EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ
М. І. Балан

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.152

УДК: 315:351.86

М. І. Балан

ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

Анотація

Суспільно-політичну стабільність як стан соціуму за умов домінування його статичних ознак над динамічними необхідно розглядати на основі теорії національної безпеки. Виклики, загрози й небезпеки, що постають як ризики, спрямовані не лише проти стабільних характеристик суспільства, а й національної безпеки в цілому. Умовою повернення суспільства до стабільних характеристик життєдіяльності (відновлення суспільно-політичної стабільності) є використання відповідних державно-управлінських механізмів, загальна спрямованість яких пов'язана із забезпеченням національної безпеки. Це завдання потребує використання відповідного понятійно-категоріального апарату, диференційованого на кілька рівнів. Перший рівень — це базові поняття "стабільність" і "нестабільність". В окремих випадках застосовується термін "стійкість", який має стратегічне значення. До другого рівня категоріального апарату теорії державного управління відносяться поняття "дестабілізація", "технологія дестабілізації політичної та економічної систем", "загрози суспільно-політичній стабільності", "стабілізація". До третього (організаційно-практичного) рівня належать поняття та вирази на кшталт "технології державного реагування на загрози національній безпеці", "методи державного реагування на загрози національній безпеці", "профілактика та протидія загрозам суспільно-політичній стабільності", "система профілактики та протидії загрозам суспільно-політичній стабільності", "механізм профілактики загрозам суспільно-політичній стабільності", "комплексний механізм протидії загрозам суспільно-політичній стабільності". Як наслідок, понятійно-категоріальний апарат проблематики забезпечення суспільно-політичної стабільності дає змогу в ідеалізованому вигляді уявити собі ті чи інші сторони цього процесу, виокремити суттєві елементи та їх взаємозв'язок, побудувати план практичних дій, спрямованих на стабілізацію суспільства в контексті забезпечення національної безпеки.

Ключові слова: суспільно-політична стабільність; суспільно-політична дестабілізація; національна безпека; державне управління; понятійно-категоріальний апарат; нормативно-правові документи.

Література

1. Про основи національної безпеки України / Закон України від 19.06.2003 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/964-15
2. Шляхи удосконалення системи державного управління забезпеченням національної безпеки України [Текст]: монографія / Г. Ситник, В. Абрамов, О. Бортнікова та ін.; за ред. Г. Ситника, В. Абрамова. — К.: МАЙСТЕР КНИГ, 2012. — 536 с.
3. Про національну безпеку України / Закон України від 21.06.2018 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#n355
4. Литвиненко О.В. Спеціальні інформаційні операції та пропагандистські кампанії: монографія / О.В. Литвиненко. — К.: ВКФ "Сатсанта", 2000. — 222 с.
5. Ситник Г.П. Стабільність політична / Г.П. Ситник// Енциклопедичний словник з державного управління / Уклад.: Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко та ін.; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. — К.: НАДУ, 2010. — 820 с.
6. Гошовська В. Стабільність політична / В. Гошовська // Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник / За наук. ред. Н.М. Хоми. — Львів: "Новий Світ — 2000", 2014. — 779 с.
7. Шевченко М.М. Поняття "суспільно-політична стабільність": смисловий простір державно-управлінського змісту / М.М. Шевченко, О.Г. Давиденко // Інвестиції: практика та досвід. — 2016. — № 14. — С. 49—54.
8. Арон Р. Демократия и тоталітаризм: монография / Р. Арон / Пер. с франц. Г. Семенова. — М.: Текст, 1993. — 303 с.
9. Шевченко М.М. Філософія праксису державного реагування на загрози національній безпеці / М.М. Шевченко // Управлінські науки в сучасному світі: Збірник матеріалів ІІ Міжнародн. наук.-практ. конф. (Київ, 10—11 грудня 2015 р.). — Київ, 2015. — Т. 1. — С. 217—220.
10. Шевченко М.М. Методи державного реагування на загрози національній безпеці / Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін. — К.: НАДУ, 2011. — Т. 2: Методологія державного управління / Наук.-ред. колегія: Ю.П. Сурмін (співголова), П.І. Надолішній (співголова) та ін. — 2011. — С. 312—313.

M. Balan

STATE-MANAGEMENT PRINCIPLES OF PROVISION SOCIAL AND POLITICAL STABILITY

Summary

Socio-political stability as a state of society in the conditions of dominance of its static characteristics over dynamic should be considered on the basis of the theory of national security. The challenges, threats and dangers posed as risks are directed not only against the stable characteristics of society, but also national security in general. Their integral result is both social destabilization and a decrease in the security indicators of society. We have a case where the theory of the middle level (the theory of social stability) is considered on the basis of the theory of a higher level (the theory of national security).
The condition of returning a society to stable characteristics of life (restoration of social and political stability) is the use of appropriate state-management mechanisms, the nature of which is connected with the provision of national security. This task requires the use of an appropriate conceptual-categorical apparatus, differentiated into several levels. The first level is the basic concepts of "stability" and "instability" that have a tactical load. In some cases, the term "stability" is of strategic importance. To the second level of the categorical apparatus of the theory of state administration are the notion of "destabilization", "technology of destabilization of political and economic systems", "threats to social and political stability", "stabilization".
The third level (organizational and practical) includes concepts and expressions such as "state response to threats to national security", "methods of state response to threats to national security", "prevention and counteraction to threats to social and political stability", "prevention and counteraction system" threats to social and political stability ", "mechanism for preventing threats to social and political stability", "comprehensive mechanism for countering threats to social and political stability". As a result, the conceptual-categorical apparatus of the problems of ensuring socio-political stability enables to imagine some aspects of this process in an idealized way, to distinguish the essential elements and their interrelations, to develop a plan of practical actions aimed at stabilizing the society in the context of providing national security.
The interconnection and hierarchy of concepts: "social and political stability — a system of prevention and counteraction to threats to social and political stability — mechanisms for prevention and counteraction to threats to social and political stability" and their essence allow to state the following. The subordination of terms must necessarily be taken into account when preparing the following documents: The Doctrine of Socio-Political Stability — Strategy of Socio-Political Stability — The State Target Program for Ensuring Social and Political Stability.
In the case of adherence to the proposed sequence of normative legal acts, the development of doctrinal foundations of social stability, the formation and functioning of strategic principles for countering threats to socio-political stability, and the organization of public administration of this system will adopt a clearer, logically grounded and completed process.

Keywords: socio-political stability; socio-political destabilization; national security; state administration; conceptual-categorical apparatus; legal documents.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "On the Fundamentals of National Security of Ukraine", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/964-15 (Accessed 20 Feb 2019).
2. Sytnyk, H. Abramov, V. and Bortnikova, O. (2012), Shliakhy udoskonalennia systemy derzhavnoho upravlinnia zabezpechenniam natsional'noi bezpeky Ukrainy [Ways to improve the system of public administration ensuring the national security of Ukraine], MAJSTER KNYH, Kyiv, Ukraine.
3. Verkhovna Rada of Ukraine (), The Law of Ukraine "On of National Security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#n355 (Accessed 20 Feb 2019).
4. Lytvynenko, O.V. (2000), Spetsial'ni informatsijni operatsii ta propahandysts'ki kampanii [Special information operations and advocacy campaigns],VKF "Satsanta", Kyiv, Ukraine.
5. Sytnyk, H.P. (2010), "Stability is political", Entsyklopedychnyj slovnyk z derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedic Dictionary of Public Administration], NADU, Kyiv, Ukraine.
6. Hoshovs'ka, V. (2014), "Stability is political", Politolohiia: navchal'nyj entsyklopedychnyj slovnyk-dovidnyk [Politics: An educational encyclopedic dictionary-directory], "Novyj Svit — 2000", Lviv, Ukraine.
7. Shevchenko, M.M. and Davydenko, O.H. (2016), "The concept of "socio-political stability": the semantic space of state-management content", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 49—54.
8. Aron, R. (1993), Demokratyia y totalitaryzm [Democracy and totalitarianism], Tekst, Moscow, Russia.
9. Shevchenko, M.M. (2015), "The philosophy of praxis of the state response to threats to national security", Upravlins'ki nauky v suchasnomu sviti: Zbirnyk materialiv II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Management Science in the Modern World: A Collection of Materials of the 2nd International Scientific and Practical Conference], Kyiv, Ukraine, 10—11 Dec 2015, pp. 217—220.
10. Shevchenko, M.M. (2011), "Methods of State Response to Threats to National Security", Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia: u 8 t. [Encyclopedia of Public Administration: in 8 vol.], NADU, Kyiv, Ukraine, vol. 2, pp. 312—313.

№ 5 2019, стор. 152 - 158

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-03-19

Кількість переглядів: 969

Відомості про авторів

М. І. Балан

здобувач кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

M. Balan

applicant of the Department of Globalistics, European Integration аnd National Security, National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Балан М. І. Державно-управлінські засади забезпечення суспільно-політичної стабільності. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 5. С. 152–158. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.152

Balan, M. (2019), “State-management principles of provision social and political stability”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 152–158. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.152

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.