EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АУДИТУ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
Ю. В. Подмешальська, А. С. Свєженцова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.72

УДК: 338.242.42

Ю. В. Подмешальська, А. С. Свєженцова

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АУДИТУ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Анотація

У статті розглянуті актуальні питання організації та методики проведення аудиторської перевірки товарів на підприємствах оптової торгівлі. Визначено теоретичні та практичні аспекти організації та методики аудиту товарів, запропоновано методичне забезпечення процесу планування аудиту та процесу виконання аудиторських процедур.
Для якісного проведення аудиту товарів на підприємствах оптової торгівлі важливою умовою є визначення мети та завдань аудиторської перевірки. Дослідивши варіанти визначення мети та завдань аудиту науковцями, запропоновано власний варіант визначення мети аудиту товарів, а саме: встановлення правильності, своєчасності, законності відображення руху товарів у бухгалтерського обліку відповідно до чинного законодавства та внутрішнього порядку організації бухгалтерського обліку, достовірності та неупередженості інформації в фінансовій звітності.
Визначено організаційно-методологічні аспекти аудиторської перевірки товарів на підприємствах оптової торгівлі з урахуванням їх особливостей. Розроблено документальне забезпечення організації та проведення аудиторської перевірки, а саме: План проведення аудиту з обгрунтованими підходами для назв етапів перевірки; Тест оцінки системи внутрішнього контролю бухгалтерського обліку товарів для підприємств оптової торгівлі; Програма аудиту товарів на підприємствах оптової торгівлі, робочі документи на відповідні аудиторські процедури. Програма аудиту складена за послідовністю перевірки з придбання товарів для реалізації за первинними документами до визначення фінансового результату та відображення інформації у фінансовій звітності. Вважаємо, що проведені дослідження можуть забезпечити визначення єдиної методики проведення аудиту товарів на підприємствах оптової торгівлі, а розроблений пакет документів може бути використаний для визначення методики проведення аудиту та у практичній діяльності суб'єктами аудиторської діяльності.

Ключові слова: товари; оптова торгівля; роздрібна торгівля; програма аудиту; організація аудиту; методика аудиту.

Література

1. Макаренко А.П. Аудит: навч.-метод. посібник / А. П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста. — Запоріжжя: ЗДІА, 2016. — 184 c.
2. Макаренко А.П. Організація і методика аудиту: навчально-методичний посібник для студентів ЗДІА напряму підготовки 8.030509 "Облік та аудит" денної та заочної форм навчання / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста.— Запоріжжя: ЗДІА, 2014. — 288 с.
3. Меліхова Т.О. Внутрішній контроль виробничих запасів для своєчасного виявлення загроз в системі управління фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, І.О. Федоров // Агросвіт, 2018. — № 2. — С. 63—70.
4. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту витрат на виробництво для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, В.В. Височина // Економіка та держава. — 2018. — № 1. — С. 69—75.
5. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту виробничих запасів для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, Н.С. Ніколаєнко // Економіка та держава. — 2017. — № 1. — С. 51—55.
6. Подмешальська Ю.В. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник/ Ю.В. Подмешальська, Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова. — Запоріжжя: ЗДІА, 2017. — 400 c.
7. Подмешальська Ю.В. Аналіз сутності категорії запасів з метою ефективного управління / Ю. В. Подмешальська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". — 2007. — № 579: Проблеми економіки та управління. — С. 237—242. — Бібліографія: 5 назв. — Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/34084
8. Подмешальська Ю.В. Зарубіжний досвід оподаткування заробітної плати в системі обліку [Електронний ресурс] / Ю.В. Подмешальська, Н.С. Чакалова // Ефективна економіка. — 2016. — № 5. — Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua
9. Подмешальська Ю.В. Розробка проекту впровадження інформаційних та технологій обліку на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Економіка і управління. — Київ, 2012. — № 3 (55). — С. 85—90.
10. Подмешальська Ю.В. Удосконалення оцінки якості внутрішнього контролю на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Економічний вісник ЗДІА: збірник наукових праць. — Запоріжжя. — 2012. — № 2. — С.106—114.
11. Подмешальська Ю.В. Оцінка якості обліку в аудиті / Ю.В. Подмешальська // Вісник Дніпропетровського університету. Серія "Економіка". — 2011. — Вип. 5 (4). — С. 265—270.
12. Подмешальська Ю.В. Актуальні аспекти обліку загальновиробничих витрат / Ю.В. Подмешальська, А.М. Дунда // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. — Донецьк. — 2014. — № 2 (128) березень — квітень. — С. 35—40.
13. Подмешальська Ю.В. Удосконалення аудиту управління запасами [Електронний ресурс] / Ю.В. Подмешальська // Ефективна економіка. — 2011. — № 11. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
14. Подмешальська Ю.В. Внутрішній аудит як засіб удосконалення обліку та контролю дебіторської заборгованості [Електронний ресурс] / Ю.В. Подмешальська, Р.Ю. Варварін // Економіка та суспільство. — 2016. — №7. — Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/161.pdf
15. Подмешальська Ю.В., Феофанов Л. К., Осетрова Г.Ю. Облік та аудит адміністративних витрат // Агросвіт. — 2018. — № 23. — С. 38—44. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.3814.
16. Подмешальська Ю.В., Степаненко В.А. Облік витрат на збут // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 24. — С. 31—35. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.31

Yu. Podmeshalska, A. Svezhentsova

IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY OF AUDIT OF GOODS AT WHOLESALE TRADE ENTERPRISES

Summary

The article deals with the topical issues of organization and methods of auditing goods at wholesale trade enterprises. The theoretical and practical aspects of the organization and methods of audit of goods are defined, methodical provision of the process of planning of audit and the process of audit procedures implementation is offered.
For a qualitative audit of goods at wholesale enterprises, an important condition is the definition of the purpose and objectives of the audit. Having examined the options for determining the goals and objectives of the audit by the scientists, the own variant of the definition of the purpose of the audit of the goods, namely: establishing the correctness, timeliness, legality of the reflection of the movement of goods in accounting in accordance with the current legislation and internal order of the organization of accounting, reliability and impartiality of information in the financial statements.
The organizational and methodological aspects of the audit of goods at wholesale trade enterprises are determined, taking into account their peculiarities. Documentary provision of organization and conducting of audit, including: An audit plan with valid approaches for the names of stages of verification; Test of the system of internal control of the accounting of goods for wholesale trade enterprises; The program of audit of goods at wholesale enterprises, working documents for the relevant audit procedures.
The audit program is composed of a sequence of purchases of goods for the implementation of primary documents to determine the financial result and display information in the financial statements. We believe that the conducted researches can provide the definition of a unified method of audit of goods at wholesale trade enterprises, and the developed package of documents can be used to determine the methodology of conducting an audit and in the practice of the subjects of audit activity.

Keywords: goods; wholesale trade; retail trade; audit program; organization of audit; audit methodology.

References

1. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Beskosta, H.M. (2014), Orhanizatsiia i metodyka audytu: navchalno-metodychnyi posibnyk dlia studentiv ZDIA napriamu pidhotovky 8.030509 "Oblik ta audyt" dennoi ta zaochnoi form navchannia [Organization and methodics of audit: a manual for students of the ZDIA specialty 8.030509 "Accounting and audit"], ZDIA, Zaporizhzhia, Ukraine.
2. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Beskosta, H.M. (2015), Finansovyi oblik Ch.2: navchalno-metodychnyi posibnyk dlia studentiv ZDIA spetsialnosti 6.030509 "Oblik i audyt" dennoi ta zaochnoi form navchannia [Financial accounting. Part 2: educational and methodical manual for students of ZDIA specialty 6.030509 "Accounting and audit"], ZDIA, Zaporizhzhia, Ukraine.
3. Melikhova, T.O. and Fedorov, I.O. (2018), "Internal control of inventory for timely detection of threats in the system of financial security management of the enterprise", Ahrosvit, vol. 2, pp. 63—70.
4. Melikhova, T.O. and Vysochyna, V.V. (2018), "Development of a program for auditing production costs to improve the financial safety of the enterprise", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 69—75.
5. Melikhova, T.O. and Nikolayenko, N.S. (2017), "Development of an inventory audit program to increase financial security of the enterprise", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 51—55.
6. Podmeshalska, Yu. Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2017), Bukhhalters'kyy oblik: navch.-metod. posibnyk, [Accounting: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
7. Podmeshalska, Y.V. (2007), "Analysis of the essence of the inventory category for the purpose of effective management", Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika": Problemy ekonomiky ta upravlinnya, vol. 579, pp. 237-242, available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/34084 (Accessed 10 Feb 2019).
8. Podmeshalska, Yu. and Chakalova, N.S. (2016), "Foreign experience of taxation of wages in the accounting system", Efektyvna ekonomika, vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 15 Jan 2019).
9. Podmeshalska, Yu. (2012), "Development of a project for implementation of information and accounting technologies at the enterprise", Ekonomika i upravlinnia, vol. 3 (55), pp. 85—90.
10. Podmeshalska, Yu.V. (2012), "Udoskonalennya otsinky yakosti vnutrishnoho kontrolyu na pidpryyemstvi", Ekonomichnyyvisnyk ZDIA: zbirnyk naukovykh prats, vol. 2, pp.106—114.
11. Podmeshalska, Yu.V. (2011), "Assessment of accounting quality in the audit", Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu. Seriia "Ekonomika", vol. 5 (4), pp. 265—270.
12. Podmeshalska, Yu.V. and Dunda, A.M. (2014), "Actual aspects of accounting of total production costs", Skhid. Analitychno-informatsiynyy zhurnal, vol. 2, pp. 35—40.
13. Podmeshalska, Yu.V. (2011), "Improvement of inventory management audit Udoskonalennya audytu upravlinnya zapasamy", Efektyvna ekonomika, vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 10 Feb 2019).
14. Podmeshalska, Yu.V. and Varvarin, R.Yu. (2016), "Internal audit as a means of improving the accounting and control of accounts receivable", Economics and Society, vol.7, available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/161.pdf (Accessed 10 Feb 2019).
15. Podmeshalska, Yu. Feofanov, L. and Osetrova, G. (2018), "Accounting and audit of administrative expenses", Agrosvit, vol. 23, pp. 38—44.
16. Podmeshalska, Yu. and Stepanenko, V. (2018), "Accounting for sales costs", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 31—35.

№ 4 2019, стор. 72 - 79

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 1586

Відомості про авторів

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

Yu. Podmeshalska

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya


А. С. Свєженцова

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

A. Svezhentsova

master of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Подмешальська Ю. В., Свєженцова А. С. Удосконалення методики аудиту товарів на підприємствах оптової торгівлі. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 4. С. 72–79. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.72

Podmeshalska, Yu. and Svezhentsova, A. (2019), “Improvement of the methodology of audit of goods at wholesale trade enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 72–79. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.72

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.