EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГРОМАДА ЯК КЛЮЧОВИЙ СУБ'ЄКТ В УКРАЇНСЬКІЙ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
В. Ф. Загурська-Антонюк, В. О. Кучменко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.135

УДК: 35.071.6

В. Ф. Загурська-Антонюк, В. О. Кучменко

ГРОМАДА ЯК КЛЮЧОВИЙ СУБ'ЄКТ В УКРАЇНСЬКІЙ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

Важливу роль у державотворчому процесі сучасної України відіграє реформа місцевому самоврядування. Основними суб'єктами такого самоврядування виступають територіальні громади, сформовані як об'єднання мешканців певних населених пунктів навколо одного центру. Створення цих суб'єктів забезпечується політикою децентралізації державної влади. Тому у статті визначається статус територіальної громади як первинного суб'єкта місцевого самоврядування державної політики. Також обгрунтовано, що територіальна громада є соціальним центром, є тим самоврядним осередком, формування та оптимальне функціонування якого повинно стати передумовою побудови розвинутого громадянського суспільства. Оскільки громада є "природною" корпоративною одиницею, автономність якої виходить із суверенітету народу. Сьогодні відбувається процес подальшого законодавчого врегулювання статусу територіальних громад, що сприяє розвитку місцевої демократії та належного становлення дієздатних самодостатніх територіальних об'єднань.

Ключові слова: адміністративно-територіальний устрій; деконцентрація; держава; державна влада; децентралізація; місцеве самоврядування; муніципальна політика; повноваження; регіональний розвиток; ресурси; територіальна громада.

Література

1. Бабич О.М. Вдосконалення законодавства щодо забезпечення децентралізації виконавчої влади в Україні / О.М. Бабич. // Держава і право. — 2012. — № 56. — С. 203.
2. Батанов О.В. Територіальна громада — первинний суб'єкт муніципальної влади в Україні: поняття та ознаки / О.В. Батанов // Вісник Центральної виборчої комісії. — 2008. — С. 52.
3. Багмет М.О. Базові принципи діяльності територіальних інститутів управління в контексті європейської хартії місцевого самоврядування / М.О. Багмет, О.Н. Євтушенко // Наукові праці. — № 56. — С. 57—58.
4. Борденюк В. Децентралізація державної влади і місцеве самоврядування: поняття, суть та форми (види) / В. Борденюк // Право України [Текст]. — 2005. — № 1. — С. 21—25.
5. Бребан Г. Французское административное право [Текст] / Г. Бребан. — М.: [б. и.], 1988. — С. 87.
6. Будник М. Децентралізація — як необхідна умова модернізаційних процесів у системі державного управління України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apdu_o/2009_1/R_2/Budnik.pdf
7. Ведель Ж. Административное право Франции [Текст] / Ж. Ведель. — М.: Прогрес, 1973. — 512 с.
8. Грицяк І.А. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація [Текст] / І.А. Грицяк. — К.: Вид-во УАДУ, 1997. — 487 с.
9. Грицяк І. Місцеве самоврядування України в історії і сучасності / І. Грицяк // Вісник УАДУ [Текст]. — 1996. — № 1. — С. 53—67.
10. Грицяк І.А. Проблеми теорії та практики державного управління та місцевого самоврядування [Текст]: матер. щоріч. наук.-практ. конф. професорсько-викладацького складу та слухачів Української академії державного управління (31 травня 1996 р.) / І.А. Грицяк. — К.: [б. в.], 1996. — С. 58.
11. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики [Текст] / за заг. ред. В.Б. Авер'янова. — К.: Факт, 2003. — 384 с.
12. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України [Текст] / [Бориславська О.М., Заверуха І. Б., Школик А. М. та ін.]; Центр політико-правових реформ. — К., 2012. — 212 с.
13. Івлєєва Л.І. Деконцентрація і децентралізація публічної влади: розуміння категорії [Електронний ресурс] / Л.І. Івлєєва. — Режим доступу: http:// dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/8435/2/Ievleva.pdf
14. Карнаух В. Принципи організації публічно-владних відносин у місцевому самоврядуванні / В. Карнаух // Політичний менеджмент. — 2005. — № 5. — С. 5.
15. Коваленко А. Місцеве самоврядування: природа, ознаки, межі / А. Коваленко // Право України [Текст]. — 1997. — № 2. — С. 3—5.
16. Колишко Р.А. Децентралізація публічної влади: історія та сучасні тенденції розвитку / Р.А. Колишко // Вісник КНУ [Текст]. — 2003. — Вип. 27. — С. 198—204. — (Серія "Міжнародні відносини).
17. Матвієнко А.С. Політико-правові засади децентралізації влади в контексті адміністративної реформи в Україні [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: спец. 23.00.02 / А.С. Матвієнко; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — К., 2010. — 23 с.
18. Махина С.Н. Сущность и системные характеристики политико-правовой категории "децентрализация" в современном демократическом государстве / С.Н. Махина // Государство и право [Текст]. — 2006. — № 7. — С. 27—30.
19. Рильська В.В. Механізм взаємодії між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в аспекті децентралізації влади / В.В. Рильська. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. — 2014. — № 2. — С. 12.
20. Трофимова И.Н. Трансформация отношений центральной и местной власти в процессе децентрализации управления (опит европейских стран) [Электронный ресурс] / И.Н. Трофимова. — Режим доступа: http://ars-administrandi.com/article/ Trofimova_2011_2.pdf
21. Храмов В. О. Система територіальної організації державного управління та місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / В. О. Храмов. — Режим доступу: http://kiev.convdocs.org/docs/92/index-22379.html?page=2
22. Цурканова І. О. Сутність та особливості централізації та децентралізації органів влади в України [Електронний ресурс] / І. О. Цурканова. — Режим доступу: http:// lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/politics/2012/197-185-13.pdf

V. Zahurska-Antoniuk, V. Kuchmenko

COMMUNITY AS A KEY SUBJECT IN THE UKRAINIAN MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

The article defines the status of the territorial community as the primary subject of local self-government and implementation of municipal policies. Proved that territorial self-governing community is the social center of formation and optimal operation of which should be a prerequisite for building a civil society and rule of law in Ukraine. It is "natural" corporate unit, hich comes with the autonomy of the sovereignty of the people. Today the process of further constitutional settlement of the status of local communities to facilitate the development of local democracy and proper establishment of viable and self-sustaining communities. It has a special facility of local issues and is based on a specific type of property — local (municipal) property. The features mentioned above characterize local government specific nature and determineit speculiar place instate public power. It is important to be aware of political centralization for democracy consequences as under such circumstances the activities of all government in society depends solely on the will of the state, and all government institutions in the country become subordinate. Although, a democratic state tries to involve the public in the exercise of public functions to satisfy modern citizens'needs. Within the framework of democratic system, which we strongly believe in,local issuesmay not be appropriately and efficiently solved through the center of government officials in the field, and especially by supporting and revitalizing communities. Hence, local government as the level of public authorities is significant as it is closer to citizens, and the refore is more experienced dealing with local communities residents'daily challenges. Consequently, it can better provide population with a wide range of public services: social, domestic, commercial, cultural, educational and others.The refore, nowadays power decentralization is an urgent issue that needs to be resolved through research, analysis and implementation (including local authorities' national traditions) of local government developed system experience.

Keywords: administrative and territorial structure; authority; local self-government system; municipal politics; power decentralization reform; socio-economic development; economic growth areas; territorial communities; resources; territories development; development of local communities.

References

1. Babych, O.M. (2012), "Legislation improvement for decentralization of executive powering Ukraine", Derzhavaipravo, № 56, p. 203.
2. Batanov, O.V. (2008), "Territorial community — the primary subject of municipal government in Ukraine: concepts and attributes", Visnyk Tsentral`noi vyborchoi komisii,vol. 2, № 12, p. 52.
3. Bahmet,M.O. (2008), "The basic principles of the activity of territorial management institutions in the contex to the European Charterof Local Self-Government", Naukovi pratsi, №56, p. 57—58.
4. Bordeniuk,V. (2005), "Decentralization of state power and local self-government: concept, meaning and forms (types)", Pravo Ukrainy, № 1, p. 21—25.
5. Breban, G. (1988), Francuzskoe аdministrativnoe pravo [French administrative law], Moskva, Russia.
6. Budnyk, M. (2009), "Decentralization as a necessary condition for modernization processes in the system of public administration of Ukraine",available at:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apdu_o/2009_1/R_2/Budnik.pdf (Accessed 4 Sep 2015).
7. Vedel`, Zh. (1973), Administrativnoe pravo Francii [French administrative law], Progres, Moskva,Russia.
8. Hrytsiak, I.A. (1997), Derzhavne upravlinnia v Ukraini: tsentralizatsiia i detsentralizatsiia [Public administration in Ukraine: centralization and decentralization], Vyd-vo UADU, Kyiv, Ukraine.
9. Hrytsiak, I. (1996),"Local government of Ukraine in the past and nowadays",Visnyk UADU, vol. 8, № 1, p. 53—67.
10. Hrytsiak, I.A. (1996), "Problems of the theory and practice of public administration and local government", Mater. schorich. nauk.-prakt. konf. Profesors`ko-vykladats`koho skladu ta slukhachiv Ukrains`koi akademii derzhavnoho upravlinnia [Conference Proccedings of the Annual Scientific and Practical Conference of Teacher and Student Staff of the Ukrainian Academy of Public Administration], Kyiv, Ukraine, p. 58.
11. Aver`ianova, V.B. (2003), Derzhavne upravlinnia: problemy administratyvno-pravovoi teorii ta praktyky [Public administration: problems of administrative law theory and practice], Fakt, Kyiv, Ukraine.
12. Boryslavs`ka, O.M. Zaverukha, I.B. Shkolyk, A.M. (2012), Detsentralizatsiia publichnoi vlady: dosvid i evropejs`kykh krain ta perspektyvy Ukrainy [Decentralization of public authority: experience of European countries and prospects for Ukraine], Tsentr polityko-pravovykh reform, Kyiv, Ukraine.
13. Ivlieieva, L.I. (2016), "Deconcentration and decentralization of public authority: understanding the category", available at: http:// dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/8435/2/Ievleva.pdf (Accessed 11 Feb 2019).
14. Karnaukh, V. (2005), "Principles of public-power relations organization in local self-government", Politychnyj menedzhment, №5, p. 5.
15. Kovalenko, A. (1997), "Localgovernment: notion, characteristics, boundaries", Pravo Ukrainy, vol.15, № 2, pр. 3—5.
16. Kolyshko, R.A. (2003), "Decentralization of public power: history and current tendencies",Visnyk KNU, vol. 27, pр. 198—204.
17. Matviienko, A.S. (2010), "Political and legal principles of power decentralization in the context of administrative reform in Ukraine", Ph.D. Thesis, Political sciences,V.M.Koretsky Institute of state and law of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
18. Makhyna, S.N. (2006), "The notion and system characteristics of the political and legal category "decentralization" in a modern democratic state", Hosudarstvo y pravo, № 7, p. 27—30.
19. Ryl`s`ka, V.V. (2014), "Mechanism of local executive authorities and local self-government bodies cooperation in the aspect of power decentralization", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia i mistsevoho samovriaduvannia, № 2, p. 12.
20. Trofimova, I.N. (2011), "Transformation of central and local authorities relationsin the process of management decentralization (European countries experience)", available at: http://ars-administrandi.com/article/ Trofimova_2011_2.pdf (Accessed 11 Feb 2019).
21. Khramov, V.O. (2012), "System of territorial organization of state administration and local self-government", available at: http://kiev.convdocs.org/docs/92/index-22379.html?page=2 (Accessed 11 Feb 2019).
22. Tsurkanova, I.O. (2012), "The notion and peculiarities of authoritiescentralization and decentralization in Ukraine", available at: http:// lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/politics/2012/197-185-13.pdf(Accessed 11 Feb 2019).

№ 4 2019, стор. 135 - 140

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 1074

Відомості про авторів

В. Ф. Загурська-Антонюк

к. політ. н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Житомирський державний технологічний університет

V. Zahurska-Antoniuk

PhD in Political Sciences, associate professor, Zhytomyr State Technological University


В. О. Кучменко

старший викладач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Житомирський державний технологічний університет

V. Kuchmenko

Senior teacher, Zhytomyr State Technological University

Як цитувати статтю

Загурська-Антонюк В. Ф., Кучменко В. О. Громада як ключовий суб'єкт в українській моделі державного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 4. С. 135–140. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.135

Zahurska-Antoniuk, V. and Kuchmenko, V. (2019), “Community as a key subject in the ukrainian model of public administration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 135–140. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.135

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.