EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН: ОЦІНКА ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ ЗАДЛЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ
О. Ф. Якимчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.145

УДК: 351// 354

О. Ф. Якимчук

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН: ОЦІНКА ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ ЗАДЛЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

Формування дієвих механізмів державного регулювання природоохоронної діяльності набуло актуальності в сучасних умовах виснажливого природокористування. Оцінка екосистемних функцій природи, відповідно до концепції сталого розвитку має стати важливим інструментом державної екологічної політики. У статті розглянуто основні аспекти збереження, відтворення й оцінки екосистемних функцій на прикладі лісових екосистем. Запропоновано шляхи усунення недоліків, прогалин, суперечностей задля ефективної державної політики в умовах кліматичних змін. Досліджено основні положення європейських нормативно-законодавчих актів, й відповідно, окреслено нові тенденції удосконалення національної системи управління збереженням лісовими ресурсами, проведено оцінювання запасів насаджень та річний приріст у лісах України й європейських держав. Розроблено комплекс заходів задля системного оцінювання екосистеминих функцій на прикладі лісів. Досліджено сучасний стан державної політики у сфері природокористування України, окреслено перспективи втілення концепції сталого розвитку в умовах змін клімату.

Ключові слова: лісові ресурсі; екосистемні функції; законодавство; міжнародна співпраця; розвиток.

Література

1. Nijnik M. 2002. To sustainability in forestry: The Ukraineіs case. Wageningen: Wageningen University. 166 р.
2. Щодо затвердження Базового плану адаптації екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу (Базовий план апроксимації). Наказ від 17.12.2018 № 659 // http://www.menr. gov.ua/index.php/normakty/60-9/acts
3. Навколишнє середовище: нові дії ЄС для захисту біорізноманіття від проблемних інвазійних видів // http://darg.gov.ua/_ navkolishnje_ seredovishche_0_0_0_1359_1.html
4. Handbook on the Implementation of EC Environmental Legislation. — December 2003.
5. Synyakevych I., Soloviy I., Deyneka A., 2009. Forest sector of Ukraine in the 21st century: state of art, scenarios, and policy for sustainable development. In Soloviy I., Keeton W.S. (eds.): Ecological economics and sustainable forest management: developing a transdisciplinary approach for the Carpathian Mountains. Lviv: UNFU Press, Liga-Press: 127—150.
6. Перелік директив та регламентів у сфері охорони навколишнього середовища [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.google. com/search
7. Належне екологічне врядування в країнах Східного Партнерства: роботи непочатий край [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://eu.prostir. ua/files/1331819362039/ Environmentalgovernance_PB_15.03_ukr.pdf
8. Державна програма "Ліси України", затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 р. № 977 // http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/977-2009-%D0%BF

O. Yakymchuk

STATE POLICY IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGES: ASSESSMENT OF ECOSYSTEM SERVICES FOR THE BALANCED DEVELOPMENT OF TERRITORIES

Summary

The formation of effective mechanisms of state regulation of environmental activities has been an important issue today, in the period of development of integration processes. This article examines the main aspects of the main international regulatory and legislative acts in the field of conservation, reproduction and evaluation of ecosystem functions on the example of forest ecosystems. Today, the forests occupy one of the key positions in the fight against climate change, providing for carbon sequestration, flood control, landslides. They are also closely linked to the cultural heritage of the local population. The forest area of Ukraine is 10,8 million hectares, including forest covered by 9,4 million hectares. Terrestrial forest cover is only 15%, and its level has been territorially sufficiently differentiated: from 43.2% in Ivano-Frankivsk to 1,8% in Zaporizhzhia. An indicator close to the optimal level is 21—22%, which makes it possible to achieve a balance between forest inventory, volumes of forest use and ecological requirements. The ways of elimination of deficiencies, gaps, contradictions in the legislation for the effective state policy in the conditions of climate change have been offered. The legislative acts of the European Union concerning the preservation of natural resources, in particular forest resources and biodiversity resources, have been analyzed. The main European legislation acts have been studied in comparison with Ukrainian ones and on this basis new European trends of improvement of the Ukrainian forest resources management system has been determined, estimates of stockpiles of stands and annual growth in the forests of Ukraine and European countries have been made. A set of measures for the systematic assessment of ecosystem functions has been developed on the example of forests. The present state of state policy in the field of natural resources of Ukraine has been explored, prospects of implementation of the concept of sustainable development in conditions of climate change have been outlined. Implementation of these measures will increase the effectiveness of national environmental policy.

Keywords: forest resource; ecosystem functions; legislation; international activity; development.

References

1. Nijnik, M. (2002), To sustainability in forestry: The Ukraineіs case, Wageningen University, Wageningen, Netherlands.
2. Ministry of Ecology and Nature Resources Usage (2018), "On approval of the baseline environmental adaptation of Ukraine's legislation to the European Union (Baseline approximation)", available at: // http://www.menr.gov.ua/index.php/normakty/60-9/acts (Accessed 20 Jan 2019).
3. State Agency of Fisheries of Ukraine (2014), "Environment: new EU action to protect biodiversity from invasive species problem", available at: http://darg.(gov.ua/_navkolishnje_seredovishche_0_0_0_1359_1.html (Accessed 20 Jan 2019).
4. European Commission (2003), Handbook on the Implementation of EC Environmental Legislation, European Commission, Brussels, Belgium.
5. Synyakevych, I. Soloviy, I. and Deyneka, A. (2009), "Forest sector of Ukraine in the 21st century: state of art, scenarios, and policy for sustainable development", Ecological economics and sustainable forest management: developing a transdisciplinary approach for the Carpathian Mountains, UNFU Press, Liga-Press, Lviv, Ukraine, pp. 127—150.
6. Google.com (2018), "List of directives and regulations in the field of environmental protection. Electronic resource", available at: https://www.google.com/search (Accessed 20 Jan 2019).
7. Humeniuk, V. and Mischuk, Z. (2012), "Good environmental governance in the Eastern Partnership countries: the work is endless", available at: https://eu.prostir.ua/files/1331819362039/Environmentalgovernance_PB_15.03_ukr.pdf (Accessed 20 Jan 2019).
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2009), Resolution "On Approval of the State Target Program "Forests of Ukraine" for 2010—2015", available at: //http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/ 977-2009-%D0%BF (Accessed 20 Jan 2019).

№ 4 2019, стор. 145 - 151

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 1123

Відомості про авторів

О. Ф. Якимчук

аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування, керівник групи розрахунків відділу бізнес-систем департаменту інформаційних технологій та телекомунікацій ПрАТ "Рівнеобленерго", м. Рівне

O. Yakymchuk

Postgraduate Student, National University of Water and Environmental Engineering, Head of the Group of Calculations of Business Systems Division of the Information Technologiesand Telecommunications Department of PJSC "Rivneoblenergo", Rivne

Як цитувати статтю

Якимчук О. Ф. Державна політика в умовах кліматичних змін: оцінка екосистемних послуг задля збалансованого розвитку територій. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 4. С. 145–151. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.145

Yakymchuk, O. (2019), “State policy in the context of climate changes: assessment of ecosystem services for the balanced development of territories”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 145–151. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.145

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.