EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
А. С. Близнюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.114

УДК: 351:338.48

А. С. Близнюк

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

Анотація

Проаналізовано питання фінансового, матеріально-технічного та нормативно-правового забезпечення функціонування та розвитку системи управління рекреаційною сферою. Виокремлено проблеми, які перешкоджають належному розвитку рекреаційної сфери. Встановлено, що нині існують всі необхідні передумови для розвитку рекреаційної сфери в Україні, на яку впливають як позитивні, так і негативні фактори, пов'язані з політичною, законодавчо-правовою та соціально-економічною ситуацією в країні та світі. Українська держава, визнаючи рекреаційну діяльність як одну з пріоритетних галузей національної економіки, здійснює її регулювання відповідно до таких принципів: сприяння рекреаційній діяльності й створення сприятливих умов для її розвитку; визначення і підтримка пріоритетних напрямів рекреаційної діяльності; формування уявлення про Україну як про країну, сприятливу для рекреації.
Доведено, що рекреаційна галузь України розвивається без урахування особливостей її функціонування, глибокого проникнення в суть проблем та за відсутності цілеспрямованої, комплексної рекреаційної політики держави й відпрацьованих механізмів управління. Диспропорції у розвитку регіональних рекреаційних комплексів продовжують залишатися значними, а навіть поглиблюються, що обумовлюється як активізацією конкуренції на внутрішньому ринку рекреаційних послуг, так і відсутністю дієвих стратегій розвитку регіональних рекреаційних послуг.
Стримуючими факторами стосовно розвитку рекреаційної сфери визначено недосконалість та неузгодженість нормативно-правової бази міжрегіонального та прикордонного співробітництва; обмеженість доступу українських рекреаційних підприємств до коштів програми сприяння прикордонного співробітництва ЄС, складність координування та контролювання інвестиційних потоків.
Обгрунтовано шляхи перспективного розвитку рекреаційної галузі в сучасній Україні, зокрема: визначення пріоритетних рекреаційних регіонів і продуктів; формування стратегії просування рекреаційних регіонів та її реалізацію через організацію продажу рекреаційних послуг за кордоном вітчизняними туристично-рекреаційними представництвами, спільну участь рекреаційних фірм регіонів у міжнародних рекреаційних виставках, розробку регіональних рекреаційних інтернет-порталів, забезпечення рекламно-інформаційної діяльності зі створення позитивного іміджу України як рекреаційного центру.

Ключові слова: рекреація; рекреаційна сфера; рекреаційна система; рекреаційній комплекс; ринок рекреаційних послуг; рекреаційна інфраструктура; державне регулювання; механізми державного регулювання.

Література

1. Борущак М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів: монографія / М. Борущак. — Львів: ІРД НАН України, 2016. — 288 с.
2. Бунтова Н. Кадрове забезпечення галузі туризму з урахуванням міжнародного досвіду / Н. Бунтова // Демографія та соціальна економіка. — 2016. — № 2. — С. 136—142.
3. Вуйцик О. Механізм державного регулювання розвитку рекреаційно-туристичного комплексу України / О. Вуйцик // Сучасні проблеми економіки та управління. — Львів: Апріорі, 2008. — 488 с.
4. Дацій О.І. Зростання якості життя як критерій дій української влади в умовах розвитку інформаційного суспільства // Публічне урядування. — 2016. — № 4 (5) — С. 93—100.
5. Яцук Н. Механізм впровадження рекреаційної моделі регіонального розвитку / Н. Яцук // Держава та регіони. — 2017. — № 2. — С. 124—131.

A. Bliznyuk

PROBLEMS AND PROSPECTS FOR RECREATION DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

The questions of financial, logistical and normative-legal maintenance of functioning and development of the management system of the recreational sphere are analyzed. The problems that impede the proper development of the recreational sphere are highlighted. It is established that now all the necessary preconditions for the development of the recreational sphere in Ukraine, influenced by both positive and negative factors related to the political, legislative, legal and socio-economic situation in the country and in the world, are present. Recognizing the recreational activity as one of the priority sectors of the national economy, the Ukrainian state carries out its regulation in accordance with the following principles: promotion of recreational activity and creation of favorable conditions for its development; definition and support of priority directions of recreational activity; forming an idea of Ukraine as a country favorable to recreation.
It is proved that the recreational industry of Ukraine develops without taking into account the peculiarities of its functioning, deep penetration into the essence of the problems, and in the absence of a purposeful, complex recreational policy of the state and of spent management mechanisms. Disproportions in the development of regional recreational complexes continue to be significant, and even deepen, which is conditioned both by the intensification of competition in the domestic market of recreational services, and the lack of effective strategies for the development of regional recreational services.
Constraining factors regarding the development of the recreational sphere identified imperfection and inconsistency of the regulatory framework of interregional and border cooperation; the limited access of Ukrainian recreational enterprises to the funds of the EU frontier co-operation program, the complexity of coordinating and controlling investment flows.
The ways of perspective development of recreation industry in modern Ukraine are substantiated, in particular: identification of priority recreational regions and products; the formation of a strategy for promoting recreational regions and its implementation through the organization of sales of recreational services abroad by domestic tourist and recreational agencies, the joint participation of recreational firms of regions in international recreational exhibitions, the development of regional recreational internet portals, provision of advertising and information activities to create a positive image of Ukraine as a recreational the center.

Keywords: ecreation; recreation sphere; recreation system; recreational complex; market of recreational services; recreational infrastructure; state regulation; mechanisms of state regulation.

References

1. Boruschak, M. (2016), Problemy formuvannia stratehii rozvytku turystychnykh rehioniv [Problems of formation of the strategy of development of tourist regions], IRD NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine.
2. Buntova, N. (2016), "Staffing of the tourism industry in the light of international experience", Demohrafiia ta sotsial'na ekonomika, vol. 2, pp. 136—142.
3. Vuytsik, O. (2008), Mekhanizm derzhavnoho rehuliuvannia rozvytku rekreatsijno-turystychnoho kompleksu Ukrainy [The Mechanism of State Regulation of the Development of the Recreational-Tourist Complex of Ukraine], Apriori, Lviv, Ukraine.
4. Datsii, O.I. (2016), "Growth of quality of life as a criterion for action of the Ukrainian authorities in the context of the development of an information society", Public administration, Vol. 4 (5) — pp. 93—100.
5. Yatsuk, N. (2017), "Mechanism of introduction of recreational model of regional development / N. Yatsuk", Derzhava ta rehiony, vol. 2, pp. 124—131.

№ 4 2019, стор. 114 - 118

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 1251

Відомості про авторів

А. С. Близнюк

к. держ. упр., докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом

A. Bliznyuk

Ph.D., Ph.D. student of the Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Близнюк А. С. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційної галузі в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 4. С. 114–118. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.114

Bliznyuk, A. (2019), “Problems and prospects for recreation development in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 114–118. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.114

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.