EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АУДИТУ ЗАПАСІВ НА ПАТ ПВП "КРИВБАСВИБУХПРОМ"
О. В. Гамова, І. А. Козачок, Т. С. Федоренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.42

УДК: 338: 657.6

О. В. Гамова, І. А. Козачок, Т. С. Федоренко

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АУДИТУ ЗАПАСІВ НА ПАТ ПВП "КРИВБАСВИБУХПРОМ"

Анотація

Авторами статті здійснено оцінку фінансового стану промислового підприємства на підставі даних фінансової звітності за період 2015—2017 рр. Оцінку фінансового стану було здійснено за чотирьома напрямами: розрахунок показників ліквідності; розрахунок показників платоспроможності (фінансової стійкості); розрахунок показників ділової активності; розрахунок показників рентабельності. Динаміка основних показників балансу та розрахунок коефіцієнтів дали можливість відмітити, що стан підприємства достатньо стабільний, коефіцієнти відповідають нормативним значення та/або мають тенденцію до покращення, що характеризує суб'єкта господарювання як платоспроможнім, фінансово стійким та ліквідним.
Удосконалено програму проведення аудиту запасів на промисловому підприємстві, з урахуванням специфіки його діяльності, що дасть можливість здійснити перевірку тверджень керівництва щодо запасів та відображення їх у фінансової звітності використовуючи при цьому методичні прийоми. Програма аудиту запасів промислового підприємства базується на якісних аспектах подання фінансової звітності, а саме: існування та наявність; повнота; права і обов'язки; оцінка та вимірювання; подання та розкриття інформації. Основні елементи програми аудиту запасів: мета та завдання перевірки, методи проведення аудиту, перелік аудиторських процедур, джерела інформації та інше.
Розроблені робочі документи аудитора систематизовані таким чином, щоб відповідати потребам аудитора в ході проведення аудиту запасів, доповнюють його методику проведення аудиту на підприємстві. Все це підвищить ефективність підготовки та проведення аудиторських процедур. Дасть можливість фіксування аудиторських доказів для підтвердження думки аудитора. Отже, враховуючи, що основне завдання аудиту полягає у підтвердження достовірності фінансової звітності та її окремих компонентів пропозиції щодо вдосконалення програми аудиту запасів набувають важливого значення для організації порядку формування підстав для висловлення аудиторами думки про стан обліку запасів на промисловому підприємстві.

Ключові слова: оцінка; фінансовий стан; облік; аудит; запаси; програма перевірки; робочий документ; підприємство.

Література

1. Гамова О.В. Удосконалення обліку виробничих запасів та оцінка фінансового стану ТОВ "БЗ ЗБВ" / О.В. Гамова, І.А. Козачок, Т.Ю. Ашифіна. — Інвестиції: практика та досвід: науково-практичний журнал.— Вип. 2. — 2018. — С. 33—40.
2. Гамова О.В. Формування системи обліку та аудиту стану та руху основних засобів на підприємстві / О.В. Гамова, І.А. Козачок, О.С. Марченко.— Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". — www.economy.com.ua, № 1, 2018.
3. Козачок І.А. Аналіз та контроль показників використання фінансових ресурсів у системі управління діяльністю промислового підприємства / І.А. Козачок.— Вісник Дніпропетроського університету. Серія "Економіка". — Випуск 8 (3). — 2014 р. — С. 61—67.
4. Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту: навч.посібник / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча — К.: Каравелла, 2005. — 560 с.
5. Петрик О.А. Аудит: методологія і організація: Монографія / О.А. Петрик. — К.: КНЕУ, 2010. — 260 с.
6. Салига К.С. Методи визначення показників використання фінансових ресурсів підприємства / К.С. Салига, І.А. Козачок // Наука й економіка: науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. — Вип. 4 (28), Том 1. — 2012 р. — С.43—48.
7. Сахарцева І.І. Теоретико-методологічні аспекти формування програм аудиту: монографія / І.І. Сахарцева. — Київ: Кондор, 2005. — 374 с.

O. Gamova, I. Kozachok, Т. Fedorenko

AN ESTIMATION OF THE FINANCIAL STATE AND DEVELOPMENT OF PROGRAM OF AUDIT OF SUPPLIES ARE ON AN ENTERPRISE

Summary

The financial state assessment of the industrial enterprise on the ground of data of financial reporting during 2015 — 2017 was executed by the authors of the article. The financial state assessment was accomplished for four directions: the calculation of liquidity indicators; the calculation of indicators of solvency (financial stability); the calculation of business activity indicators; the calculation of profitability indicators. The dynamics of the main indicators of balance sheet and the calculation of the coefficients made it possible to note that the enterprise state was sufficiently stability, the coefficients corresponded to regulatory values and/or had tendency to improvement, that characterized an economic agent was as solvent, financially stable and liquid.
The programme of carrying out audit of stocks in the industrial enterprise with consideration of its activity specificity was improved that enable to execute the checking of leaders' assertions concerning stocks and reflection them in the financial reporting using herewith methodical techniques. The programme of stocks audit in the industrial enterprise is based on qualitative aspects of the submission of the financial reporting, in particular: existence and presence; completeness; rights and responsibilities; assessment and measurement; submission and disclosure of information. The main elements of the programme of stocks audit are the aim and the tasks of the checking, the methods of carrying out the audit, the list of the audit procedures, the sources of information, etc.
The developed working documents of auditor are systematized in such a way, that they can correspond to auditor's needs during carrying out the stocks audit and complement to technique of its carrying out in the enterprise. All these will enhance the effectiveness of preparing and carrying out the audit procedures and will enable to fix of audit proofs for confirmation the auditor's thought. So, in consideration of that the main task of audit consists of the confirmation of reliability of financial reporting and its separate components, the proposals concerning the improvement of the programme of stocks audit acquire great importance for organization of the procedure for formation of the grounds for dictums of the auditor's thought about the state of stocks accounting in the industrial enterprise.

Keywords: assessment; financial state; account; audit; supplies; check program; working document; enterprise.

References

1. Hamova, O.V. (2018), "", Investytsii: praktyka ta dosvid: naukovo-praktychnyj zhurnal, vol. 2, pp. 33—40.
2. Hamova, O.V. Kozachok, I.A. and Marchenko, O.S. (2018), "Formula accounting system and audit status and movement of fixed assets in the enterprise", Efektyvna ekonomika, vol.1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6058 (Accessed 20 Jan 2019).
3. Kozachok, I.A. (2014), "Analysis and control of indicators of the use of financial resources in the management system of the industrial enterprise", Visnyk Dnipropetros'koho universytetu. Seriia "Ekonomika", vol. 8 (3), pp. 61—67.
4. Kulakovs'ka, L.P. (2005), Orhanizatsiia i metodyka audytu [Organization and method of audit], Karavella, Kyiv, Ukraine.
5. Petryk, O.A. (2010), Audyt: metodolohiia i orhanizatsiia [Audit: methodology and organization], KNEU, Kyiv, Ukraine.
6. Salyha, K.S. and Kozachok, I.A. (2012), "Methods of determining the use of financial resources of the enterprise", Nauka j ekonomika: naukovo-teoretychnyj zhurnal Khmel'nyts'koho ekonomichnoho universytetu, vol. 4 (28), no. 1, pp. 43—48.
7. Sakhartseva, I.I. (2005), Teoretyko-metodolohichni aspekty formuvannia prohram audytu [Theoretical and methodological aspects of the formation of audit programs], Kondor, Kyiv, Ukraine.

№ 5 2019, стор. 42 - 50

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-03-19

Кількість переглядів: 860

Відомості про авторів

О. В. Гамова

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія

O. Gamova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting, Analysis, Taxation and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy


І. А. Козачок

старший викладач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія

I. Kozachok

Senior Lecturer of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy


Т. С. Федоренко

магістр ОА-17, Запорізька державна інженерна академія

Т. Fedorenko

Group of studing the theory of taxation-17 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

Як цитувати статтю

Гамова О. В., Козачок І. А., Федоренко Т. С. Оцінка фінансового стану та розробка програми аудиту запасів на пат пвп "кривбасвибухпром". Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 5. С. 42–50. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.42

Gamova, O., Kozachok, I. and Fedorenko, Т. (2019), “An estimation of the financial state and development of program of audit of supplies are on an enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 42–50. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.42

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.