EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Ю. Ю. Ряховська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.141

УДК: 35.07:005

Ю. Ю. Ряховська

СУЧАСНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті розглянуто системи комплексної оцінки ефективності впровадження нових форм організації взаємодії органів виконавчої влади зі споживачами державних послуг, концепція суспільної цінності, а також модель, що описує механізм впливу на суспільну цінність, яка створюється органами виконавчої влади, нові форми їх взаємодії зі споживачами державних послуг. Зазначено, що надання послуг знаходиться в прямій залежності від кількості трансакцій, що здійснюються споживачами за допомогою різних форм організації взаємодії. Запропоновано, комплексну систему, яка передбачає два основних напрями оцінки впроваджуваної нової форми: оцінку засобів та інструментів досягнення кінцевих результатів (підвищення якості державного управління та суспільної цінності), а також оцінку впливу нових форм на підвищення задоволеності споживачів послугами, результати діяльності органів виконавчої влади, а також підвищення довіри інститутів влади.

Ключові слова: органи виконавчої влади; електронні державні послуги; інститути влади; якість державного управління; експертна оцінка; оптимізація бізнес-процесів.

Література

1. Радиш Я.Ф. Державне управління в Україні: стан, проблеми та тенденції розвитку (за матеріалами експер тної доповіді національного інституту стратегічних досліджень) / Я.Ф. Радиш // Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування. — 2009. — № 1. — С. 11—12. — Режим доступу: http:// www.cppk.cv.ua/i/1131228.pdf
2. Бакуменко В.Д. Теоретико методологічні засади формування державно управлінських рішень: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. держ. упр.: спец. 25.00.01 "теорія та історія державного управління" / В.Д. Бакуменко. — К.: Українська академія державно го управління при Президентові України, 2001. — 29 с.
3. Нижник Н.Р. Правовое регулирование государственно управленческих отношений: дис. д.ю.н.: 12.00.02. / "Российская академия управления. Центр государства и права". — К., 1992. — 379 с.
4. Войтович Р.В. Модернізація державного управління в умовах глобальної інтеграції / Р.В. Войтович / / Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. — 2013. — № 2. — С. 14— 23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vnadu_2013_2_4
5. Рачинський А.П. Стратегічне управління персоналом органів державної влади: теоретико -методологічні засади: автореф. диc. на здобуття наук. ступеня д.держ.упр.: спец. 25.00.01. "теорія та історія державного управління" / А.П. Рачинський. — К.: НАДУ при Президентові України, 2011. — 38 с.
6. Акоф Р., Сасиени М. Основы исследования операций: моногр. / Пер. с англ. / Р. Акоф, М. Сасиени. — М.: "Мир", 1971. — 534 с.
7. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень: моногр. / Пер. с англ. / Д. Дерлоу. — Київ: "Всеувито", "Наукова думка", 2001. — 242 с.
8. Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: полный курс: моногр. / Ю.А. Тихомиров. — М.: "Тихомиров М.Ю.", 2005. — 1150 с.
9. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Куpc лекций: моногр. / Г.В. Атаманчук. — М.: "Юридическая литература", 1997. — 400 с.
10. Богданович В.Ю., Висідалко А.Л. Концептуальна модель інформаційно моніторингової системи націо нальної безпеки / В.Ю. Богданович, А.Л. Висідалко / / Захист інформації. — Січень — березень 2014. — Т. 16. — № 1. — С. 81—88. — Режим доступу: http:// jrnl.nau.edu.ua/index.php/ZI/article/viewFile/6318/ 7035
11. Ситник Г.П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно правові засади): підручн. — К.: "НАДУ", 2012. — 544 с.

Y. Ryakhovskaya

FOREIGN EXPERIENCE OF FORMATION OF MODERN GOVERNMENT INNOVATIVE POLICY

Summary

The article deals with the systems of complex evaluation of the effectiveness of the introduction of new forms of organization of interaction between executive authorities and consumers of public services, proposed in this section, the concept of social value, the analysis of which was conducted in the first section, as well as a model describing the mechanism of influence on the social value, which created by executive authorities, new forms of their interaction with consumers of public services. It is noted that the provision of services is directly dependent on the number of transactions carried out by consumers through various forms of interaction organization. It is determined that in order to assess the economic effects of the introduction of new forms, it is proposed to use an internal expert assessment, where an internal expert assessment allows to analyze the changes in efficiency achieved through the development of a new form of interaction — optimization of business processes, productivity increase, and the dynamics of cost effectiveness. It is noted that the analysis and comparison of the results obtained in different areas of evaluation within the framework of the integrated system will allow more accurately, at least, to assess at a qualitative level the various benefits / losses associated with the introduction of the new form and, consequently, contribute to understanding socio-economic efficiency of investments into a new form of organization of interaction. The correlation of the evaluation results from different directions, indicators and criteria, allocated in this system, makes it possible to more precisely determine the problems of the development of new forms of interaction between executive authorities and consumers of public services. A comprehensive system is proposed that includes two main areas for evaluating the implementation of the new form: assessment of tools and tools for achieving the final results (improving the quality of public administration and public value), as well as assessing the impact of new forms on improving customer satisfaction with services, performance of executive authorities, as well as increased confidence in the institutions of power. It is substantiated that the system of complex estimation allows to compare the dynamics of the indicators obtained during the external expert assessment, and as a result of consumer research (correlate the change in the qualitative characteristics of the new form of organization of interaction with the demand dynamics on the state services provided in its framework and the degree of customer satisfaction service). Contribution to the development of policies for the development of new forms of interaction organization can also make correlation of indicators of their effectiveness in improving the quality of public administration (estimated mainly through consumer surveys) with indicators of their external expert assessment.

Keywords: executive power bodies; electronic government services; institutions of power; quality of public administration; expert assessment; business process optimization.

References

Radysh, Ya.F. (2009), "Public administration in Ukraine: state, problems and development trends (based on the expert report of the National Institute for Strategic Studies)", Bukovyns'kyj visnyk derzhavnoi sluzhby ta mistsevoho samovriaduvannia, [Online], vol. 1, available at: http://www.cppk.cv.ua/i/1131228.pdf (Accessed 2 April 2018).
2. Bakumenko, V.D. (2001), "Theoretical Methodological Principles of Forming Administrative Decisions Taken on the Top level of Government", Doctor of Sciences Thesis, Theory and History of Public Administration, Ukrainian Academy of Public Administration, Kyiv, Ukraine.
3. Nyzhnyk, N.R. (1992), "Legal regulation of public management relations", Abstract of Doctor of Law dissertation, State law and management, Soviet jurisdiction, administrative law, financial law, Russian Academy of Management. State and Law Center, Kyiv, Ukraine.
4. Vojtovych, R.V. (2013), "Modernization of the state administration in the global integration", Visnyk Natsional'noi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, [Online], vol. 2, available at: http:/ /nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2013_2_4 (Accessed 2 April 2018).
5. Rachyns'kyj, A.P. (2011), "Strategic personnel management in public authorities: theoretical and methodological principles", Doctor of Sciences Thesis, Theory and History of Public Administration, National Academy of Public Administration, the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
6. Akof, R. and Sasyeny, M. (1971), Osnovy yssledovanyia operatsyj [Basics of Operations Research], Myr, Moscow, Russia.
7. Derlou, D. (2001), Kliuchovi upravlins'ki rishennia. Tekhnolohiia pryjniattia rishen' [Key management decisions. Technology of decision making], Vseuvyto, Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
8. Tykhomyrov, Yu.A. (2005), Admynystratyvnoe pravo y protsess: polnyj kurs [Administrative Law and Process: Full Course], Tykhomyrov Yu.A., Moscow, Russia.
9. Atamanchuk, H.V. (1997), Teoryia hosudarst vennoho upravlenyia. Kupc lektsyj [Theory of Public Administration. Cource of lectures], Juridicheskaja literatura, Moscow, Russia.
10. Bohdanovych, V.Yu. and Vysidalko, A.L. (2014), "Conceptual model of information and monitoring systems of the national security", Information protection, [Online], vol. 1, no. 16, available at: http://jrnl.nau.edu.ua/ index.php/ZI/article/viewFile/6318/7035 (Accessed 2 April 2018).
11. Sytnyk, H.P. (2012), Derzhavne upravlinnia u sferi natsional'noi bezpeky (kontseptual'ni ta orhanizatsijno pravovi zasady) [Public administration in the field of national security (conceptual and organizational legal basis)], NADU, Kyiv, Ukraine.

№ 4 2019, стор. 141 - 144

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 938

Відомості про авторів

Ю. Ю. Ряховська

к. е. н., Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна

Y. Ryakhovskaya

Ph.D. in Economics Sciences, Klasychnyj pryvatnyj universytet, Zaporizhzhia, Ukraine

Як цитувати статтю

Ряховська Ю. Ю. Сучасні форми організаційної взаємодії для підвищення якості державного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 4. С. 141–144. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.141

Ryakhovskaya, Y. (2019), “Foreign experience of formation of modern government innovative policy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 141–144. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.141

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.