EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК СУБ'ЄКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ
Л. М. Акімова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.110

УДК: 338.2:351.863

Л. М. Акімова

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК СУБ'ЄКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ

Анотація

У статті наведено дефініції понять "державне управління", "економічна безпека", а також надано власні трактування цих понять. Визначено, що термін "державне управління" використовується в двох площинах: у широкому та вузькому розумінні. Окреслено, що під економічною безпекою держави варто розуміти комплекс заходів та дій, які здійснює апарат державного управління для захисту економіки країни від негативних ендогенних та екзогенних чинників. Визначено, що нормативно правові акти регулюють питання економічної безпеки, а деякі з них визначають відповідальність за недотримання та перешкоджання ефективному та стабільному розвитку економіки країни. Знайдено відмінності між міністерствами функціонального типу та галузевими відомствами. Виявлено, що до об'єктів економічної безпеки України відносяться не тільки держава, її економічна система і всі її природні багатства, але і суспільство з усіма його Інститутами, й особистість, а суб'єктами економічної безпеки Української держави є: функціональні і галузеві міністерства і відомства, податкові і митні служби, банки, біржі, фонди і страхові компанії, відповідні комітети, а також виробники і продавці продукції, робіт і послуг, об'єднання споживачів.

Ключові слова: державне управління; економічна безпека; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; Міністерство Фінансів України; Державна служба статистики України; Міністерство енергетики та вугільної промисловості України; Міністерство інфраструктури України; Міністерство аграрної політики та продовольства України; Міністерство функціонального типу; галузеве відомство.

Література

1. Акімова Л. Державне регулювання фінансово-економічної безпеки суб'єктів господарювання / Л. Акімова, А. Лисачок // ДП "Видавничий дім "Персонал" (5). — 2017. — С. 16—28.
2. Бурбика М.М., Солонар А.В., Янішевська К.Д. Адміністративне право України: навч. посібн. Суми: видавничо-виробниче підприємство "Мрія", 2015. — 358 с. URL: https://pidruchniki.com/79625/pravo/derzhavne_upravlinnya
3. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: навч. посіб. — Львів: Світ. — 2001. — 384 с. URL: http://politics.ellib.org.ua/pages-2322.html
4. Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії: навч. посіб. К. 2014. URL: Режим доступу до ресурсу: http://pidruchniki.com/14210923/politekonomiya/ ekonomichna_bezpeka_derzhavi
5. Загуменник В. І., Проценко В. В. Державне управління та виконавча влада в Україні: навч. посіб. Київ. Поліграфіст. 2015. 295 c. URL: https://pidruchniki.com /84661/pravo/derzhavne_upravlinnya
6. Офіційне інтернет-представництво Президента України. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
7. Офіційний сайт Національної академії наук України. URL: http://ndipzir.org.ua/archives/327
8. Положення про Державну фіскальну службу України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-п
9. Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1119-2015-п
10. Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/459-2014-п
11. Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/208-2017-п
12. Положення про Міністерство інфраструктури України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/460-2015-п
13. Положення про Міністерство фінансів України. URL: https://www.minfin.gov.ua/page/polozhennja-pro-ministerstvo-finansiv-ukraini
14. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 №2121-III. дата оновлення: від 09.02.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
15. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України 22.07.1998 № 810/98. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/6366
16. Старостенко Г., Онишко С., Поснова Т. Національна економіка: навч.посіб. — К. Ліра-К. 2011. URL: ресурсу: http://pidruchniki.com/1344061444697/ ekonomika/natsionalna_ekonomika_ekonomichna_bezpeka
17. Уманців Ю. М., Міняйло О. І., Косик В. І. Механізм економічної політики: навч. посібн. Івано-Франківськ. 2010. 436 с. URL: https://pidruchniki.com /18210712/ekonomika/obyekti_predmet_ekonomichnoyi_bezpeki
18. Акімова Л.М. Інструменти та діагностика умов забезпечення економічної безпеки держави інструментами державного управління. Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 18. — С. 62—66.
19. Акімова Л.М. Імплементація міжнародного досвіду державного управління забезпеченням економічної безпеки держави в Україні. Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 19. — С. 94—98.
20. Акімова Л. М. Аналіз тенденцій розвитку економіки держави та їх вплив на економічну безпеку України. Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 20. — С. 71—75.
21. Акімова Л.М. Вплив фінансових компаній на фінансово-економічну безпеку держави: міжнародний досвід. Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 21. — С. 95—100.

L. Akimova

STATE MANAGEMENT AS A SUBJECT OF PROVIDING ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE: SITUATION AND CONTENT

Summary

The article presents the definitions of the concepts "public administration", "economic security", as well as its own interpretations of these concepts. It is determined that the term "public administration" is used in two planes: in a broad and narrow sense. It has been determined that the economic security of a state should be understood as a set of measures and actions that the state administration apparatus carries out to protect the country's economy from negative endogenous and exogenous factors. It was determined that the regulatory legal acts regulate the issues of economic security, and some of them determine the responsibility for non-compliance and hindering the effective and stable development of the country's economy. Differences have been found between ministries of functional type and sectoral departments. It has been revealed that not only the state, its economic system and all its natural wealth, but also society with all its institutions and personality belong to the objects of economic security of Ukraine, and the subjects of economic security of the Ukrainian state are: functional and sectoral ministries and departments, tax and customs services, banks, stock exchanges, funds and insurance companies, relevant committees, as well as manufacturers and sellers of products, works and services, associations of consumers.
In turn, it should be noted that economic security is closely related to macroeconomic, political, social, military and other types of security, which suggests the importance of this aspect. Public administration is one of the important subjects of economic security of any country in the world, which is interested in the stable and effective development of the national economy.
Thus, as a result of the study, we can see that today a favorable legal and regulatory field has been created to protect the economy of Ukraine. The leading role in this process is played by the state administration apparatus, which ensures the stable development of various spheres of public life. It is precisely because the state administration is the subject of ensuring the economic security of Ukraine — the country's economy is under constant supervision and control by the state authorities, and this in turn makes it possible to respond promptly and suddenly to the negative impact of various risks to ensure the economic security of the country.

Keywords: public administration; economic security; Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine; Ministry of Finance of Ukraine; State Statistics Service of Ukraine; Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine; Ministry of Infrastructure of Ukraine; Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine; ministry of functional type; branch office.

References

1. Akimova, L. and Lysachok, A. (2017), "State regulation of financial and economic safety of subjects of economic activity", DP Publishing House Personnel, vol. 5, рр. 16—28.
2. Burbyka, M.M. Solonar, A.V. and Yanishevska, K.D. (2015), Administratyvne pravo Ukrainy [Administrative Law of Ukraine], Mriia, Sumy, Ukraine.
3. Helei, S.D. and Rutar, S.M. (2001), Politolohiia [Politics], Svit, Lviv, Ukraine.
4. Dziubyk, S. and Ryvak, O. (2014), Osnovy ekonomichnoi teorii [Fundamentals of Economic Theory], Kyiv, Ukraine.
5. Zahumennyk, V. I. and Protsenko, V. V. (2015), Derzhavne upravlinnia ta vykonavcha vlada v Ukraini [State Administration and Executive Power in Ukraine], Polihrafist, Kyiv. Ukraine.
6. The official site of the President of Ukraine (2018), available at: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 (Accessed 10 February 2019).
7. The official site of National Academy of Sciences of Ukraine (2018), available at: http://ndipzir.org.ua/archives/327 (Accessed 12 February 2019).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), Regulation "On the State Fiscal Service of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-p (Accessed 10 February 2019).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), Regulation "On the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1119-2015-p (Accessed 10 February 2019).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), Regulation "On the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine", available at: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/459-2014-p (Accessed 10 February 2019).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), Regulation "On the Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/208-2017-p (Accessed 11 February 2019).
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), Regulation "On the Ministry of Infrastructure of Ukraine" , available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/460-2015-p (Accessed 12 February 2019).
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), Regulation "On the Ministry of Finance of Ukraine", available at: https://www.minfin.gov.ua/page/polozhennja-pro-ministerstvo-finansiv-ukraini (Accessed 12 February 2019).
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2000), The Law of Ukraine "About banks and banking activities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 (Accessed 12 February 2019).
15. President of Ukraine (1998), Decree "On Measures to Implement the Concept of Administrative Reform in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/6366 (Accessed 12 February 2019).
16. Starostenko, H. Onyshko, S. and Posnova, T. (2011), Natsionalna ekonomika [National Economy], Lira-K, Kyiv, Ukraine.
17. Umantsiv, Yu. M. Miniailo, O. I. and Kosyk, V. I. (2010), Mekhanizm ekonomichnoi polityky [Mechanism of economic policy], Ivano-Frankivsk, Ukraine.
18. Akimova, L. (2018), "Instruments and diagnostics of conditions for ensuring economic security of the state by means of public administration", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 62—66.
19. Akimova, L. (2018), "Implementation of international experience of state management of ensuring the economic security of the state in Ukraine", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 94—98.
20. Akimova, L. (2018), "Analysis of trends in the development of the state economy and their impact on Ukraine's economic security", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 71—75.
21. Akimova, L. (2018), "The influence of financial companies on the financial and economic security of the state: international experience", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 95—100.

№ 5 2019, стор. 110 - 115

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-03-19

Кількість переглядів: 449

Відомості про авторів

Л. М. Акімова

к. е. н., доцент, заслужений працівник освіти України, доцент кафедри фінансів і природокористування, Національний університет водного господарства та природокористування

L. Akimova

Ph.D. in Economics, Assosiate Professor, Honored Worker of Education of Ukraine, Assosiate Professor of Finance and Economics of Nature Management Department, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine

Як цитувати статтю

Акімова Л. М. Державне управління як суб'єкт забезпечення економічної безпеки України: сутність та зміст. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 5. С. 110–115. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.110

Akimova, L. (2019), “State management as a subject of providing economic security of Ukraine: situation and content”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 110–115. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.110

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.