EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ ЯК СОЦІАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ
І. Я. Зима

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.165

УДК: 351.77:416.2

І. Я. Зима

НАУКОВІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ ЯК СОЦІАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ

Анотація

Автор грунтується на положенні, що система охорони здоров'я в Україні знаходиться в стадії трансформації. Як багато років тому, однією з ключових ланок, яка забезпечує охорону здоров'я в контексті відтворення робочої сили, реалізації соціальних програм не тільки для працівників, але й для членів їх сімей, несе відповідальність за соціальний розвиток громади, регіону, місцевого населення є корпорації та великі підприємства. Такі підприємства також входять до складу корпорацій. Сучасні корпорації працюють у ринкових умовах, їх діяльність спрямована суто на отримання прибутку. Імплементація світового досвіду корпоративної діяльність і створення нового соціального середовища робить корпорації активними учасниками програм корпоративної соціальної відповідальності, спонукає їх до діяльності на основі сумлінної ділової практики та створює середовище сталого розвитку. Практично всі соціальні ініціативи корпорацій містять у собі програми медичного забезпечення.
Спираючись на дослідження авторів автор визначає: сучасні корпорації повною мірою виконують функції соціальних інститутів; визначаючи недоліки в механізмі державного регулювання ринкової поведінки корпорацій як інституційних утворень автор особливу увагу відводить недосконалому регулювання соціальних процесів у сучасній економічній системі; в нашій країні склалися всі необхідні умови в великих корпораціях з великими обсягами концентрації капіталу для запровадження принципів та заходів соціальної відповідальності та реалізації програм, що пов'язані із заходами щодо охорони здоров'я; одним з дієвих механізмів запровадження програм медичного спрямування в корпораціях є реалізація механізмів сумлінної ділової практики. Сумлінна ділова практика є одним з механізмів запровадження більш повної соціальної політики — політики корпоративної соціальної відповідальності; найбільш значними формами співпраці корпорацій та працівників у сфері сумлінної ділової практики є надання соціальних пакетів корпораціями. Такі пакети завжди містять у собі опції, що пов'язані із охороною здоров'я.

Ключові слова: діяльність; корпорації; соціальні; інститути; сфера; охорона; здоров'я; відповідальність; сумлінна; практики.

I. Zyma

SCIENTIFIC BASIS FOR DETERMINING THE ACTIVITIES OF CORPORATIONS AS A SOCIAL INSTITUTION

Summary

In the article authors are based on the position that the health care system in Ukraine is in the stage of transformation. As many years ago, one of the key components that provides health care in the context of the reproduction of the labor force, the implementation of social programs not only for workers but also for members of their families, is responsible for the social development of the community, the region, the local population are corporations and large enterprises. Such enterprises are also part of corporations. Modern corporations operate in market conditions, their activities are aimed solely at profit making. Implementation of global experience in corporate activities and the creation of a new social environment makes corporations an active participant in corporate social responsibility programs, encourages them to operate on the basis of conscientious business practices and create a sustainable development environment. Virtually all social initiatives of corporations include programs of medical support.
Drawing on the authors' research, the authors identify: modern corporations fully serve the functions of social institutions; defining the shortcomings in the mechanism of state regulation of market behavior of corporations as institutional formations, the authors devote special attention to imperfect regulation of social processes in the modern economic system; in our country there are all necessary conditions in large corporations with large volumes of concentration of capital for the introduction of principles and measures of social responsibility and the implementation of programs related to health care; one of the effective mechanisms for the introduction of medical programs in corporations is the implementation of mechanisms of honest business practice. Sophisticated business practices are one of the mechanisms for introducing a more comprehensive social policy — corporate social responsibility policies; The most significant forms of cooperation between corporations and employees in the field of honest business practice is the provision of social packages by corporations. Such packages always include health-related options.

Keywords: activity; corporations; social; institutes; sphere; protection; health; responsibility; conscientious; practice.

№ 4 2019, стор. 165 - 169

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 833

Відомості про авторів

І. Я. Зима

к. мед. наук, Головний лікар комунального закладу "Рівненська обласна клінічна лікарня", м. Рівне

I. Zyma

PhD in Medical scienc Chief Physician of the Municipal Institution"Rivne Regional Clinical Hospital", Rivne

Як цитувати статтю

Зима І. Я. Наукові основи визначення діяльності корпорацій як соціального інституту. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 4. С. 165–169. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.165

Zyma, I. (2019), “Scientific basis for determining the activities of corporations as a social institution”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 165–169. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.165

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.