EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Г. Г. Казарян, О. П. Дяченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.42

УДК: 316.42:35

Г. Г. Казарян, О. П. Дяченко

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Анотація

Aктуaльнicть розробки тa впровaджeння cтрaтeгiї соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю обумовлeнa тим, що змiни, якi вiдбувaлиcя з момeнту нaбуття Укрaїною нeзaлeжноcтi у cфeрi соціальної політики нe змiнили нa крaщe cтaн забезпечення осіб з інвалідністю. Aкцeнт нa cоцiaльно-eкономiчнi рeформи в крaїнi призвiв до змeншeння увaги до питaнь соціальної полiтики, поcлaблeння ролi вiдповiдних iнcтитуцiй тa їх контролюючих функцiй у контролi зa дотримaнням соціальних вимог. Cуттєвим нeдолiком вкaзaного пeрiоду дeржaвної розбудови cтaлa вiдcутнicть cиcтeмноcтi у нормaтивно-прaвовому зaбeзпeчeннi соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю.
Важливе значення має формулювання нових концептуальних підходів до формування стратегії соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю. В основу цієї стратегії повинно бути закладено визнання прав інвалідів і пов'язана з цим ліквідація всіх форм дискримінації по відношенню до них. Рeзультaти провeдeного доcлiджeння дозволили зaпропонувaти влacну cтруктуру i змicт cтрaтeгiї соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю в Укрaїнi, яка складається з 5 розділів. Основними механізмами формування стратегії соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю можна виділити такі: соціально-економічні; політико-правові; організаційно-управлінські; науково-методологічні; морально-етичні; інформаційні.

Ключові слова: стратегія; механізм; особа з інвалідністю; соціальні послуги; соціально-економічне забезпечення.

Література

1. Гришова І.Ю., Щербата М.Ю., Гришов В.В. Соціальна відповідальність бізнесу як чинник соціально-економічного розвитку. Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. Черніг. нац. технол. ун-т. — 2015. — № 3 (3). — C.17—28.
2. Дяченко О.П., Казарян Г.Г. Соціальне замовлення як інструмент державно-приватного партнерства в системі соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю в Україні. Інвестиції: практика і досвід. — 2018. — № 20. — С. 89—93.
3. Гришова І.Ю., Шестаковська Т.Л. Інституційні регулятори соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю на ринку медичних послуг України. Економічний аналіз: зб. наук праць/ Тернопільський національний економічний університет; редкол.:О.В.Ярощук (голов. ред. ) та ін. — Тернопіль.: Видавничо-поліграфічний центр " Економічна думка", 2017. — Т. 27. (3). — С. 242—248.
4. Новікова Н.Л., Галицький О.М., Гришова Р.В. Державні механізми регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю. Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 20. — С. 66—70.
5. Naumov A.B., Panyuk T.P., Danylchenko L.I. The impact of social policy on the development of innovative medical insurance in Ukraine. Scientific bulletin of Polissia. — 2017. — № 1 (9). — Р. 55—62.
6. Галицький О. М., Гришова Р. В. Державна політика соціалізації осіб з інвалідністю в контексті розвитку інформаційних технологій. Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 22. — С. 126—130.
7. Рудкевич І.В. Регулювання системи соціального захисту населення України: теорія, методологія та державна політика: монографія / І.В. Рудкевич; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2011. — 463 c.
8. Мищак І.М. Правове забезпечення запровадження інклюзивної освіти в Україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2014. — № 5. — С. 37—43.

G. Kazarian, О. Diachenko

CONCEPTUALIZATION OF THE STRATEGY OF SOCIO-ECONOMIC PROVISION OF PERSONS WITH DISABILITIES

Summary

To introduce the development and introduction of the methods of socio-economic provision of persons with disabilities due to the fact that the changes that took place from the moment of the birth of UkrAnina in the social policy sphere did not change the quality of the provision of persons with disabilities. The accent on general-economic reforms in the country has led to a change in the quality of social policy, the expansion of the role of relevant inquiries and their controlling functions in controlling compliance with social requirements. A cognitive shortcoming of the widespread period of the development of the sector will reveal the secrecy in the normative-legal framework of the socio-economic provision of persons with disabilities.
It is important to formulate new conceptual approaches to the formation of a strategy for socio-economic provision of persons with disabilities. The basis of this strategy should be the recognition of the rights of persons with disabilities and the related elimination of all forms of discrimination against them. The revision of the Provisional Advice allowed to propose a full-time structure and set up the social and economic provision of persons with disabilities in Ukraine, which consists of 5 chapters. The main mechanisms for forming a strategy for socio-economic provision of persons with disabilities can be identified as: socio-economic; political and legal; organizational and managerial; scientific and methodological; moral and ethical; informational.
The social and economic provision of persons with disabilities in Ukraine can be seen as a basic document of the professional development in the development of the systems of social and economic provision of persons with disabilities and, in addition, comply with all relevant prioritization, full, prosecution and outsourcing. The basic aim of the study is to identify the modalities of actions and procedures for the socio-economic provision of persons with disabilities and the development of normative directions, forms, methods and methods for the adherence of cational goals.

Keywords: strategy; mechanism; person with disabilities; social services; socio-economic provision.

References

1. Hryshova, I.Yu. Scherbata, M.Yu. and Hryshov, V.V. (2015), "Social responsibility of business as a factor of social and economic development", Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 3 (3), pp. 17—28.
2. Diachenko, O.P. and Kazarian, H.H. (2018), "Social order as an instrument of public-private partnership in the system of socio-economic provision of persons with disabilities in Ukraine", Investytsii: praktyka i dosvid, vol. 20, pp. 89—93.
3. Hryshova, I.Yu. and Shestakovs'ka, T.L. (2017), "Institutional regulators of social and economic provision of persons with disabilities in the Ukrainian medical services market", Ekonomichnyj analiz: zb. nauk prats' Ternopil's'kyj natsional'nyj ekonomichnyj universytet, vol. 27.(3), pp. 242—248.
4. Novikova, N.L. Halyts'kyj, O.M. and Hryshova, R.V. (2018), "State mechanisms of regulation of social and economic provision of persons with disabilities", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 66—70.
5. Naumov, A.B. Panyuk, T.P. and Danylchenko, L.I. (2017), "The impact of social policy on the development of innovative medical insurance in Ukraine", Scientific bulletin of Polissia, vol. 1 (9), pp. 55—62.
6. Halyts'kyj, O.M. and Hryshova, R.V. (2018), "State policy of socialization of persons with disabilities in the context of information technology development", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 126—130.
7. Rudkevych, I.V. (2011), Rehuliuvannia systemy sotsial'noho zakhystu naselennia Ukrainy : teoriia, metodolohiia ta derzhavna polityka [Regulation of the system of social protection of the population of Ukraine: theory, methodology and state policy], Donets. derzh. un-t upr. Donets'k, Ukraine.
8. Myschak, I.M. (2014), "Legal provision of the introduction of inclusive education in Ukraine", Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 5, pp. 37—43.

№ 4 2019, стор. 42 - 47

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 1089

Відомості про авторів

Г. Г. Казарян

к. е. н., доцент кафедри менеджменту освіти, ДНЗ "Інституту менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України

G. Kazarian

Ph. D. in Economics, associate professor of department of education management, DNZ "Institute of Management of Education" National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine


О. П. Дяченко

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

О. Diachenko

Ph. D. in Economics, associate professor of department of accounting and taxation, Odessa State Agrarian University

Як цитувати статтю

Казарян Г. Г., Дяченко О. П. Концептуалізація стратегії соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 4. С. 42–47. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.42

Kazarian, G. and Diachenko, О. (2019), “Conceptualization of the strategy of socio-economic provision of persons with disabilities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 42–47. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.42

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.