EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТ СТАНУ ТА РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
О. В. Гамова, І. А. Козачок, С. О. Матюхіна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.62

УДК: 338

О. В. Гамова, І. А. Козачок, С. О. Матюхіна

УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТ СТАНУ ТА РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

Авторами статті представлено аудит стану та руху основних засобів, предметом якого є господарські процеси та операції, пов'язані з наявністю, рухом і використанням основних засобів, а також відносини, що виникають при цьому всередині підприємства та за його межами. Аудит основних засобів відіграє важливу роль у загальному аудиті суб'єкта господарювання. Використання науково обгрунтованої методики здійснення аудиту є об'єктивним процесом, оскільки сприяє достовірності відображення інформації про основні засоби.
З метою якісного проведення аудиту стану та руху основних засобів проведено аналіз майнового стану підприємства, розраховані його показники та здійснена оцінка ефективності використання основних засобів на ТОВ "Борисфен-1".
Для удосконалення проведення аудиту стану та руху основних засобів пропонується використовувати документи перевірки, які включають тест внутрішнього контролю стану та руху основних засобів на ТОВ "Борисфен-1", загальний план перевірки, програму перевірки, робочі документи, при цьому основними методами є опитування, фізична перевірка, порівняння, перерахунок, документальна перевірка, вибіркове дослідження. Запропонована таблиця зведеної перевірки облікових номенклатур за напрямом "стан та рух основних засобів" на ТОВ "Борисфен-1" дасть можливість охопити всі аспекти обліку стану та руху основних засобів на підприємстві, а саме: встановити правильність документального оформлення і своєчасного відображення в обліку операцій з основними засобами, їх надходження, внутрішнє переміщення і вибуття; розрахунку, своєчасного відображення зносу основних засобів; доцільності проведення ремонту основних засобів, контролю за витратами на капітальний ремонт, їх відображення; відображення в обліку фінансових результатів від вибуття основних засобів; підтвердження законності і правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з основними засобами. Все це позволить вчасно виявити порушення, провести якісний аудит та підвищити ефективність використання основних засобів на підприємстві.

Ключові слова: аудит; основні засоби; загальний план; програма перевірки; робочий документ; підприємство.

Література

1. Гамова О.В. Формування системи обліку та аудит стану та руху основних засобів на підприємстві / О.В. Гамова, І.А. Козачок, О.С. Марченко // Ефективна економіка. — 2018. — № 1.
2. Гамова О.В. Удосконалення обліку основних засобів на ПАТ "Державний Ощадний Банк України" / О.В. Гамова, І.А. Козачок, Т.О. Бут // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 4. — С. 52—61.
3. Гуцаленко Л.В. Організація обліку та аудиту основних засобів/ Л.В. Гуцаленко, А.С. Головюк // Мукачівський державний університет. Економіка і суспільство. — 2017. — № 8. — С. 741—747.
4. Козачок І.А. Аналіз та контроль показників використання фінансових ресурсів у системі управління діяльністю промислового підприємства / І.А. Козачок // Вісник Дніпропетроського університету. Серія "Економіка". — Вип. 8 (3). — 2014 р. — С. 61—67.
5. Кононова І.В. Особливості обліку та аудиту основних засобів згідно з міжнародними стандартами/ І.В. Кононова, А.О. Бакум// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2016. — Вип. 6. Ч. 2. — С. 19—23.
6. Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту: навч. посіб. / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. — К.: Каравела, 2014. — 568 с.
7. Організація і методика проведення аудиту: навч.-практ. посіб. / [В.В. Сопко, Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільіна та ін.]. — К.: Професіонал, 2014. — 624 с.
8. Сахарцева І.І. Теоретико-методологічні аспекти формування програм аудиту: монографія / І.І. Сахарцева. — К.: Кондор, 2015. — 374 с.
9. Хричікова М.О. Особливості аудиту основних засобів на підприємстві / М.О. Хричікова // Управління розвитком. — 2014. — № 12 (175). — С. 89—91.

O. Gamova, I. Kozachok, S. Matyukhina

IMPROVEMENT OF THE AUDIT OF THE STATE AND MOBILITY OF THE FIXED ASSETS IN THE ENTERPRISE

Summary

The authors of the article presented audit of condition and movement of fixed assets which subject matter is economic processes and operations related to availability, movement and use of fixed assets as well as relations which arise herewith inside of enterprise and outside. Fixed assets audit plays a crucial role in general audit of economic agent. The use of scientifically grounded method of carrying out the audit is the objective process so far as it contributes to reliability of reflection of information about fixed assets.
In order to qualitative carrying out the audit of condition and movement of fixed assets the analysis of property status of the enterprise was conducted, its indicators were calculated, estimation of effectiveness of fixed assets use in LLC "Borisphen-1" were executed.
For improvement of carrying out the audit of condition and movement of fixed assets the authors suggest using documents of checking, which include internal control test of condition and movement of fixed assets in LLC "Borisphen-1", general checking plan, checking programme, working papers, herewith the basic methods are questioning, physical examination, comparison, recalculation, documentary checking, sampling. The offered table of consolidated checking of accounting nomenclatures under direction "condition and movement of fixed assets" in LLC "Borisphen-1" will enable to cover all aspects of accounting of condition and movement of fixed assets in the enterprise, in particular to establish correctness of documentation execution and timeliness of reflection in accounting of operations with fixed assets, their acquisition, internal displacement and retirements; calculation, timeliness of reflection of accumulated depreciation; appropriateness of conducting of fixed assets repair and expense control on capital repairs, their reflection; reflection of financial results from fixed asset retirement in accounting; confirmation of legality and correctness of reflection of operations with fixed assets in accounts of accounting. All this will allow to discover violations timely; to conduct qualitative audit and to increase effectiveness of fixed assets use in the enterprise.

Keywords: audit; fixed assets; general plan; check program; working document; enterprise.

References

1. Hamova, O.V. Kozachok, I.A. and Marchenko, O.S. (2018), "Formula accounting system and audit status and movement of fixed assets in the enterprise", Efektyvna ekonomika, vol.1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6058 (Accessed 20 Jan 2019).
2. Hamova, O.V. Kozachok, I.A. and But, T.O. (2018), "Improvement of the audit of fixed assets at JSC "State Savings Bank of Ukraine", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 4, available at: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5940&i=8 (Accessed 10 Jan 2019).
3. Hutsalenko, L.V. and Holoviuk, A.S. (2017), "Organization of accounting and auditing of fixed assets", Mukachivs'kyj derzhavnyj universytet. Ekonomika i suspil'stvo, vol. 8, pp. 741—747.
4. Kozachok, I.A. (2014), "Analysis and control of indicators of the use of financial resources in the management system of the industrial enterprise", Visnyk Dnipropetros'koho universytetu. Seriia "Ekonomika", vol. 8 (3), pp. 61—67.
5. Kononova, I.V. and Bakum, A.O. (2016), "Features of accounting and auditing of fixed assets in accordance with international standards", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 6, no. 2, pp. 19—23.
6. Kulakovs'ka, L.P. (2005), Orhanizatsiia i metodyka audytu [Organization and method of audit], Karavella, Kyiv, Ukraine.
7. Sopko, V.V. Verkhohliadova, N.I. Shylo, V.P. and Il'ina, S.B. (2014), Orhanizatsiia i metodyka provedennia audytu [Organization and method of conducting an audit], Profesional, Kyiv, Ukraine.
8. Sakhartseva, I.I. (2005), Teoretyko-metodolohichni aspekty formuvannia prohram audytu [Theoretical and methodological aspects of the formation of audit programs], Kondor, Kyiv, Ukraine.
9. Khrychikova, M.O. (2014), "Features of the audit of fixed assets at the enterprise", Upravlinnia rozvytkom, vol. 12 (175), pp. 89—91.

№ 4 2019, стор. 62 - 71

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 1455

Відомості про авторів

О. В. Гамова

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія

O. Gamova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting, Analysis, Taxation and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy


І. А. Козачок

старший викладач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія

I. Kozachok

Senior Lecturer of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy


С. О. Матюхіна

магістр ОА-17, Запорізька державна інженерна академія

S. Matyukhina

Group of studing the theory of taxation -17 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

Як цитувати статтю

Гамова О. В., Козачок І. А., Матюхіна С. О. Удосконалення аудит стану та руху основних засобів на підприємстві. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 4. С. 62–71. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.62

Gamova, O., Kozachok, I. and Matyukhina, S. (2019), “Improvement of the audit of the state and mobility of the fixed assets in the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 62–71. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.62

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.