EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОБАСТНІСТЬ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: СИСТЕМОГЕНЕЗНИЙ КОНТЕКСТ
О. О. Акімов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.104

УДК: 351

О. О. Акімов

РОБАСТНІСТЬ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: СИСТЕМОГЕНЕЗНИЙ КОНТЕКСТ

Анотація

У статті розкрито поняття робастності системи професійної діяльності державних службовців як однієї з її властивості. Визначено сутність робастності системи професійної діяльності державних службовців в умовах системогенезу.
Для з'ясування специфіки, сутності та розвитку системи професійної діяльності державних службовців проаналізовано її властивості, розкрито додаткові можливості функціонування, виявлено слабкі місця для розробки способів та шляхів ефективного розвитку. Розкрито сутність феномену робастності до системи професійної діяльності державних службовців у контексті формування концепту системогенезу професійної діяльності державних службовців.
Важливою ознакою робастності системогенезу професійної діяльності державних службовців є властивість системи продукувати те, що їй необхідне. Цим і пояснюється концепт системогенезу складних систем, до яких відносимо і систему професійної діяльності державних службовців. Тобто система, яка може діяти як самостійно, так і управлятися ззовні, має можливість при певних умовах функціонувати самостійно та створювати відповідні продукти. Крім того, виявлено ознаки робастності психологічної системи діяльності державних службовців як однієї з складових системи професійної діяльності державних службовців.

Ключові слова: державна служба; державний службовець; професіоналізація державних службовців; розвиток державної служби; професійна компетентність; професійна діяльність; професійна діяльність державних службовців; системогенез; робастність.

Література

1. Якість функціонування підприємства: внутрішні та зовнішні аспекти [Текст]: монографія / Г.В. Строкович; Нар. укр. акад. — Х.: Вид-во НУА, 2010. — 212 с.
2. Алілуйко А.М. Робастна стійкість і оцінка функціонала якості лінійних дискретних систем з матричними невизначеностями / А.М. Алілуйко, В.О. Єрьоменко // Вісник ТНТУ. — Т.: ТНТУ, 2017. — Том 85. — № 1. — С. 126—137 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21505
3. Лазоренко В., Харченко В. Робастний метод визначення оптимального рівня підготовки на диспетчерському тренажері [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/visnik/article/view/12287.
4. Системный анализ робастных стратегических решений для планирования безопасного снабжения продовольствием, энергией, водой на основе стохастической модели ГЛОБИОМ / Т.Ю. Ермольева, Ю.М. Ермольев, П. Хавлик, А. Монье, Д. Леклер, Ф. Кракснер, Н. Хабаров, М. Оберштайнер // Кибернетика и системный анализ. — 2015. — Т. 51, № 1. — С. 144—154. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/124766
5. Щипанов В.В., Чернова Ю.К., Крылова С.А. Математическое моделирование образовательных процессов [Text]: монография / В.В. Щипанов, Ю.К. Чернова, С.А. Крылова. — Тольятти: ТГУ, 2005.
6. Гризодуб А.И., Леонтьев Д.А., Доценко Т.Н., Денисенко Н.В. Критерии для параметров линейной зависимости при проведении валидации аналитических методик по ГФУ // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки і практики: Зб. наук. ст. — Запоріжжя, 2003. — Вип. Х; ДФУ. — Х., 2004; — С. 30—32.
7. Карпа М.І. Статус державного службовця: функціональний, організаційний та компетентністний аспекти // Державне будівництво: зб.н аук.пр. ДРІДУ НАДУ. — № 1/2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2017-1/doc/3/03.pdf
8. Глушко О.О. Розвиток у студентів психологічної готовності до професійної діяльності [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua/Розвиток_у_студентів_психологічної_готовності_до_професійної_діяльності
9. Новаченко Т. В. Самоорганізація діяльності державного службовця: вітчизняний та європейський досвід: навч.-метод. матеріали / Т.В. Новаченко; уклад. Н.В. Ясько. — К.: НАДУ, 2013. — 96 с.— С.33—34.
10. Теоретико-методологічне обгрунтування і методика вивчення потреби в навчанні державно-управлінських кадрів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України: монографія / В.Г. Понеділко, О.М. Хмелевська, Ю.О. Молчанова: За заг. ред. В.І. Лугового, В.Г. Понеділко. — К.: Вид-во НАДУ, 2005. — 84 с.
11. Біла книга національної освіти України / Т.Ф. Алексеєнко, В.М. Аніщенко, Г.О. Балл [та ін.] ; за заг. ред. акад. В.Г. Кременя ; НАПН України. вид. 3-е. — К.: Київськ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2011. — 342 с.
12. Протасова Н.Г. Теоретичні основи навчання державних службовців у системі підготовки та підвищення кваліфікації: навч.-метод. посіб. / Н.Г. Протасова — К.: Вид-во УАДУ, 2000. — 160 с.
13. Акімов О.О. Психологічні аспекти проявів корупції в державному управлінні / О.О. Акімов // Державне управління: теорія та практика. — 2014. — № 1. — С. 181—188.
14. Акімов О. О. Концепт системогенезу професійної діяльності державних службовців // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 23. — С. 133—138.
15. Акімов О. О. Функціональні чинники системогенезу професійної діяльності державних службовців. Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 24. — С. 68—74.
16. Кринична І.П. Компетенційний підхід до професійної діяльності публічних службовців в умовах євроінтеграції / І.П. Кринична, О.О. Акімов // Публічна служба: системна парадигма: кол. моногр. / К.О. Ващенко, С.М. Серьогін, Є.І. Бородін, Н.А. Липовська, Н.Г. Сорокіна [та ін.]; за заг. ред. С.М. Серьогіна. — Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2017. — С. 132—143.
17. Клименко І.В. Сучасні моделі компетенцій державних службовців: монографія / І.В. Клименко, О.О. Акімов, Е.А. Афонін. — Київ: Центр учбової літератури, 2016. — 176 с.

O. Akimov

THE ROBUSTNESS OF THE SYSTEM OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF PUBLIC EMPLOYEES: SYSTEMOGENESCIAL CONTEXT

Summary

The article reveals the concept of robustness of the system of professional activity of civil servants as one of its properties. The essence of the robustness of the system of professional activity of civil servants in the conditions of system genesis is determined.
To clarify the specifics, nature and development of the system of professional activity of civil servants, its properties were analyzed, additional possibilities of functioning were revealed, and weak points were identified for developing ways and means of effective development. The essence of the phenomenon of robustness to the system of professional activity of civil servants in the context of forming the concept of system genesis of professional activity of civil servants is revealed.
An important sign of the robustness of the system genesis of the professional activities of civil servants is the property of the system to produce what it needs. This explains the concept of systemogenesis of complex systems, to which we also refer the system of professional activity of public servants. That is, a system that can act both independently and controlled from the outside can have the ability, under certain conditions, to function independently and create corresponding products. In addition, signs of the robustness of the psychological system of activity of civil servants as one of the components of the system of professional activity of civil servants were revealed.
It is concluded that the concept of robustness in the context of the analysis of the professional activities of civil servants is applied to the system of professional activities of civil servants. It is defined in a broad sense that the robustness of the system of professional activity of civil servants is a property of the system to maintain effectiveness and stability margin when changing the parameters of its functioning. In particular, structural and non-structural uncertainties are identified that determine the change in the quantity and quality of system elements. System genesis is a process of self-organization in the narrow sense, therefore, robsastern system genesis is the ability of the processes of self-organization of the system to preserve this property, its effectiveness if the self-organization of its individual elements or subsystems fails. That is, if the action of self-organization of one of the components of the system of professional activity of public servants fails, the system retains the ability to self-organize and maintain its effectiveness.

Keywords: civil service; civil servant; professionalization of civil servants; development of civil service; professional competence; professional activity; professional activities of civil servants; systemogenesis; robustness.

References

1. Strokovych, H. V. (2010), Iakist' funktionuvannia pidpryiemstva: vnutrishni ta zovnishni aspekty [The quality of enterprise's functioning: internal and external factors], Nar. Ukr. Acad., Kharkiv, Ukraine.
2. Alilujko, A. M. and Yeriomenko, V. O. (2017), "Robust stability and evaluation of the quality functional of linear discrete systems with matrix uncertainty", Visnyk TNTU [online], vol. 1(85), pp. 126—137, available at: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21505 (Accessed 11 Feb 2019).
3. Lazorenko, V. and Kharchenko, V. (2018), "Robust method to define an optimim level of an air traffic controller simulator training", Proceedings of the National Aviation University [Online], available at: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php /visnik/article/view/12287 (Accessed 11 Feb 2019).
4. Yermolieva, T. Yu. Yermoliev, Yu. M. Kavlik, P. Monie A. Lekler, D. Kraskner, F. Khabarov, M. and Obersteiner, M. (2015), "System analysis of robust strategic decisions to plan safe supply of foodstuff, energy, water based on the stochastic model GLOBIOM", Kibernetika i sistemnyj analis [Online], vol. 1 (51), pp. 144—154, available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/124766 (Accessed 11 Feb 2019).
5. Shchipanov, V. V. Chernova, Yu. K. and Krylova S. A. (2005), Matematicheskoye modelirovaniye obrazovatelnykh protsessov [Effective modeling of educational processes], TGU, Toliatti, Russia.
6. Hrysodub, A. I. Leontiev, D. A. Dotsenko, T. N. and Denysenko, N. V. (2004), "Criteria for linear dependence parameters during the validation of analytical methods for HFCs", Aktualni pytannia farmatsevtychnoyi I medychnoyi nauky ta praktyky, vol. X, pp. 30—32.
7. Karpa, M. I. (2017), "Status of civil servant: functional, organizational and competence-based aspects", Derzhavne budivnytstvo: zb. nauk. pr. DPIDU NADU [Online], vol. 1, pp. 1-20, available at http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2017-1/doc/3/03.pdf (Accessed 11 Feb 2019).
8. Hlushko, O. O. (2019), "Development of students' psychological readiness for professional activity" [Online], available at: http://www.psyh.kiev.ua/Розвиток_у_студентів_психологічної_готовності_до_професійної_діяльності (Accessed 11 Feb 2019).
9. Novachenko, T. V. (2013), Samoorganizatsiya diyalnosti derzhavnoho sluzhbovtsia: vitchyssnianyj ta yevropejskyj dosvid: navch.-metod. materialy [Self-organization of the civil servants activity: domestic and European experience: teaching and methodical materials], NADU, Kyiv, Ukraine, рр. 33—34.
10. Ponedilko, V. H. Khmelevska, O. M. and Molchanova, Yu. O. (2005), Teoretyko-metodolohichne obgruntuvannya i metodyka vyvchennya potreby v navchanni derzhavno-upravlinskykh kadriv z pytan' yevropejsoyi ta yevroatlantychnoyi integratsiyi Ukrainy [Theoretical and methodological substantiation and methods of studying the demands for learning of civil servants concerning the European and Euro-Atlantic integration of Ukraine], Vyd-vo NADU, Kyiv, Ukraine.
11. Aleksyeenko, T. F. Anishchenko, V. M. and Ball, H. O. (2001), Bila knyga natsionalnoi osvity Ukrainy [White book of national education of Ukraine], 3d ed., Kyinskyi universytet im Borysa Grinchenka, Kyiv, Ukraine.
12. Protasova, N. H. (2000), Teoretychni osnovy navchannya derzhavnykh sluzhbovtsiv u systemi pidgotovky ta pidvyshchennya kvalifikatsiyi: navch.-metod. posibnyk [Theoretical basis of training civil servants in the system of training and advanced training: techning and methodical manual], Vyd-vo UADU, Kyiv, Ukraine.
13. Akimov, O.O. (2014), "Psychological aspects of corruption in public administration", Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, [Online], vol. 1, pp. 181—188, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2014_1_23 (Accessed 19 Nov 2018).
14. Akimov, O. (2018), "The concept of the system genesis of the professional activities of public servants", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 133—138.
15. Akimov, O. (2018), "Functional factors of the system genesis of the professional activities of civil servants", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 68—74.
16. Krynychna, I. P. and Akimov, O. O. (2017), "Competence-based approach to professional activity of public servants under the condition of European integration", Publichna sluzhba: systemna paradygma: collection of articles DRIDU NADU, pp. 132—143.
17. Klymenko, I. V, Akimov, O.O. and Afonin, E. A. (2016), Suchasni modeli kompetencij derzhavnykh sluzhbovtsiv [Modern models of civil servants' competences], Centr uchbovoyi literatury, Kyiv, Ukraine.

№ 5 2019, стор. 104 - 109

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-03-19

Кількість переглядів: 889

Відомості про авторів

О. О. Акімов

к. н. держ. упр., доцент, заслужений економіст України, начальник відділу правового забезпечення, Національна служба посередництва і примирення

O. Akimov

PhD in Public Administration, Associate professor,Honored Economist of Ukraine, Head of the legal department, National Mediation and Conciliation Service

Як цитувати статтю

Акімов О. О. Робастність системи професійної діяльності державних службовців: системогенезний контекст. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 5. С. 104–109. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.104

Akimov, O. (2019), “The robustness of the system of professional activity of public employees: systemogenescial context”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 104–109. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.104

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.