EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АУДИТУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
Ю. В. Подмешальська, Л. К. Феофанов, П. О. Горбатова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.3.50

УДК: 657.6:657.411

Ю. В. Подмешальська, Л. К. Феофанов, П. О. Горбатова

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АУДИТУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Анотація

Від якісного проведення аудиту власного капіталу, головною метою якого є висловлення незалежної думки про достовірність інформації про власний капітал у фінансовій звітності, залежать рішення користувачів фінансової звітності, серед яких є потенційні інвестори, кредитори, інші користувачі, в яких зацікавлені суб'єкти господарювання. Для підвищення якості проведення аудиторської перевірки важливе значення мають використання практичних аспектів організації і методики проведення аудиту, до яких відносяться тест оцінки внутрішнього контролю власного капіталу, програма аудиту, робочі документи аудитора.
Сутність аудиту власного капіталу — отримання достатніх аудиторських доказів про достовірність, законність відображення господарських операцій пов'язаних з формуванням, використанням власного капіталу у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.
Мета аудиту власного капіталу — отримання достатньої впевненості у достовірності, повноти та неупередженості інформації бухгалтерського обліку та фінансової звітності інформації про власний капітал.
Для організації і визначення методики аудиту власного капіталу необхідно оцінити систему внутрішнього контролю обліку власного капіталу. Оцінка внутрішнього контролю обліку власного капіталу визначається за результатами анкетування, тестування або іншим способом. За результатами аналізу проведеного тестування, аудитор визначає оцінку організації бухгалтерського обліку — високу, середню, низьку. Відповідно до цієї оцінки визначає слабкі місця бухгалтерського обліку і більш ретельно планує аудиторські процедури перевірки, визначає аудиторський ризик і суттєвість аудиторської перевірки, складає Програму аудиту власного капіталу.
Пропонуємо Програму аудиту власного капіталу, яка складена за елементами власного капіталу. Аудит бухгалтерського обліку елементів власного капіталу охоплює перевірку достовірності інформації про власний капітал від перевірки інформації первинних документів до фінансової звітності
Виконання аудиторських процедур та результати фіксуються у робочих документах аудитора, які не мають стандартної форми, і складаються аудитором на свій розсуд. Пропонуємо зразки робочих документів відповідно до аудиторських процедур, які можуть бути використані аудиторами, працівниками підрозділів внутрішнього контролю у практичній діяльності за результатами дослідження розроблені та запропоновані для практичного використання тест внутрішнього контролю обліку власного капіталу, Програма аудиту власного капіталу, робочі документи. Запропоновані практичні аспекти аудиту власного капіталу забезпечують підтверджують якість проведення аудиту.

Ключові слова: аудит; власний капітал; статутний капітал; капітал у дооцінках; додатковий капітал; резервний капітал; робочі документи; програма аудиту.

Література

1. Меліхова Т.О. Обгрунтування функцій внутрішнього та зовнішнього аудиту податків / Т.О. Меліхова // Наука й економіка: науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. — Хмельницький, 2010. — Вип. 2 (18). — С. 116—120.
2. Меліхова Т.О. Вплив обліку оренди на рівень фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, Ю.В. Подмешальська // Культура народов Причерноморья. — Симферополь, 2011. — № 217. — С. 61—63.
3. Подмешальська Ю.В. Оцінка якості обліку в аудиті / Ю.В. Подмешальська // Вісник Дніпропетровського університету. Серія "Економіка". — 2011. — Вип. 5 (4). — С. 265—270.
4. Подмешальська Ю.В. Проблеми впровадження інформаційних систем обліку на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. — 2011. — Вип. 33. — С. 180—185.
5. Подмешальська Ю.В. Розробка проекту впровадження інформаційних та технологій обліку на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Економіка і управління. — Київ, 2012. — № 3 (55). — С. 85—90.
6. Подмешальська Ю.В. Удосконалення оцінки якості внутрішнього контролю на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Економічний вісник ЗДІА: збірник наукових праць. — Запоріжжя, 2012. — №2. — С. 106—114.
7. Подмешальська Ю. В. Проблеми впровадження інформаційних систем обліку на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. — 2011. — Вип. 33. — С. 180—185.
8. Подмешальська Ю.В. Внутрішній аудит як засіб удосконалення обліку та контролю дебіторської заборгованості [Електронний ресурс] / Ю.В. Подмешальська, Р.Ю. Варварін // Економіка та суспільство. — 2016. — №7. — Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/161.pdf
9. Феофанова І.В. Удосконалення системи обліку на підприємстві з метою інформаційного забезпечення стратегічного аналізу [Електронний ресурс] / І.В. Феофанова, Л.К. Феофанов // Бізнес Інформ. — 2013. — № 11. — С. 119—123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_11_20

Yu. Podmeshalska, L. Feofanov, P. Horbatova

DEVELOPMENT OF THE PROGRAM OF AUDIT OF OWN CAPITAL

Summary

From the qualitative performance of the equity audit, the main purpose of which is to express an independent opinion about the reliability of information about equity in the financial statements, the decisions of users of financial statements, which include potential investors, lenders, and other users in which the business entities are concerned, depend on the decisions of users of the financial statements. To improve the quality of the audit, it is important to use the practical aspects of the organization and methods of conducting the audit, which include a test of assessment of internal control of equity capital, an audit program, working documents of the auditor.
The essence of the audit of equity is the receipt of sufficient audit evidence of the reliability, legality of the reflection of business operations associated with the formation, the use of equity in accounting and financial reporting.
The purpose of the audit of equity is to obtain sufficient confidence in the reliability, completeness and impartiality of the information of accounting and financial reporting of information about equity.
For the organization and definition of the methodology of the audit of equity, it is necessary to evaluate the system of internal control over the accounting of own capital. the assessment of internal control over the accounting of own capital is determined by the results of questionnaires, testing or other means. According to the results of the analysis of the conducted testing, the auditor determines the assessment of the organization of accounting — high, medium, low. In accordance with this assessment, identifies the weaknesses of accounting and more carefully plans auditing audit procedures, determines the audit risk and the significance of the audit, establishes the program of audit of equity capital.
We offer a program of equity audit, which is compiled according to the elements of equity capital. The accounting of equity items involves the verification of the accuracy of information about equity capital from the verification of information of primary documents to the financial statements
The performance of audit procedures and results are recorded in the auditor's working documents that do not have a standard form and are drawn up by the auditor at his own discretion. We offer samples of working documents in accordance with the audit procedures that can be used by auditors, employees of the internal control units in the practical activity. According to the results of the study, the internal control over own capital test, the equity audit program, and working documents have been developed and proposed for practical use. The proposed practical aspects of the audit of equity capital provide confirmation of the quality of the audit.

Keywords: audit; equity; authorized capital; capital in additional valuations; additional capital; reserve capital; working documents; audit program.

References

1. Melikhova, T.O. (2010), "Substantiation of functions of internal and external tax audit", Nauka y ekonomika: naukovo-teoretychnyy zhurnal Khmelnytskoho ekonomichnoho universytetu, vol. 2 (18), pp. 116—120.
2. Melikhova, T.O. and Podmeshalska, Y.V. (2011), "Effect of rent accounting on the level of financial security of the enterprise", Kul'tura narodov Prychernomor'ia, vol. 217, pp. 61—63.
3. Podmeshalska, Y.V. (2011), "Assessment of accounting quality in the audit", Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu. Seriia "Ekonomika", vol. 5 (4) , pp. 265—270.
4. Podmeshalska, Y. V. (2011), "Problems of introduction of information systems of accounting at the enterprise", Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi systemy Ukrainy, vol. 33, pp. 180—185.
5. Podmeshalska Y.V. (2012), "Development of the implementation project of information and accounting technologies at the enterprise", Ekonomika i upravlinnia, vol. 3 (55) , pp.85—90.
6. Podmeshalska, Y.V. (2012), "Improving the assessment of the quality of internal control at the enterprise", Ekonomichnyj visnyk ZDIA: zbirnyk naukovykh prats', vol. 2, pp.106—114.
8. Podmeshalska, Y.V. and Varvarin, R.Yu. (2016), "Internal audit as a means of improving the accounting and control of accounts receivable", Economics and Society, vol.7, available at: http://www.economyandsociety .in.ua/journal/7_ukr/161.pdf (Accessed 05 Jan 2019).
9. Feofanova, I.V. and Feofanov, L.K. (2013), "Improvement of the Accounting System at an Enterprise with the Aim of Information Support of the Strategic Analysis", Business Inform, vol. 11, Ukraine, pp. 119—123.

№ 3 2019, стор. 50 - 57

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-02-15

Кількість переглядів: 1611

Відомості про авторів

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

Yu. Podmeshalska

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya


Л. К. Феофанов

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

L. Feofanov

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya


П. О. Горбатова

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

P. Horbatova

master of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Подмешальська Ю. В., Феофанов Л. К., Горбатова П. О. Розробка програми аудиту власного капіталу. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 3. С. 50–57.

Podmeshalska, Yu., Feofanov, L. and Horbatova, P. (2019), “Development of the program of audit of own capital”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 50–57.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.