EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ПОТЕНЦІАЛ ВПЛИВУ НА ВЗАЄМОДІЮ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
І. П. Динник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.152

УДК: 35.072.3.

І. П. Динник

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ПОТЕНЦІАЛ ВПЛИВУ НА ВЗАЄМОДІЮ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті здійснено грунтовний аналіз громадянського суспільства в сучасній Україні як структурної складової взаємодії держави та громадянського суспільства в умовах децентралізації. З'ясовано, що оголошена та впроваджувана реформа децентралізації влади в Україні спрямована на посилення механізмів взаємодії держави і громадянського суспільства. У свою чергу, це повинно стати міцним підгрунтям для розбудови демократії на локальному та загальнонаціональному рівнях. У сучасних умовах становлення інформаційного суспільства, бурхливого розвитку та запровадження інформаційних технологій, у тому числі і в процесі реалізації взаємодії держави і громадянського суспільства, визначаються модерні механізми функціонування такої взаємодії, навіть формується особливий вимір останньої — віртуальний.
Відповідно до поставленої дослідницької мети розкрито теоретико-методологічний зміст сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у процесі взаємодії держави і громадянського суспільства в умовах децентралізації, ідентифіковано, що нові інформаційні технології надали можливість науковцям розширити перелік так званою віртуальною децентралізацією, суть якої полягає у використанні Інтернету для створення інформації та надання доступу населенню та бізнесу до різноманітних послуг, визначено та проаналізовано соціальні мережі, які є розгалуженою системою горизонтальних соціальних контактів, зв'язків, взаємодій між членами суспільства, над якою надбудовуються інформаційні зв'язки індивіда чи групи індивідів з власним соціальним світом та іншими соціальними світами.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології; взаємодія держави і громадянського суспільства; децентралізація; інформаційне суспільство; соціальні мережі; Інтернет-технології; краудфандінг; краудсорсинг; механізм консультативної взаємодії.

Література

1. Богдановская И.Ю. Информационное общество и государство. "Электронное государство" / И.Ю. Богдановская // Общественные науки и современность. — 2004. — № 6. — С. 105—111.
2. Митко А. До питання значення технік е-участі для розвитку діалогових форм взаємодії влади та громади / А. Митко // П'ята щорічна міжнародна конференція Парламентські читання, 30 жовтня 2015 р. — Лабораторія законодавчих ініціатив. — 132 с.
3. Митко А.М. Наукові розвідки теорії гейткіперів / А.М. Митко // Науковий вісник Одеського державного економічного університету. — Одеса, 2012. — № 2 (154). — С. 94—101.
4. Нисневич Ю. А. Информационно-коммуникационная стабилизация политической системы / Ю.А. Нисневич // Вестник Российского университета дружбы народов. — Серия: Политология. — 2006. — № 1 (6). — С. 68—80.
5. Федоркін Д.В. Комунікаційна функція держави: теоретико-правовий аналіз / Д.В. Федоркін // Альманах права, Вип. 6. — 2015. — С. 356—362.
6. Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії: національна доповідь / Ред. кол.: С.І. Пирожков, О.М. Майборода, Ю.Ж. Шайгородський та ін.; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. — К.: НАН України, 2016. — 284 с.
7. Clift S. Democracyis Online 2.0 [Electronic resource] / S. Cliff. — Mode of access: http://www. publicus.net/articles/democracyisonline.html/
8. Clift S. Online Consultations and Events Top Ten Tips for Government and CivicHosts v1.1 [Electronic resource] / S. Cliff. — Mode of access: http://www.publicus.net
9. Coglianese C. E-Rulemaking: Information Technology and the Regulatory Process. Regulatory Policy Program Working Paper RPP200402 / C. Coglianese. — Cambridge, MA:Center for Business and Government, John F. Kennedy School of Government,Harvard University, 2004. — 66 р.
10. Goel R.K., Saunoris J.W. Forms of Government Decentralization and Institutional Quality: Evidence from a Large Sample of Nations. Asian Development Bank Institute. ADBI Working Paper, N 562. March 2016.

I. Dynnyk

CURRENT INFORMATIONAL AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND THEIR POTENTIAL INFLUENCE ON INTERACTION OF THE STATE AND CIVIL SOCIETY IN DECENTRALIZATION CONDITIONS

Summary

The article provides a thorough analysis of civil society in modern Ukraine as a structural component of the interaction of the state and civil society in the conditions of decentralization. It is revealed that the announced and implemented reform of the decentralization of power in Ukraine is aimed at strengthening the mechanisms of interaction between the state and civil society. In turn, this should be a solid ground for building democracy at the local and national levels. In modern conditions of the formation of the information society, the rapid development and introduction of information technologies, including in the process of implementing the interaction of state and civil society, the modern mechanisms of functioning of such interaction are determined, even the special dimension of the latter is formed — virtual.
On the one hand, it forms the latest means of establishing effective communication between the state and civil society, and on the other, it enhances the possibilities of manipulative influence on it. The events of EuroMaydan, the information war against Ukraine significantly strengthened the participation of civil society in decision-making by state authorities, including the promotion of the opportunities of information and communication technologies, which were the basis of various types of Internet participation.
According to the research goal, the theoretical and methodological content of modern information and communication technologies in the process of interaction of the state and civil society in the conditions of decentralization is revealed, it was identified that new information technologies gave scientists the opportunity to expand the list of so-called virtual decentralization, the essence of which is to use the Internet to create information and providing access to services and social services to the population and businesses, social networks are identified and analyzed, such as represent a complex system of horizontal social contacts, connections, interactions between members of society over which the superposed information links individual or group of individuals with their own social world and other social worlds.

Keywords: information and communication technologies; interaction of state and civil society; decentralization; information society; social networks; Internet technologies; crowdfunding; crowdsourcing; mechanism of advisory interaction.

References

1. Bogdanovskaja, I. Ju. (2004), "Information society and the state. "Electronic State"", Obshhestvennye nauki i sovremennost', vol. 6, pp. 105—111.
2. Mytko, A. (2015), "The issue of the importance of e-participation techniques for the development of dialog forms of interaction between the authorities and the community", P'iata schorichna mizhnarodna konferentsiia Parlaments'ki chytannia [Fifth Annual International Parliamentary Reading Conference], Laboratory of Legislative Initiatives, Kyiv, Ukraine, pp. 114—115.
3. Mytko, A. M. (2012), "Scientific intelligence of the theory of gatekeepers", Naukovyj visnyk Odes'koho derzhavnoho ekonomichnoho universytetu, vol. 2 (154), pp. 94—101.
4. Nisnevich, Ju. A. (2006), "Information and communication stabilization of the political system", Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. — Serija: Politologija, vol. 1 (6), pp. 68—80.
5. Fedorkin, D.V. (2015), "Communication function of the state: theoretical and legal analysis", Al'manakh prava, vol. 6, pp. 356—362.
6. Pyrozhkov, S. I, Majboroda, O. M. and Shajhorods'kyj, Yu. Zh. (2016), Tsyvilizatsijnyj vybir Ukrainy: paradyhma osmyslennia i stratehiia dii: natsional'na dopovid' [Ukraine's Civilizational Choice: An understanding paradigm and a strategy for action: a national report], Kyiv, Ukraine.
7. Clift, S. "Democracyis Online 2.0", available at: http://www. publicus.net/articles/democracyisonline.html/ (Accessed 16 September 2018).
8. Clift, S. "Online Consultations and Events Top Ten Tips for Government and Civic Hosts", available at: http://www.publicus.net (Accessed 18 October 2017).
9. Coglianese, C. (2004), E-Rulemaking: Information Technology and the Regulatory Process. Regulatory Policy Program Working Paper RPP200402, Kennedy School of Government: Harvard University.
10. Goel, R.K. Saunoris, J.W. (2016), Forms of Government Decentralization and Institutional Quality: Evidence from a Large Sample of Nations, Asian Development Bank Institute. ADBI Working Paper.

№ 4 2019, стор. 152 - 157

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 1291

Відомості про авторів

І. П. Динник

Провідний фахівець відділу конкурсного відбору здобувачів вищої освіти Інституту публічного управління та адміністрування, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

I. Dynnyk

Senior Specialist at the Department of Competitive, Selection of Higher Education Institutes at the Institute of Public Administration and Administration, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Динник І. П. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології та їх потенціал впливу на взаємодію держави і громадянського суспільства в умовах децентралізації. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 4. С. 152–157. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.152

Dynnyk, I. (2019), “Current informational and communication technologies and their potential influence on interaction of the state and civil society in decentralization conditions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 152–157. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.152

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.