EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГАРМОНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ДО ВИМОГ ЄС ЯК СКЛАДОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ
З. О. Луцишин, Н. Я. Крачук, Т. О. Фролова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.5

УДК: 339.9

З. О. Луцишин, Н. Я. Крачук, Т. О. Фролова

ГАРМОНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ДО ВИМОГ ЄС ЯК СКЛАДОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті проаналізовано стан системи технічного регулювання та нормативні вимоги в Україні та Європейському Союзі. Розкрито сутність законодавчих, технічних та практичних асиметрій, невідповідностей між нормативними вимогами забезпечення якості, безпечності та якості промислової і продовольчої продукції. З'ясовано, що для вільного пересування товарів, послуг основними перешкодами є не торговельні, а технічні бар'єри. Простежено еволюцію формування системи технічного регулювання в ЄС та заходи реформування системи технічного регулювання в Україні з метою їх гармонізації в процесі реалізації економічної політики євроінтеграції. Виявлено цілісність системи технічного регулювання в країнах ЄС і її принципову відмінність у сприйнятті та функціонуванні в Україні, що в свою чергу вимагає не лише відходу від виключно державного регулювання, а зміни філософії та відношення бізнесу, товаровиробників, продуцентів продукції, послуг до стандартів, вироблення та дотримання технічних норм, які мають відповідати не лише міжнародним/європейським стандартам, але й бути екологічними, безпечними, стати підгрунтям сталого економічного розвитку та основою конкурентоздатності економіки.

Ключові слова: система технічного регулювання; конкурентоспроможність економіки; стандартизація; метрологія; технічні регламенти; акредитація; міжнародна економічна інтеграція; Європейський Союз.

Література

1. В Украине снизился экспорт продукции с добавленной стоимостью [Електронний ресурс]. — URL: http://finance.bigmir.net/news/97851-V-Ykraine-snizilsya-eksport-prodykcii-s-dobavlennoi-stoimostu
2. Віткін Л.М. Реформування системи технічного регулювання: здобутки та плани на майбутнє // Стратегічна панорама. — № 1. — 2016. — С.98—104.
3. Віткін Л.М., Лапач С.М., Хімічева Г.І. Принципи, теоретичні засади та практичні рекомендації щодо побудови сучасної системи технічного регулювання України // Системи обробки інформації. — 2009. — Вип. 3 (77). — С. 153—165.
4. Гарасим Ю.Й. Аналіз національної системи стандартизації і сертифікації у контексті угоди про асоціацію України та ЄС [Електронний ресурс] / Ю.Й. Гарасим // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. — 2015. — № 3. — С. 58—65. — URL: http:/ /nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2015_3_8
5. Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование: монография / Под научной редакцией профессоров Д. Лукьяненко, А. Поручника, В. Колесова. — К.: ГВУЗ "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана". — 2013. — 465 с.
6. Димань Т.М. Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів: підручник / Т.М. Димань, Т.Г. Мазур. — К.: ВЦ "Академія", 2011. — 520 с.
7. Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" [Електронний ресурс]. — URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/124-19
8. Закон України "Про стандартизацію" від 05.06.2014 № 1315_VII [Електронний ресурс]. — Голос України. 2014. — № 124. — URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1315_18
9. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій [Електронний ресурс]. — URL: http://www.ier.com.ua/ua/Ukraine_EU_project/materials/AA_title_4/barriers/harmonisation
10. Как и чем торгуют Украина и ЕС [Електронний ресурс]. — URL: http://finance.bigmir.net/business/75983-Kak-i-chem-torgujut-Ukraina-i-ES--infografika
11. Кожедуб Ю. Основа технічних регламентів України — директиви Європейського Союзу Нового та Глобального підходу / Ю. Кожедуб // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. — 2005. — Вип. №11. — С. 63—70.
12. Крисанов Д. Системи технічного регулювання Європейського Cоюзу, України та митного союзу для агропродовольчої сфери: напрями їх зближення, можливості звуження невідповідності та зменшення асиметричності // Економiстo. — № 2. — Ллютий. — 2014. — С. 4—10.
13. Лагунова І.А. Технічне регулювання як механізм публічного управління ризиками у будівництві: шляхи та перспективи розвитку // Інвестиції: практика та досвід № 1/2019. — С. 90—96.
14. Міжнародний форум з питань технічного регулювання [Електронний ресурс]. — URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/yurij-brovchenko-vidkriv-mizhnarodnij-forum-z-pitan-tehnichnogo-regulyuvannya
15. Мураховський М. Адаптація загального законодавства України до вимог законодавства ЄС та Угоди ТВТ СОТ / М. Мураховський, К. Романько, В. Михайлов // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2008. — № 3. — С. 12—16.
16. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.01.2018 № 93 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів" [Електронний ресурс] // Офіційний вісник України. 2018. — № 21. Ст. 90. — URL: http:/ /zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0194_18
17. Офіційний веб-сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. "Блакитна настанова" з імплементування правил ЄС щодо продуктів 2016 року. [Електронний ресурс]. — URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e1cc4894-49c5-46df-bb54-db769b125e55&title=BlakitnaNastanovaIzVprovadzhenniaPravilvropeiskogoSoiuzuSchodoProduktsii&isSpecial=true
18. Офіційний веб-сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Експорт товарів з України за перші 7 місяців 2018 року зріс на 12,7% [Електронний ресурс]. — URL: http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=81ef4666-2d22-4336-bad1-fbd1f279fa07&title=EksportTovarivZUkrainiZaPershi7-Misiatsiv2018-RokuZrisNa12-7-
19. Офіційний веб-сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. — URL: http://www.me.gov.ua
20. Перечень ЭЕК по стандартизации ECE/STAND/20/Rev.5 [Електронний ресурс]. — URL: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/unece/unpan019897.pdf
21. Порядок впровадження модульного підходу оцінки відповідності з урахуванням вимог директив Європейського Союзу. Затверджено наказом Держстандарту України від 10.01.1999 р. № 2 // Офіційний вісник України. — 1999. — № 7. — Код акту 6878/1999.
22. Рішення засідання науково-технічної ради у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, 22.01.2019 м. Київ [Електронний ресурс]. — URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=8a1296eb-a9bc-49ed-82d4-ccc7aab5ff10&title=RishenniaZasidanniaNaukovotekhnichnoiRadiUSferiTekhnichnogoReguliuvannia-Standartizatsii-MetrologiiTaMetrologichnoiDiialnostiPriMinekonomrozvitkuUkraini-22-01-2019-M-Kiiv
23. Стратегія економічного зростання Європейського Союзу: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів / Авт. кол.: Ю.М. Бажал, І.В. Бураковський, Г.С. Григор'єва та ін. / За ред. д-ра екон. наук, проф. Ю.М. Бажала. — К.: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2013. — 280 с.
24. Технічне регулювання в ЄС. Представництво України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії [Електронний ресурс]. — URL: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/Ukraine+-+EU+export-import+helpdesk+/Non-tariff+regulation/Technical+Regulation
25. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами. Ратифіковано Законом № 237/94 — ВР від 10.11.94 // Офіційний вісник України. — 2006. — № 24. — Ст. 1794.
26. Усенко О. Реформа технічного регулювання як запорука інтеграції України до світового господарства // Економіка. — № 10. — 2009. — С. 226—229.
27. Штефан Н.В. Технічне регулювання в Україні: проблеми та досягнення / Н.В. Штефан // Системи обробки інформації. — 2011. — Вип. № 6 (96). — С. 17—19.
28. Экономические связи Украины в Европе: с кем мы сотрудничаем больше всего (инфографика) [Електронний ресурс]. — URL: https://news.finance.ua/ru/news/-/412440/ekonomicheskie-svyazi-ukrainy-v-evrope-s-kem-my-sotrudnichaem-bolshe-vsego-infografika
29. Як виконати угоду з ЄС? Технічне регулювання та стандартизація. / Європейська правда [Електронний ресурс]. — URL: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2014/07/7/7023953/
30. Як Україна перетворилася на tech-феномен і яке світле майбутнє чекає на українську технологічну індустрію [Електронний ресурс]. — URL: https://businessviews.com.ua/ru/tech/id/ukrajinski-tehnologiji-1918/
31. Globalisierung — verantwortungslos und verwundbar [Електронний ресурс]. — URL: https://www.bpb.de/politik/wirtschaft/freihandel/283566/globalisierung-verantwortungslos-und-verwundba

Z. Lutsyshyn, N. Kravchuk, T. Frolova

HARMONIZATION OF THE TECHNICAL REGULATION SYSTEM IN UKRAINE BEFORE THE EU REQUIREMENTS AS THE COMPONENT COMPETITIVENESS OF THE ECONOMY

Summary

The state of the system of technical regulation and regulatory requirements in Ukraine and the European Union were analyzed in this article. In addition to that, the essence of legislative, technical and practical asymmetries, inconsistencies and imbalances between normative requirements of quality assurance, safety, and quality of industrial and food products were revealed. It was discovered that the main obstacles for the free movement of goods and services are technical barriers rather than the trade barriers. In order to harmonize technical regulations in the EU and the system of technical regulations in Ukraine (in the process of implementing the economic policy of European integration), the evolution of the formation of mentioned systems was traced. This was done due to the fact that the improvement of the welfare of the international division of labor can only be achieved if governments align their trade and monetary policy with the rules of competition. An analysis of the existing experience of international economic integration has shown that it is most effectively and deeply implemented on the condition of the unification of a relatively small number of states, which have close and established trade and economic ties among themselves and are almost at the same level of development. Furthermore, in this article, there were revealed the integrity of the technical regulation system in the EU countries and its fundamental difference in regard to the perception and actual functioning in Ukraine. Thus, it was found out that it is required not only to reject the exclusive state regulation system, but also make changes in the philosophy and general attitude towards the process of doing business, commodity producers, producers of products, services to standards, development, and compliance with technical regulations. All of the factors mentioned in a previous sentence, must meet not only international / European standards but also be environmentally friendly, safe, and become the basis for sustainable economic development and the basis of the competitiveness of the economy.
The article focuses on the change of competitiveness determinants, depending on the stages and level of industrial development. It is mentioned that the reformation of the legislation, principles, and infrastructure of the system of technical regulation, standardization, and metrology has a purpose to increase the safety, quality and competitiveness of Ukrainian production, level of the of citizens' life and health protection, simplify conditions of doing business, balance existing distortions and imbalances, introduce innovations through the application of rules of international standards, and elimination of technical barriers. In addition to that, the structure of the state standard of the Ukrainian National State Fund was analyzed and the conceptual framework of the economic policy of European integration of Ukraine was studied. Nonetheless, the analysis of the basic laws of Ukraine in the direction of supporting foreign economic activity revealed a number of problems in the formation of the economic policy of European integration, in particular the lack of a general vision of the country's economic development and the formation of a concept, values, principles, and the economic policy of European integration. In addition to that, the commodity structure that has a small number of innovative products and services was highlighted in the article. It is concluded that Ukraine does not fully use the potential of foreign trade with the EU countries in order to formulate an adequate economic policy of European integration in the future, referred to increasing export flows, stimulating the business activity of national exporters, deploying an infrastructure of economic, informational support of national producers and providers services. The reasons behind the economic development of Ukraine and the low level of competitiveness of the economy are highlighted, particularly: high level of corruption, insufficient development of innovations, complicated business environment, political instability, complicated access to finance, inappropriate quality of infrastructure, etc.

Keywords: system of technical regulation; competitiveness of economy; standardization; metrology; technical regulations; accreditation; international economic integration; European Union.

References

1. Bigmir.net (2018), "Exports of value-added products decreased in Ukraine", available at: http://finance.bigmir.net/news/97851-V-Ykraine-snizilsya-eksport-prodykcii-s-dobavlennoi-stoimostu (Accessed 9 February 2019).
2. Vitkin, L.M. (2016), "Reforming the System of Technical Regulation: Achievements and Plans for the Future", Stratehichna panorama, vol. 1, pp. 98—104.
3. Vitkin, L.M. Lapach, S.M. and Khimicheva, H.I. (2009), "The Principles, Theoretical Foundations, and Practical Recommendations for the Construction of a Modern System of Technical Regulation of Ukraine", Systemy obrobky informatsii, vol. 3 (77), pp.153—165.
4. Garasym, Yu.J. (2015), "Analysis of the National System of Standardization and Certification in the Context of the Association Agreement between Ukraine and the EU", Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, [Online], vol. 3, pp. 58—65, available at: http:/ /nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2015_3_8 (Accessed 8 February 2019).
5. Lukyanenko, D. Poruchnik, A. and Kolesov, V. (2013), Global'noe jekonomicheskoe razvitie: tendencii, asimmetrii, regulirovanie, [Global Economic Development: Trends, Asymmetries, Regulation], GVUZ Kievskij nacional'nyj jekonomicheskij universitet imeni Vadima Get'mana, Kyiv, Ukraine.
6. Dyman', T.M. and Mazur, T.H. (2011), Bezpeka prodovol'choi syrovyny i kharchovykh produktiv, [Safety of Raw Materials and Food Products], VTs Akademiia, Kyiv, Ukraine.
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On Metrology and Metrological Activity", available at: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/124-19 (Accessed 8 February 2019).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "On Standardization", available at: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1315_18 (Accessed 8 February 2019).
9. The Institute for Economic Research and Policy Consulting (2013), "Harmonization of Technical Regulation, Standards and Conformity Assessment, Agreement on the Conformity Assessment and Admissibility of Industrial Products", available at: http://www.ier.com.ua/ua/Ukraine_EU_project/materials/AA_title_4/barriers/harmonisation (Accessed 8 February 2019).
10. Bigmir.net (2016), How and What Ukraine and the EU are Trading", available at: http://finance.bigmir.net/business/75983-Kak-i-chem-torgujut-Ukraine-EI--Infographics (Accessed 8 February 2019).
11. Kozhedub, Yu. (2005), "The Basis of the Technical Regulations of Ukraine is the European Union's New and Global Approach Directives", Pravove, normatyvne ta metrolohichne zabezpechennia systemy zakhystu informatsii v Ukraini, vol. 11. pp. 63—70.
12. Krysanov, D. (2014), "Systems of Technical Regulation of the European Union, Ukraine and the Customs Union for the Agro-food Sector: Directions of Their Convergence, the Possibility of Narrowing the Mismatch and Reducing Asymmetry", Ekonomist, vol. 2, pp. 4—10.
13. Lahunova I.A. (2019), "Technical Regulation as a Mechanism of Public Risk Management in Construction: the Ways and Perspectives of Development.", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 90—96.
14. International Forum on Technical Regulation (2018), available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/yurij-brovchenko-vidkriv-mizhnarodnij-forum-z-pitan-tehnichnogo-regulyuvannya (Accessed 8 February 2019).
15. Murakhovs'kyj, M. Roman'ko, K. and Mykhajlov, V. (2008), "Adaptation of the General Legislation of Ukraine to the Requirements of the Legislation of the EU and the WTO TVT Agreement", Standartyzatsiia, sertyfikatsiia, iakist', vol. 3. pp. 12—16.
16. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2018), Order "On the Recognition of Certain Invalid Orders", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0194_18 (Accessed 8 February 2019).
17. Official website of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. (2016), "Blueprint" on the implementation of the EU rules on products in 2016", available at: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e1cc4894-49c5-46df-bb54-db769b125e55&title=BlakitnaNastanovaIzVprovadzhenniaPravilvropeiskogoSoiuzuSchodoProduktsii&isSpecial=true (Accessed 9 February 2019).
18. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2018), "Exports of goods from Ukraine during the first 7 months of 2018 increased by 12.7%", available at: http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=81ef4666-2d22-4336-bad1-fbd1f279fa07&title=EksportTovarivZUkrainiZaPershi7-Misiatsiv2018-RokuZrisNa12-7- (Accessed 8 February 2019).
19. Official website of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2019), available at: http://www.me.gov.ua (Accessed 9 February 2019).
20. UN (2002), "List of ECE standardization ECE/STAND/20/Rev.5", available at: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/unece/unpan019897.pdf (Accessed 9 February 2019).
21. State Standard of Ukraine. (1999), "Procedure for Implementing a Modular Approach to Conformity Assessment Taking Into Account the Requirements of the Directives of the European Union", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 7.
22. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2019), "Decision of the meeting of the Scientific and Technical Council in the field of technical regulation, standardization, metrology and metrology", available at: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=8a1296eb-a9bc-49ed-82d4-ccc7aab5ff10&title=RishenniaZasidanniaNaukovotekhnichnoiRadiUSferiTekhnichnogoReguliuvannia-Standartizatsii-MetrologiiTaMetrologichnoiDiialnostiPriMinekonomrozvitkuUkraini-22-01-2019-M-Kiiv (Accessed 9 February 2019).
23. Bazhal, Yu.M. Burakovs'kyj, I.V. and Hryhor'ieva, H.S. (2013), Stratehiia ekonomichnoho zrostannia Yevropejs'koho Soiuzu, [The European Union's Economic Growth Strategy], PULSARY, Kyiv, Ukraine.
24. Ukraine's Delegation to the European Union and the European Community on Atomic Energy (2019), "Technical regulation in the EU", available at: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/Ukraine+-+EU+export-import+helpdesk+/Non-tariff+regulation/Technical+Regulation (Accessed 9 February 2019).
25. The Verkhovna Rada of Ukraine (1994), The Law of Ukraine "Partnership and Cooperation Agreement Between Ukraine and the European Communities and their member states", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy (2006), vol. 24. St. 1794.
26. Usenko, O. (2009), "The Reform Of Technical Regulation As A Guarantee Of Ukraine's Integration Into The World Economy", Ekonomika, vol. 10, pp. 226—229.
27. Shtefan, N.V. (2011), "Technical Regulation In Ukraine: Problems And Achievements", Systemy obrobky informatsii, vol. 6 (96), pp. 17—19.
28. Finance.ua (2017), "Economic ties of Ukraine in Europe: with whom we cooperate the most (infographics)", available at: https://news.finance.ua/ru/news/-/412440/ekonomicheskie-svyazi-ukrainy-v-evrope-s-kem-my-sotrudnichaem-bolshe-vsego-infografika (Accessed 9 February 2019).
29. Yevropejs'ka Pravda (2014), "How to execute an agreement with the EU? Technical regulation and standardization", available at: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2014/07/7/7023953/ (Accessed 9 February 2019).
30. BusinessViews (2019), "How has Ukraine turned into a tech-phenomenon and what a bright future awaits Ukraine's technological industry", available at: https://businessviews.com.ua/ru/tech/id/ukrajinski-tehnologiji-1918/ (Accessed 9 February 2019).
31. Paech, N. (2019). "Globalisierung — verantwortungslos und verwundbar", available at: https://www.bpb.de/politik/wirtschaft/freihandel/283566/globalisierung-verantwortungslos-und-verwundbar (Accessed 9 February 2019).

№ 4 2019, стор. 5 - 16

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 2810

Відомості про авторів

З. О. Луцишин

д. е. н., професор, заступник директора науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Z. Lutsyshyn

Full Doctor of Sciences (ec.), Professor, Deputy Director of the Scientific and Methodological Centeror the Organization of the Educational Process of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv


Н. Я. Крачук

д. е. н., доцент, завідувач кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

N. Kravchuk

Full Doctor of Sciences (ec.), assistant professor, head of the Department of International Law, International Relations and Diplomacy of the Ternopil National Economic University, Ternopil


Т. О. Фролова

д. е. н., професор, заступник завідувача кафедри міжнародних фінансів, директор Центру менеджменту та моніторингу якості освіти, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

T. Frolova

Full Doctor of Sciences (ec.), Professor of Department of International Finances of Vadym Hetman National Economic University of Kyiv

Як цитувати статтю

Луцишин З. О., Крачук Н. Я., Фролова Т. О. Гармонізація системи технічного регулювання в Україні до вимог єс як складова конкурентоспроможності економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 4. С. 5–16. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.5

Lutsyshyn, Z., Kravchuk, N. and Frolova, T. (2019), “Harmonization of the technical regulation system in Ukraine before the eu requirements as the component competitiveness of the economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 5–16. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.