EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПАРТИСИПАТИВНА МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ СПРОМОЖНОСТІ
А. П. Кріпак

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.127

УДК: 352.075.1

А. П. Кріпак

ПАРТИСИПАТИВНА МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ СПРОМОЖНОСТІ

Анотація

У статті представлено авторське бачення необхідності запровадження партисипативної моделі стратегічного розвитку територіальної громади як інструменту забезпечення її спроможності. Доведено, що стратегічне планування розвитку громади передбачає залучення до роботи над стратегічним документом широкого представництва місцевого середовища (представників основних верств територіальної громади, найважливіших установ, громадських організацій, місцевих лідерів), діяльність яких направлена на визначення: майбутнього образу (бачення) громади, головних (стратегічних) цілей, досягнення яких забезпечить набуття громадою визначеного громадою образу; планів дій, тобто логічних послідовних заходів, спрямованих на досягнення цих цілей з використанням спеціальних процедур.
Зроблено акцент на важливих перевагах стратегічного розвитку територіальної громади. Наголошено на тому, що суттєвими перевагами розробки Стратегії розвитку Крюківщинської територіальної громади на 2019—2027 рр. є: націленість на стратегічні пріоритети території; забезпечення довготривалого ефекту і сталості результатів; можливість співфінансування з інших джерел; залучення громади на всіх етапах розробки та реалізації проектів територіального розвитку; постійний моніторинг процесу реалізації та можливість вчасної корекції завдань плану в разі зміни зовнішніх факторів; створення умов, за яких підтримка кількох пріоритетних проектів розвитку може забезпечити позитивні зміни економіки громади в цілому.

Ключові слова: органи місцевого самоврядування; спроможні територіальні громади; партисипативна модель стратегічного розвитку територіальної громади; об'єднання територіальних громад; стратегічне планування розвитку громади.

Література

1. Берданова О., Вакуленко В. Стратегічне планування місцевого розвитку. Практичний посібник / [Берданова О., Вакуленко В.]; Швейцарсько-український проект "Підтримка децентралізації в Україні — DESPRO. — К.: ТОВ "София-А". — 2012. — 88 с.
2. Дегтярьова І.О. Стратегії місцевого самоврядування: порівняльний аналіз / І.О. Дегтярьова // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць — Вип. 2. — X.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2004. — С. 143—146.
3. Загальні засади місцевого самоврядування в Україні: підручник / За заг. ред. В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого. — К.: НАДУ; Вид-во "Фенікс", 2010. — 400 с.
4. Стратегія розвитку Крюківщинської територіальної громади на 2019-2027 рр [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://news.e-krukivshchyna.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/Стратегічний-план-Крюківщина-1.pdf
5. Ткачук А. Стратегічне планування у громаді (навчальний модуль) / А. Ткачук, В. Кашевський, П. Мавко. — К.: ІКЦ "Легальний статус", 2016. — 96 с.

A. Kripak

PARTYPIPATIVE MODEL OF THE STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE TERRITORIAL GROMADA AS AN INSTRUMENT FOR PROVIDING ITS CAPACITY

Summary

The article presents the author's vision of the necessity of introducing a participatory model of strategic development of a territorial community as an instrument for ensuring its capacity. It is proved that strategic planning of community development involves the involvement in the work of the strategic document of the broad representation of the local environment (representatives of the major strata of the territorial community, the most important institutions, public organizations, local leaders), whose activities are aimed at determining: the future image (vision) of the community, strategic goals), the achievement of which will ensure the acquisition of a community defined by the image of the image; action plans, that is, logical sequential measures aimed at achieving these goals through the use of special procedures. The emphasis is placed on the important advantages of the strategic development of the territorial community. It is emphasized that the significant advantages of developing the Strategy for the development of the Kryukivshchyna territorial gromada for 2019—2027 are: focus on the strategic priorities of the territory; ensuring long-term effect and sustainability of results; possibility of co-financing from other sources; involvement of the community at all stages of development and implementation of territorial development projects and others. One of the most effective tools for effective management of the Kryukivshchyna territorial community is the development of a participatory model of its strategic development, which is an effective tool for solving common problems of residents and realizing the basic tasks related to capacity, economic growth, competitiveness, investment attractiveness, quality of life in the community through effective use resources and realization of the common interests of power, community and business. Significant features of such successful cooperation and simultaneously stages of its formation are: presence of potential participants of common interests; dialogue for the coordination of interests and the definition of the goal and its recognition by the participants; a dialogue to develop ways to achieve a common goal; distribution of the goals and responsibilities of the participants; monitoring the coordination of participants' actions to achieve a common goal in the best .

Keywords: local governments; capability territorial gromades; participatory model of strategic development of the territorial gromades; territorial communities; strategic planning of community development.

References

1. Berdanova, O. and Vakulenko, V. (2012), Stratehichne planuvannia mistsevoho rozvytku. Praktychnyj posibnyk [Strategic Planning for Local Development. Practical guide], TOV "Sofyia-A", Kyiv, Ukraine.
2. Dehtiar'ova, I. O. (2004), Stratehii mistsevoho samovriaduvannia: porivnial'nyj analiz [Strategies for local government: comparative analysis], Vyd-vo KharRI NADU "Mahistr, Kyiv, Ukraine.
3. Vakulenko, V. and Orlaty, M. (2010), Zahal'ni zasady mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini: Pidruchnyk [General Principles of Local Self-Government in Ukraine: Textbook], Vyd-vo "Feniks", Kyiv, Ukraine.
4. The official site of Kryukivshchyna Village Council (2018), "Development Strategy of the Kryukivshchyna Territorial Community for 2019-2027 pp. available at: http: http://news.e-krukivshchyna.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/Стратегічний-план-Крюківщина-1.pdf (Accessed 24 December 2018).
5. Tkachuk, A. (2016), Stratehichne planuvannia u hromadi (navchal'nyj modul') [Community Strategic Planning (Training Module), IKTs "Lehal'nyj status, Kyiv, Ukraine.

№ 5 2019, стор. 127 - 133

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-03-19

Кількість переглядів: 1872

Відомості про авторів

А. П. Кріпак

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом,Національна академія державного управління при Президентові України

A. Kripak

сandidate for a scientific degree, Department of regional management, local self-government and city management, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Кріпак А. П. Партисипативна модель стратегічного розвитку територіальної громади як інструмент забезпечення її спроможності. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 5. С. 127–133. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.127

Kripak, A. (2019), “Partypipative model of the strategic development of the territorial gromada as an instrument for providing its capacity”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 127–133. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.127

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.