EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ КОРПОРАЦІЙ ТА ЗАХОДИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
І. Я. Зима

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.98

УДК: 351.77:416.2

І. Я. Зима

СОЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ КОРПОРАЦІЙ ТА ЗАХОДИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Анотація

У статті визначено, що в Україні створено підгрунття для формування цілісної концепції діяльності корпорацій в соціальній сфері. Соціальна діяльність корпорацій в Україні базується сьогодні на дотриманні концепцій корпоративної соціальної відповідальності, сумлінної ділової практики, дотриманням умов сталого розвитку. Можливості фінансування соціальної діяльності корпорацій підкріплюються наявністю великої соціальної інфраструктури. Ця інфраструктура історично залишилася у багатьох корпорацій та частково вони придбали її разом з приватизацією великих державних підприємств. Соціальні програми підприємств, що запроваджуються містять у собі заходи, які спрямовані на охорону здоров'я працівників, членів їх сімей та мешканців місцевих громад.
Визначено, що серед факторів, які визначають соціальну спрямованість у діяльності корпорацій є заходи в сфері охорони здоров'я України. До них можна віднести такі: необхідність розширеного відтворення робочої сили, розвиток процесів корпоративної соціальної відповідальності, формування сумлінної ділової практики корпорацій, розвиток практики надання соціальних та компенсаційних пакетів працівникам корпорацій. Такі пакети містять у собі опції, що забезпечують працівникам доступ до медичних послуг та послуг по оздоровленню.
Важливою передумовою ефективної соціальної діяльності підприємств у сфері організації охорони здоров'я є вимоги забезпечення техніки безпеки та контролю за здоров'ям робітників. Такі вимоги мають місце в окремих галузях народного господарства. Важливою передумовою є також безпека життєдіяльності працівників. Такі вимоги реалізуються шляхом наявності в кожній фірмі, компанії, корпорації аптечок, створення фельдшерських пунктів на середніх за кількістю працівників підприємствах, наявність здоровпунктів на великих підприємствах. Найбільш великі корпорації національного значення мають у своєму складі медико-санітарні частини. Такі заклади є основою системи охорони здоров'я для співробітників цих корпорацій, членів їх сімей та значної кількості громадян України.

Ключові слова: соціальні; програми; корпорації; заходи; сфера; охорона; здоров'я; пакети.

Література

1. Цимбалюк С.О. Формування соціального пакету: досвід компанії "Метінвест Холдинг" / С.О. Цимбалюк, А.В. Лебідь // Соціально-трудові відносини: теорія і практика: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана"; Ін-т соц.-труд. відносин; редкол.: А. М. Колот (голова) [та ін.]. — Київ: КНЕУ, 2017. — № 2. — С. 78—85.
2. Світова практика надання соціального пакету та перспективи її поширення в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.big-lib.com/book/79_Formyvannya_rinkovoi_ekonomiki/76
3. Страхові опції в компенсаційних пакетах [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://studopedia.com.ua/1_42754_pIdhodi-do-formuvannya-sotsIalnogo-paketa-na-pIdpriyemstvI.html
4. Орлова В.К. Компенсаційний пакет як стимулююча частина витрат на персонал / В.К. Орлова, І.Б. Камінська // Економіка пром-сті. — 2011. — № 4. — С. 330—333.
5. Исполнительная дирекция фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний украины письмо от 16.08.2005 г. n 261-05-3 "Относительно обеспечения предприятий медицинскими аптечками" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN15928.html
6. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.02.2000 р. № 33 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://consultant.parus.ua/'doc=0A5I8BFC43
7. Закон України "Про дорожній рух" від 30.06.1993 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12
8. Наказу МОЗ України 28.10.2002 N 385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-02
9. ПАТ Дніпроавіа. Офіційний сайт. Електронний ресурс. Режим доступу: http://dniproavia.com/
10. Акціонерне товариство "Українська залізниця". Офіційний сайт. — Режим доступу: https://www.uz.gov.ua/about

I. Zyma

SOCIAL PROGRAMS OF CORPORATIONS AND ACTIVITIES IN THE FIELD OF HEALTH CARE

Summary

In the article it is determined that in Ukraine there was created the basis for forming a holistic concept of corporations activity in the social sphere. The social activity of corporations in Ukraine is based today on adherence to the concepts of corporate social responsibility, honest business practices, and compliance with conditions for sustainable development. The opportunities for funding social activities of corporations are supported by the presence of a large social infrastructure. This infrastructure has historically remained in many corporations, and in part they have acquired it along with the privatization of large state-owned enterprises. The social programs of enterprises introduced include measures aimed at protecting the health of workers, members of their families and residents of local communities.
It is determined that among the factors that determine the social orientation in the activities of corporations are measures in the healthcare sector of Ukraine. These can include the following: the need for expanded labor reproduction, the development of processes of corporate social responsibility, the formation of a conscientious business practice of corporations, the development of the practice of providing social and compensation packages to employees of corporations. Such packages include options that provide workers with access to health care and health services.
An important prerequisite for the effective social activity of enterprises in the field of health care organization is the requirements of ensuring safety and health control of workers. Such requirements take place in certain branches of the national economy. An important prerequisite is the safety of workers' lives. Such requirements are implemented through the presence in each company, company, corporation, first-aid kits, the establishment of paramedics in average by the number of employees of enterprises, the availability of health centers at large enterprises. The largest corporations of national importance have in their composition medical and sanitary parts. Such institutions are the basis of the health care system for employees of these corporations, their families and a significant number of Ukrainian citizens.

Keywords: social; programs; corporations; measures; sphere; protection; health; packages.

References

1. Tsymbaliuk, S. O. and Lebid', A. V. F (2017), "Formation of the social package: experience of Metinvest Holding", Sotsial'no-trudovi vidnosyny: teoriia i praktyka: zb. nauk. pr. KNEU, vol. 2, pp. 78—85.
2. BiG-LiB (2019), "World practice of providing a social package and prospects of its distribution in Ukraine", available at: http://www.big-lib.com/book/79_Formyvannya_rinkovoi_ekonomiki/76 (Accessed 25 Jan 2019).
3. Studopedia (2019), "Insurance options in compensation packages", available at: https://studopedia.com.ua/1_42754_pIdhodi-do-formuvannya-sotsIalnogo-paketa-na-pIdpriyemstvI.html (Accessed 25 Jan 2019).
4. Orlova, V.K. and Kamins'ka, I.B. (2011), "Compensation package as a stimulant for staff costs", Ekonomika prom-sti, vol.4, pp. 330—333.
5. Social Insurance Fund for Occupational Accidents and Occupational Diseases (2005), Letter "Concerning the provision of enterprises with first-aid kits", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN15928.html (Accessed 25 Jan 2019).
6. Ministry of Healthcare of Ukraine (2000), Order "About the standard staff regulations of health care facilities", available at: http://consultant.parus.ua/?doc=0A5I8BFC43 (Accessed 25 Jan 2019).
7. Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine "On Traffic", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12 (Accessed 25 Jan 2019).
8. Ministry of Healthcare of Ukraine (2002), "On approval of the list of health care institutions, medical, pharmacist and post positions of junior specialists with pharmaceutical education in health facilities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-02 (Accessed 25 Jan 2019).
9. Dniproavia airlines (2019), available at: http://dniproavia.com/ (Accessed 25 Jan 2019).
10. JSC "Ukrainian railways" (2019), available at: https://www.uz.gov.ua/about/ (Accessed 25 Jan 2019).

№ 5 2019, стор. 98 - 103

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-03-19

Кількість переглядів: 921

Відомості про авторів

І. Я. Зима

к. мед. н., Головний лікар комунального закладу"Рівненська обласна клінічна лікарня", м. Рівне

I. Zyma

PhD in Medical scienc, Chief Physician of the Municipal Institution"Rivne Regional Clinical Hospital", city of Rivne

Як цитувати статтю

Зима І. Я. Соціальні програми корпорацій та заходи в сфері охорони здоров'я. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 5. С. 98–103. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.98

Zyma, I. (2019), “Social programs of corporations and activities in the field of health care”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 98–103. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.98

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.