EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КРАЩІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА УКРАЇНСЬКІ ПРАКТИКИ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ВРАЗЛИВИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ
С. А. Чукут, Т. М. Ціпцюра

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.91

УДК: 35.075:004

С. А. Чукут, Т. М. Ціпцюра

КРАЩІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА УКРАЇНСЬКІ ПРАКТИКИ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ВРАЗЛИВИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ

Анотація

У статті досліджено кращі практики надання електронних послуг вразливим верствам населення. Особлива увага зосереджена на аналізі досвіду Європейського Союзу щодо підтримки інвалідів та пенсіонерів. Держави члени ООН більшою мірою враховують потреби вразливих груп за допомогою цілеспрямованих втручань і надання послуг. Встановлено, що в Європейському Союзі щорічно здійснюється моніторинг та оцінювання цифрових державних послуг. Проте значна частина громадян багатьох країн світу не має доступу до Інтернету, тому вразливі групи з більшою ймовірністю будуть відставати від цифрового суспільства котре в свою розвивається швидше. Зокрема також проаналізовано досвід реалізації проектів, які спрямовані на стимулювання людей з обмеженнями більш активно використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології. Виділено основні ризики та проблеми, з якими можна зіштовхнутися при роботі з вразливим верствами населення, долучаючи їх використовувати сучасні пристрої-помічники. Відзначено найбільш важливі напрями запровадження електронних послуг у Данії, розраховані для людей з обмеженнями. Проаналізовано український досвід надання електронних послуг, їх якість та доступність для вразливих верств населення. Визначено основні проблеми, що заважають ефективному наданню електронних послуг. Доведено, що в нормативно-правовому забезпеченні запровадження е-послуг в Україні майже відсутня вимога щодо їх адаптації до потреб вразливих верств населення, а також першочерговість та пріоритетність їх надання цій найменш захищеній категорії населення. Досліджено кількість українських веб-сайтів та послуг, котрі вони надають, у тому числі для вразливих верств населення. Встановлено подібність наповнення та функціоналу веб-порталів та веб-сайтів органів державної влади, відповідальних за надання тих чи інших електронних послуг. Відзначено, що не існує єдиного уніфікованого сервісу для можливості отримання усіх послуг в електронному форматі. Зазначено, що головною проблемою є те, що законодавство України не дає чіткого закріплення вимог і критеріїв щодо надання електронних державних послуг. Розроблено індекс Accessibility index of electronic services use in Ukraine (AIES), завдяки якому можна буде оцінювати рівень використання е-послуг в Україні, їх доступність та якість.

Ключові слова: електронні послуги; електронна участь; вразливі верстви населення; інформаційно — комунікаційні технології; електронне урядування; індекс доступності електронних послуг.

Література

1. EDPR 2017 — Digital Inclusion and Skills. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-digital-progress-report
2. eGovernment in Denmark, January 2015, Edition 17.0 URL: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/egov_in_denmark_-_january_2015_-_v_17_0_final.pdf
3. Europe's Digital Progress Report 2017. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/public-services-egovernment
4. OECD Economic Outlook and Interim Economic Outlook. 2018. URL: http://www.oecd.org/eco/outlook/economic-outlook/
5. Om Digitalisеr.dk (Соціальна платформа для обміну досвіду і знаннями з суспільних оцифрувань). URL: https://digitaliser.dk/resource/432458
6. RAPP Framework / RAPP (CSA), FP7-ICT-2013-10 — URL: http://rapp-project.eu/about-rapp/the-rapp-project/
7. RAPP: best-practices URL: http://rapp-project.eu/pilot-cases/rapp-best-practices/
8. The portal of public services of Denmark, (Accessed 17 December 2018). URL: http: // www.border.dk/home
9. United Nations E-Government Survey 2018. Gearing E-Government to Support Transformation towards sustainable and resilient. URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf
10. Uptake of Digital Public Services in Denmark. URL: https://mita.gov.mt/en/DigitalOutReach/Mobile-Public-Services/Documents/Knowledge%20Transfer%20Seminar/Presentation%201-Yih.pdf
11. WAI-Dev (CSA), FP7-ICT-2013-10 URL: https://www.w3.org/WAI/DEV/
12. Єдиний портал державних адміністративних послуг [Електронний ресурс]. URL: http://poslugy.gov.ua
13. Міністерство соціальної політики України. Офіційний веб-портал. [Електронний ресурс]. URL:https://www.msp.gov.ua/
14. Портал державних послуг [Електронний ресурс]. URL: https://igov.org.ua/
15. Про адміністративні послуги: Закон України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
16. Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 — 2015 рр.: Закон України від 09 січня 2007. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/537-16
17. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2010 р. № 2250-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2250-2010-%D1%80
18. Про схвалення Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. № 918-р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/918-2016-%D1%80
19. Чукут С.А., Полярна В.Л. Основні напрями та пріоритети надання електронних послуг в країнах Європейського Союзу: на прикладі Данії. Державне управління: удосконалення та розвиток: електронне наукове фахове видання. 2016. №4. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1015

S. Chukut, T. Tsipsiura

THE BEST OF THE EUROPEAN AND UKRAINIAN PRACTICE OF PROVIDING ELECTRONIC SERVICES TO VULNERABLE POPULATIONS

Summary

In the article investigates the best practices of providing electronic services to vulnerable segments of the population. Particular attention is focused on the analysis of the experience of the European Union in support of persons with disabilities and pensioners. UN member States are more responsive to the needs of vulnerable groups through targeted interventions and services. It is established that digital public services are monitored and evaluated annually in the European Union. However, a large part of the citizens of many countries of the world do not have access to the Internet, so vulnerable groups are more likely to lag behind the digital society which is developing faster. In particular, it will also analyze the experience of projects aimed at encouraging people with disabilities to make more active use of modern information and communication technologies. The main risks and problems that can be faced when working with vulnerable segments of the population, introducing them to use modern devices-assistants are highlighted. The most important directions of the introduction of electronic services in Denmark, designed for people with disabilities. The Ukrainian experience of providing electronic services, their quality and availability for vulnerable segments of the population are analyzed. The main problems hindering the effective provision of electronic services are identified. It is proved that in the legal support of the introduction of e-services in Ukraine there is almost no requirement for their adaptation to the needs of vulnerable segments of the population, as well as the priority and priority of their provision to this least protected category of the population. The number of Ukrainian websites and services they provide, including for vulnerable segments of the population, is studied. The similarity of the content and functionality of web portals and websites of public authorities responsible for the provision of certain electronic services is established. It is noted that there is no single unified service for the possibility of obtaining all services in electronic format. It is noted that the main problem is that the legislation of Ukraine does not provide a clear consolidation of the requirements and criteria for the provision of electronic public services. The Accessibility index of electronic services use in Ukraine (AIES) has been developed, thanks to which it will be possible to assess the level of use of e-services in Ukraine, their availability and quality.

Keywords: electronic services; electronic participation; vulnerable segments of the population; information and communication technologies; e-governance; Accessibility index of electronic services use in Ukraine.

References

1. European Commission (2017), "EDPR 2017. Digital Inclusion and Skills", available at: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-digital-progress-report (Accessed 30 Jan 2019).
2. European Commission (2015), "eGovernment in Denmark", available at: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/egov_in_denmark_-_january_2015_-_v_17_0_final.pdf (Accessed 30 Jan 2019).
3. European Commission (2017), "Europe's Digital Progress Report 2017", available at: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/public-services-egovernment (Accessed 30 Jan 2019).
4. OECD (2018), "Economic Outlook and Interim Economic Outlook", available at: http://www.oecd.org/eco/outlook/economic-outlook/ (Accessed 30 Jan 2019).
5. Digitalisеr.dk (2019), available at: https://digitaliser.dk/resource/432458 (Accessed 30 Jan 2019).
6. RAPP (2019), "Framework", available at: http://rapp-project.eu/about-rapp/the-rapp-project/ (Accessed 30 Jan 2019).
7. RAPP (2019), "Best-practices", available at: http://rapp-project.eu/pilot-cases/rapp-best-practices/ (Accessed 30 Jan 2019).
8. The portal of public services of Denmark (2019), available at: http://www.border.dk/home (Accessed 30 Jan 2019).
9. United Nations (2018), "E-Government Survey 2018. Gearing E-Government to Support Transformation towards sustainable and resilient", available at: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf (Accessed 30 Jan 2019).
10. Wang, Yih -Jeou (2018), "Uptake of Digital Public Services in Denmark", available at: https://mita.gov.mt/en/DigitalOutReach/Mobile-Public-Services/Documents/Knowledge%20Transfer%20Seminar/Presentation%201-Yih.pdf (Accessed 30 Jan 2019).
11. Web Accessibility Initiative (2016), "WAI-Dev (CSA), FP7-ICT-2013-10", available at: https://www.w3.org/WAI/DEV/ (Accessed 30 Jan 2019).
12. The only portal of state administrative services (2019), available at: http://poslugy.gov.ua (Accessed 30 Jan 2019).
13. Ministry of Social Policy of Ukraine (2019), available at: https://www.msp.gov.ua/ (Accessed 30 Jan 2019).
14. Government Services Portal (2019), available at: https://igov.org.ua/ (Accessed 30 Jan 2019).
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "About administrative services" , available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5203-17 (Accessed 30 Jan 2019).
16. The Verkhovna Rada of Ukraine (2007), The Law of Ukraine "About the Basic Principles of the Information Society Development in Ukraine for 2007-2015", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/537-16 (Accessed 30 Jan 2019).
17. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "About the approval of the Concept of e-Government Development in Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2250-2010-%D1%80 (Accessed 30 Jan 2019).
18. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), The Law of Ukraine "On Approval of the Concept of the Development of the Electronic Services System in Ukraine ", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/918-2016-r (Accessed 30 Jan 2019).
19. Chukut, S.A. and Polarna, V.L. (2016), "Main directions and priorities of providing electronic services in the countries of the European Union: on the example of Denmark", Public administration: improvement and development, [Online], vol . 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1015 (Accessed 30 Jan 2019).

№ 5 2019, стор. 91 - 97

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-03-19

Кількість переглядів: 1317

Відомості про авторів

С. А. Чукут

д. держ. упр., професор, в. о. завідувача кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

S. Chukut

Professor, Acting Head, Department of Theory and Practice of Management, National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic institute"


Т. М. Ціпцюра

студентка 5 курсу факультету соціології і права, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

T. Tsipsiura

student of faculty sociology and law, National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic institute"

Як цитувати статтю

Чукут С. А., Ціпцюра Т. М. Кращі європейські та українські практики надання електронних послуг для вразливих верств населення. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 5. С. 91–97. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.91

Chukut, S. and Tsipsiura, T. (2019), “The best of the european and ukrainian practice of providing electronic services to vulnerable populations”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 91–97. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.91

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.