring of all spheres associated with it.
It is necessary to develop a number of important reforms that will help quickly and optimally move on to a new system of work with data in order to introduce modern information technologies in Ukraine.
It is necessary to carry out a number of operations and introduce new structures and industries that will enable state government to provide modern information technologies. The main methods of implementation of information infrastructure are the following steps:
— Updating and authenticity of informative resource. It is important to ensure that the information provided by the state is up-to-date;
— Efficiency and correct use of these resources by the authorities;
— Carrying out sectoral reform, through which individual institutions will be able to get the information they need. Such a distinction will lead to "informational sovereignty".
— Lack of systematization in the storage and processing of individual bases. This leads to additional time to process information. The systematization of information will allow it to be efficiently used.
The main problem in using any innovations is the lack of necessary cooperation between the government and the public. It is necessary to see the positive development between the government and civil society. Also, the development of information technology has its own both positive and negative points. Through their development, global problems have emerged, such as "digital inequality", new types of crime-computer crime, and so on.
Analyzing the problems of reforming the system of introduction of modern information technologies, one can distinguish several important aspects for effective implementation and avoid the disadvantages of its functioning:
1. Improvement and additions to the legislative base of Ukraine, which fully covers all areas related to the processing of information resources. The systematization of the regulatory laws will allow a quick and adequate solution to many controversial issues and will enable every citizen to assert their rights;
2. For uninterrupted transmission and operational data complete modernization of state computer systems and network cables, as well as verification of the level of knowledge of modern public technologies;
3. Development of systems and measures for the informational protection;
4. Verification of the level of possession of modern technologies by the population of the country. It is necessary to organize measures that will allow each citizen to increase their level of knowledge of technologies, computer programs, and the Internet.
Analyzing and studying all data on the introduction of information technology can conclude that the consideration and elimination of such shortcomings in the work with the information base will allow efficiently and qualitatively to use all the necessary resources to address the issues of the state apparatus and society as a whole. It is important to understand that the main goal of such reforms is not the introduction of information technology, but the systematization of all data, which will allow us to process data well, protect and analyze it. The use of modern information technologies will allow not only modernization of state bodies, but also increase the level of legal education of the population. Thanks to this, every citizen of Ukraine will be sure that he is part of a strong European state that is "in the forefront" with the global development of innovations and technologies.

Keywords: information technology; government; state government; local governments; IT; informative society; public policy; digital inequality; computer programs; personal data; public systems; informative safety.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (1998), The Law of Ukraine "On the National Informatization Program", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/74/98-вр (Accessed 25 Nov 2018).
2. Pysarenko, T.V. Kvasha, T.K. Berezniak, N.V. and Prudka, O.V. (2013), Informatsijne zabezpechennia innovatsijnoho rozvytku: svitovyj ta vidchyznianyj dosvid [Information support for innovation development: world and foreign experience], Ukrains'kyj instytut naukovo-tekhnichnoi i ekonomichnoi informatsii, Kyiv, Ukraine.
3. Berezniak, N.V. Kvasha, T.K. and Novits'ka, H.V. (2013), "Approaches to the development of information systems to support innovation and integrate information resources at the national and regional levels and at the enterprise level", Materialy Mizhnarodnoho forumu "Problemy rozvytku informatsijnoho suspil'stva" [Materials of the International Forum "Problems of the Information Society Development"], vol. II, UkrINTEI, Kyiv, Ukraine, 26—28 Nov, pp. 12—27.
4. Berezniak, N.V. Kvasha, T.K. and Novits'ka, H.V. (2014), Dosvid pobudovy i funktsionuvannia informatsijnoi infrastruktury innovatsijnoi diial'nosti v okremykh krainakh svitu ta Ukraini [Experience of construction and functioning of information infrastructure of innovation activity in some countries of the world and Ukraine: informational and analytical report], UkrINTEI, Kyiv, Ukraine.
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), Resolution "On Approval of the Strategy of the Information Society Development in Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80 (Accessed 25 Nov 2018).
6. Verkhovna Rada of Ukraine (2007), The Law of Ukraine "On the Basic Principles for the Development of an Information-Oriented Society in Ukraine for 2007-2015", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/537-16 (Accessed 25 Nov 2018).
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of Ukraine "On Telecommunications", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15 (Accessed 25 Nov 2018).
8. Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "On State Support for the Development of the Software Industry", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/5450-17 (Accessed 25 Nov 2018).
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), Resolution "On approval of the strategy of development of an informative society in Ukraine", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 44.
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2009), Resolution "Concept of development of national innovation system", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/680-2009-%D1%80 (Accessed 25 Nov 2018).
11. Lutsenko, S.M. (2011), "Priority directions of development of informational support of the authorities", Derzhavne budivnytstvo, vol. 1.
12. Klimushyn, P.S. and Serenok, A.O. (2013), Elektronne uriaduvannia v informatsijnomu suspil'stvi [Electronic Governance in the Information Society], Vyd-vo KharRI NADU "Mahistr", Kharkiv, Ukraine.
13. Semenchenko A.I. (2014), "Informatization as a means of democratization of society", Materialy kruhloho stolu "Derzhavna informatsijna polityka — problemy zakonodavchoho zabezpechennia" [Materials of the round table "State Information Policy — Problems of Legislative Support"], Kyiv, Ukraine.
14. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Resolution "The Strategy of Reforming Public Administration of Ukraine for 2016—2020", available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/strategiya-reformuvannya-derzhavnogo-upravlinnya-na-2016-2020-roki (Accessed 25 Nov 2018).
15. Hejts, V.M. (2015), Innovatsijna Ukraina 2020 [Innovative Ukraine 2020], NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
16. Filipchuk, H.S. (2017), "Optimization of informational support of administrative activity of the state authority", available at: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/17638 (Accessed 25 Nov 2018).
17. Drozdova, O.V. (2013), "Perspective model of the functioning of the electronic document flow of trading enterprises", Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohii [Library Science. Documentation. Informology], vol. 3, pp. 66—71.
18. Berezniak, N.V. Kvasha, T.K. and Novits'ka, H.V. (2013), "The experience of developing the information infrastructure of innovation in the United States", Naukovo-tekhnichna informatsiia, vol. 2, pp. 14—19.
19. Najdiuk, S. (2013), "The use of the latest information technologies in the process of adopting the latest management decisions", Demokratychne vriaduvannia, vol. 12.

№ 2 2019, стор. 149 - 154

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 408

Відомості про авторів

З. Я. Павлишин

здобувач, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Львів, Україна, керівник інформаційного агентства "Медіастар" — директор ТОВ "Холдинг "МедіаСтар", м. Львів

Z. Pavlyshyn

The applicant of Lviv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine (Ukraine, Lviv), head of the Information Agency "Mediastar", Director of Holding "Mediastar", Lviv

Як цитувати статтю

Павлишин З. Я. Реформа системи впровадження сучасних технологій інформаційного забезпечення державного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 2. С. 149–154. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.149

Pavlyshyn, Z. (2019), “Reform the system of introduction modern technologies to the informative providing the state administration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 149–154. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.149

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.