EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРИМОРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЯК СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
О. В. Голтвенко, С. Ф. Марова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.80

УДК: 330.341.1.711.553.4

О. В. Голтвенко, С. Ф. Марова

ШЛЯХИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРИМОРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЯК СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Анотація

У статті розглянуто міжнародні тенденції та специфічні особливості стратегії соціально-економічного розвитку приморських територій. Показано, що специфіка приморських регіонів формує ряд особливостей стратегії їх соціально-економічного розвитку.
Проведений аналіз тенденцій та політики регіонального розвитку приморських територій довів функціональність приморських територій, які можуть розглядатися як СЕЕС. Наведено моделі інноваційного розвитку приморських територій.
Показано, що в Україні СЕЕС у приморських регіонах розвиваються досить уповільнено через нестачу науково-інноваційної складової, яку слід віднести до пріоритетів державних механізмів управління інноваційним розвитком.
З метою підвищення ефективності управління цим напрямом доведено доцільність "унікальних" видів діяльності, що становлять спеціалізацію приморських регіонів у рамках національної політичної та соціально-економічної системи. Запропоновано впровадження концепції міст, що навчають. Це дозволить розвинути інноваційну складову приморських територій та зменшити рівень дисбалансу соціо-еколого-економічних систем.

Ключові слова: система; приморські території; управління; розвиток; держава; тенденції; інновації.

Література

1. Інструменти та механізми забезпечення сталого розвитку приморських регіонів України: аналітична доповідь, матер. круглого столу (20 грудня 2013 року, м. Одеса). — Одеса. Фенікс, 2014. — 110 c. (c. 14).
2. Булюк В.В. Засади розвитку приморських регіонів в системі міжрегіонального співробитництва: — автореф. дис. … к. екон. наук: 08.10.01 / НАН України; Інститут регіональних досліджень. — Львів, 2006. — 21 с.
3. Механізми формування регіональних пріоритетів розвитку: Аналітична доповідь. — К. Національний інститут стратегічних досліджень. — 2013. — 88 с. URL: http://www.niss.gov.ua/public/File/2013_nauk_an_rozrobku/reg_priorutetu.pdf
4. Бобровська О. Інноваційне управління як важіль і джерело інноваційного розвитку регіонів. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2011-4/doc/1/03.pdf
5. Волосюк М.В., Жигалкін Ю.О. Державна політика регіонального розвитку приморських територій. URL: http://economy.chdu.edu.ua/article/viewFile/108162/103154
6. Морська доктрина України на період до 2035 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-%D0%BF
7. Мокій А.І. Полякова Ю.В. Власенко Л.В. Напрями активізації інноваційної діяльності підприємств приморських регіонів України URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/6_2017/13.pdf
8. Інноваційна політика: європейський досвід та рекомендації для України: ключові особливості інноваційної політики в якості основи для розробки заходів сприяння інноваціям, що спрямовують Україну до заснованої на знаннях конкурентоспроможної економіки — порівняння ситуації в ЄС та Україні. Т. 1. — Київ. Фенікс, 2011. — 214 с.
9. UNESCO Global Network of Learning Cities. URL: http://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities

O. Goltvenko, S. Marova

WAYS OF MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF PRIMARY TERRITORIES AS SOCIO-ECOLOGICAL AND ECONOMIC SYSTEMS

Summary

The article considers international tendencies and specific features of the socio-economic development strategy of coastal areas. It is shown that the specificity of the coastal regions forms a number of strategy features of their socio-economic development.
In order to determine the development directions, global trends have been analyzed, namely: the tendency to increase the role of coastal regions in the development and economic growth of the world economy; the tendency to increase the role of marine energy resources in the world energy balance; tendency to intensify the extraction of marine biological resources due to increased volumes of aquaculture; the tendency to diversify the development of tourist and recreational sphere of the coastal regions, including intensification of specialized types of tourism development; the trend towards the creative industries development (creative economy) in the coastal regions.
The conducted analysis of trends and policies of regional development of coastal areas has proved the functionality of coastal areas, which can be considered as SEES. The models of innovative development of these territories have been presented. Among the main ones the following have been highlighted: the achievement of the relationship between industries and activities, focused on marine territories; promoting the sustainable development of coastal regions and the efficient use of marine and coastal resources; promoting the development of intracoastal and maritime tourism, especially for regions with limited economic activity; ensuring economic, ecological and socially sustainable development of fishing and aquaculture.
It has been shown that in Ukraine SEES in the coastal regions is developing rather slowly due to the lack of a scientific and innovative component that ought to be considered as priorities of state mechanisms of management of innovation development.
In order to increase the efficiency of management of this area, the feasibility of "unique" activities, which constitute the specialization of the coastal regions within the framework of the national political and socio-economic system, has been proved. The introduction of the concept of the teaching cities has been proposed. This will allow the innovative component development of the coastal areas and reduce the level of imbalance of socio-ecological and economic systems.

Keywords: system; coastal territories; management; development; state; trends; innovations.

References

1. Mykhajliuk, O.L. Serbina, Yu.V. Baryshnikova, V.V. and Fylypenko, A.O. (2014), Instrumenty ta mekhanizmy zabezpechennia staloho rozvytku prymors'kykh rehioniv Ukrainy [Instruments and mechanisms for sustainable development of the coastal regions of Ukraine], Fenix, Odesa, Ukraine.
2. Bulyuk, V.V. (2006), "Behind the development of the Seaside Regions in the system of regional cooperation", Ph.D. Thesis, Economy, National Academy of Sciences of Ukraine; Institute for Regional Studies, Lviv, Ukraine.
3. National Institute for Strategic Studies (2013), "Mechanisms for the formation of regional development priorities", available at: http://www.niss.gov.ua/public/File/2013_nauk_an_rozrobku/reg_priorutetu.pdf (Accessed 20 Jan 2019).
4. Bobrovska, O. (2011), "Innovation management as a lever and source of innovation development of regions", available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2011-4/doc/1/03.pdf (Accessed 20 Jan 2019).
5. Volosyuk, M.V. and Zhigalkin, Y.O. (2013), "State policy of regional development of coastal territories", available at: http://economy.chdu.edu.ua/article/viewFile/108162/103154 (Accessed 20 Jan 2019).
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution "Marine Doctrine of Ukraine for the period up to 2035", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-%D0%BF (Accessed 20 Jan 2019).
7. Moky, A.I. Polyakova, Yu.V. Vlasenko, L.V. (2017), "Directions of activization of innovative activity of enterprises of the coastal regions of Ukraine", available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/6_2017/13.pdf (Accessed 20 Jan 2019).
8. Rumpf, H. Strohylopulos, Dzh. and Yehorov, I. (2011), Innovatsiyna polityka: yevropeyskyy dosvid ta rekomendatsiyi dlya Ukrayiny [Innovation Policy: European Experience and Recommendations for Ukraine], vol.1, Klyuchovi osoblyvosti innovatsiynoyi polityky v yakosti osnovy dlya rozrobky zakhodiv spryyannya innovatsiyam, shcho spryamovuyut Ukrayinu do zasnovanoyi na znannyakh konkurentospromozhnoyi ekonomiky — porivnyannya sytuatsiyi v YES ta Ukrayini [Key features of innovation policy as the basis for developing measures to promote innovation leading Ukraine to a knowledge-based, competitive economy — comparing the situation in the EU and Ukraine], Fenix, Kyiv, Ukraine.
9. UNESCO Institute for Lifelong Learning (2019), "UNESCO Global Network of Learning Cities", available at: http://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities (Accessed 20 Jan 2019).

№ 5 2019, стор. 80 - 84

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-03-19

Кількість переглядів: 942

Відомості про авторів

О. В. Голтвенко

аспірант, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

O. Goltvenko

Postgraduate Student, Donetsk State University of Management, Mariupol


С. Ф. Марова

д. держ. упр., професор, ректор, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

S. Marova

Doctor of Science in Public Administration, Professor, Rector, Donetsk State University of Management, Mariupol

Як цитувати статтю

Голтвенко О. В., Марова С. Ф. Шляхи управління інноваційним розвитком приморських територій як соціо-еколого-економічних систем. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 5. С. 80–84. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.80

Goltvenko, O. and Marova, S. (2019), “Ways of management of innovative development of primary territories as socio-ecological and economic systems”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 80–84. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.80

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.