EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ: ЗМІСТОВНІ ОЗНАКИ ТА ВЕРБАЛЬНІ ВИТОКИ
М. І. Балан

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.170

УДК: 141.7:315.86

М. І. Балан

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ: ЗМІСТОВНІ ОЗНАКИ ТА ВЕРБАЛЬНІ ВИТОКИ

Анотація

Наголошено на плюралізмові інтерпретації сутності та змісту суспільної стабільності. На основі наукових підходів українських, європейських та американських науковців класифіковано прояви (типи) суспільної стабільності. Підкреслено проникнення суспільної стабільності (нестабільності як її антиподу) практично в усі сфери людського буття, об'єктивацію стабільних (нестабільних) інституцій та якостей у будь-яких часових й просторових форматах життєдіяльності соціуму, причетність практично всіх індивідів та їх об'єднань до творення або руйнування стійких, сталих, тривалих у часі (об'єднувальне слово — стабільних) соціальних інституцій.
Розглянуто множинність наукових підходів щодо визначення сутності політичної стабільності, основу якої визначає здатність владних суб'єктів до компромісу, їх ефективна спільна діяльність з метою досягнення визначених цілей розвитку. Вказано на такі формати забезпечення політичної стабільності — державну, демократичну, урядову, парламентську, легітимну, консенсусну.
Доведено природність й вербальну легкість утворення на основі сполучення прикметників "суспільний" та "політичний" складного прикметника "суспільно-політичний". Контент-аналіз наявних наукових джерел у доступних інформаційно-пошукових системах засвідчує першість "суспільно-політичного" над іншими конструкціями — "суспільно-економічним", "суспільно-культурним", "суспільно-комунікативним" тощо. Пояснено причини вивищення "суспільно-політичного" аналізу людського буття над іншими суспільно-детермінованими пізнавальними підходами на основі властивостей самої політики — її інклюзивності, універсальності, атрибутивності в усі сфери суспільного життя. На цій основі сформульовано висновок про змістовну тотожність термінів "політична стабільність" та "суспільно-політична стабільність". Аргументовано, що "політичне", виходячи з його владно позначеної природи, має підвищене наукове та практичне значення. Це практично гарантує першість суспільно-політичного аналізу над іншими підходами щодо пояснення складних соціальних пертурбацій у видимій перспективі.

Ключові слова: суспільна стабільність; політична стабільність; суспільно-політична стабільність / нестабільність; політична система; політична влада; системний аналіз.

Література

1. Лагутін В.Д. Можливості інституційного аналізу суспільної стабільності та розвитку / В.Д. Лагутін // Держава та економіка. Вісник КНТЕУ. — 2018. — № 3.
2. Лагутін В.Д. Інституційна природа суспільної стабільності в Україні / В.Д. Лагутін // Економічна теорія та право. — 2018. — № 1.
3. Руденко О.М. Концептуальний підхід до визначення поняття "суспільна стабільність" / О.М. Руденко // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2009/2009-02(2)/Rudenko.pdf.
4. Руденко О.М. Теоретико-методологічні засади дослідження суспільної стабільності в науці державного управління: автореф. дис.... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.01 / О.М. Руденко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2011. — 36 с.
5. Руденко О.М., Мединська Г.А. Сутність поняття "суспільна стабільність" у теорії публічного управління / О.М. Руденко, Г.А. Мединська // Теорія та практика державного управління. — 2017. — № 1.
6. Шаповаленко М.В. Стабільність політична / М.В. Шаповаленко // Політологічний енциклопедичний словник. Упорядник В.П. Горбатенко. — К.: Генеза, 2004. — 736 с.
7. Кіянка І.Б. Політична стабільність: суть і основні засоби її досягнення в Україні [Текст]: автореф. дис…. к. політ. н.: спец. 23.00.02 — політичні інститути і процеси / І.Б. Кіянка. — Львів, 2003. — 18 с.
8. Кондратьєв Я. Стабільність держави / Я.Кондратьєв // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. ред. Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшуценко. — К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2003. — Т. 1. Теоретико-методологічні та концептуальні засади поліцейського права та поліцейської деонтології. — 1183 с.
9. Мацієвський Ю.В. У пастці гібридності: зигзаги трансформацій політичного режиму в Україні (1991—2014): монографія / Ю.В. Мацієвський. — Чернівці: Книги — ХХІ, 2016. — 552 с.
10. Максимова О. Політична стабільність / О. Максимова // Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник / За наук. ред. Н.М. Хоми. — Львів: "Новий Світ — 2000", 2014. — 779 с.
11. Колюх В.В. Інституціональні чинники політичної стабільності в демократичному суспільстві: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / В.В. Колюх; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2007. — 17 с.
12. Волинець В.В. Легітимність влади як фактор політичної стабільності суспільства: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / В.В. Волинець; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2008. — 19 с.
13. Елісон Л. Політика (politics) / Л. Елісон // Короткий оксфордський політичний словник. — К.: "Основи", 2006. — 792 с.
14. Левенець Ю.А. Політика / Ю.А. Левенець // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.: Парламентське видавництво, 2011. — 808 с.
15. Левенець Ю.А. Політика / Ю.А. Левенець // Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник / За наук. ред. Н.М. Хоми. — Львів: "Новий Світ — 2000", 2014. — 779 с.
16. Розенфельд Ю. Політика / Ю. Розенфельд // Соціологічна енциклопедія. Укладач В.Г. Городяненко. — К.: Академвидав, 2008. — 456 с.
17. Герасіна Л.М. Політика / Л.М. Герасіна // Політологічний енциклопедичний словник / За ред. М.П. Требіна. — Х.: Право, 2015. — 816 с.

M. Balan

SOCIO-POLITICAL STABILITY: MEANINGFUL FEATURES AND VERBAL ORIGINS

Summary

The pluralism of the interpretation of the essence of social stability has been proved on the basis of the analysis of scientific approaches of Ukrainian, European and American researchers. The classification of manifestations (types) of social stability is proposed. The penetration of social stability in practically all spheres of human existence, the objectification of stable institutions and qualities in any temporal and spatial formats of society activity, the involvement of virtually all individuals and their associations to the creation or destruction of stable, sustainable, time-consuming structures has been emphasized.
It is proved that it is expedient to make sense of social stability primarily on the basis of the David Iston system approach.
The plurality of scientific approaches to the definition of the essence of political stability, the basis of which determines the ability of the authorities to compromise, their effective joint activities to achieve the identified development goals, is proved. The following formats of political stability are indicated — state stability, democratic stability, government stability, parliamentary stability, legitimate stability, consensus stability. The key qualities of political stability are the effectiveness and consistency of power, the certainty of the order and the conditions for the adoption and implementation of political decisions, the legitimacy of the political system, its ability to respond adequately to internal and external changes, and to apply force (coercion) in legally defined situations.
The naturalness and verbal ease of formation on the basis of a combination of adjectives of "social" and "political" complex adjective "socio-political" is proved. Content analysis of available scientific sources in accessible information retrieval systems confirms the primacy of "socio-political" over other constructions — "socio-economic", "socio-cultural", "social and communicative".
The reasons for the superiority of the "socio-political" analysis of human existence over other social deterministic cognitive approaches are explained on the basis of the properties of the policy itself — its inclusiveness, universality, attributivity. It is argued that "political", based on its powerfully designated nature, has an increased social significance. Such a status of "political" has been traced since the formation of the first primitive states, whose founders have been able to take over (to conquer) key social institutions and processes at their disposal. Over the next millennia, the dictatorship of the "political" only intensified. In the history of political thought, this tendency was marked as an ethization (governmentalization) of social relations. The extreme forms that minimized the chances of a "non-political" on independent existence, "political" acquired in the form of regimes of personal dictatorships of the Ancient World, the Middle Ages, and totalitarian regimes of the twentieth century.
The creation of democratic systems, the emergence of a culture of liberalism, the affirmation of the Institute of Human Rights and Freedoms significantly inhibited the claims of the "political" on absolute domination in society, but did not remove it from the real fabric of social relations. This practically guarantees the primacy of socio-political analysis over other approaches to explaining complex social perturbations in the visible perspective.

Keywords: social stability; political stability; socio-political stability / instability; political system; political power; system analysis.

References

1. Lahutin, V.D. (2018), "Possibilities of institutional analysis of social stability and development", Derzhava ta ekonomika. Visnyk KNTEU, vol. 3.
2. Lahutin, V.D. (2018), "Institutional Nature of Public Stability in Ukraine", Ekonomichna teoriia ta pravo, vol. 1.
3. Rudenko, O.M. (2019), "Conceptual approach to the definition of "social stability"", available at: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2009/2009-02(2)/Rudenko.pdf (Accessed 30 Jan 2019).
4. Rudenko, O.M. (2011), "Theoretical and methodological principles of research of social stability in science of public administration", Ph.D. Thesis, Public Administration, Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
5. Rudenko, O.M. and Medyns'ka, H.A. (2017), "The essence of the concept of "social stability" in the theory of public administration", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia. — № 1.
6. Shapovalenko, M.V. (2004), "Stability is political", Politolohichnyj entsyklopedychnyj slovnyk [Political Encyclopedic Dictionary], Heneza, Kyiv, Ukraine.
7. Kiianka, I.B. (2003), "Political stability: the essence and basic means of its achievement in Ukraine", Ph.D. Thesis, Public Administration, L'viv, Ukraine.
8. Kondrat'iev, Ya. (2003), "Stability of the state", Mizhnarodna politsejs'ka entsyklopediia: u 10 t [International Police Encyclopedia: 10 volumes], Vydavnychyj dim "In Yure", Kyiv, Ukraine.
9. Matsiievs'kyj, Yu.V. (2016), U pasttsi hibrydnosti: zyhzahy transformatsij politychnoho rezhymu v Ukraini (1991—2014) [In the trap of hybridity: zigzags of the transformations of the political regime in Ukraine (1991—2014)], Knyhy — XXI, Chernivtsi, Ukraine.
10. Maksymova, O. (2014), "Political stability", Politolohiia: navchal'nyj entsyklopedychnyj slovnyk-dovidnyk [Politics: An educational encyclopedic dictionary-directory], Novyj Svit - 2000, L'viv, Ukraine.
11. Koliukh, V.V. (2007), "Institutional factors of political stability in a democratic society", Ph.D. Thesis, Public Administration, Kyiv. nats. un-t im. T.Shevchenka, Kyiv, Ukraine.
12. Volynets', V.V. (2008), "Legitimacy of power as a factor of political stability of society", Ph.D. Thesis, Public Administration, Odes. nats. iuryd. akad., Odesa, Ukraine.
13. Elison, L. (2006), "Politics", Korotkyj oksfords'kyj politychnyj slovnyk [Short Oxford Political Dictionary], Osnovy, Kyiv, Ukraine.
14. Levenets', Yu.A. (2011), "Politics", Politychna entsyklopediia [Political Encyclopedia], Parlaments'ke vydavnytstvo, Kyiv, Ukraine.
15. Levenets', Yu.A. (2014), "Politics", Politolohiia: navchal'nyj entsyklopedychnyj slovnyk-dovidnyk [Politics: An educational encyclopedic dictionary-directory], Novyj Svit — 2000, L'viv Kyiv, Ukraine.
16. Rozenfel'd, Yu. (2008), "Politics", Sotsiolohichna entsyklopediia [Sociological Encyclopedia], Akademvydav, Kyiv, Ukraine.
17. Herasina, L.M. (2015), "Politics", Politolohichnyj entsyklopedychnyj slovnyk [Political Encyclopedic Dictionary], Pravo, Kharkiv, Ukraine.

№ 4 2019, стор. 170 - 176

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 1295

Відомості про авторів

М. І. Балан

здобувач кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

M. Balan

applicant of the Department of Globalistics, European Integration аnd National Security, National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Балан М. І. Суспільно-політична стабільність: змістовні ознаки та вербальні витоки. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 4. С. 170–176. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.170

Balan, M. (2019), “Socio-political stability: meaningful features and verbal origins”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 170–176. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.170

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.