EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АУДИТУ СОБІВАРТОСТІ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Ю. В. Подмешальська, А. В. Косяк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.51

УДК: 657.6:657.411

Ю. В. Подмешальська, А. В. Косяк

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АУДИТУ СОБІВАРТОСТІ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Анотація

У статті розглянуто основні теоретичні аспекти організації процесу аудиторської перевірки собівартості реалізованої продукції: визначено мету та завдання, об'єкти аудиту, джерела інформації, метод організації, визначені методичні прийоми виконання аудиторських процедур; розглянутий процес планування аудиторської перевірки.
Практичний аспект аудиту собівартості реалізованої продукції полягає у розробці загального плану аудиту, програми аудиту собівартості реалізованої продукції. Встановлено, що чим ефективніша система внутрішнього контролю, тим більше довіри аудитора до організації та достовірності інформації бухгалтерського обліку та фінансової звітності та навпаки. Саме від оцінки системи внутрішнього контролю залежить організація та методика аудиту, кількість аудиторських процедур по суті. Пропонуємо проводити оцінку системи внутрішнього контролю собівартості реалізованої продукції методом тестування.
Програма аудиту відображає організацію та методику проведення аудиторської перевірки. Методика аудиту повинна виділяти бухгалтерський та юридичний аспекти проведення аудиторської перевірки. Це означає, що аудиторські процедури повинні відображати не тільки перевірку рахунків обліку, регістрів обліку, фінансової звітності, але й законність операцій відповідно до чинного законодавства. Запропонована програма аудиту у логічній послідовності відслідковує процес визначення собівартості реалізованої продукції, її відображення на рахунках обліку, в облікових регістрах та у фінансовій звітності. Для практичного використання запропоновано форми робочих документів на виконання аудиторських процедур відповідно до програми аудиту.

Ключові слова: собівартість реалізації; витрати; облік; аудит; робочі документи; облікова оцінка; первинні документи; регістри обліку; фінансова звітність.

Література

1. Меліхова Т.О. Внутрішній контроль виробничих запасів для своєчасного виявлення загроз в системі управління фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, І.О. Федоров // Агросвіт, 2018. — № 2. — С. 63—70.
2. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту витрат на виробництво для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, В.В. Височина. Економіка та держава, 2018. — № 1. — С. 69—75.
3. Подмешальська Ю.В. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник / Ю.В. Подмешальська, Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова. — Запоріжжя: ЗДІА, 2017. — 400 c.
4. Подмешальська Ю.В. Зарубіжний досвід оподаткування заробітної плати в системі обліку [Електронний ресурс] / Ю.В. Подмешальська, Н.С. Чакалова // Ефективна економіка. — 2016. — № 5. — Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua
5. Подмешальська Ю.В. Розробка проекту впровадження інформаційних та технологій обліку на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Економіка і управління. — Київ, 2012. — № 3 (55). — С. 85—90.
6. Подмешальська Ю.В. Удосконалення оцінки якості внутрішнього контролю на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Економічний вісник ЗДІА: збірник наукових праць. — Запоріжжя, 2012. — №2. — С. 106—114.
7. Подмешальська Ю.В. Оцінка якості обліку в аудиті / Ю.В. Подмешальська // Вісник Дніпропетровського університету. Серія "Економіка". — 2011. — Вип. 5 (4). — С. 265—270.
8. Подмешальська Ю.В. Актуальні аспекти обліку загальновиробничих витрат / Ю.В. Подмешальська, А.М. Дунда // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. — Донецьк. — 2014. — № 2 (128) березень — квітень. — С. 35—40.
9. Подмешальська Ю.В. Удосконалення аудиту управління запасами [Електронний ресурс] / Ю.В. Подмешальська // Ефективна економіка. — 2011. — № 11. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
10. Подмешальська Ю.В. Внутрішній аудит як засіб удосконалення обліку та контролю дебіторської заборгованості [Електронний ресурс] / Ю.В. Подмешальська, Р.Ю. Варварін // Економіка та суспільство. — 2016. — №7. — Режим доступу до журналу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/161.pdf
11. Подмешальська Ю.В., Феофанов Л.К., Осетрова Г.Ю. Облік та аудит адміністративних витрат // Агросвіт. — 2018. — № 23. — С. 38—44. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.3814.
12. Подмешальська Ю.В., Степаненко В.А. Облік витрат на збут // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 24. — С. 31—35. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.31.
13. Подмешальська Ю.В., Феофанов Л.К., Абрамова І.С. Актуальні аспекти розподілу загальновиробничих витрат у системі обліку // Агросвіт. — 2018. — № 24. — С. 54—59. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.54

Yu. Podmeshalska, А. Kosyak

IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY FOR AUDITING THE COST OF SOLD PRODUCTS

Summary

The article deals with the main theoretical aspects of the organization of the process of auditing the cost price of sold products: the specified purpose and objectives, objects of audit, sources of information, method of organization, determined methodical techniques for the implementation of audit procedures; the audit planning process is considered.
The practical aspect of auditing the cost of sales of products is to develop a general plan of audit, a program for auditing the cost of sales. It is determined that the general audit plan or audit plan is prepared before the audit procedures are performed in accordance with the audit program. The purpose of the audit plan is to determine the main stages of the audit procedure, their purpose, tasks in accordance with the timing of the audit, the degree of confidence in the system of internal control, audit risk, materiality, identify the responsible.
It is established that the more effective the system of internal control, the greater the auditor's confidence in the organization and the reliability of the information of accounting and financial reporting, and vice versa. It is from the assessment of the internal control system that depends on the organization and methodology of audit, the number of audit procedures in substance. We propose to evaluate the system of internal control of the cost price of products sold by testing method.
The audit program in a logical sequence tracks the process of determining the cost of sold products, its display in the accounts, in the accounting registers and in the financial statements.
The organization of the audit involves documenting the audit, which consists of processing the working papers and final documents. The working and final documents provide a methodological approach to carrying out the audit. It is necessary to have standard forms of working documents, which consist to identify typical errors, which greatly facilitates the work of the auditor, saves time on the design of a working document.
For practical use, the proposed forms of working documents for the implementation of audit procedures in accordance with the audit program.

Keywords: cost of sales; costs; accounting; auditing; working documents; accounting estimates; primary documents; accounting registers; financial statements.

References

1. Melikhova, T.O. and Fedorov, I.O. (2018), "Internal control of inventory for timely detection of threats in the system of financial security management of the enterprise", Ahrosvit, vol. 2, pp. 63—70.
2. Melikhova, T.O. and Vysochyna, V.V. (2018), "Development of a program for auditing production costs to improve the financial safety of the enterprise", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 69—75.
3. Podmeshalska, Yu. Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2017), Bukhhalters'kyy oblik [Accounting], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
4. Podmeshalska, Yu. and Chakalova, N.S. (2016), "Foreign experience of taxation of wages in the accounting system", Efektyvna ekonomika, vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 15 Jan 2019).
5. Podmeshalska, Yu. (2012), "Development of a project for implementation of information and accounting technologies at the enterprise", Ekonomika i upravlinnia, vol. 3 (55), pp. 85—90.
6. Podmeshalska, Yu. (2012), "Udoskonalennya otsinky yakosti vnutrishnoho kontrolyu na pidpryyemstvi", Ekonomichnyyvisnyk ZDIA: zbirnyk naukovykh prats, vol.2, pp.106—114.
7. Podmeshalska, Yu. (2011), "Assessment of accounting quality in the audit", Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu. Seriia "Ekonomika", vol.5(4), pp. 265—270.
8. Podmeshalska, Yu. and Dunda, A. (2014), "Actual aspects of accounting of total production costs", Skhid. Analitychno-informatsiynyy zhurnal, vol. 2, pp. 35—40.
9. Podmeshalska, Yu.V. (2011), "Improvement of inventory management audit", Efektyvna ekonomika, vol. 11, Rezhym dostupu do zhurnalu: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 15 Jan 2019).
10. Podmeshalska, Yu.V. and Varvarin, R.Yu. (2016), "Internal audit as a means of improving the accounting and control of accounts receivable", Economics and Society, vol.7, available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/161.pdf (Accessed 15 Jan 2019).
11. Podmeshalska, Yu. Feofanov, L. and Osetrova, G. (2018), "Accounting and audit of administrative expenses", Agrosvit, vol. 23, pp. 38—44. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.38
12. Podmeshalska, Yu. and Stepanenko, V. (2018), "Accounting for sales costs", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 31—35. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.31.
13. Podmeshalska, Yu., Feofanov, L. and Abramova, I. (2018), "Actual aspects of distribution of total production costs in the accounting system", Agrosvit, vol. 24, pp. 54—59. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.54.

№ 5 2019, стор. 51 - 57

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-03-19

Кількість переглядів: 1050

Відомості про авторів

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

Yu. Podmeshalska

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya


А. В. Косяк

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

А. Kosyak

master of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Подмешальська Ю. В., Косяк А. В. Удосконалення методики аудиту собівартості реалізованої продукції. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 5. С. 51–57. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.51

Podmeshalska, Yu. and Kosyak, А. (2019), “Improvement of the methodology for auditing the cost of sold products”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 51–57. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.51

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.