EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
С. Г. Бугайцов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.108

УДК: 351.746.1

С. Г. Бугайцов

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті досліджено сутність дефініцій "економічна безпека держави" та "державне управління економічною безпекою". З'ясовано, що прикладне значення механізму гарантування економічної безпеки держави розкривається через функції, які він виконує: правотворчу, правозахисну, правоохоронну, зовнішньодержавну, інформаційну, практичну, регулюючу, захисну, контрольну.
Встановлено, що головними суб'єктами забезпечення економічної безпеки країни є держава та її інститути, органи місцевого самоврядування. Вони здійснюють виконання основних функцій у цій сфері через такі органи держаної влади, як: законодавча, виконавча та правоохоронні органи влади. Крім того, доведено, що участь у забезпеченні економічної безпеки держави беруть суб'єкти недержавної системи, представлені інститутами громадянського суспільства, а також самі громадяни України через участь у виборах, референдумах та через інші форми безпосередньої демократії.
Досліджено, що суб'єкти державної системи щодо забезпечення економічної безпеки держави розробляють, затверджують та виконують основні напрями державної політики національної безпеки України в економічній сфері.
Запропоновано для ефективного забезпечення економічної безпеки держави впровадження єдиних функцій держави у цій сфері, виконання яких буде покладено не на всі суб'єкти як державного, так і недержавного секторів, а на спеціальний орган, який буде створений для виконання не тільки функцій, а й покладених на нього завдань.

Ключові слова: державне управління; економічна безпека держави; суб'єкти економічної безпеки; функції держави; державно-управлінські рішення; державне управління економічною безпекою.

Література

1. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018р. №3 2469-VIII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Режим доступу: http:// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19
2. Пастернак-Таранушенко Г. Економічна безпека держави. Статика процессу забезпечення: підручник / Г. Пастернак-Таранушенко; за ред. проф. Б. Кравченка. — К.: Кондор, 2002. — 302 с.
3. Андрійчук В. Г. Економічна безпека України: стан, критерії виміру та превентивні заходи її зміцнення / В.Г. Андрійчук // Економіка, фінанси, право. — 2013. — № 6. — С. 12—17.
4. Гончарова В.О. Вплив тіньової економіки на економічну безпеку держави: монографія / В.О. Гончарова. — Х.: ХНУ, 2001. — 195 с.
5. Сухорукова А.І. Система економічної безпеки держави / А. І. Сухорукова // Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки при РНБО України. — К.: ВД "Стилос", 2010. — 685 с.
6. Пирожкова С.І. Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України / За ред. акад. НАН України С.І. Пирожкова. — К.: НІПМБ, 2003. — 42 с.
7. Жаліло Я.А. Стратегія національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти / Я.А. Жаліло. — К.: Сатсанга, 2001. — 224 с.
8. Власюк О.С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку / О.С. Власюк. — К.: Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки при Раді нац. безпеки і оборони України, 2008. — 48 с.
9. Белопольский М.Г. Национальная экономическая безопасность в Украине / М.Г. Белопольский, В.Д. Киселев // Научные труды Донецкого государственного технического университета. — Донецк. — 2002. — № 46. — С. 50—55.
11. Чернятевич Я.В. Викладання навчальної дисципліни "Державне управління економічною безпекою": зарубіжний та вітчизняний досвід / Я.В. Чернятевич // Вісник НАДУ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2011-1-34
12. Котковський В. Р. Державне регулювання економічної безпеки в України. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з державного управління спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" / В.Р. Котковський // Запорізький інститут державного та муніципального управління, — Запоріжжя, 2007. — 196 с.
13. Система економічної безпеки держави: монографія / О.С. Власюк [та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. Сухорукова А.І.; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — К.: Стилос, 2010. — 685 с.
14. Акімова Л.М. Оцінювання впливу основних інструментів державного регулювання на економічну безпеку України / Л. М. Акімова // Інвестиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. — 2018. — № 23. — С. 113—117.
15. Ревак І.О. Механізм забезпечення фінансової безпеки України: теоретичний аспект / І.О. Ревак // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту. внутр. справ. Серія економічна. — Л.: 2009. — Вип. 2. — 238 с.
16. Акімова Л.М. Механізми державного управління економічною безпекою України: аналіз чинників впливу систематизованих за окремими сферами її розвитку / Л.М. Акімова // Аспекти публічного управління. — Дніпро. — 2018. — Т. 6. — № 6—7. — С. 5—11.
17. Акімова Л.М. Напрями удосконалення нормативно-правового забезпечення економічної безпеки держави / Л.М. Акімова // Інвестиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. — 2018. — № 24. — С. 57—62.
18. Ситник Г.П. Системний аналіз понятійно-категоріального апарату дослідження державного управління економічною безпекою / Г.П. Ситник, С.П. Завгородня [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// http://academy.gov.ua/ej/ej18/PDF/13.pdf
19. Завгородня С.П. Система державного управління економічною безпекою як об'єкт самостійних наукових досліджень / С.П. Завгородня // Ефективність державного управління, зб. наук. пр. — К.: 2014. — Вип. 41. — С. 80—84.
20. Акімова Л.М. Аналіз тенденцій розвитку економіки держави та їх вплив на економічну безпеку України // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 20. — С. 71—75.
21. Акімова Л.М. Аналіз гібридних загроз економічній безпеці України: міжнародний досвід та українські реалії // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 22. — С. 110—115.

S. Bugaytsov

ECONOMIC SAFETY AS A COMPOSITION OF NATIONAL SECURITY SYSTEM: PUBLIC-MANAGEMENT ASPECT

Summary

The article explores the essence of the definitions of "economic security of the state" and "state management of economic security". It was found out that the applied value of the mechanism of guaranteeing economic security of the state is disclosed through the functions it performs: law-making, human rights, law enforcement, foreign-state, information, practical, regulatory, protective, control.
It was established that the main subjects of providing economic security of the country are the state and its institutions, bodies of local self-government. They carry out the main functions in this area through such bodies of state power as: legislative, executive and law enforcement authorities. In addition, it has been proved that participation in ensuring the economic security of the state is taken by subjects of the non-state system, represented by civil society institutions, as well as citizens of Ukraine themselves through participation in elections, referendums and other forms of direct democracy.
The subjects of the state system to ensure the economic security of the country develop, approve and implement the main directions of the state policy of national security of Ukraine in the economic sphere. The main ones are: ensuring conditions for sustainable economic growth and improving the competitiveness of the national economy; accelerating progressive structural and institutional changes in the economy, improving the investment climate, improving the efficiency of investment processes; improvement of antitrust policy; ensuring balanced development of the public sector, internal and external protection of the national currency, its stability, market protection, and the like.
It was investigated that the subjects of the state system for providing economic security of the state develop, approve and implement the main directions of the state policy of national security of Ukraine in the economic sphere.
It is proposed to ensure the effective provision of economic security of the state, the introduction of unified functions of the state in this sphere, implementation of which will be imposed not on all actors of both state and non-state sectors, but on a special body, which will be set up to perform not only functions, but also assigned to his tasks.

Keywords: state administration; economic security of the state; subjects of economic security; functions of the state; state-management decisions; state administration of economic security.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On national security of Ukraine", available at: http:// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (Accessed 31 January 2019).
2. Pasternak-Taranushenko, H., (2002), Ekonomichna bezpeka derzhavy. Statyka protsesu zabezpechennya [Economic security of a nation. Static of provision process], Kondor, Kyiv, Ukraine.
3. Andrijchuk, V. H. (2013), "Economic security of Ukraine: state, measurement criteria and preventive measures of its strengthening", Economics, finance, law, vol. 6, pp. 12—17.
4. Honcharova, V. O. (2001), Vplyv tinyovoyi ekonomiky na ekonomichnu bezpeku derzhavy [Influence of shadow economy on the economic security of the state], KhNU, Kharkiv, Ukraine.
5. Sukhorukova, A.I. (2010), Systema ekonomichnoyi bezpeky derzhavy [The system of economic security of the state], VD "Stylos", Kyiv, Ukraine.
6. Pyrozhkova, S. I. (2003), Metodychni rekomendatsiyi shchodo otsinky rivnya ekonomichnoji bezpeky Ukrainy [Methodical recommendations on the evaluation of the level of economic security of Ukraine], NIPMB, Kyiv, Ukraine.
7. Zhalilo, Ya. A. (2001), Stratehiya natsionalnoyi bezpeky Ukrainy v konteksti dosvidu svitovoyi spilnoty [Strategy of economic security of Ukraine in the context of the experience of world community], Satsanga, Kyiv, Ukraine.
8. Vlasyuk, O. S. (2008), Teoriya i praktyka ekonomichnoyi bezpeky v systemi nauky pro ekonomiku [Theory and practice of economic security in the system of economic science], Natsionalnyi instytut problem mizhnarodnoyi bezpeky pry Radi natsionalnoyi oborony Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
9. Belopolskyj, M. H. (2002), "National economic security in Ukraine", Nauchni trudy Doneskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta, vol. 46, pp. 50—55.
11. Chernyatevych, Ya. V. (2013), "Teaching of the educational course "State management of economic security": foreign and inland experience", Visnyk NADU, [Online], available at: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2011-1-34, (Accessed 31 January 2019).
12. Kotkovskyj, V. R. (2007), "State regulation of economic security in Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Sate regulation , Zaporizhzhya Institute of State and Municipal Management, Zaporizhzhya, Ukraine,
13. Vlasyuk, O. S. (2010), Systema ekonomichnoyi bezpeky derzhavy [System of economic security of a state], Stylos, Kyiv, Ukraine.
14. Akimova, L. (2018), "Evaluation of the influence of the key instruments of the state regulation on the economic security of Ukraine", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 113—117.
15. Revak, I. O. (2009), "Provision mechanism of financial security of Ukraine: theoretical aspect", Naukovyj visnyk Lvivskogo Nationalnogo universytetu vnutrishnikh sprav, vol. 2, pp. 241—251.
16. Akimova, L.M. (2018), "Mechanisms of public administration of economic security of Ukraine: analysis of the factors of influence of systematized by individual spheres of its development", Public administration aspects, vol. 6 (6—7), pp. 5—13.
17. Akimova, L. (2018), "Directions of improving the regulatory and legal support of economic safety of the state", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 57—62.
18. Sytnyk, H. P. and Zavhorodnya, S. P. (2013), "System analysis of the term and category apparatus of the research of state management of economic security", Derzhavne upravlinnya: teoriya ta praktyka, [Online], vol . 2, pp. 82—89, available at: http:// http://academy.gov.ua/ej/ej18/PDF/13.pdf (Accessed 31 January 2019).
19. Zavhorodnya, S. P. (2014), "System of state management of economic security as an object of self-dependent scientific research", Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnya, vol. 41, pp. 80—84.
20. Akimova, L. (2018), "Analysis of trends in the development of the state economy and their impact on Ukraine's economic security", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 71—75.
21. Akimova, L. (2018), "Analysis of hybrid threats to economic security of Ukraine: international experience and ukrainian realities", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 110—115.

№ 4 2019, стор. 108 - 113

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 1444

Відомості про авторів

С. Г. Бугайцов

д. н. з держ. упр., професор, головний науковий співробітник, Державна установа "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України"

S. Bugaytsov

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Chief Researcher, State Institution "National Scientific Center for Radiation Medicine of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine"

Як цитувати статтю

Бугайцов С. Г. Економічна безпека як складова системи національної безпеки: державно-управлінський аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 4. С. 108–113. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.108

Bugaytsov, S. (2019), “Economic safety as a composition of national security system: public-management aspect”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 108–113. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.108

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.