EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР
Д. О. Лєбєдєва, І. В. Заливча, Л. В. Штефан

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.84

УДК: 339.137:658

Д. О. Лєбєдєва, І. В. Заливча, Л. В. Штефан

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР

Анотація

Нині концептуально не підлягає сумніву: ринкові відносини — це не окремий елемент, а цілісна система та її діалектична взаємодія з процесом функціонування продуктивних сил, рівнем усуспільнення виробництва, характером його концентрації і централізації. Усе це об'єктивно актуалізує необхідність теоретико-методологічного дослідження такої взаємодії на сучасному етапі реформування економіки України. Але не розробленість чітких методологічних принципів теоретичних положень з проблем діалектики взаємозв'язку процесів становлення, функціонування ринкових відносин і рівня (характеру) концентрації, централізації виробництва і капіталу, породжує основну групу складностей, проблем і деформацій на шляху до ринкової системи господарювання в більшості постсоціалістичних країн, у тому числі і в Україні. Світова практика свідчить: функціонування механізму міжгалузевого переливу капіталу, що підсилює конкурентний тиск і націлює підприємства на проведення курсу диверсифікованості виробництва, можливо лише в рамках організаційних структур, які володіють не тільки висококонцентрованим і централізованим виробництвом, але і відповідними банківськими, фінансово-кредитними активами.

Ключові слова: організаційна структура; елемент; виробництво; підприємство; процес.

Література

1. Miles R.E., Snow C.C. Fit, Faiture and the Hall of Fame // California Management Review. — 1984. — Р. 10—28.
2. Мескон М.М. Альберт, Ф. Хедоури. Основы менеджмента: пер. с англ. — М.: Депо. — 2004. — 331 с.
3. Мних О.Б. Взаємодія факторів розвитку конкурентного ринку авіаперевезень і маркетингової діяльності авіакомпаній. Проблеми системного підходу в економіці. — Вип. 3 (2). — 2018. — С. 87—92.
4. Кара Н.І., Пшик-Ковальська О.О. Національні особливості ділового спілкування та їх значення в діяльності міжнародних корпорації. Вісник Національного університету "Логістика". "Львівська політехніка". — Л.: Вид. Львівської політехніки. — № 749. — 2012. — С. 249—254.
5. Дубінський С.В. Сучасні підходи до вдосконалення організаційно-економічного механізму. Європейський вектор економічного розвитку. — № 1 (16). — 2014. — С. 66—72.
6. Федунь Ю. Становлення та реалізація політики сталого розвитку в країнах-кандидатах на вступ до ЄС. Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини. — Вип. 36 (1). — 2014. — С. 70—81.
7. Майкл Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури. Основы менеджмента. ИД "Вильямс"". — 2008. — 482 с.
8. Берідзе Т.М. Основні засади забезпечення організаційної ефективності економічного стану підприємств. Електронне наукове фахове видання "Глобальні та національні проблеми економіки" Сайт http: //www.global-national.in.ua. — Миколаїв. — Вип. №6. Червень. — 2015.
9. Белов А. М., Захматов М. Н., Зименков Р. И. Глобальная стратегия международных монополий США. — М.: Наука. — 1988. — 337 с.
10. Беляева И.Ю. Интеграция корпоративного капитала и формирование финансово-промышленной элиты: Российский опыт. — М.: Финансовая академия при Правительстве РФ. — 1999. — 156 с.
11. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков. — М.: Магистр. — 1998. — 198 с.
12. Щербина О.В. Еволюція організаційних структур: сутність, етапи, принципи. Вчені записки КНЕУ зб. наук. пр. ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Вип. 10. — 2008. — С. 30—38.

D. Liebiedieva, I. Zalivcha, L. Stefan

SOCIO-ECONOMIC PRECONDITIONS FORMING ORGANIZATIONAL STRUCTURES

Summary

At present, conceptually, there is no doubt: market relations — this is not a separate element, but a holistic system and its dialectical interaction with the process of functioning of productive forces, the level of socialization of production, the nature of its concentration and centralization. All this objectively actualizes the necessity of theoretical and methodological research of such interaction at the present stage of reforming the Ukrainian economy. But the lack of elaboration of clear methodological principles of the theoretical positions on the problems of the dialectics of the interconnection of the formation processes, the functioning of market relations and the level (nature) of concentration, the centralization of production and capital, generates the main group of complexities, problems and deformations on the path to a market economy system in most post-socialist countries, including in Ukraine. World practice shows that functioning of the mechanism of interbranch overflow of capital, which strengthens competitive pressure and targets enterprises for a course of diversification of production, is possible only within the framework of organizational structures that possess not only high-concentrated and centralized production, but also corresponding banking, financial and credit assets. In countries with a transition economy, for many years, the powerful economic development potential laid down in the credit and financial system has not been used. Retrospective analysis shows that the socialization of production is the only, integral general historical process of overcoming the isolation of economic entities in various branches of productive activity, which in a concentrated way reflects the progress of human society, the transition from the simplest forms of life to increasingly complex. Thus, the socialization of production must be regarded as the socialization of the whole reproductive economic process as a whole. Moreover, he understands us as a two-way process of development of productive forces and economic relations, that is, in the organizational-technical and socio-economic aspects.

Keywords: organizational structure; element; production; enterprise; process.

References

1. Miles, R. E. and Snow, C. C. (1984), "Fit, Faiture and the Hall of Fame", California Management Review, pp. 10—28.
2. Meskon, M. Al'bert, M. and Hedouri, F .(2004), Osnovy menedzhmenta [Fundamentals of Management], Depo, Moscow, Russia
3. Mnykh, O. B. (2018), "Interaction of factors of development of competitive market of air transportation and marketing activity of airlines", Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 3 (2), pp. 87—92.
4. Kara, N.I. and Pshyk-Koval's'ka, O.O. (2012), "National peculiarities of business communication and their importance in the activities of international corporations", Visnyk Natsional'noho universytetu "Lohistyka". "L'vivs'ka politekhnika", vol.749, pp. 249—254.
5. Dubins'kyj, S.V. (2014), "Modern approaches to improving the organizational and economic mechanism", Yevropejs'kyj vektor ekonomichnoho rozvytku, Vol. 1(16), pp. 66—72.
6. Fedun, Yu. (2014), "Formation and implementation of the policy of sustainable development in the candidate countries for EU membership", Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriia: Mizhnarodni vidnosyny. Vol. 36(1), pp. 70—81.
7. Meskon, M. Al'bert, M. and Khedoury, F. (2008), Osnovy menedzhmenta [Fundamentals of Management], YD Vyl'iams, Moscow, Russia
8. Beridze, T.M. (2015), "The basic principles of ensuring the organizational efficiency of the economic situation of enterprises", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky", available at: //www.global-national.in.ua (Accessed 20 Jan 2019).
9. Belov, A. M. Zakhmatov, M. N. and Zymenkov, R. Y. (1988), Hlobal'naia stratehyia mezhdunarodnykh monopolyj SShA. [Global strategy of US international monopolies], Nauka, Moscow, Russia.
10. Beliaeva, Y.Yu. (1999), Yntehratsyia korporatyvnoho kapytala y formyrovanye fynansovo-promyshlennoj elyty: Rossyjskyj opyt [Integration of corporate capital and the formation of financial and industrial elite: Russian experience], Fynansovaia akademyia pry Pravytel'stve RF, Moscow, Russia.
11. Avdasheva, S.B. and Rozanova, N.M. (1998), Teoryia orhanyzatsyy otraslevykh rynkov. [Theory of the organization of industry markets], Mahystr, Moscow, Russia.
12. Scherbyna, O. V. (2008), "Evolution of organizational structures: essence, stages, principles", Vcheni zapysky KNEU zb. nauk. pr. DVNZ "Kyiv. nats. ekon. un-t im. Vadyma Het'mana", Vol. 10, pp. 30—38.

№ 4 2019, стор. 84 - 88

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 1242

Відомості про авторів

Д. О. Лєбєдєва

викладач циклової комісії загальноекономічних дисциплін, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету

D. Liebiedieva

Kremenchuk Flight College of National Aviation University


І. В. Заливча

викладач циклової комісії загальноекономічних дисциплін,Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету

I. Zalivcha

Kremenchuk Flight College of National Aviation University


Л. В. Штефан

викладач циклової комісії загальноекономічних дисциплін,Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету

L. Stefan

Kremenchuk Flight College of National Aviation University

Як цитувати статтю

Лєбєдєва Д. О., Заливча І. В., Штефан Л. В. Соціально-економічні передумови формування організаційних структур. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 4. С. 84–88. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.84

Liebiedieva, D., Zalivcha, I. and Stefan, L. (2019), “Socio-economic preconditions forming organizational structures”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 84–88. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.84

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.