EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЛУМАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ "ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ"
О. В. Попович, Л. І. Тітаренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.3.58

УДК: 657

О. В. Попович, Л. І. Тітаренко

ТЛУМАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ "ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ"

Анотація

Статтю присвячено дослідженню сутності фінансових результатів. Дослідженням сутності поняття "фінансові результати" у всі роки займалося багато вчених, але й до сьогоднішнього дня не існує одного визначення цього поняття.
Основним фактором, який в більшій мірі характеризує діяльність підприємства, є фінансовий результат. Отриманий фінансовий результат визначає можливість подальшого розвитку підприємства (розширення виробництва, впровадження нових технологій, оновлення його основних засобів) і створює запас фінансової стійкості.
Облік є досить складною інформаційною системою, у якій важливою складовою є облік фінансових результатів, бо саме вона накопичує дані щодо доходів і витрат, на основі яких формується фінансовий результат діяльності підприємства. Для удосконалення обліку фінансових результатів важливим чинником є аналіз сучасних тенденцій шляхів удосконалення обліку фінансових результатів на підприємствах.
Беручи до уваги головну мету діяльності підприємства щодо максимізації прибутку, можна говорити про важливість планування фінансових результатів та прибутку, зокрема, у довгостроковому періоді. Тому для підвищення конкурентоспроможності підприємства доцільно дуже ретельно здійснювати вивчення та робити аналіз зміни показника прибутку.
Дискусії щодо теоретичних положень, практична значимість обліку фінансових результатів та відображення їх у фінансовій звітності часто викликає інтерес для дослідження.
У статті наведено огляд літературних джерел щодо формування фінансових результатів. Охарактеризовано кожне літературне джерело та винесено невелику цитату від кожного автора.
Також було опрацьовано матеріали авторів, у працях яких було розглянуто формування фінансового результату та його складових, облік та відображення фінансового результату у фінансовій звітності.
Оскільки в кожного автора є свої думки щодо фінансового результату, доцільно було у формі таблиці подати думку кожного з них.

Ключові слова: бухгалтерський облік; фінансові результати; дохід; витрати; прибуток.

Література

1. Адамик О.В. Автоматизація бухгалтерського обліку у кількох стандартах / О.В. Адамик // Стан і перспективи розвитку обліково — інформаційної системи в Україні: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 29—30 листопада 2012 р. — Тернопіль: ТНЕУ, 2012. — С. 3—5.
2. Атамас П. Чи дорівнює використаний прибуток розподіленому, або щодо оцінки достовірності інформації про нерозподілений прибуток у балансі / П. Атамас, О. Атамас // Бухгалтерський облік і аудит. — 2011. — №3. — С. 35—39.
3. Бабіч В. Оподаткування прибутку підприємств: фінансові та облікові аспекти / В. Бабіч, А. Поддєрьогін // Бухгалтерський облік і аудит. — 2011. — № 2. — С. 3—10.
4. Бердар М.М. Організаційно — методичні аспекти бухгалтерського обліку доходів і фінансових результаттів підприємства / М.М. Бердар // Формування ринкових відносин в Україні. — 2011. — № 6 (121). — С. 161—164.
5. Беренда Н.І. Облік доходів: питання облікової політики підприємства / Н.І. Беренда // Формування ринкових відносин в Україні. — 2013. — № 2. — C. 111—114.
6. Братчук Л.М. Нові вимоги Податкового кодексу та завдання бухгалтерського обліку для їх вирішення / Л.М. Братчук // Економіка АПК. — 2011. — № 4. — С. 62—65.
7. Гуцаленко Л.В. Стратегічний облік і контроль у формуванні фінансових результатів / Л.В. Гуцаленко // Бухгалтерський облік і аудит. — 2010. — № 12. — С. 24—32.
8. Дяченко Н.М. Визначення фінансового результату діяльності підприємства за податковим кодексом / Н.М. Дяченко, Н.М. Марченко // Облік і фінанси АПК. — 2011. — № 1. — С. 54—56.
9. Калюга Є. Внутрішній контроль: сучасний стан та шляхи удосконалення / Є. Калюга // Економічний аналіз. Зб. наук. праць кафедри економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун — ту. — Тернопіль, 2010. — Вип. 6. — С. 357—359.
10. Касич А.О. Відмінності встановлення фінансового результату в бухгалтерському та податковому обліках / А.О. Касич, І.В. Ткаченко // Актуальні проблеми економіки. — 2011. — № 2 (116). — С. 185—191.
11. Кисельова О. Податок на прибуток в координатах Податкового кодексу: плюси та мінуси / О. Кисельова // Бухгалтерський облік і аудит. — 2011. — № 3. — С. 40—51.
12. Коблянська Г.Ю. Організація внутрішнього аудиту на підприємстві / Г.Ю. Коблянська, В.С. Бобушко // Облік і фінанси АПК. — 2011. — № 1. — С. 95—99.
13. Коцупатрий М. Внутрішньогосподарський контроль: організаційні аспекти та класифікаційні ознаки / М. Коцупатрий, У. Гуцаленко // Економі — чний аналіз. Зб. наук. праць кафедри економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.
14. Коришко Н. Організація обліку фінансових результатів підприємницької діяльності / Н. Коришко // Економічний аналіз. Зб. наук. праць кафедри економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. — Тернопіль, 2010. — Вип. 6. — С. 84—86.
15. Кулинич М. Взаємозв'язок суттєвих факторів у структурному моделюванні управління фінансових результатів / М. Кулинич // Економічний аналіз. Зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун — ту. — Тернопіль, 2010. — Вип.6. — С. 426—429.
16. Левицька О. Відображення результатів діяльності у формах фінансової звітності підприємства / О. Левицька // Економічний аналіз. Зб. наук. праць кафедри економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. — Тернопіль, 2010. — Вип. 6. — С. 437—440.
17. Любенко А. Сучасні вимоги до державного фінансового контролю / А. Любенко // Економічний аналіз. Зб. наук. праць кафедри економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. — Тернопіль, 2010. — Вип. 6. — С. 441—444.
18. Марчук У.О. Сутність внутрішньогосподарського контролю: теоретичні засади та наукові підходи / У.О. Марчук // Облік і фінанси АПК. — 2011. — № 4. — С. 89—91.
19. Мельник В.М. Еволюція поглядів на дохід і прибуток підприємства як потенційні об'єкти оподаткування / В.М. Мельник, О.Д. Борзенкова // Фінанси України. — 2011. — № 10. — С. 32—43.
20. Орлова В. Облік використання та розподілу при — бутку / В. Орлова, О. Корпан // Бухгалтерський облік і аудит. — 2010. — № 10. — С. 20—23.
21. Понеділко. О.В. Фінансовий результат як узагальнюючий показник фінансово — господарської діяльності підприємства / О.В. Понеділко // Інвестиції: практика та досвід. — 2011. — № 20. — С. 59—62.
22. Рагуліна І.І. Методика аудиту дотримання облікової політики на підприємстві / І.І. Рагуліна, І.Т. Новіков, М.М. Рагуліна // Облік і фінанси АПК. — 2011. — № 4. — С. 85—88.
23. Свідерський Д. Поняття аудиту та окремі особливості його використання / Д. Свідерський // Економічний аналіз. Зб. наук. праць кафедри економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. — Тернопіль, 2010. — Вип. 6. — С. 493—496.
24. Стеців І. Суть та зміст забезпечення економічного контролю / І. Стеців // Економічний аналіз. Зб. наук. праць кафедри економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун — ту. — Тернопіль, 2010. — Вип. 6. — С. 506—508.
25. Шмиголь Н.М. Аналіз методів формування доходів підприємства в ринковій економіці / Н.М. Шмиголь // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2010. — № 2. — C. 233—237.
26. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: підручник. — 4-те вид., перероб. і доп. / В.Г. Швець. — К.: Знання, 2015.
27. Кірейцев Г.Г. Бухгалтерський фінансовий облік: Підруч. для студ. спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закл. 4-те вид., доповн. і переробл. — Житомир: ПП "Рута", 2012.
28. Хомин П.Я. Звітність як інформаційна система забезпечення розвитку агровиробництва: проблема повноти й достовірності / П.Я. Хомин, М.С. Палюх//Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). — 2013. — № 2 (1). — С. 302—311.
29. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник / Ф.Ф. Бутинець. — Житомир: Рута, 2001. — 672 с.
30. Загородній А.Г. Фінансово — економічний словник: навчальний посібник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. — К.: Знання, 2010. — 1072 с.
31. Худолій Л. М. Теорія фінансів: навчально-методичний посібник / Л. М. Худолій. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. — 167 с.
32. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: підручник / Н.М. Ткаченко. — 5-те вид. допов. і перероб. — К.: Алерта, 2011. — 976 с.
33. Скалюк Р.В. Cутність та значення фінансових результатів в системі розвитку господарської діяльності промислових підприємств / Р.В. Скалюк // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. — 2010. — Вип. 18 (1). — Економічні науки. — С. 135—141.
34. Тесленко Т.І. Облік фінансових результатів: проблеми та шляхи вдосконалення / Т.І. Тесленко, Н.В. Конькова // Бізнес Інформ. — 2013. — № 4. — С. 356—360.

O. Popovych, L. Titarenko

INTERPRETATION OF THE ECONOMIC ESSENCE OF THE CATEGORY "FINANCIAL RESULTS"

Summary

The article is dedicated to the nature of financial results. The definition of "financial result" has been researched by many scientists, however it's still not unified.
Key factor that define enterprise activity is financial result. Final financial result determines the possibility of potential growth (production increase, new technologies involovement, renewal of main assets) and creates reserve of financial stability.
Accounting is a complex information system the important part of which is accounting of financial result, as it is accumulates data on income and expenses on the basis of which the financial result of the enterprise is formed. An important factor in improving the accounting of financial results is the analysis of modern tendencies of ways to improve the accounting of financial result at enterprises.
Taking into account the main goal of the enterprise activity — maximizing profits,attention should be paid to the importance of planning financial results and profits, particularly, in the long run. Therefore, in order to increase the competitiveness of the enterprise, it is advisable to carefully research and analyze the change in profit indicator.
Discussions about the theoretical positions, the practical significance of accounting of financial results and how they are included in financial statements are often the subject to research.
The article gives an overview of literary sources on the formation of financial results. Each literary source is described and quotations from each author are provided.
The article researches many authors, whose works considered the formation of the financial result and its parts, the accounting of financial results and how they are included in financial statements.
As far as each author has their own thoughts on the financial result, it is expedient to display the views of each in the table.

Keywords: accounting; financial statements; income; costs; profit.

References

1. Adamyk, O.V. (2012), "Automation of accounting in several standards", Stan i perspektyvy rozvytku oblikovo-informatsijnoi systemy v Ukraini: materialy II mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Status and prospects of the development of the accounting and information system in Ukraine: materials of the II International Scientific and Practical Conference], TNEU, Ternopil', Ukraine, 29—30 Nov, pp. 3—5.
2. Atamas, P. and Atamas, O. (2011), "Is income distributed is used, or to assess the reliability of information retained earnings in the balance", Bukhhalters'kyj oblik i audyt, vol. 3, pp. 35—39.
3. Babich, V. and Poddier'ohin, A. (2011), "Taxation of corporate profits: financial and accounting aspects", Bukhhalters'kyj oblik i audyt, vol. 2, pp. 3—10.
4. Berdar, M.M. (2011), "Organizational-methodical aspects of accounting of incomes and financial results of the enterprise", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 6 (121), pp. 161—164.
5. Berenda, N.I. (2013), "Income accounting: the accounting policy of the enterprise", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 2, pp. 111—114.
6. Bratchuk, L.M. (2011), "New requirements of the Tax Code and accounting objectives to solve them", Ekonomika APK, vol. 4. pp. 62—65.
7. Hutsalenko, L.V. (2010), "Strategic accounting and control in the formation of financial results", Bukhhalters'kyj oblik i audyt, vol. 12, pp. 24—32.
8. Diachenko, N.M. and Marchenko, N.M. (2011), "Determination of the financial result of the enterprise in accordance with the tax code", Oblik i finansy APK, vol. 1, pp. 54—56.
9. Kaliuha, Ye. (2010), "Internal control: the current state and ways of improvement", Ekonomichnyj analiz. Zb. nauk. prats' kafedry ekonomichnoho analizu Ternop. nats. ekon. un-tu, vol. 6, pp. 357—359.
10. Kasych, A.O. and Tkachenko, I.V. (2011), "Differences in the establishment of financial results in accounting and tax records", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 2 (116), pp. 185—191.
11. Kysel'ova, O. (2011), "Tax on income in the coordinates of the Tax Code: pros and cons", Bukhhalters'kyj oblik i audyt, vol. 3, pp. 40—51.
12. Koblians'ka, H.Yu. and Bobushko, V.S. (2011), "Organization of internal audit at the enterprise", Oblik i finansy APK, vol. 1, pp. 95—99.
13. Kotsupatryj, M. and Hutsalenko, U. (2010), "Internal control: organizational aspects and classification features", Ekonomichnyj analiz. Zb. nauk. prats' kafedry ekonomichnoho analizu Ternop. nats. ekon. un-tu, vol. 6, pp. 433—436.
14. Koryshko, N. (2010), "Organization of accounting of financial results of entrepreneurial activity", Ekonomichnyj analiz. Zb. nauk. prats' kafedry ekonomichnoho analizu Ternop. nats. ekon. un-tu, vol. 6, pp. 84—86.
15. Kulynych, M. (2010), "Interconnection of essential factors in structural modeling of financial results management", Ekonomichnyj analiz. Zb. nauk. prats' kaf. ekonomichnoho analizu Ternop. nats. ekon. un-tu, vol. 6, pp. 426—429.
16. Levyts'ka O. (2010), "Displays the results of activities in the forms of financial statements of the enterprise", Ekonomichnyj analiz. Zb. nauk. prats' kafedry ekonomichnoho analizu Ternop. nats. ekon. un-tu, vol. 6, pp. 437—440.
17. Liubenko, A. (2010), "Modern requirements for state financial control", Ekonomichnyj analiz. Zb. nauk. prats' kafedry ekonomichnoho analizu Ternop. nats. ekon. un-tu, vol. 6, pp. 441—444.
18. Marchuk, U.O. (2011), "The essence of internal control: theoretical foundations and scientific approaches", Oblik i finansy APK, vol. 4, pp. 89—91.
19. Mel'nyk V.M. and Borzenkova, O.D. (2011), "Evolution of views on income and profits of the enterprise as potential tax objects", Finansy Ukrainy, vol. 10, pp. 32—43.
20. Orlova, V. and Korpan, O. (2010), "Accounting for the use and distribution of profits", Bukhhalters'kyj oblik i audyt, vol. 10, pp. 20—23.
21. Ponedilko, O.V. (2011), "Financial result as a general indicator of financial and economic activity of the enterprise", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 59—62.
22. Rahulina, I.I. Novikov, I.T. and Rahulina, M.M. (2011), "Audit methodology for compliance with accounting policies at an enterprise", Oblik i finansy APK, vol. 4, pp. 85—88.
23. Sviders'kyj, D. (2010), "Concept of audit and some peculiarities of its use", Ekonomichnyj analiz. Zb. nauk. prats' kafedry ekonomichnoho analizu Ternop. nats. ekon. un-tu, vol. 6, pp. 493—496.
24. Stetsiv, I. (2010), "The essence and content of economic control", Ekonomichnyj analiz. Zb. nauk. prats' kafedry ekonomichnoho analizu Ternop. nats. ekon. un-tu, vol. 6, pp. 506—508.
25. Shmyhol', N.M. (2010), "Analysis of the methods of income formation in a market economy", Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 2, pp. 233—237.
26. Shvets', V.H. (2015), Teoriia bukhhalters'koho obliku [Theory of accounting], Znannia, Kyiv, Ukraine.
27. Kirejtsev, H.H. (2012), Bukhhalters'kyj finansovyj oblik [Accounting financial accounting], PP Ruta, Zhytomyr, Ukraine.
28. Khomyn, P.Ya. and Paliukh, M.S. (2013), "Reporting as an information system for the development of agricultural production: the problem of completeness and reliability", Zbirnyk naukovykh prats' Tavrijs'koho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky), vol. 2 (1), pp. 302—311.
29. Butynets', F.F. (2001), Bukhhalters'kyj finansovyj oblik [Accounting financial accounting], Ruta, Zhytomyr, Ukraine.
30. Zahorodnij, A.H. and Vozniuk, H.L. (2010), Finansovo-ekonomichnyj slovnyk [Financial and economic dictionary], Znannia, Kyiv, Ukraine.
31. Khudolij, L.M. (2003), Teoriia finansiv [Theory of Finance: a teaching manual], Vyd-vo Yevrop. un-tu, Kyiv, Ukraine.
32. Tkachenko, N.M. (2011), Bukhhalters'kyj finansovyj oblik, opodatkuvannia i zvitnist' [Accounting financial accounting, taxation and reporting], Alerta, Kyiv, Ukraine.
33. Skaliuk, R.V. (2010), "Nature and significance of financial results in the system of development of economic activity of industrial enterprises", Naukovi pratsi Kirovohrads'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu, Ekonomichni nauky, vol. 18 (1), pp. 135—141.
34. Teslenko, T.I. and Kon'kova, N.V. (2013), "Accounting for financial results: problems and ways to improve", Biznes Inform, vol. 4, pp. 356—360.

№ 3 2019, стор. 58 - 64

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-02-15

Кількість переглядів: 1167

Відомості про авторів

О. В. Попович

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ

O. Popovych

PhD, Docent Department of Finance, Accounting and Auditing, National Aviation University, Kyiv


Л. І. Тітаренко

студентка, Національний авіаційний університет, м. Київ

L. Titarenko

Student of National Aviation University, Kyiv

Як цитувати статтю

Попович О. В., Тітаренко Л. І. Тлумачення економічної сутності категорії "фінансові результати". Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 3. С. 58–64.

Popovych, O. and Titarenko, L. (2019), “Interpretation of the economic essence of the category "financial results"”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 58–64.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.