EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВНЕ БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ
Л. В. Гаврилова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.3.65

УДК: 336.14.025

Л. В. Гаврилова

ПЕРСПЕКТИВНЕ БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ

Анотація

У статті розкрито сутність та роль перспективного бюджетного планування як складової бюджетного процесу; завдання бюджетного планування, до яких належать забезпечення збалансованості бюджетних показників, макроекономічних пропорцій розвитку країни; відображення пріоритетів бюджетної політики щодо розвитку адміністративно-територіальних одиниць та країни в цілому; ефективного формування, використання, розподілу та перерозподілу бюджетних ресурсів; розподілу видатків бюджету з метою необхідності наближення надання гарантованих послуг до їх споживача; забезпечення мінімального рівня соціальних потреб. Визначено, що одним з основних інструментів державного регулювання соціально-економічного розвитку є перспективне бюджетне планування, зміст якого полягає у розробці основних напрямів формування та використання бюджетних коштів на середньо- та довгостроковий період, зважаючи на необхідність виконання завдань, які постають перед суспільством на певному етапі його розвитку; проведення цілеспрямованої фінансово-бюджетної політики передбачає запровадження стратегічного бюджетного планування; у процесі перспективного бюджетного планування створюються умови для розв'язання найважливіших проблем державного впливу на економічний розвиток. Розглянуто бюджетне планування як вагому складову системи управління державними фінансами, що забезпечує фінансовим ресурсним потенціалом споживачів бюджетних коштів в необхідній та економічно доцільній мірі, яка відповідає можливостям їх залучення та спрямована на стимулювання соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць та країни в цілому при дотриманні умов фінансової стійкості і збалансованості бюджетів всіх рівнів, раціональності та ефективності використання бюджетних коштів. Показано, що провідну роль у формуванні та розвитку соціально-економічної структури сучасного суспільства відіграє система бюджетного прогнозування та планування, яка забезпечує поєднання всі сфери суспільних фінансів: надання бюджетних послуг, управління державним боргом, управління бюджетними закупівлями, планування бюджетних інвестицій; інституційна структура бюджетної стратегії як важлива складова державного регулювання є ефективним інструментом соціально-економічного розвитку країни.

Ключові слова: бюджет; бюджетна система; формування бюджету; бюджетна політика; перспективне бюджетне планування.

Література

1. Бюджетна система: монографія / За ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 871 с.
2. Державне фінансове регулювання економічних перетворень / І.Я. Чугунов, А.В. Павелко, Т.В. Канєва та ін.; за заг. ред. А.А. Мазаракі. — К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2015. — 376 с.
3. Кругман П. Выход из кризиса есть / Кругман Пол; пер. с англ. — М.: Азбука Бизнес, 2013. — 320 с.
4. Макогон В.Д. Бюджетне прогнозування як інструмент державного регулювання економічних процесів. Бізнес Інформ. 2017. — № 10. — С. 314—318.
5. Мельниченко С.І. Державна фінансова політика соціально-економічного розвитку країни. Вісник КНТЕУ. — 2015. — № 1. — С. 12—22.
6. Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. Экономика, 18-е издание / Пер. с англ. — М.:"И.Д. Вильямс", 2010. — 1360 с.
7. Мэнкью Н. Г. Принципы экономикс / Мэнкью Н. Грегори; пер. с англ. — СПб.: Питер, 2012. — 672 с.
8. Чугунов І.Я. Бюджетні відносини в системі соціально-економічного розвитку країни. Казна України. 2014. — № 6. — С. 25—28.
9. Чугунов І.Я. Бюджетна система як інструмент регулювання економічного розвитку: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра екон. наук. 08.04.01 / І.Я. Чугунов. — К., Ін-т екон. прогнозування НАН України, 2003. — 37 c.
10. Чугунов І.Я., Ігнатюк І.М. Формування видатків бюджету у системі соціально-економічного розвитку країни. Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди. — 2016. — № 28/1. — С. 217—226.

L. Gavrilova

PERSPECTIVE BUDGET PLANNING AS A COMPONENT OF THE BUDGET PROCESS

Summary

The article reveals the essence and role of perspective budget planning as a component of the budget process; the tasks of budget planning include balancing budget indicators, macroeconomic proportions of the country's development; reflecting the priorities of the fiscal policy on the development of administrative and territorial units and the country as a whole; effective formation, use, distribution and redistribution of budget resources; distribution of budget expenditures with the purpose of the need to approach the provision of guaranteed services to their customers; ensuring the minimum level of social needs. It is determined that one of the main instruments of state regulation of socio-economic development is promising budget planning, the content of which is to develop the main directions of the formation and use of budgetary funds in the medium and long term, taking into account the need to perform tasks that are facing the society at a certain stage its development; the purposeful fiscal and fiscal policy envisages the introduction of strategic budget planning; in the process of perspective budget planning, conditions are created for solving the most important problems of state influence on economic development. Budget planning is considered as a significant component of the public finance management system, which provides the financial resource potential of consumers of budget funds in the necessary and economically feasible measure, which corresponds to their attraction and aims at stimulating the socio-economic development of administrative units and the country as a whole, subject to conditions financial sustainability and balance of budgets of all levels, rationality and efficiency of using budget funds. It is shown that the system of budget forecasting and planning, which provides a combination of all spheres of public finance: budget services, public debt management, budget procurement management, budget investment planning, plays a leading role in the formation and development of the socio-economic structure of modern society; the institutional structure of the budget strategy as an important component of state regulation is an effective tool for socio-economic development of the country.

Keywords: udget; budget system; budget formation; budget policy; promising budget planning.

References

1. Fedosov, V.M. and Yurij, S.I. (2012), Biudzhetna systema [Budget system], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
2. Chuhunov, I.Ya. Pavelko, A.V. and Kanieva, T.V. (2015), Derzhavne finansove rehuliuvannia ekonomichnykh peretvoren' [State financial regulation of economic transformations], Kyiv.nats.torh.-ekon.un-t, Kyiv, Ukraine.
3. Krugman, P. (2013), Vyhod iz krizisa est' [There is a way out of the crisis], Azbuka Biznes, Moscow, Russia.
4. Makohon, V.D. (2017), "Budget forecasting as an instrument of state regulation of economic processes", Biznes Inform, vol. 10, pp. 314—318.
5. Mel'nychenko, S.I. (2015), "State financial policy of socio-economic development of the country", Visnyk KNTEU, vol. 1, pp. 12—22.
6. Samuel'son, P.E. and Nordkhaus, V.D. (2010), Ekonomyka [Economy], Y.D. Vyl'iams, Moscow, Russia.
7. Mjenk'ju, N.G. (2012), Principy jekonomiks [Principles of economics], Piter, St.Petersburg, Russia.
8. Chuhunov, I.Ya. (2014), "Budget relations in the system of socio-economic development of the country", Kazna Ukrainy, vol. 6, pp. 25—28.
9. Chuhunov, I.Ya. (2003), "The budget system as an instrument for economic development regulation", Ph.D. Thesis, Economy, In-t ekon. prohnozuvannia NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
10. Chuhunov, I.Ya. and Ihnatiuk, I.M. (2016), "Formation of budget expenditures in the system of socio-economic development of the country", Ekonomichnyj visnyk universytetu. Pereiaslav-Khmel'nyts'kyj derzhavnyj universytet imeni Hryhoriia Skovorody, vol. 28/1, pp. 217—226.

№ 3 2019, стор. 65 - 71

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-02-15

Кількість переглядів: 837

Відомості про авторів

Л. В. Гаврилова

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

L. Gavrilova

post-graduate student of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Як цитувати статтю

Гаврилова Л. В. Перспективне бюджетне планування як складова бюджетного процесу. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 3. С. 65–71.

Gavrilova, L. (2019), “Perspective budget planning as a component of the budget process”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 65–71.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.