EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ
І. В. Ярмолинська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.155

УДК: 351.86

І. В. Ярмолинська

АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті обгрунтовується актуальність дослідження зарубіжного досвіду деінституалізації в процесі реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Україні. Подається визначення сутності поняття деінстуалізація за версією міжнародної благодійної організації "Надія та житло дітям". Здійснюється аналіз зарубіжного досвіду деінституалізаціїї в окремих країнах. Наголошується на важливості детального вивчення зарубіжного досвіду реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в постсоціалістичних країнах Європи. На основі розгляду зарубіжного досвіду деінституалізації у Болгарії та Молдові окреслюються спільні проблеми процесу реформування в Україні та інших постсоціалістичних країнах та основні тенденцій національної реформи. Під час теоретичного дослідження зарубіжного досвіду деінституалізації автором не виявлено досліджень цієї проблематики вітчизняними науковцями. Окреслена проблема в України розглядається лише з позиції громадських активістів та урядових діячів. У статті відображаються міркування автора з проблеми реалізації основних положень передбачених Національною стратегією реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017—2026 роки. На думку автора, акумулювання успішного зарубіжного досвіду деінституалізації та зусиль урядових, громадських і благодійних організацій в Україні допоможе реалізувати національну модель реформування системи інституційного догляду та виховання дітей за умови дієвого, а не формального виконання заходів передбачених Національною стратегією реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017—2026 роки.

Ключові слова: зарубіжний досвід; деінституалізація; реформування; система інституційного догляду та виховання дітей; соціальна сфера; соціальні послуги; соціальні стандарти послуг.

Література

1. Ілюзія захисту. Аналітичний звіт за результатами комплексного дослідження системи захисту дітей в Україні. URL: https://drive.google.com/file/d/0B2jDoDYi0PNtNkJvUF9ZV3JpcDFIQXFmeDVzd21hcUFGeEpV/view
2. Миколюк О. До Європи без інтернатів. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/do-yevropy-bez-internativ
3. Миколюк О. Соціальний прорив Болгарії. URL: http://m.day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/socialnyy-proryv-bolgariyi
4. Мордань О. Міжнародна практика реформування державної системи опіки: досвід для України. URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2012/2012_02(13)/12mooodu.pdf
5. Національна стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 — 2026 роки: розпорядження КМУ від 09 серп. 2017 р. № 526-р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR170526.html
6. Jorn Holm-Hansen. Placement of Orpans.Russian and Nordic experiences. — Norwegian Institute for Urban and Region al Research, 2005. URL: http://www.academia.edu/703732/3_A_cross-national_decision_model_for_closing_down_institutions_that_are_harmful_to_children

І. Yarmolynska

ANALYSIS OF THE FOREIGN EXPERIENCE OF THE REFORM OF THE SYSTEM OF INSTITUTIONAL CARE AND CHILDHOOD CARE IN UKRAINE

Summary

The article substantiates the relevance of the study of foreign experience of deinstitutionalisation in the process of reforming the institutional care and upbringing of children in Ukraine. The definition of the essence of the concept of deinstitutionalization according to the international charitable organization "Hope and Homes for Children" is presented. The analysis of foreign experience of deinstitutionalisation in some countries is carried out. It is emphasized the importance of a detailed study of the foreign experience of reforming institutional care and education of children in the post-socialist countries of Europe. Based on the consideration of foreign experience of deinstitutionalisation in Bulgaria and Moldova, common problems of the reform process in Ukraine and other post-socialist countries and the main trends of national reform are outlined. During the theoretical study of foreign experience of deinstitutionalization, the author did not find research on this issue by domestic scientists. The outlined problem in Ukraine is considered only from the standpoint of public activists and government officials. he article reflects the author's thoughts on the implementation of the main provisions of the National Strategy for the Reform of the Institutional Care and Keeping System for 2017—2026. An important condition is the formation of a professional category of social workers and the creation of appropriate centers of social services, using the potential of existing institutions for institutional care and upbringing of children, which will reduce the resistance of pedagogical and service personnel involved in the institutional care and upbringing of children. According to the author, the accumulation of successful foreign experience of deinstitutionalisation and the efforts of government, public and charitable organizations in Ukraine will help implement a national model of institutional care and childcare reform provided that they are effective rather than formally implementing the measures envisaged by the National Strategy for the reform of the institutional care and upbringing of children by 2017—2026 years.

Keywords: foreign experience; deinstitutionalisation; reform; system of institutional care and education of children; social sphere; social services; social services standards.

References

1. Iliuziia zakhystu. Analitychnyj zvit za rezul'tatamy kompleksnoho doslidzhennia systemy zakhystu ditej v Ukraini, available at: https://drive.google.com/file/d/0B2jDoDYi0PNtNkJvUF9ZV3JpcDFIQXFmeDVzd21hcUFGeEpV/view (Accessed 27 December 2018).
2. Mykolyuk, O. Sotsial'nyy proryv Bolhariyi, available at: http://m.day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/socialnyy-proryv-bolgariyi (Accessed 27 December 2018).
3. Mykolyuk, O. Do Yevropy bez internativ, available at: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/do-yevropy-bez-internativ (Accessed 27 December 2018).
4. Mordan, O. Mizhnarodna praktyka reformuvannya derzhavnykh system opiky: dosvid dlya Ukrayiny, available at: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2012/2012_02(13)/12mooodu.pdf (Accessed 27 December 2018).
5. Тhe Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), "National strategy for reforming the system of institutional care and upbringing of children for 2017—2026 years", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR170526.html (Accessed 27 December 2018).
6. Holm-Hansen, J. (2005), Placement of Orpans. Russian and Nordic experiences, Norwegian Institute for Urban and Region al Research, available at: http://www.academia.edu/703732/3_A_cross-national_decision_model_for_closing_down_institutions_that_are_harmful_to_children (Accessed 27 December 2018).

№ 2 2019, стор. 155 - 158

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 702

Відомості про авторів

І. В. Ярмолинська

здобувач Хмельницького університету управління та права

І. Yarmolynska

Candidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

Як цитувати статтю

Ярмолинська І. В. Аналіз зарубіжного досвіду реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 2. С. 155–158. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.155

Yarmolynska, І. (2019), “Analysis of the foreign experience of the reform of the system of institutional care and childhood care in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 155–158. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.155

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.