EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СЕКТОРА ВИЩОЇ ОСВІТИ У УКРАЇНІ
І. Р. Будько

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.68

УДК: 330.341.1

І. Р. Будько

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СЕКТОРА ВИЩОЇ ОСВІТИ У УКРАЇНІ

Анотація

У статті зазначено, що інноваційний розвиток економіки залежить від багатьох політичних і економічних чинників. Нині в Україні існує безліч факторів, які перешкоджають процесу інноваційного розвитку економіки. Тому і інноваційний розвиток вищих навчальних закладів відбувається не такими темпами, якими б хотілося. У такій ситуації особлива роль належить державі. Саме держава повинна створити механізми, які стимулюють інноваційний розвиток економіки, вищих навчальних закладів, інноваційна діяльність яких є важливим чинником розвитку інноваційної економіки. У статті проаналізовано стан розвитку сектора вищої освіти в Україні. Визначено основні інституціональні проблеми його розвитку, серед яких: недостатність фінансування; недосконала нормативно-правова база; відрив науки від господарської практики; проведення неефективних заходів стимулювання інноваційної діяльності; низька ефективність заходів, які стимулюють наукову та інноваційну діяльність науково-педагогічних кадрів; несприятливі умови для ведення інноваційного бізнесу; зниження престижу науки і занять науково-дослідницькою діяльністю; невисока результативність досліджень і розробок. Сформульовано пропозиції щодо вирішення інституціональних проблем розвитку сектора вищої освіти в Україні, а саме: внести зміни до чинного законодавства та правових актів України, які мають визначити правовий статус ВНЗ як суб'єкта господарювання; вирішити на законодавчому рівні питання комерціалізації результатів інноваційної діяльності ВНЗ; удосконалити нормативно-правову базу та розробити дієві механізми запровадження державно-приватного партнерства в науковій, науково-технічній діяльності; розробити ефективний механізм податкового стимулювання комерціалізації наукових розробок щодо залучення приватного капіталу у сферу вищої освіти; розробити ефективний правовий механізм фінансування проектів ВНЗ; забезпечити рівень заробітної плати та соціальних гарантій наукових працівників ВНЗ на рівні наукових працівників державних академій наук.

Ключові слова: державне регулювання; вища освіта; вищий навчальний заклад; науковий потенціал; комерціалізація науки.

Література

1. Буличева Н.А., Сучасні правові та організаційні проблеми фінансування вищої освіти в Україні/ Н.А. Буличева, Ю.І. Пивовар [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://radnuk.info/statti/255-finpr/3593-2010-01-29-18-50-22.html
2. Глобальний інноваційний індекс [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf
3. Денисенко М.П. Вища освіта в Україні: проблеми та перспективи/ М.П. Денисенко, С.В. Бреус // Вчені записки Університету "Крок". — 2013. — Вип. 33. — С. 17—24.
4. Меняйло В. Комерціалізація результатів наукових досліджень вищих навчальних закладів України як пріоритет державної політики у сфері вищої освіти/ В. Меняйло [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2012-4-18.pdf]
5. Міжнародний індекс захисту прав власності: місце України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.pressreader.com/
6. Наукова та інноваційна діяльність України, 2017 рік. Статистичний збірник / Державна служба статистики України. — 178 с.
7. Наукова та інноваційна діяльність України, 2013 рік. Статистичний збірник / Державна служба статистики України. — 287 с.
8. Сушко К.В. Місце України у глобальних економічних рейтингах / В.К. Сушко // Мукачівський державний університет. — 2017. — № 9. — С. 110—114.

I. Budko

INSTITUTIONAL PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION SECTOR IN UKRAINE

Summary

In the article states, that the innovative development of the economy depends on many political and economic factors. There are many factors that hinder the process of innovative development of the economy in Ukraine. Therefore, the innovative development of higher education institutions is not as fast as it would be desirable. In such a situation a special role belongs to the state. The State must create mechanisms that stimulate the innovative development of the economy, higher education institutions, whose innovative activity is an important factor in the development of an innovative economy. There are analyzed the state of development of the sector of higher education in Ukraine in the article. The basic institutional problems of its development are determined, among them: insufficiency of financing; imperfect regulatory framework; separation of science from economic practice; conducting ineffective measures to stimulate innovation activity; low effectiveness of measures that stimulate scientific and innovative activities of scientific and pedagogical personnel; unfavorable conditions for conducting innovative business; reduction of the prestige of science and occupation of research activities; low effectiveness of research and development. Proposals for solving institutional problems of the development of the higher education sector in Ukraine are formulated, namely: to amend existing legislation and legal acts of Ukraine, which should determine the legal status of the university as a business entity; to solve on a legislative level the issues of commercialization of the results of innovative activity of higher educational institutions; to improve the regulatory framework and to develop effective mechanisms for the implementation of public-private partnership in scientific, scientific and technical activities; to develop an effective mechanism of tax incentives for the commercialization of scientific developments in attracting private capital into higher education; to develop an effective legal mechanism for financing higher education projects; to ensure the level of wages and social guarantees of scientists of higher educational institutions at the level of scientists of state academies of sciences.

Keywords: state regulation; higher education; higher educational institution; scientific potential; commercialization of science.

References

1. Bulicheva, N. А. and Pivovar, Yu.I. (2010), "Modern Legal and Organizational Problems of Higher Education Financing in Ukraine", available at: http://radnuk.info/statti/255-finpr/3593-2010-01-29-18-50-22.html (Accessed 10 Feb 2019).
2. Dutta, S. Lanvin, B. and Wunsch-Vincent, S. (2017), "Global Innovation Index", available at: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf (Accessed 10 Feb 2019).
3. Denisenko, M.P. (2013), "Higher education in Ukraine: problems and perspectives", Scientific notes of the University "Krok", vol. 33, pp. 17—24.
4. Menyaylo, V. (2013), "Commercialization of results of scientific researches of higher educational institutions of Ukraine as a priority of state policy in the field of higher education", available at: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2012-4-18.pdf (Accessed 10 Feb 2019).
5. Pressreader (2019), "International property rights protection index: Ukraine's place", available at: https://www.pressreader.com/ (Accessed 10 Feb 2019).
6. State Statistics Service of Ukraine (2017), Naukova ta innovatsijna diial'nist' Ukrainy [Scientific and innovative activity of Ukraine: Data Base, State Statistics Service of Ukraine], Kyiv, Ukraine.
7. State Statistics Service of Ukraine (2013), Naukova ta innovatsijna diial'nist' Ukrainy [Scientific and innovation activity of Ukraine, Data Base, State Statistics Service of Ukraine], Kyiv, Ukraine.
8. Sushko, K.V. (2017), "Ukraine's Place in Global Economic Rankings", Mukachevo State University, vol. 9, pp. 110—114.

№ 5 2019, стор. 68 - 73

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-03-19

Кількість переглядів: 905

Відомості про авторів

І. Р. Будько

здобувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

I. Budko

aspirant of Dnіpro state agrarian and economic university

Як цитувати статтю

Будько І. Р. Інституціональні проблеми розвитку сектора вищої освіти у Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 5. С. 68–73. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.68

Budko, I. (2019), “Institutional problems of development of higher education sector in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 68–73. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.68

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.