EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ РОЗПИСОК В УКРАЇНІ
А. В. Руснак, С. В. Прохорчук, А. С. Карнаушенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.3.5

УДК: 657.4:336.648

А. В. Руснак, С. В. Прохорчук, А. С. Карнаушенко

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ РОЗПИСОК В УКРАЇНІ

Анотація

Залучення додаткових ресурсів сільськогосподарськими виробниками є проблемним питанням, тому пошук нових інноваційних інструментів є важливим для аграрних підприємств. У статті узагальнено аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії з питання застосування в діяльність малих та середніх сільськогосподарських підприємств інноваційного інструменту — аграрної розписки. Основною метою проведеного дослідження є оцінка сучасного стану, виявлення переваг та недоліків, а також обгрунтування подальших перспектив використання аграрної розписки в сільському господарстві України. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми подальшої перспективи застосування аграрних розписок в діяльності агровиробників засвідчила, що такий інструмент набуває популярності та набагато полегшує доступ мікрофермерських господарств до додаткових ресурсів. Встановлено, що з використанням аграрних розписок залучені кошти адаптуються до потреб агровиробників, адже майбутній врожай може використовуватися як застава за зобов'язаннями з банками, постачальниками та іншими кредиторами.
У статті досліджено основні особливості аграрної розписки. Проаналізовано динаміку залучення фінансових ресурсів за допомогою аграрних розписок за 2015—2018 рр. та встановлено, що з кожним роком вона збільшується. Здійснено аналіз застосування аграрних розписок в регіонах України та виявлено, що найбільше їх застосовують області, у яких діяв пілотний проект "Аграрні розписки в Україні". Розглянуто структуру видавців аграрних розписок, серед яких основними є малі та середні сільськогосподарські підприємства та структуру в розрізі предметів застави. Визначено основних партнерів-кредиторів, які приймають аграрні розписки в якості плати за надані товари, роботи та послуги. Виявлено переваги та недоліки використання аграрних розписок в Україні для сільськогосподарських виробників та їх партнерів-кредиторів. Визначено, що для подальшої популяризації даного інноваційного інструменту потрібно продовжити роботу, яка буде направлена на проведення тренінгів серед агровиробників, залученні нових кредиторів, усунення невідповідностей у законодавчих актах. Запропоновано напрями подальшої активізації впровадження та використання аграрних розписок на всій території України.

Ключові слова: аграрна розписка; фінансові та товарні аграрні розписки; кредитування агровиробників; інноваційні інструменти; сільськогосподарські підприємства; кредитування під майбутній врожай.

Література

1. Лупенко Ю.О., Фещенко В.В. Ринок капіталу для фінансування малого та середнього бізнесу в аграрному секторі економіки. Фінанси, облік та аудит. — 2014. — Вип. 2 (24). — С. 68—78.
2. Правдюк Н.Л. Аграрні розписки як альтернативна форма кредитування сільськогосподарських підприємств: обліковий аспект. Облік і фінанси. — 2016. — № 4 (74). — С. 69—79.
3. Бондаренко Н.В. Альтернативні інструменти кредитування аграрного сектору економіки. Науковий вісник НУБІП України. Серія: Економіка, Аграрний менеджмент, бізнес. — 2015. — № 222. — С. 71—79.
4. Стендер С.В. Аграрна розписка та вексельна форма як альтернативні джерела кредитування аграрних підприємств. Економіка і суспільство. — 2017. — Вип. 8 — С. 800—805.
5. Стойко О.Я. Капіталізація аграрних підприємств за рахунок використання аграрних розписок. Ефективна економіка. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6229
6. Жаренко В.Ф. Застава майбутнього урожаю за аграрною розпискою. Правовий вісник академії банківської справи. — 2013. — № 2 (9). — С. 82—87.
7. Семенюк С.Я. Аграрні розписки — ефективний шлях залучення коштів в агробізнес [Електронний ресурс]. Рrotocol. 2018. URL: https://protocol.ua/ua/agrarni_rozpiski_efektivniy_shlyah_zaluchennya_koshtiv_v_agrobiznes/
8. Про аграрні розписки: Закон України від 6 листопада 2012 р. № 5479-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5479-17
9. Єдиний реєстр аграрних розписок. Аграрні розписки: офіційний веб-сайт ДП "Аграрні реєстри". URL: http://agroregisters.com.ua/
10. Інструкція по використанню фінансової аграрної розписки: затверджена Європейським Банком Реконструкції та Розвитку від 01 березня 2017 р. URL: http://minagro.gov.ua/system/files/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D1%
80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%81
%D0%BA%D0%B0%20(%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%
82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%
8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%
BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%
B0%D0%BD%D0%BD%D1%8E).pdf
11. Sodoma R., Shvorak A., Shmatkovska T., Zhurakovska I. Peculiarities of agrarian receipts as a modern financial tool. ECONOMIC ANNALS-XXI. 2018. № 169 (1—2) р. 46—50.
12. Розвиток економіки України в контексті активізації підприємницької діяльності: [Колективна монографія] / За ред. Н.С. Танклевської. — Херсон. 197 с. URL: http://www.ksau.kherson.ua/files/konferencii/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1
%80%D0%B0%D1%84i%D1%8F_2018_%D1%82%D1%80
%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD_.pdf
13. Танклевська Н.С., Карнаушенко А.С. Розвиток фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств: монографія. — Херсон: Айлант, 2015. — 184 с.
14. Petrenko V., Melnykova K. Formation of vertically integrated agrarian enterprises with foreign capital. Technology transfer: innovative solutions in Social Sciences and Humanities. 2018. — С. 13—15. URL: http://eu-jr.eu/ttissh/article/viewFile/620/608
15. Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки України [Колективна монографія] / За ред. А.В. Руснак. — Херсон: ТОВ "ВКФ "СТАР" ЛТД". 2017. — 432 с.

A. Rusnak, S. Prokhorchuk, A. Karnaushenko

CURRENT STATE AND PROSPECTS FOR AGRARIAN RECEIPTS IN UKRAINE

Summary

The mobilization of additional resources by agricultural producers is a problematic issue; therefore the search for new innovative tools is important for agrarian enterprises. The article summarizes the arguments and counterarguments in the framework of the scientific discussion on the issue of the use of an innovative instrument — agrarian receipt — in the activity of small and medium-sized agricultural enterprises. The main objective of the carried out research is to assess the current state, to identify the advantages and disadvantages, as well as to substantiate the future prospects of using agrarian receipts in agriculture in Ukraine. Systematization of literary sources and approaches to solving the problem of the future prospect of agrarian receipts being used in the activities of agricultural producers has shown that this tool is becoming popular and greatly facilitates the access of micro-farms to additional resources. It is established that with the use of agrarian receipts, the funds attracted adapt to the needs of agricultural producers, since the future harvest can be used as a pledge under commitments with banks, suppliers and other lenders.
The article investigates the main features of agrarian receipt. The dynamics of attraction of financial resources with the help of agrarian receipts for 2015—2018 is analyzed and it is established that it increases each year. The analysis of the use of agrarian receipts in the regions of Ukraine was carried out and it was found that most widely they were used by the regions were the pilot project "Agrarian Receipts in Ukraine" took place. The structure of issuers of agrarian receipts, among which the main ones are small and medium-sized agricultural enterprises, and the structure in terms of pledged items are considered. The main partners-lenders who accept agrarian receipts as payment for the given goods, works and services are identified. The advantages and disadvantages of using agrarian receipts in Ukraine for agricultural producers and their partners-lenders are revealed. It is determined that for further promotion of this innovative tool it is necessary to continue the work, which will be aimed at conducting training among agricultural producers, attracting new lenders, eliminating inconsistencies in legislative acts. The directions of further revitalization of introduction and use of agrarian receipts throughout the territory of Ukraine are proposed.

Keywords: agrarian receipt; financial and commodity agrarian receipts; lending to agricultural producers; innovative tools; agricultural enterprises; lending against future harvest.

References

1. Lupenko, Yu.O. and Feshchenko, V.V. (2014), "Capital market to finance small and medium-sized businesses in the agrarian sector of the economy", Finansy, oblik ta audyt, vol. 2 (24), pp. 68—78.
2. Pravdyuk, N.L. (2016), "Agrarian receipts as an alternative form of lending to agricultural enterprises: accounting aspect: accounting and finance", Oblik i finansy, no. 4 (74), pp. 69—79.
3. Bondarenko, N.V. (2015), "Alternative lending to the agrarian sector of the economy", Naukovyy visnyk NUBIP Ukrayiny. Seriya: Ekonomika, Ahrarnyy menedzhment, biznes, no. 222, pp. 71—79.
4. Stender, S.V. (2017), "Agrarian letter and bill form as alternative sources of crediting agrarian enterprises", Ekonomika i suspilstvo, vol. 8, pp. 800—805.
5. Stoyko, O.Yа. (2016), "Capitalization of agrarian enterprises through the use of agrarian receipts", Efektyvna ekonomika, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6229 (Accessed 10 January 2019).
6. Zharenko, V.F. (2013), "The pledge of the future harvest for agrarian note", Pravovyy visnyk akademiyi bankivskoyi spravy, vol. 2 (9), pp. 82—87.
7. Semenyuk, S.YA. (2018), "Agrarian receipts — an effective way to raise funds in agribusiness", Protocol, [Online], available at: https://protocol.ua/ua/agrarni_rozpiski_efektivniy_shlyah_zaluchennya_koshtiv_v_agrobiznes/ (Accessed 14 January 2019).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "About agricultural receipts", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5479-17 (Accessed 14 January 2019).
9. The official site of the State Enterprise "Agrarian Registries" (2012), "The only register of agrarian receipts", available at: http://agroregisters.com.ua/ (Accessed 14 January 2019).
10. European Bank for Reconstruction and Development (2017), "Instruction on the use of a financial agrarian receipt", available at: http://minagro.gov.ua/system/files/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20(%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8E).pdf (Accessed 14 January 2019).
11. Sodoma, R. Shvorak, A. Shmatkovska, T. and Zhurakovska, I. (2018) "Peculiarities of agrarian receipts as a modern financial tool", Economic annals-XXI. vol. 169 (1—2) pp. 46—50.
12. Tanklevska, N.S. (2018), Rozvytok ekonomiky Ukrayiny v konteksti aktyvizatsiyi pidpryyemnytskoyi diyalnosti [Development of the Ukrainian economy in the context of business activation], STAR LTD, LLC, Kherson, Ukraine. available at: URL: http://www.ksau.kherson.ua/files/konferencii/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84i%D1%8F_2018_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD_.pdf (Accessed 14 January 2019).
13. Tanklevska, N.S. and Karnaushenko, A.S. (2015), Rozvytok finansuvannya innovatsiynoyi diyalnosti silskohospodarskykh pidpryyemstv [Development of financing of innovation activity of agricultural enterprises], Aylant, Kherson, Ukraine.
14. Petrenko, V. and Melnykova, K. (2018), Formation of vertically integrated agrarian enterprises with foreign capital, Technology transfer: innovative solutions in Social Sciences and Humanities, [Online], pp. 13-15. available at: http://eu-jr.eu/ttissh/article/viewFile/620/608 (Accessed 14 January 2019).
15. Rusnak, A.V. (2017), Stratehichni napryamy sotsialno-ekonomichnoho rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrayiny [Strategic directions of socio-economic development of agrarian sector of Ukrainian economy], STAR LTD., LLC, Kherson, Ukraine.

№ 3 2019, стор. 5 - 11

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-02-15

Кількість переглядів: 1199

Відомості про авторів

А. В. Руснак

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон, Україна

A. Rusnak

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics, Kherson Branch of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Kherson, Ukraine


С. В. Прохорчук

к. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, обліку і оподаткування, Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний університет бізнесу і права", м. Херсон, Україна

S. Prokhorchuk

Candidate of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance, Accounting and Taxation, Private Higher Educational Institution "International University of Business and Law", Kherson, Ukraine


А. С. Карнаушенко

к. е. н., асистент кафедри економіки та фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон, Україна

A. Karnaushenko

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor of the Department of Economics and Finance, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson, Ukraine

Як цитувати статтю

Руснак А. В., Прохорчук С. В., Карнаушенко А. С. Сучасний стан та перспективи розвитку аграрних розписок в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 3. С. 5–11.

Rusnak, A., Prokhorchuk, S. and Karnaushenko, A. (2019), “Current state and prospects for agrarian receipts in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 5–11.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.