EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НОРМ ДИСЛОКАЦІЇ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ В УКРАЇНІ
О. П. Борис

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.116

УДК: 351.86

О. П. Борис

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НОРМ ДИСЛОКАЦІЇ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті зазначено, що в Україні нормативно врегульовані і використовуються "старий" і "новий" підходи щодо визначення місць дислокації пожежно-рятувальних підрозділів які засновані на реалізації механізмів просторового і часового критеріїв. Установлено, що відповідно до усереднених статистичних даних за 2015—2018 роки в Україні щорічно виникає 78974 пожежі з яких 92,7 % ліквідуються пожежно-рятувальними підрозділами. З'ясовано, що значну роль у забезпеченні функції реагування цивільного захисту України відіграє оперативність дій пожежно-рятувальних підрозділів. Доведено, що основу функціональної підсистеми реагування на надзвичайні ситуації, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт Єдиної державної системи цивільного захисту складають пожежно-рятувальні та аварійно-рятувальні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС). Наголошено, що нормативне врегулювання місць дислокації пожежно-рятувальних підрозділів є вагомим інструментом державного регулювання у сфері цивільного захисту України, який пов'язаний із запровадження нормативно-правових змін однієї із його складових — реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків, що направлений на вирішення нагальних проблем забезпечення безпеки громадян на місцевому, регіональному та державному рівнях. Розглянуто особливості існуючих підходів щодо дислокації пожежно-рятувальних частин та визначення меж району виїзду пожежно-рятувальних підрозділів в Україні.

Ключові слова: державне регулювання; дислокація; просторовий критерій; часовий критерій; час прибуття; пожежно-рятувальна частина; район виїзду; пожежно-рятувальний підрозділ; пожежний автомобіль.

Література

1. Інформаційно-аналітичні матеріали до листа від 15 лютого 2016 р. № 26—852.
2. Реєстр атестованих аварійно-рятувальних служб [електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.dsns.gov.ua/files/2017/6/15/1/%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%A0%20%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A5%20%D0%90%D0%A0%D0%A1.xls
3. ДБН 360-92**Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. — Чинний від 2002-03-19. — К.: Держбуд України, 2002. — 107 с.
4. СНиП ІІ-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий". — Чинний від 1982-01-01. М.: ГП ЦПП 1994, 1994. — 63 с.
5. ДБН Б.2.4-1-94 Планування і забудова сільських поселень. — Чинний від 1994-03-01. К.: Мінбудархітектури України, 1994. — 99 с.
6. ДБН Б.2.4-3-95. Генеральні плани сільськогосподарських підприємств. Держкоммістобудування України. — К.: "Укрархбудінформ", 1995. — 56 с.
7. Нормалі планувальних елементів житлових та громадських будівель. Випуск НП 9.2.85 Міські пожежні депо, — М., 1986 р.
8. Постанова Кабінету Міністрів України № 874 "Про затвердження критеріїв утворення державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в адміністративно-територіальних одиницях та переліку суб'єктів господарювання, де утворюються такі підрозділи (частини)" від 27 листопада 2013 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/874-2013-п
9. Встановлення концептуальних основ розвитку системи пожежного спостерігання в Україні / О.П. Борис // Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека. — Київ, 2016. — № 1 (1). — С. 16—21.
10. Досвід оцінювання дій підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час реагування на небезпечні події / О.М. Тесленко, О.Г. Доценко, О.В. Савченко, О.В. Вересенко, А.С. Борисова / Надзвичайна ситуація. Безпека та захист / Науковий вісник ЧІПБ НУЦЗУ/№1/2017
11. Oleksandr Borys Review of Fire Statistics Data in Ukraine. Bezpiecze'stvo I Technika Po'arnicza Safety & Fire Techique. BiTP Vol. 47 Issue 3, 2017, pp. 62—67, doi: 10.12845/bitp.47.3.2017.4. (Опублікована 30.09.2017).
12. Борис О.П., Ніжник В.В., Жихарєв О.П., Крикун О.М. Розроблення порядку оцінювання дій підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час реагування на небезпечні події. Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека. — 2017. — № 2 (4). — С. 55—59.
13. ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій.
14. ДСТУ 8767:2018 Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації і району виїзду. Комплектування пожежними автомобілями та проектування.
15. Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://dwg.ru/dnl/12886
16. Методические рекомендации по определению мест размещения подразделений пожарной охраны в населенных пунктах в целях доведения времени прибытия первого подразделения пожарной охраны до нормативных значений // Утв. Главным Государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору 30 декабря 2009 г. № 2-4-60-14-18. — М., 2009. — 25 с.
17. СП 11.13130.2009 Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://gochs.info/download/sp-11.13130.2009.pdf
18. НПБ 64-2002* Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Порядок определения необходимого количества сил и средств для обеспечения функционирования подразделений, осуществляющих предупреждение и тушение пожаров в организациях [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mchs.gov.by/_modules/_cfiles/files/NPB_64-2002.pdf
19. СНБ 2.02.04-03 "Противопожарная защита населенных пунктов и территорий предприятий" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://dwg.ru/dnl/9348
20. Матюшин А.В., Порошин А.А., Матюшин Ю.А. Зарубежный опыт обоснования мест дислокации оперативных подразделений пожарной охраны // Пожарная безопасность. — 2005. — № 2. — С. 74—82.
21. Організаційно-правові основи державної пожежної охорони республіки Польща. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pa'stwowej Stra'y Po'arnej [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.cossw.pl/file/redir.php'id=5609
22. Муніципалітет Фіннентроп. План потреб в протипожежному захисті. Ам Маркт 1, 57413 Фіннентроп, 2014. — 81 с.
23. О некоторых проблемах, связанных с нормирования пожарных автомобилей и пожарных депо. Журнал "Пожаровзрывобезопасность". — 2004. — № 4. — С. 76.
24. НПБ 101-95 Норми проэктирования обьектов пожарной охраны [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://gostbank.metaltorg.ru/data/norms_new/npb/12.pdf
25. НПБ 201-96 Нормы пожарной безопасности. Пожарная охрана предприятий. Общие требования [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.gostrf.com/normadata/1/4294851/4294851766.pdf
26. ДСТУ EN 1846-1:2017 Протипожежна техніка. Пожежно-рятувальні автомобілі. Частина 1. Номенклатура і позначення (EN 1846-1:2011, IDT).

O. Boris

STATE REGULATION OF NORMAL DISSOLUTION OF FIRE-RELATED SUBSIDIES IN UKRAINE

Summary

The article states that "old" and "new" approaches to determining the places of dislocation of fire and rescue units based on the implementation of mechanisms of spatial and temporal criteria are regulated and used in Ukraine. It is established that according to the averaged statistical data for 2015—2018, 78974 fires occur each year in Ukraine, of which 92.7% are eliminated by fire and rescue units. It is revealed that the operational effectiveness of fire and rescue units plays a significant role in ensuring the function of responding to civil protection of Ukraine. It is proved that the emergency response rescue subsystem, emergency rescue and other urgent works of the Uniform State Civil Protection System are made up of fire and rescue units of the State Emergency Situations Service of Ukraine (SNSS). It was emphasized that the normative regulation of the places of deployment of fire and rescue units is a powerful instrument of state regulation in the field of civil protection of Ukraine, which is connected with the introduction of regulatory and legal changes of one of its components — emergency response and liquidation, aimed at solving it. the urgent problems of ensuring citizens' security at the local, regional and state levels. Also, we provide an analysis of regulatory and technical regulation and an assessment of existing approaches to substantiate the networks of fire and rescue units in the settlements of Ukraine, namely: places of dislocation of fire and rescue units and the main criteria used in determining the districts of departure (service areas) fire and rescue units in the territories of settlements of the countries of the world, features of existing approaches regarding the location of fire-rescue units and determination of the boundaries of the exit area zhezhno and rescue units in Ukraine. Also, the analysis of normative and technical regulation and an estimation of existing approaches concerning the substantiation of networks of placement of fire and rescue units in settlements of Ukraine is presented. The peculiarities of existing approaches concerning the location of fire-rescue units and the determination of the boundaries of the exit zone of fire and rescue units in Ukraine are considered.

Keywords: state regulation; dislocation; spatial criterion; time criterion; arrival time; fire and rescue part; outlet area; fire and rescue unit; fire vehicle.

References

1. State Emergency Service of Ukraine (2016), "Information and analytical materials to the letter dated February 15, 2016, No. 26-852", available at: http://www.dsns.gov.ua/ (Accessed 25 Jan 2019).
2. State Emergency Service of Ukraine (2017), "Register of Certified Emergency and Rescue Services", available at: http://www.dsns.gov.ua/files/2017/6/15/1/%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%A0%20%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A5%20%D0%90%D0%A0%D0%A1.xls (Accessed 25 Jan 2019).
3. Derzhbud Ukrainy (2002), DBN 360-92** Mistobuduvannia. Planuvannia i zabudova mis'kykh i sil's'kykh poselen' [DBN 360-92 ** Town-planning. Planning and building urban and rural settlements], Derzhbud Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
4. HP TsPP (1994), SNyP II-89-80* Heneral'nye plany promyshlennykh predpryiatyj [SNiP II-89-80 * "Master Plans for Industrial Enterprises"], HP TsPP, Moscow, Russia.
5. Minbudarkhitektury (1994), DBN B.2.4-1-94 Planuvannia i zabudova sil's'kykh poselen' [DBN B.2.4-1-94 Planning and development of rural settlements], Minbudarkhitektury Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
6. Derzhkommistobuduvannia (1995), DBN B.2.4-3-95. Heneral'ni plany sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstv [DBN B.2.4-3-95. General plans of agricultural enterprises], Ukrarkhbudinform, Kyiv, Ukraine.
7. State Committee for Construction in the Soviet Union (Gosstroy) (1986), Normali planuval'nykh elementiv zhytlovykh ta hromads'kykh budivel'. Vypusk NP 9.2.85 Mis'ki pozhezhni depo [Normal planning elements for residential and public buildings. Issue of emergency number 9.2.85 City fire departments], Moscow, Russia.
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), "On Approval of the Criteria for the Establishment of State Fire and Rescue Units (Sections) of the Operational Rescue Service for Civil Protection in the administrative-territorial units and the list of subjects of management, in which such units (parts)", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/874-2013-p (Accessed 25 Jan 2019).
9. Borys, O. P. (2016), "Establishment of the conceptual framework for the development of a fire detection system in Ukraine", Naukovyj visnyk: Tsyvil'nyj zakhyst ta pozhezhna bezpeka, vol. 1(1), pp. 16—21.
10. Teslenko, O.M. Dotsenko, O.H. Savchenko, O.V. Veresenko, O.V. and Borysova, A.S. (2017), "Experience in evaluating the actions of the units of the civil protection emergency-rescue unit during the response to dangerous events", Nadzvychajna sytuatsiia. Bezpeka ta zakhyst. Naukovyj visnyk ChIPB NUTsZU, vol. 1.
11. Borys, O. (2017), "Review of Fire Statistics Data in Ukraine", Bezpieczenstvo I Technika Pozarnicza Safety & Fire Techique. BiTP, Vol. 47, no.3, pp. 62—67. doi: 10.12845/bitp.47.3.2017.4.
12. Borys, O.P. Nizhnyk, V.V. Zhykhariev, O.P. and Krykun, O.M. (2017), "Development of the procedure for assessing the actions of the units of the civil protection emergency-rescue unit during the response to dangerous events", Tsyvil'nyj zakhyst ta pozhezhna bezpeka, vol. 2 (4), pp. 55—59.
13. Ministry for Regional Development, Building and Housing of Ukraine (2018), "DBN B.2.2-12: 2018 Planning and building of territories", available at: http://kbu.org.ua/assets/app/documents/15.1.%20%D0%94%D0%91%D0%9D%20%D0%91.2.2-12-2018%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%86%20%D0%97%D0%90%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%99.pdf (Accessed 25 Jan 2019).
14. Ukrainian Research and Training Center of Standardization, Certification and Quality (2018), "DSTU 8767: 2018 Fire and rescue parts. Requirements for dislocation and exit area. Filling with fire trucks and design", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0098774-18 (Accessed 25 Jan 2019).
15. Russian Federation (2008), "Technical regulations on fire safety requirements", available at: https://dwg.ru/dnl/12886 (Accessed 25 Jan 2019).
16. Emergencies Ministry of Russia (2009), Metodycheskye rekomendatsyy po opredelenyiu mest razmeschenyia podrazdelenyj pozharnoj okhrany v naselennykh punktakh v tseliakh dovedenyia vremeny prybytyia pervoho podrazdelenyia pozharnoj okhrany do normatyvnykh znachenyj [Guidelines for determining the placement of fire departments in settlements in order to bring the arrival time of the first fire department to the standard values], Emergencies Ministry of Russia, Moscow, Russia.
17. Emergencies Ministry of Russia (2009), "SP 11.13130.2009 Code of Practice. Places of deployment of fire departments. The procedure and method of determining", available at: http://gochs.info/download/sp-11.13130.2009.pdf (Accessed 25 Jan 2019).
18. Ministry of Emergency Situations of the Republic of Belarus (2002), "NPB 64-2002 * Standards of fire safety of the Republic of Belarus. The procedure for determining the required number of forces and means to ensure the functioning of units engaged in the prevention and suppression of fires in organizations", available at: http://mchs.gov.by/_modules/_cfiles/files/NPB_64-2002.pdf (Accessed 25 Jan 2019).
19. Ministry of Architecture and Construction of the Republic of Belarus (2004), "SNB 2.02.04-03 Fire protection of settlements and territories of enterprises", available at: https://dwg.ru/dnl/9348 (Accessed 25 Jan 2019).
20. Matiushyn, A. V. Poroshyn, A. A. and Matiushyn, Yu. A. (2005), "Foreign experience of substantiating the locations of the operational fire brigade units", Pozharnaia bezopasnost', vol. 2, pp.74—82.
21. Panstwowej Strazy Pozarnej (1991), "Organizational and legal foundations of state fire protection of the republic of Poland", available at: http://www.cossw.pl/file/redir.php?id=5609 (Accessed 25 Jan 2019).
22. Finnentrop Municipality (2014), Plan potreb v protypozhezhnomu zakhysti [Plan for fire protection needs], Finnentrop, Germany.
23. Brushlinskiy, N.N. (2004), "On some problems associated with the rationing of fire trucks and fire stations", Zhurnal "Pozharovzryvobezopasnost'", vol. 4, pp. 76—81.
24. Emergencies Ministry of Russia (1995), "NPB 101-95 Norms of design of objects of fire protection", available at: http://gostbank.metaltorg.ru/data/norms_new/npb/12.pdf (Accessed 25 Jan 2019).
25. Emergencies Ministry of Russia (1996), "NPB 201-96 Fire safety standards. Fire protection of enterprises. General requirements", available at: http://www.gostrf.com/normadata/1/4294851/4294851766.pdf (Accessed 25 Jan 2019).
26. Ukrainian Research and Training Center of Standardization, Certification and Quality (2017), "DSTU EN 1846-1: 2017 Fire-fighting equipment. Fire and rescue cars. Part 1. Nomenclature and designation", available at: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=72348 (Accessed 25 Jan 2019).

№ 5 2019, стор. 116 - 121

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-03-19

Кількість переглядів: 2344

Відомості про авторів

О. П. Борис

к. техн. н., заступник начальника, Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту

O. Boris

candidate of technical sciences, Deputy Chief of the Ukrainian Research Institute of Civil Protection

Як цитувати статтю

Борис О. П. Державне регулювання норм дислокації пожежно-рятувальних підрозділів в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 5. С. 116–121. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.116

Boris, O. (2019), “State regulation of normal dissolution of fire-related subsidies in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 116–121. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.116

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.