EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Ю. С. Гринчук, Н. В. Коваль

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.9

УДК: 332.1:347.12

Ю. С. Гринчук, Н. В. Коваль

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

У статті досліджено сучасний стан нормативно-правового забезпечення формування та реалізації регіональної політики в Україні, зокрема проаналізовано групи законодавчих актів (загальне, спеціальне, бюджетне, планувальне, статусне, інвестиційне законодавство, законодавство для окремих територій та окремих інструментів розвитку), нормативно-правові акти Президента та Кабінету Міністрів України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України. Доведено, що протягом останніх п'яти років відбулися процеси реформування правового поля, що регулює регіональний розвиток, та в цілому створена нормативно-правова база для збалансованого розвитку регіонів. Зокрема важливим кроком є ухвалення у 2015 р. базового (рамкового) закону "Про засади державної регіональної політики". На сьогодні у нормативно-правових актах чітко визначені інституції, що відповідають за формування й реалізацію регіональної політики (в першу чергу — Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України); джерела фінансування розвитку регіонів (Державний фонд регіонального розвитку та місцеві бюджети), а також система взаємопов'язаних документів, що визначають державну регіональну політику. Вагомим внеском у створення цілісної нормативно-правової бази з регулювання процесів формування та реалізації регіональної політики є затвердження порядків розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України та регіональних стратегій розвитку, плану заходів з їх реалізації, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених стратегій і планів заходів. Особливу увагу слід звернути на те, що проекти стратегій та плани заходів з їх реалізації мають розроблятися на засадах смарт-спеціалізації, тобто розвитку тих видів економічної діяльності, які мають інноваційний потенціал, сприятимуть зростанню ефективності економічної діяльності в регіоні та його конкурентоспроможності.
Обгрунтовано необхідність удосконалення нормативно-правового забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики шляхом узгодження окремих нормативно-правових актів між собою, перегляду їх на предмет ефективності, оновлення (внесення змін, припинення чинності застарілих та неефективних), розробки методичного забезпечення та інших інструментів реалізації положень нормативно-правових актів, посилення контролю за їх виконанням та оцінки наслідків впливу реалізованих заходів на рівень життя населення регіонів, що в подальшому дозволить визначати напрями вдосконалення регіональної політики.

Ключові слова: державна регіональна політика; нормативно-правові акти; суб'єкти регіональної політики.

Література

1. Білик Р.Р. Завдання удосконалення інституційно-правового забезпечення регіональної політики в Україні. Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2014. — № 4. — С. 40—45.
2. Латинін М.А., Гнатенко А.І. Нормативно-правове забезпечення етапів стратегічного планування у сфері державного управління регіональним розвитком в Україні. Теоретичні та прикладні питання державотворення. — 2013. — Вип. 13. —С. 179—195.
3. Кінщак А. В. Нормативно-правове забезпечення розвитку державної регіональної політики України. Інвестиції: практика та досвід. — 2015. — № 13—14. — С. 100—105.
4. Маєв А.П. Державна регіональна політика в Україні: передумови, цілі, законодавче забезпечення. Державне управління та місцеве самоврядування. — 2015. — Вип. 2 (25). — С. 168—179.
5. Мамонова В. В. Державна регіональна політика: проблеми формування правової бази. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2010-1/doc/2/03.pdf
6. Регіональний розвиток та державна регіональна політика в Україні: стан і перспективи змін у контексті глобальних викликів та європейських стандартів політики: аналітичний звіт / Колін Меддок та ін.; Проект ЄС "Підтримка політики регіонального розвитку в Україні". — Київ, 2014. — 472 с.
7. В Україні з'явилося нове депресивне місто. URL: https://gazeta.ua/articles/economics/_v-ukrayini-zyavilosya-nove-depresivne-misto/795479
8. Розпочато роботу над програмою подолання депресивності території. URL: http://meriatokmak.gov.ua/index.php/2448-rozpochato-robotu-nad-programoyu-podolannya-depresivnosti-teritoriji
9. Он-лайн платформа Державного фонду регіонального розвитку. URL: http://dfrr.minregion.gov.ua/
10. Про запит депутата міської ради Придворова П.А. Прийняте рішення пленарного засідання від 06.12.2017 р. URL: http://e-deputat.slavrada.gov.ua/uk/solutions/7-xxxvi-7
11. Дацишин М., Керецман В. Інституційне забезпечення регіональної політики та практика взаємодії органів влади в Україні. — К.: В-во "К.І.С.", 2007. — 102 с.

Yu. Grynchuk, N. Коval

REGULATORY AND LEGAL PROVISIONS OF ESTABLISHMENT AND IMPLEMENTATION OF THE STATE REGIONAL POLICY

Summary

The article examines the current state of regulatory and legal provisions of establishment and implementation of the state regional policy in Ukraine. In particular, we analyzed groups of legislative acts (general, specialized, budget, planning, status, and investment legislation; legislation regulating specific territories and specific development tools), regulatory acts of the President and the Cabinet of Ministers of Ukraine, of the Ministry of Regional Development, Building and Housing of Ukraine. We proved that during the last five years the legal framework that regulates the regional development has been reformed, and, overall, the regulatory and legal basis for the balanced regional development has been created. In particular, an important step was the adoption of the framework law "On the foundations of the state regional policy" in 2015. As of today the legislation clearly defines the institutions that are responsible for the formation and implementation of the regional policy (first of all — the Ministry of Regional Development, Building and Housing of Ukraine); the sources of financing for the regional development (the State fund of regional development and local budgets), as well as the system of interrelated acts that define the state regional policy. An important contribution to the creation of an integrated legislative basis for regulating the processes of formation and implementation of the regional development strategies is the adoption of the orders of establishment of the State strategy of regional development of Ukraine and regional development strategies, action plans for their implementation, monitoring and assessment of the results of the said strategies and action plans. One should pay special attention to the fact that the projects of strategies and action plans for their implementation must be developed based on smart specialization, meaning the development of those economic activities that have an innovative potential and will foster the growing effectiveness of economic activity in the region and its competitive edge.
We argued the necessity of further improvement of regulatory and legal provisions of establishment and implementation of the state regional policy, through aligning specific regulations to one another, reviewing their efficiency, updating (changing or terminating outdated and ineffective regulations), developing methodological framework and other tools for implementing the provisions of regulatory acts, tightening the control over their implementation and assessing the impact of the implemented measures on the living standards in the region, which will allow to define the directions for improving the regional policy in the future.

Keywords: the state regional policy; regulatory acts; subjects of the regional policy.

References

1. Bilyk, R. R. (2014), "The tasks of improvement of institutional and legal provision of regional policy in Ukraine", Visnyk Vinnyts'koho politekhnichnoho instytutu, vol. 4, pp. 40—45.
2. Latynin, M. A. and Hnatenko, A. I (2013), "Regulatory and legal provisions of the stages of strategic planning in the domain of state management of regional development in Ukraine", Teoretychni ta prykladni pytannia derzhavotvorennia, vol. 13, pp. 179—195.
3. Kinschak, A. V. (2015), "Regulatory and legal provisions of the development of the state regional policy in Ukraine", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 13—14, pp. 100—105.
4. Maiev, A. P. (2015), "State regional policy in Ukraine: preconditions, goals, regulatory provisions", Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol. 2 (25), pp. 168—179.
5. Mamonova, V. V. (2010), "State regional policy: problems of forming the regulatory framework", available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2010-1/doc/2/03.pdf (Accessed 18 February 2019).
6. Meddok, K. (2014), Rehional'nyj rozvytok ta derzhavna rehional'na polityka v Ukraini: stan i perspektyvy zmin u konteksti hlobal'nykh vyklykiv ta ievropejs'kykh standartiv polityky: analitychnyj zvit. Proekt YeS "Pidtrymka polityky rehional'noho rozvytku v Ukraini" [Regional development and state regional policy in Ukraine: analytical report. EU Project "Support of regional development policy in Ukraine"], Kyiv, Ukraine.
7. Gazeta.ua (2017), "There is a new depressed town in Ukraine", available at: https://gazeta.ua/articles/economics/_v-ukrayini-zyavilosya-nove-depresivne-misto/795479 (Accessed 18 February 2019).
8. The official site of Tokmak city council (2017), "Work has begun to initiate a program of overcoming the depressiveness of the territory", available at: http://meriatokmak.gov.ua/index.php/2448-rozpochato-robotu-nad-programoyu-podolannya-depresivnosti-teritoriji (Accessed 18 February 2019).
9. Online platform of the State fund of regional development (2019), available at: http://dfrr.minregion.gov.ua/ (Accessed 18 February 2019).
10. The official site of Your deputy of the Slovyansk state council (2017), "On the request of the deputy of the cuty council Prydvorov P.A. Decision of the plenary session of 06.12.2017", available at: http://e-deputat.slavrada.gov.ua/uk/solutions/7-xxxvi-7 (Accessed 18 February 2019).
11. Datsyshyn, M. and Keretsman, V. (2007), Instytutsijne zabezpechennia rehional'noi polityky ta praktyka vzaiemodii orhaniv vlady v Ukraini [Institutional provisions of the regional policy and practice of interaction of bodies of power in Ukraine], K.I.S., Kyiv, Ukraine.

№ 5 2019, стор. 9 - 15

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-03-19

Кількість переглядів: 2387

Відомості про авторів

Ю. С. Гринчук

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

Yu. Grynchuk

Doctor of Economic Sciences, associate professor, Head of Management department of Bila Tserkva National Agrarian University


Н. В. Коваль

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

N. Коval

Ph. D. In Economic studies, associate professor of Management department of Bila Tserkva National Agrarian University

Як цитувати статтю

Гринчук Ю. С., Коваль Н. В. Нормативно-правове забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 5. С. 9–15. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.9

Grynchuk, Yu. and Коval, N. (2019), “Regulatory and legal provisions of establishment and implementation of the state regional policy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 9–15. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.9

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.