EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ПОЖЕЖНИМИ ТА ТЕХНОГЕНИМИ РИЗИКАМИ
І. О. Васильєв, В. О. Тищенко, А. В. Пруський, С. А. Єременко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.122

УДК: 351.862:34](477)

І. О. Васильєв, В. О. Тищенко, А. В. Пруський, С. А. Єременко

УПРАВЛІННЯ ПОЖЕЖНИМИ ТА ТЕХНОГЕНИМИ РИЗИКАМИ

Анотація

У статті проаналізовано вітчизняних та іноземних вчених у галузі державного управління по забезпеченню попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Розглянуто питання впровадження в Україні системи забезпечення пожежної та техногенної безпеки суб'єктів господарювання на основі оцінки ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Наведено нормативно-правові акти, якими регламентуються вимоги щодо оцінки ризиків виникнення НС. Розглянуто головні принципи цивільного захисту щодо створення системи раціональної превентивної безпеки. Розглянуто рівні ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Наголошено важливість питання проведення детального пожежно-технічного обстеження об'єкту, перевірки стану обладнання та рівня професійної підготовки персоналу. Проаналізовано методики, що застосовуються при оцінці ризику в Європейському Союзі та США. Наведено головний принцип переходу до новітньої системи управління ризиками у сфері пожежної та техногенної безпеки.

Ключові слова: управління ризиками; забезпечення пожежної безпеки; контрольно-наглядові функції; профілактична робота; нормативно-правове забезпечення; кількісна модель.

Література

1. Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" від 18.01. 2001 №2245-III.
2. Закон України "Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності" від 23.02.2012 № 4448-VI (http://zakon.rada.gov.ua/go/4448-17).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 року № 306 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду у сфері техногенної та пожежної безпеки".
4. Наказ Мінпраці та соціальної політики України від 04.12.2002 №637 "Про затвердження Методики визначення ризиків та їх прийнятих рівнів для декларування об'єктів підвищеної небезпеки".
5. Актуальні проблеми державного управління 1 (53) 2018. — С. 3.
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 № 408 "Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами".
7. Council Directive 96/82/ЄС of 9 December 1996 on the control of majorident hazards involving dangeroys substances. (Директива ради 96/82/ЄС від 9 грудня 1996 р. про контроль над загрозою великих аварій з небезпечними речовинами). — 10 с.
8. EU Risk Assessment and Mapping Inidelines for Disaster Management. Brussels 21.12.2010 SEC (2010) 1626 final. (Керівництво Єврокомісії по оцінці стихійних лих. Брюссель 21.12.2010 SEC (2010) 1626 остаточний). — 68 с.
9. Разом проти катастроф. Інформаційний бюлетень № 2 "Програми запобігання готовності до реагування на антропогенні й стихійні лиха в країнах східного партнерства (PPRD East)" Грудень 2012 р.
10. Інформаційний ресурс BS ISO 31000:2009. — К. Держспоживстандарт України, 2010. — 48 с.
11. Авер'янов В.Б., Цвєтков В.В. та ін. Державне управління: теорія і практика. — К.: Юрінком Інтер, 1998. — 432 с.
12. Бакуменко В.Д. Теоретичні та організаційні засади державного управління: навч. посіб. / В.Д. Бакуменко, П.І.Надолішній. — К.: Міленіум, 2003. — 256 с.

I. Vasyliev, V. Tyshchenko, A. Pruskyi, S. Yeremenko

MANAGEMENT OF FIRE AND DISASTER RISK FACTORS

Summary

The opinions of domestic and foreign scientists in regard to the public administration providing the technogenic and natural emergencies prevention are given. The issue of implementation of the system providing fire and technogenic security of economic entities in Ukraine on the basis of emergencies risk level assessment is considered. The laws and regulations that govern the requirements for emergency risks assessment is analysed. The basic principles of civil protection to create a system of rational preventive security are discussed. The emergency risk levels are considered. The importance of conducting detailed fire and technical inspection of the object, checking the equipment condition and the level of personnel training is emphasized. Most of the fires are social nature and caused by humans: arson, careless handling of fire, negligently during the execution of the installation works, untimely call of emergency services — all of this is just a part of their causes and grave consequences.
This group of risks management requires undertaking a variety of comprehensive actions aimed at increasing level of firefighting and preventive operations (the creation of respective units, normative legal relations, training of the population, etc.).
This list may be complemented by many factors that contribute to the risk of fire and accidents.
Such a detailed, multi-level classification is needed first of all for the introduction of a system for ensuring fire and technological safety of economic entities based on risk assessment, as well as it is of interest by many structures and economic entities, including entrepreneurs engaged in the production and the installation of fire safety equipment, organizations involved in processing insurance of design and construction companies, developers of special technical conditions, and others. Most of the fires are social nature and caused by humans: arson, careless handling of fire, negligently during the execution of the installation works, untimely call of emergency services — all of this is just a part of their causes and grave consequences.
This list may be complemented by many factors that contribute to the risk of fire and accidents. Such a detailed, multi-level classification is needed first of all for the introduction of a system for ensuring fire and technological safety of economic entities based on risk assessment, as well as it is of interest by many structures and economic entities, including entrepreneurs engaged in the production and the installation of fire safety equipment, organizations involved in processing insurance of design and construction companies, developers of special technical conditions, and others. Fire and technological risks calculations should be carried out individually for each system, at the same time they should not be a constant value.Under certain conditions, the risks should be managed, thus ensure the standard level of fire and technological safety, which will allow them to be artificially reduced.
Fire and technological risks calculations should be carried out individually for each system, at the same time they should not be a constant value.Under certain conditions, the risks should be managed, thus ensure the standard level of fire and technological safety, which will allow them to be artificially reduced.
The European Union and the USA risk assessment methods are analysed. The main principle of the transition to the latest risk management system in fire and technogenic security realm is presented.

Keywords: isk management; fire safety provision; control function; preventive measures; standard legal provision; quantative model.

References

1. The Verhovna Rada of Ukreine (2001) The Law of Ukraine "About the objects of an increase danger", available at: available at: http://zakon.rada.gov.ua/go/2245 (Accessed 18 January 2019).
2. The Verhovna Rada of Ukreine (2012) The Law of Ukraine "On the peculiarities of the implementation of state supervision (control) in the field of economic activity for individuals - entrepreneurs and legal entities that use the simplified taxation, accounting and reporti system", available at: (http://zakon.rada.gov.ua/go/4448-17 (Accessed 23 February 2019).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), "About claims of criteria, after that a risk degree is estimated from realization of economic activity and periodicity of realization of measures of state supervision is determined in the field of technogenic and fire safety", available at: http://zakon.rada.gov.ua/go/4448-17 (Accessed 23 February 2019).
4. Ministry of Social Policy (2002), Order "On approval of the Methodology for determining the risks and their acceptable levels for declaring the safety of high-risk objects", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0637203-02 (Accessed 23 February 2019).
5. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia (2018), "Issues of the day of state administration", vol. 1 (53), available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2018-1/title.html (Accessed 23 February 2019).
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution "Question of imposing restriction on realization of verifications by state inspections and other supervisory organs", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/408-2014-%D0%BF (Accessed 23 February 2019).
7. Council of the European Union (1996), Council Directive 96/82/EU of 9 December 1996 on the control of majorident hazards involving dangeroys substances, Council of the European Union, Brussels, Belgium.
8. SEC (2010), EU Risk Assessment and Mapping Inidelines for Disaster Management, Brussels, Belgium.
9. PPRD East (2012), "Together against catastrophes. A news-letter № 2 "Programs of prevention of readiness to reacting on anthropogenic and elemental troubles in the countries of east partnership (PPRD East), available at: https://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/projects/pprd-east-2-programma-po-preduprezhdeniyu-gotovnosti-i-reagirovaniyu-na (Accessed 23 February 2019).
10. Derzhspozhyvstandart (2010), Informatsiinyi resurs BS ISO 31000:2009 [Informative resource of BS ISO 31000: 2009], Derzhspozhyvstandart Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
11. Averianov, V.B. and Tsvietkov, V.V (1998), Derzhavne upravlinnia: teoriia i praktyka [State administration: theory and practical worker], Kyiv, Ukraine.
12. Bakumenko, V.D. (2003)Teoretychni ta orhanizatsiini zasady derzhavnoho upravlinnia [Theoretical and organizational principles of state administration], Milenium, Kyiv, Ukraine.

№ 5 2019, стор. 122 - 126

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-03-19

Кількість переглядів: 969

Відомості про авторів

І. О. Васильєв

к. ю. н., професор кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

I. Vasyliev

PhD in Juridical Sciences, Professor at the Department of Fire Prevention and Life Safety of the Civilian Population at the Institute of Public Administration in the Sphere of Civil Protection, Kyiv


В. О. Тищенко

к. н. з держ. упр., доцент, доцент кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

V. Tyshchenko

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Fire Prevention and Life Safety of the Civilian Population at the Institute of Public Administration in the Sphere of Civil Protection, Kyiv


А. В. Пруський

к. техн. н., доцент, начальник кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

A. Pruskyi

PhD in Engineering Sciences, Associate Professor, Chair of the Department of Fire Prevention and Life Safety of the Civilian Population at the Institute of Public Administration in the Sphere of Civil Protection, Kyiv


С. А. Єременко

к. техн. н., доцент, заступник начальника (з навчальної та методичної роботи), Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

S. Yeremenko

PhD in Engineering Sciences, Associate Professor, Deputy Head (on teaching and guiding) at the Institute of Public Administration in the Sphere of Civil Protection, Kyiv

Як цитувати статтю

Васильєв І. О., Тищенко В. О., Пруський А. В., Єременко С. А. Управління пожежними та техногеними ризиками. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 5. С. 122–126. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.122

Vasyliev, I., Tyshchenko, V., Pruskyi, A. and Yeremenko, S. (2019), “Management of fire and disaster risk factors”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 122–126. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.122

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.