EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ
Л. О. Міщенко, Д. А. Міщенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.16

УДК: 352

Л. О. Міщенко, Д. А. Міщенко

СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті зазначено, що роль місцевих бюджетів у суспільстві не повинна обмежуватися лише виконанням фіскальної функції, вони мають також виконувати соціальну, регулюючу, стимулюючу функції. Встановлено, що необхідною передумовою реалізації власних і делегованих повноважень органів місцевого самоврядування є адекватний їх потребам обсяг бюджетних коштів та ефективне їх використання у процесі здійснення видатків місцевих бюджетів. Здійснено аналіз динаміки видатків місцевих бюджетів України, в т. ч. видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення, видатків на освіту, їх структури.
Встановлено, що в умовах ринкової економіки лише в формі ефективної взаємодії з роботодавцями навчальний заклад має змогу реалізувати основну функцію — забезпечити ринок праці висококваліфікованими випускниками необхідної кількості та якості. Соціальне партнерство має сприяти покращенню взаємодії між професійно-технічними навчальними закладами, вищими навчальними закладами із центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами служби зайнятості, іншими заінтересованими партнерами, направлене на максимальне узгодження інтересів всіх учасників цього процесу.

Ключові слова: видатки місцевих бюджетів; освіта; соціальний захист; соціальне партнерство; соціальні гарантії.

Література

1. Офіційний веб-сайт Державної казначейської служби України. — URL: https://www.treasury.gov.ua/ua
2. Ганзюк Т.Д., Денисенко М.П. Соціальне партнерство в системі професійної освіти. Міжнародна заочна науково-практична інтернет-конференція: "Проведення прогнозно-аналітичних досліджень відповідності системи професійної освіти перспективам соціально-економічного розвитку України". — Київ, 2013.
3. Кухарчук П.М. Соціальне партнерство у процесі реформування системи освіти в Україні. Публічне урядування. — 2016. — № 1. — С. 171—180.
4. Легкоступ І.І. Суляк А. Децентралізація та її фінансові аспекти в сучасних соціально-економічних умовах України. Вісник Одеського національного університету. Економіка. Випуск 2. — Одеса: 2016. — С. 151—155.
5. Міронова Л.О. Зарубіжний досвід нормативно-правового забезпечення організації фінансів місцевих органів влади Вісник ДДФЕІ: Економічні науки. Дніпропетровськ. — 2011. — № 2 (26). — С. 78—81.
6. Міщенко Д.А., Міщенко Л.О. Удосконалення механізму управління бюджетними видатками в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2017. — № 3. — С. 13—16.
7. Міщенко Д.А., Міщенко Л.О. Удосконалення фінансування соціальної інфраструктури в Україні. Інвестиції: практика та досвід. — 2016. — № 22. — С. 13—16.
8. Міщенко Л.О. Оцінка сучасного стану та прогнозування показників місцевих бюджетів в Україні. Ефективна економіка. — 2018. — № 12. — URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6768
9. Піскова Ж.В. Генеза моделі сукупних видатків // Міжнародна науково-практична Інтернет конференція "Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів" — Дніпропетровськ: ДДФА, 28.03.2014 р. — С. 38—40.
10. Раделицький Ю. Проблеми наповнення місцевих бюджетів в Україні в контексті фінансової децентралізації. Світ фінансів. — 2017. — № 2 (51). — С. 29—41.
11. Щербак Л.В. Створення соціального партнерства у сфері професійно-технічної освіти (методичні рекомендації ). — К.: Геопринт, 2008.— 45 с.

L. Mishchenko, D. Mishchenko

THE SYSTEM OF SOCIAL PARTNERSHIP AT THE LOCAL LEVEL AS A DIRECTION OF DEVELOPMENT OF THE SOCIO-CULTURAL SPHERE IN UKRAINE

Summary

The article states that the role of local budgets in society should not be limited only to the fulfillment of fiscal functions, they must also perform social, regulatory, and stimulating functions. It was established that the necessary prerequisite for the implementation of their own and delegated powers of local self-government bodies is the volume of budget funds adequate to their needs and their effective use in the process of implementation of expenditures of local budgets. It is noted that the expenditures of local budgets are legally approved funds of centralized funds of local authorities and self-government that are directed to planned financing of their delegated and their own powers for the effective development of subordinate territories and settlements. The analysis of dynamics of expenditures of local budgets of Ukraine, including expenditures on social protection and social security, expenditures on education, their structure, is analyzed.
It has been determined that the effectiveness of social partnership will depend, first of all, on the purposeful and systematic work of all subjects of higher education, vocational and secondary education in order to involve government bodies, public organizations in joint activities for the training of highly skilled workers and the creation of modern training infrastructure. Harmonization of socio-economic interests between these subjects, as well as between them and the state forms a whole system of social relations, which in the countries with a developed market economy received the name of the institution of social partnership
It has been established that in a market economy, only in the form of effective interaction with employers, the educational institution is able to realize the main function — to provide the labor market with highly skilled graduates of the required quantity and quality. At the same time, the educational institution, in conditions of close interaction with employers, has additional opportunities. Social partnership should help to improve the interaction between vocational schools, higher education institutions with central and local executive authorities, employment services, and other interested partners, aimed at maximizing the coordination of the interests of all participants in this process. Creating business incubators, conducting business games, internships in local government bodies, holding a fair of vacancies, etc.

Keywords: expenditures of local budgets; education; social protection; social partnership; social guarantees.

References

1. The official site of he State Treasury Service of Ukraine (2019), available at: www.treasury.gov.ua/ua (Accessed 24 January 2019).
2. Hansyuk, T.D. and Denisenko, M.P. (2013), "Social partnership in the system of vocational education", Zbirka dopovidej na Mizhnarodniy zaochniy naukovo-praktychniy internet-konferentsiyi. "Provedennya prohnozno-analitychnykh doslidzhen vidpovidnosti systemy profesiynoyi" [International correspondence scientific-practical Internet-conference. "Conducting forecast and analytical researches on the correspondence of the system of vocational education to the prospects of socio-economic development of Ukraine"], Kyiv, Ukraine.
3. Kukharchuk, P.M. (2016), "Social partnership in the process of reforming the education system in Ukraine", Publichne uryaduvannya, vol. 1, pp. 171—180.
4. Lehkostup, I.I. and Sulyak, A. (2016), "Decentralization and its financial aspects in modern socio-economic conditions of Ukraine", Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomika. vol. 2, pp. 151—155.
5. Mironova, L.O. (2016), "Foreign experience in the legal and regulatory framework for the organization of local government finance", Visnyk DDFEI: Ekonomichni nauky, vol. 2 (26), pp. 78—81.
6. Mishchenko, D.A and Mishchenko, L.O. (2017), "Improvement of the mechanism for managing budget expenditures in Ukraine", Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, vol. 3, pp. 13—16.
7. Mishchenko, D.A. and Mishchenko, L.O. (2016), "Improving the financing of social infrastructure in Ukraine", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 13—16.
8. Mishchenko, L. O. (2018), "Estimation of the current state and forecasting of indicators of local budgets in Ukraine", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6768 (Accessed 10 Feb 2019).
9. Piskova, Z.V. (2014), "Genesis of aggregate expenditures model", Zbirka dopovidej na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy internet-konferentsiyi "Aktualni problemy ta shlyakhy zabezpechennya sotsialno-ekonomichnoho rozvytku krayiny ta rehioniv" [International scientific-practical Internet-conference "Сurrent problems and ways of ensuring socio-economic development of the country and regions"], DDFA, Dnipropetrovsk, Ukraine. pp. 38—40.
10. Radelytsky, Yu (2017), "Problems of filling local budgets in Ukraine in the context of financial decentralization", Svit finansiv, vol. 2, pp. 29—41.
11. Shcherbak, L.V. (2008), Stvorennya sotsialnoho partnerstva u sferi profesiyno-tekhnichnoyi osvity [Creation of social partnership in vocational education], Georprint, Kyiv, Ukraine.

№ 5 2019, стор. 16 - 20

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-03-19

Кількість переглядів: 869

Відомості про авторів

Л. О. Міщенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів, Університет митної справи та фінансів

L. Mishchenko

PhD, Associate Professor, Associate Professor Department of of state, local and corporate finance, University of customs business and finance


Д. А. Міщенко

д. н. з держ. упр., професор, професор кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів, Університет митної справи та фінансів

D. Mishchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of State, Local and Corporate Finance, University of customs business and finance

Як цитувати статтю

Міщенко Л. О., Міщенко Д. А. Система соціального партнерства на місцевому рівні як напрям розвитку соціально-культурної сфери в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 5. С. 16–20. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.16

Mishchenko, L. and Mishchenko, D. (2019), “The system of social partnership at the local level as a direction of development of the socio-cultural sphere in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 16–20. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.16

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.