EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНІВ
В. М. Горбик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.3.112

УДК: 338.26(477): 352

В. М. Горбик

ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНІВ

Анотація

Пріоритетним напрямом трансформації відтворювального процесу в державному управлінні природно-економічним потенціалом є перехід від ресурсно-витратної економіки на інноваційний шлях збалансованого розвитку регіону. Акцентовано увагу на основних характеристиках природно-економічного потенціалу регіону: сукупні можливості регіону, його підприємств та окремих суб'єктів господарювання визначати, формувати і найбільш ефективно забезпечувати та задовольняти суспільні потреби (фактичні та потенційні) в процесі взаємодії з оточуючим середовищем і раціонального використання ресурсів. Доведено, що саме інноваційний потенціал регіону є ядром природно-економічного потенціалу.
Досліджено окремі проблеми структурних трансформацій розвитку регіональної економіки та їх інституційне забезпечення. Встановлено, що трансформація відтворювального процесу є комплексною і динамічною характеристикою, яка містить систему дій, окремих механізмів державного управління природно-економічним потенціалом, що базується на основних принципах. Одним із головних завдань державного управління є забезпечення керованого, активного, пропорційного та збалансованого розвитку природно-економічного потенціалу як єдиної системи. Виокремлено ключові тенденції трансформації відтворювального процесу в державному управлінні природно-економічним потенціалом регіонів.

Ключові слова: трансформація; відтворювальний процес; природно-економічний потенціал; інноваційний потенціал; стійкість; тенденції. регіональний маркетинг.

Література

1. Дубницкий В.И. Парадигма функционирования рыночных процессов в условиях трансформации регионов / В.И. Дубницкий // Трансформация промышленного комплекса региона: проблемы управления развитием/ Науч. ред.: В.И. Дубницкий, И.П. Булеева ; ДЭГИ. — Донецк: Юго-Восток, 2008. — 548 с. — С. 105—130. 2. Дудкін П.Д. Структурні трансформації розвитку регіональної економіки та їх інституційне забезпечення / П.Д. Дудкін, О.П. Дудкіна // Галицький економічний вісник. — 2010. — № 4 (29). — С. 92—97. 3. Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічний аспект): наук. монографія / С.А. Єрохін. — К.: Світ знань, 2002. — 528 c. 4. Папп В.В. Структурні процеси в економіці регіональних суспільних систем: теорія, методологія, практика: монографія / В.В. Папп; Інститут регіональних досліджень НАН України; [відп. ред. Л. Т. Шевчук]. — Львів, 2009. — 340 с. 5. Природно-ресурсна сфера України: проблеми сталого розвитку та трансформацій / Під загальною редакцією чл.-кор. НАН України Б.М. Данилишина. — К.: ЗАТ "Нічлава", 2006. — 704 с. 6. Старостіна А.О. Регіональний маркетинг: суть та особливості становлення в Україні / А.О. Старостіна, С.Є. Мартов // Маркетинг в Україні. — 2004. — № 3. — С. 55—57. 7. Хлобистов Є.В. Екологічна безпека трансформаційної економіки: [монографія] / Є.В. Хлобистов. — К.: Агентство "Чорнобильінтерінформ", 2004. — 336 с.

V. Horbyk

TRANSFORMATION OF THE REPRODUCTIVE PROCESS IN THE STATE MANAGEMENT OF THE NATURAL AND ECONOMIC POTENTIAL OF REGIONS

Summary

The transition from a resource-cost economy to an innovative way of balanced development of the region is a priority direction of the transformation of the reproductive process in the state management of the natural and economic potential.
The attention is focused on the main characteristics of the natural and economic potential of the region: aggregate possibilities of the region, its enterprises and separate economic entities to define, form as well as, in the most effective manner, to provide and satisfy social needs (actual and potential) in the process of interaction with the environment and rational use of resources.
It is proved that the innovation potential of the region is the core of the natural and economic potential. The sufficiency of innovation potential is crucial in ensuring the ecological and economic security of the region as well as the growth of natural and economic potential and sustainable development of the region.
Some problems of structural transformations in the development of the regional economy and their institutional provision are investigated. It is established that the transformation of the reproductive process is an integrated and dynamic characteristic, which contains a system of actions, separate mechanisms of state management of natural and economic potential, based on the basic principles.
The stability of the natural and economic potential of the region is defined as the basis of the economic system, in which there are restrictions that are directly interrelated with the stage of the economic cycle, technological arrangements as well as a number of other socio-economic factors and elements of the external environment.
The essence and peculiarities of formation of regional marketing in Ukraine are investigated. It is determined that the dependence of marketing policy tools on the concept of sustainable development of society as a whole can also be traced in the framework of regional development.
One of the main tasks of the state management is to ensure managed, active, proportional and balanced development of natural and economic potential as a single system. The key trends in the transformation of the reproduction process in the state management of the natural and economic potential of the regions are defined.

Keywords: transformation; reproductive process; natural and economic potential; innovative potential; stability; tendency; regional marketing.

References

1. Dubnytskyi, V.I. and Buleeva, I.P. (2008), "Paradigm of functioning of market processes in the conditions of transformation of regions", Transformatsiia promyshlennoho kompleksa rehiona: problemy upravleniia razvitiem, Southeast, Donetsk Institute of Economics and Humanities, Donetsk, Ukraine. 2. Dudkin, P.D. and Dudkina, O.P. (2010), "Structural transformations of the regional economy development and their institutional provision", Halytskyi ekonomichnyi visnyk, vol. 4 (29), pp. 92—97. 3. Yerokhin, S.A. (2002), Strukturna transformatsiia natsionalnoi ekonomiky (teoretyko-metodolohichnyi aspekt): Naukova Monohrafiia [Structural transformation of the national economy (theoretical and methodological aspect): a scientific monograph], Svit znan, Kyiv, Ukraine. 4. Papp, V.V. (2009), Strukturni protsesy v ekonomitsi rehionalnykh suspilnykh system: teoriia, metodolohiia, praktyka: Monohrafiia [Structural processes in the economy of regional social systems: theory, methodology, practice: a monograph], Institute of Regional Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine. 5. Danylyshyn, B.M. (2006), Pryrodno-resursna sfera Ukrainy: problemy staloho rozvytku ta transformatsii [Natural resource area of Ukraine: problems of sustainable development and transformations], CJSC "Nichlava", Kyiv, Ukraine. 6. Starostina, A.O. and Martov, S.Ye. (2004), "Regional marketing: the essence and peculiarities of becoming in Ukraine", Marketynh v Ukraini, vol. 3, pp. 55—57. 7. Khlobystov, Ye.V. (2004), Ekolohichna bezpeka transformatsiinoi ekonomiky: Monohrafiia [Environmental security of a transformational economy: a monograph], Agency "Chornobylinterinform", Kyiv, Ukraine.

№ 3 2019, стор. 112 - 117

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-02-15

Кількість переглядів: 503

Відомості про авторів

В. М. Горбик

к. держ. упр., генеральний директор Державного підприємства "Спеціалізоване лісогосподарське підприємство "Київоблагроліс"

V. Horbyk

Candidate of Sciences in Public Administration, Director General of the State Enterprise "Specialized Forest Enterprise" Kievoblagrolis"

Як цитувати статтю

Горбик В. М. Трансформації відтворювального процесу в державному управлінні природно-економічним потенціалом регіонів. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 3. С. 112–117.

Horbyk, V. (2019), “Transformation of the reproductive process in the state management of the natural and economic potential of regions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 112–117.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.