EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКОВОГО ЗНАННЯ ЩОДО МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ
І. В. Ярмолинська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.3.138

УДК: 351.86

І. В. Ярмолинська

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКОВОГО ЗНАННЯ ЩОДО МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті зазначено, що узагальнення теоретико-методологічних основ у сфері соціального захисту дітей-сирот і дітей, позбавлених батьківського піклування дало змогу виявити, що, попри наявність грунтовних досліджень у галузях педагогічних, психологічних наук, тематика наукових досліджень та розробок, які виконуються в рамках реформ державного управління та системи інституційного догляду та виховання дітей в Україні, ще не була предметом окремого дослідження. Проаналізовано зарубіжний досвід реформування системи інституційного догляду та виховання дітей та виявлено, що теорія і практика системи соціального захисту дітей в зарубіжних країнах мають значно вищий офіційний статус, ніж в Україні. Установлено, що кожна країна має власну модель реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, з огляду на політичні, соціальні, культурні, економічні та безпекові умови, спрямовану на забезпечення додержання прав і законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, посилення захисту їх особистих і майнових прав та ефективності впровадження процесу деінституціалізації. У процесі дослідження визначено основні напрями вдосконалення механізмів державного управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні. Визначено організаційно-правові, соціально-економічні та психолого-педагогічні шляхи вдосконалення механізмів державного управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні та шляхи їх вирішення. Обгрунтовано науково-практичні підходи до впровадження розробленої автором Концепції громадського контролю за дотримання прав дитини в закладах інституційного догляду та виховання дітей.

Ключові слова: державне управління; механізми державного управління; система інституційного догляду та виховання дітей; соціальний захист дітей.

Література

1. Указ Президента України від 12 січня 2018 р. № 5/2018 "Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа". URL: https://www.president.gov.ua/documents/52018-23462
2. Національна стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017—2026 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 р. № 526-р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR170526.html

І. Yarmolynska

MODERN TRENDS OF DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE OF MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF INSTITUTIONAL CARE AND HEALTH OF CHILDREN IN UKRAINE

Summary

The article states that the generalization of theoretical and methodological foundations in the field of social protection of orphans and children deprived of parental care made it possible to discover that, despite the existence of fundamental research in the fields of pedagogical and psychological sciences, the topics of research and development that are carried out within the framework of the reforms of public administration and the system of institutional care and upbringing of children in Ukraine, has not yet been the subject of a separate study. The author defines the terms "the system of institutional care and education of children in Ukraine", "the system of public administration in the field of institutional care and education of children in Ukraine", "state administration in the field of institutional care and education of children in Ukraine", "mechanisms of public administration in the field" institutional care and upbringing of children in Ukraine ". The foreign experience of reforming the system of institutional care and upbringing of children has been analyzed and the theory and practice of the system of social protection of children in foreign countries have considerably higher official status than in Ukraine. It has been established that each country has its own model for reforming the institutional care and upbringing of children, taking into account political, social, cultural, economic and security conditions aimed at ensuring the observance of the rights and lawful interests of orphans, children deprived of parental care, strengthening of protection their personal and property rights and the effectiveness of the implementation of the process of deinstitutionalisation. In the course of the research, the main directions of improvement of the mechanisms of public administration in the field of institutional care and upbringing of children in Ukraine are identified. The organizational-legal, socio-economic and psycho-pedagogical ways of improvement of mechanisms of public administration in the field of institutional care and upbringing of children in Ukraine and ways of their solution are determined. The scientific and practical approaches to implementation of the concept of public control over the observance of the rights of the child in institutions of institutional care and upbringing of children developed by the author have been substantiated.

Keywords: public administration; mechanisms of public administration; institutional care and childcare system; social protection of children.

References

1. President of Ukraine (2018), Decree "On priority measures for the protection of the rights of orphans, children deprived of parental care and persons from among them", available at: https://www.president.gov.ua/documents/52018-23462 (Accessed 14 January 2019).
2. The Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), "The National Strategy for the Reform of the Institutional Care and Upbringing of Children for 2017—2026", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR170526.html (Accessed 14 January 2019).

№ 3 2019, стор. 138 - 142

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-02-15

Кількість переглядів: 650

Відомості про авторів

І. В. Ярмолинська

здобувач, Хмельницький університет управління та права

І. Yarmolynska

Candidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

Як цитувати статтю

Ярмолинська І. В. Сучасні тенденції розвитку наукового знання щодо механізмів державного управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 3. С. 138–142.

Yarmolynska, І. (2019), “Modern trends of development of scientific knowledge of mechanisms of public administration in the field of institutional care and health of children in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 138–142.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.