EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В ПРАКТИКУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
І. П. Динник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.3.143

УДК: 35.1

І. П. Динник

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В ПРАКТИКУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

Анотація

У статті здійснено грунтовний аналіз взаємодії держави та громадянського суспільства в умовах децентралізації. Обгрунтовано питання, що важливим чинником побудови нової держави, основаної на демократичних цінностях у період трансформаційних процесів, особливо при переході від тоталітарної форми правління до демократії, є вивчення та впровадження ефективних моделей зарубіжного досвіду.
Відповідно до поставленої дослідницької мети розкрито теоретико-методологічний зміст імплементації міжнародного досвіду щодо взаємодії держави і громадянського суспільства в умовах децентралізації в Україні. Заслуговує на увагу сформульоване у статті бачення, що процес формування громадянського суспільства в Україні безпосередньо залежить від правового визначення статусу його інститутів і зокрема максимально ефективного законодавчого закріплення скоординованого порядку створення та діяльності громадських організацій. Законодавче регулювання має базуватися на достатньо виваженому, розумному балансі інтересів держави і громадянського суспільства. Ідентифіковано критерії ефективності механізмів державного управління у взаємодії органів державної влади з громадянським суспільством. З'ясовано, що від масштабів державного втручання у діяльність об'єднань громадян залежить державний режим і напрями подальшого розвитку держави.

Ключові слова: міжнародний досвід; взаємодія; держава; громадянське суспільство; прозорість; участь; підзвітність; децентралізація; імплементація; державне управління.

Література

1. Войтков В. "Третий сектор" загнан в пятый угол / В. Войтков // Власть и политика. — 2003. — № 32—33. — С. 12—13.
2. Гостєва О.М. Європейський досвід взаємодії органів державної влади та громадських організацій [Електронний ресурс] / О.М. Гостєва // Електронне наукове фахове видання "Державне управління: удосконалення та розвиток". — 2017. — Вип. 9. — Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1124
3. Государственная политика и управление. Учебник. В 2 ч. Часть II. Уровни, технологии, зарубежный опыт государственной политики и управления / Под. ред. Л.В. Сморгунова. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. — 495 с.
4. Основні засади діяльності прес-служб органів державної влади та місцевого самоврядування: світовий та український досвід: наук.-метод. видання / Під наук. керівн. О.С. Поважного. — Донецьк: Донецький держ. ун-т управління, 2011. — 107 с.
5. Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні: навч. посіб. / Ф.М. Рудич, Р.В. Балабан, Ю.С. Ганжуров та ін. — К.: Либідь, 2008. — 440 с.
6. Рудич С. Швейцарія: суспільно-політичний устрій / С. Рудич // Наукові записки / Збірник. — К.: ІПіЕНД, 2004. — 460 с. / Сер. "Політологія і етнологія". — Вип. 25. — С. 192-201.
7. Соціальне партнерство — механізм реалізації прав людини, розбудови правової держави, громадянського суспільства: міжвідомчий наук. збірник / [наук.-досл. ін-т "Проблем людини"; за ред. А.І. Комарової та ін.]. — К., 2001. — Т. 24. — 778 с.
8. Токвіль А. Про демократію в Америці. — К.: Всесвіт, 1999. — 590 с.
9. Халецький А.В. Зарубіжний досвід сприяння розвитку громадянського суспільства [Електронний ресурс] / А.В. Халецький // Електронне наукове фахове видання "Державне управління: удосконалення та розвиток". — 2012. — Вип. 11. — Режим доступу до журн.: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=546
10. Citizens and the New Governance. Beyond New Public Management / Edited by Luc Rouban. — IOS Press, Ohmsha, 1997. — 237 p.
11. DARE Network: "Dream Citizen" — an educational programme on active citizenship for schools [Електроннний ресурс] // Democracy and Human Rights Education in Europe. — 2010. — 21.09. — Режим доступу: http://dare-network.blogspot.com/2010/09/dream-citizen-educational-programme-on.html
12. Horelli L. When Self-Organization and Urban Governance Intersect: Two Cases from Helsinki / Liisa Horelli, Joanna Saad-Sulonen, Sirkku Wallin, Andrea Botero. — Helsinki: Aalto University, 2012. — 18 р.
13. Necev Z. Mechanisms used by the executive authorities to ensure stakeholders' participation in policy-making — evaluation and recommendations [Електронний ресурс] / Zoran Necev and Aleksandar Nikolov // Research in Social Sciences in Macedonia. — 2012. — Режим доступу: http://www.rrpp-westernbalkans.net/en/policy-dialogue/Macedonia/mainColu

I. Dynnyk

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF THE EFFECTIVE INTERACTION OF THE STATE AND CIVIL SOCIETY AND ITS IMPLEMENTATION IN THE PRACTICE OF THE STATE ADMINISTRATION OF UKRAINE

Summary

The article provides a thorough analysis of the interaction of state and civil society in the conditions of decentralization. The article argues that the study of effective models of foreign experience is an important factor in the construction of a new state based on democratic values during the period of transformational processes, especially in the transition from a totalitarian form of government to democracy.
According to the research goal, the theoretical and methodological content of the implementation of international experience concerning the interaction of the state and civil society in the conditions of decentralization in Ukraine is disclosed. The article formulated in the article that the process of forming a civil society in Ukraine directly depends on the legal definition of the status of its institutions and, in particular, on the maximum effective legislative consolidation of a coordinated procedure for the creation and operation of public organizations. Legislative regulation should be based on a sufficiently balanced, reasonable balance of interests of the state and civil society. The criteria of the effectiveness of public administration mechanisms in the interaction of public authorities with civil society have been identified. It was clarified that the state regime and directions of further development of the state depend on the extent of state interference in the activities of citizens' associations. It has been discovered that over the last decades the idea of civil society has been gradually evolving, changing the views of citizens and government officials on its role and added value. For many years, governments around the world have seen an obstacle in civil society organizations, which was more likely to interfere with the work of the authorities than to have any effect on its benefit. The gradual change of view towards the realization that CSOs in fact are indispensable and valuable partners of the authorities has led to the need to stop the decline of confidence in state institutions and overcome the widening gap between citizens and their authorities. The need for a constructive dialogue between citizens and institutions of governance and the provision of a more transparent, open and accountable management that responsibly responds to the needs of its citizens has formed a contemporary global awareness of the role of public dialogue in the decision-making process. The core of this new concept was the need to develop participatory democracy and responsible governance, which would support and support each other.

Keywords: international experience; interaction; state; civil society; transparency; participation; accountability; decentralization; implementation; public administration.

References

1. Vojtkov, V. (2003), "The third sector" is driven into the fifth corner", Vlast' i politika, vol. 32—33, pp. 12—13.
2. Hostieva, O.M. (2017), "European experience of interaction between public authorities and non-governmental organizations", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1124. (Accessed 20 Jan 2019).
3. Smorgunova, L.V. (2007), Gosudarstvennaja politika i upravlenie [Government policy and management], Rossijskaja politicheskaja jenciklopedija (ROSSPJeN), Moscow, Russia.
4. Povazhnyj, O.S. (2011), Osnovni zasady diial'nosti pres-sluzhb orhaniv derzhavnoi vlady ta mistsevoho samovriaduvannia: svitovyj ta ukrains'kyj dosvid [The main principles of the press service of the bodies of state power and local self-government: world and Ukrainian experience], Donets'kyj derzh. un-t upravlinnia, Donets'k, Ukraine.
5. Rudych, F.M. Balaban, R.V. and Hanzhurov, Yu.S. (2008), Politychna systema ta instytuty hromadians'koho suspil'stva v suchasnij Ukraini [Political system and institutes of civil society in modern Ukraine], Lybid', Kyiv, Ukraine.
6. Rudych, S. (2004), "Switzerland: social and political system", Naukovi zapysky, vol. 25, pp. 192—201.
7. Komarova, A.I. (2001), "Social partnership is a mechanism for realizing human rights, building a rule of law, and civil society", mizhvidomchyj nauk. zbirnyk, vol. 24, p. 778.
8. Tokvil', A. (1999), Pro demokratiiu v Amerytsi [About democracy in America], Vsesvit, Kyiv, Ukraine.
9. Khalets'kyj, A.V. (2012), "Foreign experience in promoting the development of civil society", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 11, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=546 (Accessed 20 Jan 2019).
10. Rouban, L. (1997), Citizens and the New Governance. Beyond New Public Management, IOS Press, Ohmsha, Tokyo, Japan.
11. DARE Network: "Dream Citizen" — an educational programme on active citizenship for schools (2010), "Democracy and Human Rights Education in Europe", available at: http://dare-network.blogspot.com/2010/09/dream-citizen-educational-programme-on.html (Accessed 20 Jan 2019).
12. Horelli, L. Saad-Sulonen, J. Wallin, S. and Botero, A. (2012), When Self-Organization and Urban Governance Intersect: Two Cases from Helsinki, Aalto University, Helsinki, Finland.
13. Necev, Z. Nikolov, A. (2012), "Mechanisms used by the executive authorities to ensure stakeholders' participation in policy-making — evaluation and recommendations", available at: http://www.rrpp-westernbalkans.net/en/policy-dialogue/Macedonia/mainColu (Accessed 20 Jan 2019).

№ 3 2019, стор. 143 - 148

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-02-15

Кількість переглядів: 880

Відомості про авторів

І. П. Динник

провідний фахівець відділу конкурсного відбору здобувачів вищої освіти Інституту публічного управління та адміністрування, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

I. Dynnyk

Senior Specialist at the Department of Competitive Selection of Higher Education Institutes at the Institute of Public Administration and Administration,National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Динник І. П. Міжнародний досвід ефективної взаємодії держави і громадянського суспільства та його імплементація в практику державного управління України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 3. С. 143–148.

Dynnyk, I. (2019), “International experience of the effective interaction of the state and civil society and its implementation in the practice of the state administration of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 143–148.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.