EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОСТОРОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ
О. С. Будзяк, В. М. Будзяк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.17

УДК: 332.3

О. С. Будзяк, В. М. Будзяк

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОСТОРОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ

Анотація

Проаналізовано існуючу систему просторової організації екологобезпечного землекористування. Обгрунтовано базові критерії та показники оцінки рівня екологобезпечності землекористування. Обгрунтовано три основні типи земель. До них віднесено природний, продуктивний та техногенний типи. Запропоновано еколого-економічні критерії безпечного використання земель. При цьому оцінено обсяги екологічного резерву земель, а також стійкість та уразливість земель до різних факторів. Серед екологічних критеріїв оцінено видове біорізноманіття. Економічний критерій базується на показнику комфортного землезабезпечення громадян. Обчислено коефіцієнт уразливості земельних угідь регіонів України природно-кліматичними чинниками. Розраховано рівень впливу на земельні угіддя антропогенних чинників. Зокрема обчислено щільність радіоактивного забруднення земель, водну та вітрову ерозію. Визначено регіони України із найвищим та найнижчим рівнем забезпечення земельними угіддями. Здійснено зонування території України за рівнем придатності земель до екологобезпечного землекористування. Обгрунтовано сім зон придатності земель до екологобезпечного використання. Центральна зона характеризується критичним рівнем використання земель. Східна, Південна та Західна зони характеризуються екологонебезпечним рівнем використання земель. Північна та Прикарпатська зони віднесено до задовільного стану використання земель. Лише Південно-Західна зона відноситься до екологобезпечного рівня використання земель. При цьому придатними до екологобезпечного рівня використання пропонується відносити ще і зони із задовільним рівнем використання. Оцінено водозабезпеченість території України в умовах кліматичних змін. Рівень водозабезпеченості території оцінювався за водозабезпеченістю населення та водозабезпеченістю сільськогосподарських угідь. Встановлено, що найбільші запаси підземних вод спостерігаються в Південно-Західному та Донецько-Придніпровському економічному районах. Серед зон, які характеризують рівень екологобезпечного використання земель найбільш водозабезпеченими виявились території Північної, Прикарпатської та Південно-Західної зони. За нормативами ООН щодо водозабезпечення населення найбільш водозабезпеченою виявилась територія лише Південно-Західної та частково Північна і Прикарпатська зони.

Ключові слова: екологічно безпечне землекористування; просторова організація; екологічна стійкість; водозабезпеченість; зонування території України.

Література

1. Форми просторової організації національної економіки [Електронний ресурс]. — Режим доступу: storinka.click/144-formi-prostorovoyi-organzacyi-naconalnoyi-ekonomki.html
2. Державні стандарти як інструментарій управління земельними ресурсами [Електронний ресурс]. — Режим доступу: buklib.net/books/35336/
3. Будзяк О.С. Організаційно-економічний механізм екологобезпечного використання земель України: дис. … д-ра екон. наук: 08.00.06 / О.С. Будзяк. — Київ, 2013. — 464 с.
4. Коломийцев Г.О. Узагальнене видове різноманіття: апробація Європейського підходу щодо оцінки стану біорізноманіття наземних екосистем / О.Г. Коломийцев [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: // biomodel.org.ua/ua/.../the-mean-species-abundance-thesis
5. Токарєва Н.І. Проблеми моделювання процесів землекористування у сільському господарстві / Н.І. Токарєва, В.В. Волкова [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: // www.rusnauka.com/25_DN_2008/.../29166.doc.htm —
6. Національні доповіді МНС. Аналіз надзвичайних ситуацій в Україні, які виникли протягом — 2005—2009 рр. Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: // www.mns.gov.ua/opinfo/?q=2&y=2010&c.
7. Якісний стан земель [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: // info@zemleustriy.org.
8. Водний баланс і водні ресурси України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: manyava.org/publ/vikoristannja_vodnikh_resursiv/ekologija_vodnikh_resursiv/vodni
9. Еколого-економічні проблеми використання водних ресурсів / Водні ресурси України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://studopedia.su/2_49859_vodni-resursi-ukraini.html
10. Щодо прісних запасів України /Бурводпроект // Прісноводні ресурси України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: water-plan. com.ua/presnovodni-resursi/
11. Капельное орошение (полив) (на украинском) — FRUIT.ORG.UA fruit.org.ua/index.php/ru/publikatsii/300-kapelnoe-oroshenie-poliv
12. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2014 р. — К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, ФОП Грінь Д.С., 2016. — 350 с.
13. Бородіна О.М., Киризюк С.В., Яровий В.Д., Єрмольєв Ю.М., Єрмольєва Т.Ю. Моделювання локальних систем землекористування в умовах глобальних змін клімату / Економіка і прогнозування. 2016. — С. 117—127 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: file:///C:/Users/%D0%A5/Downloads/econprog_2016_1_10.pdf

O. Budzyak, V. Budzуak

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE SPATIAL ORGANIZATION OF ECOLOGICAL SAFE USE IN THE CONDITIONS OF CLIMATE CHANGE

Summary

The analysis of the existing system of spatial organization of environmentally safe land use is made. The basic criteria and indicators for assessing the level of ecological safety of land use are substantiated. Grounded three main types of land. They attributed: natural, productive and man-made types. Ecological and economic criteria for safe land use are proposed. At the same time, the volume of the ecological reserve of lands is estimated as well as the stability and vulnerability of lands in various factors. Among ecological criteria, species biodiversity is assessed. The economic criterion is based on the indicator of comfortable land provision of citizens. The coefficient of land area vulnerability of Ukraine's natural climatic factors is calculated. The impact on land has been calculated by anthropogenic factors. The calculation of the density of radioactive contamination of land, water and wind erosion was made. Identified regions of Ukraine from the largest and lowest level of land supply. The zoning of the territory of Ukraine according to the level of land suitable for environmentally safe land use has been implemented. Justified seven zones of land suitability for environmentally safe use. The central zone is characterized by a critical level of land use. The eastern, southern and western zones are characterized by unsafe land use levels. Northern and Carpathian zones are classified as zones with a satisfactory state of land use. Only the South-Western zone belongs to the ecologically safe level of land use. At the same time, it is proposed to include areas with a satisfactory level of use that are suitable for environmentally safe level of use. The level of water supply of the territory of Ukraine in the context of climate change is estimated. The level of water supply of the territory was estimated by the water supply of the population and the water supply of agricultural land. It has been established that the largest reserves of groundwater are observed in the South-West and Donetsk-Dnieper economic regions. Among the zones characterizing the level of ecologically safe land use, the territories of the Northern, Carpathian and South-Western zones turned out to be the most water protected. According to UN standards for water supply of the population, the territory of only the South-Western and partially of the Northern and Carpathian zones was the most water-protected.

Keywords: ecological safe land use; spatial organization; ecological firmness; water supply; zoning of the territory of Ukraine.

References

1. Pestushko, V. Yu. Uvarova, H. Sh. and Dovhan', A. I. (2018), "Forms of spatial organization of the national economy", available at: storinka.click/144-formi-prostorovoyi-organzacyi-naconalnoyi-ekonomki.html (Accessed 30 Jan 2019).
2. Tretiak, A. M. (2018), "State standards as a tool for land management", available at: http://buklib.net/books/35336/ (Accessed 30 Jan 2019).
3. Budzуak, O.S. (2013), "Organizational and economic mechanism of ecologically safe use of lands of Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Economics, Environmental Economics and Environmental Protection, Council for the Study of the Productive Forces of the National Academy of Sciences, Кyiv, Ukraine.
4. Kolomiytsev, G.O. (2018), "Generalized variety diversity: approbation of the European approach to assessing the state of biodiversity of terrestrial ecosystems", available at: http://biomodel.org.ua/en/.../the-mean-species-abundance-thesis (Accessed 30 Jan 2019).
5. Tokareva, N.I. and Volkova, V.V. (2008), "Problems of modeling of land use processes in agriculture", available at: http://www.rusnauka.com/25_DN_2008/.../29166.doc.htm (Accessed 30 Jan 2019).
6. Ministry for Emergencies (2010), "National reports. Analysis of Emergencies in Ukraine that arose during 2005-2009", available at: http://www.mns.gov.ua/opinfo/?q=2&y=2010&c (Accessed 30 Jan 2019).
7. zemleustriy.org (2019), "The qualitative state of lands", available at: http: // info@zemleustriy.org (Accessed 30 Jan 2019).
8. manyava.org (2018), "Water balance and water resources of Ukraine", available at: http://manyava.org/publ/vikoristannja_vodnikh_resursiv/ekologija_vodnikh_resursiv/vodni (Accessed 30 Jan 2019).
9. Water resources of Ukraine (2018), "Ecological and economic problems of water resources use", available at: http:// studopedia.su/2_49859_vodni-resursi-ukraini.html (Accessed 30 Jan 2019).
10. Freshwater resources of Ukraine (2018), "About fresh stocks of Ukraine", available at: http:// water-plan. com.ua/presnovodni-resursi/ (Accessed 30 Jan 2019).
11. fruit.org.ua (2018), "Drip irrigation (irrigation)", available at: http://fruit.org.ua/index.php/en/publikatsii/300-kapelnoe-oroshenie-poliv (Accessed 30 Jan 2019).
12. Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine (2016), Natsional'na dopovid' pro stan navkolyshn'oho pryrodnoho seredovyscha v Ukraini u 2014 r. [National report on the state of the natural environment in Ukraine in 2014], Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, Кyiv, Ukraine.
13. Borodina, O.M. Kyrisyuk, S.V. Yarovoy, V.D. Yermoliev, Y.M. and Yermoleva, T.Y. (2016), "Modeling of Local Land Use Systems in Global Climate Change", Economics and Forecasting, vol. 1, рр. 117—127.

№ 4 2019, стор. 17 - 24

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 1211

Відомості про авторів

О. С. Будзяк

д. е. н., професор, завідувач кафедри екології та економіки землекористування Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, м. Київ

O. Budzyak

Doctor of Economics, professor, Head of the Department of Ecology and Land Use EconomicsState Ecology Academy of Postgraduate Education and Management


В. М. Будзяк

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

V. Budzуak

Doctor of economics, professor, Professor of the Department of International Economic Relations Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Будзяк О. С., Будзяк В. М. Методичні підходи до просторої організації екологобезпечного землекористування в умовах змін клімату. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 4. С. 17–24. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.17

Budzyak, O. and Budzуak, V. (2019), “Methodological approaches to the spatial organization of ecological safe use in the conditions of climate change”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 17–24. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.17

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.