EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
І. А. Білоткач

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.3.12

УДК: 338.439.52: 631.147:504

І. А. Білоткач

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Анотація

Мета. Аналіз інституціональних та інституційних аспектів формування та розвитку ринку органічної сільськогосподарської продукції.
Методика дослідження. Теоретико-методологічною основою проведеного дослідження є діалектичний та аналітичний підхід до вивчення існуючих інституціональних та інституційних особливостей стану та розвитку ринку органічної сільськогосподарської продукції та особливостей розвитку і регулювання органічного агровиробництва в Україні.
Результати дослідження. Стверджується, що сучасний етап розвитку ринкових відносин в Україні ставить вимоги для підприємств усіх галузей, включаючи і традиційне сільське господарство, звертатися до нових сучасних методів виробництва сільськогосподарської продукції, враховуючі ту користь, яку продукція сільськогосподарського виробництва повинна нести споживачам. Одним із таких напрямків розвитку аграрної сфери є створення й реалізація проектів органічного (природного) агровиробництва.
Наголошується, що одним із складних питань розвитку органічного ринку є неврегульованість інституціональної бази, що ускладнює роботу вітчизняних органічних операторів. З метою удосконалення інституційного регулювання органічного виробництва, Верховною Радою України був прийнятий новий Закон України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції" (№ 2496-VІІІ, набрав чинності 02 серпня 2018 р., вступає в дію з 02 серпня 2019 р.). Виконання норм цього Закону буде сприяти підвищенню ефективності ринкової ситуації в органічному секторі.
При визначені сутності ринкової ситуації зазначено, що сам вид ринку органічної сільськогосподарської продукції має ознаки олігополістичного, що треба враховувати державним інституціям, зокрема антимонопольному комітету України, для унеможливлення зловживать та зговорів як серед виробників та продавців органічної продукції, адже головна мета в забезпеченні споживача якісною та доступною продукцією для покращення якості життя.
Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано авторське визначення сутності терміну "ринок органічної сільськогосподарської продукції" та структурно-логічна схема зв'язків між основними суб'єктами органічного ринку України.
Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження поглиблюють теоретичні аспекти розвитку та забезпечують можливість активізації інноваційного процесу органічного агровиробництва в Україні.

Ключові слова: органічна сільськогосподарська продукція; органічне агровиробництво; ринок органічної сільськогосподарської продукції; ефективний розвиток; якість життя.

Література

1. Безус Р.М. Соціальні мережі у просуванні продукції органічного агровиробництва / Р.М. Безус // Економіка АПК. — 2013. — № 5. — С. 25—30.
2. Global organic farming statistics and news. Available at: http://www.organic-world.net
3. Саблук П.Т. Розвиток інституцій удосконалення механізму реформування аграрного сектору економіки / П.Т. Саблук // Економіка АПК. — 2010. — № 10. — С. 3—10.
4. Лупенко Ю.О. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / Ю.О. Лупенко; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. — К.: ННЦ "ІАЕ", 2012. — 182 с.
5. Ринок органічної продукції в Україні // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://agro-business.com.ua/agro/podiia/item/9994-rynok-orhanichnoi-produktsii-v-ukraini.html
6. Сайт Федерації органічного руху України // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26-13-42-29.
7. Organic Market Development in Ukraine. Available at: https://ukraine.fibl.org/en/ua-about-project.html
8. European Organic Farming Statistics. Available at: http://www.organic-europe.net
9. Безус Р.М. Роль органічного агровиробництва в розвитку сільських територій / Р.М. Безус // Фізико-економічні засади збалансованого розвитку агросфери (до 150-річчя від дня народження В.І. Вернадського): збірник матеріалів Міжнар. науково-практ. конф. (м. Київ, 11 квітня 2013 р.). — К.: ННЦ ІАЕ, 2013. — С. 211—214.
10. Гусєв С. Половина грошей — на їжу: скільки заробляють і на що витрачають українці // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/skolko-zarabatyvayut-i-na-chto-tratyat-ukraincy-1117848.html

I. Bilotkach

INSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF THE DEVELOPMENT OF THE INFRASTRUCTURE OF THE MARKET OF ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTS

Summary

Purpose. Analysis of methodological aspects of the assessment of the state and development of the market of organic agricultural products. Formation of a set of methods, their content, consistency and expediency of application for improving the development of the organic agricultural production market.
Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the study is a dialectical and analytical approach to studying the existing institutional and institution features of the state and development of the market for organic agricultural products and the features of development and regulation of organic agricultural production in Ukraine.
Findings. It is argued that the current stage of development of market relations in Ukraine sets requirements for enterprises of all branches, including traditional agriculture, to apply to new modern methods of agricultural production, taking into account the benefits that agricultural products have to bear on consumers. One of these areas of development of the agrarian sphere is the creation and implementation of projects for organic (natural) agricultural production.
It is noted that one of the complex issues of development of the organic market is the unresolved institutional framework. In order to improve the institutional regulation of organic production, the Verkhovna Rada of Ukraine adopted a new Law of Ukraine "On the basic principles and requirements for organic production, circulation and labeling of organic products" (No. 2496-VIII, enacted on August 2, 2018, enters into force from 2 August 2019). The implementation of the norms of this Law will contribute to the improvement of the market efficiency in the organic sector.
In determining the essence of the market situation, it is noted that the very type of the market of organic agricultural products has oligopolistic features, which should be taken into account by state institutions, in particular, the antimonopoly committee of Ukraine, in order to prevent abuses and conspiracies both among producers and sellers of organic products, since the main goal is to provide the consumer with high quality and affordable products to improve the quality of life.
Originality. The author proposes the definition of the essence of the term "market of organic agricultural products" and the structural and logical scheme of relations between the main participants of the organic market of Ukraine.
Practical value. The obtained research results deepen the theoretical aspects of development and provide an opportunity to activate the innovative process of organic agricultural production in Ukraine.

Keywords: оrganic agricultural products; organic agricultural production; market of organic agricultural products; effective development; quality of life.

References

1. Bezus, R.M. (2013), "Social Networks in promoting the production of organic agricultural production", Ekonomika APK (The economy of AIC), vol. 5, pр. 25—30.
2. Global organic farming statistics and news (2019), Available at: http://www.organic-world.net (Accessed 20 Jan 2019).
3. Sabluk, P. T. (2010), "Development institutions to improve the mechanism of reforming the agricultural sector", Ekonomika APK, vol. 10, pp. 3—10.
4. Lupenko, Yu.O. and Mesel'-Veseliak, V.Ya. (2012), Stratehichni napriamy rozvytku sil's'koho hospodarstva Ukrainy na period do 2020 roku [Strategic directions of development of agriculture of Ukraine for the period till 2020], NNTs "IAE", Kyiv, Ukraine.
5. The organic products market in Ukraine (2019), Available at: http://agro-business.com.ua/agro/podiia/item/9994-rynok-orhanichnoi-produktsii-v-ukraini.html (Accessed 20 Jan 2019).
6. The site of the Federation of Organic Movement of Ukraine (2019), Available at: http://www.organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26-13-42-29 (Accessed 20 Jan 2019).
7. Organic Market Development in Ukraine (2019), Available at: https://ukraine.fibl.org/en/ua-about-project.html (Accessed 20 Jan 2019).
8. European Organic Farming Statistics (2019), Available at: http://www.organic-europe.net (Accessed 20 Jan 2019).
9. Bezus, R.M. (2013), "The role of organic farming in the development of rural areas", Fizyko-ekonomichni zasady zbalansovanoho rozvytku ahrosfery (do 150-richchia vid dnia narodzhennia V.I. Vernads'koho). Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia [Physical and economic principles of balanced development of the agrosphere (to the 150th anniversary of VI Vernadsky's birth). International scientific and practical conference], NNZ ІАЕ, Kyiv, Ukraine, pp. 211—214.
10. Husiev, S. (2018), "Half of the money — for food: how much earn and spend on Ukrainians", Available at: https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/skolko-zarabatyvayut-i-na-chto-tratyat-ukraincy-1117848.html (Accessed 20 Jan 2019).

№ 3 2019, стор. 12 - 20

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-02-15

Кількість переглядів: 756

Відомості про авторів

І. А. Білоткач

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

I. Bilotkach

Ph.D, Associate Professor, Associate Professor Department of Marketing, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

Як цитувати статтю

Білоткач І. А. Інституціональне забезпечення розвитку інфраструктури ринку органічної сільськогосподарської продукції. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 3. С. 12–20.

Bilotkach, I. (2019), “Institutional development of the development of the infrastructure of the market of organic agricultural products”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 12–20.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.