EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВО-АНАЛІТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛІННІ ПРОЦЕСАМИ ВИРОБНИЦТВА Й РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Л. В. Іванченкова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.9

УДК: 658. 14

Л. В. Іванченкова

ФІНАНСОВО-АНАЛІТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛІННІ ПРОЦЕСАМИ ВИРОБНИЦТВА Й РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто основні принципи і завдання фінансово-аналітичних інструментів в управлінні процесами виробництва й реалізації харчової продукції. Доведено, що при аналізі фінансового стану насамперед визначається забезпеченість власними оборотними коштами. Варто мати на увазі, що при визначенні дійсної забезпеченості власними оборотними коштами харчових об'єднань (підприємств) необхідно в балансові дані внести ряд уточнень, викликаних змінами в стані оборотних коштів після складання звіту. До таких змін відносяться: перерахунок по даних звіту платежів із прибутку виходячи з фактичного одержання прибутку і його розподілу; суми недовнесків або переплати по платежах із прибутку в бюджет; зміни відрахувань у фонди економічного стимулювання та ін. Якщо при аналізі стану власних оборотних коштів буде виявлений їх недолік, необхідно з'ясувати причини його виникнення.

Ключові слова: підсистеми; моніторинг; управління; продовольчі товари; харчові підприємства.

Література

1. Гевко О.Б., Шведа Н.М. Стратегічне управління: Навчальний посібник. Для студентів усіх форм навчання напряму "Менеджмент" / О.Б. Гевко, Н.М. Шведа. — Тернопіль ФОП Паляниця В.А., 2016. — 152 с.
2. Василенко В.О. Стратегічне управління: навч. посіб./ В.О. Василенко, Т. І. Ткаченко. — К.: ЦУЛ, 2003. — 396 с.
3. Нємцов В.Д. Стратегічний менеджмент/ В.Д. Нємцов, Л.Є. Довгань. — К.: ДП "Експрес-Поліграф", 2001. — 560 с.
4. Облік сільськогосподарської діяльності: навчальний посібник / [За ред. Жука В.М.]. — К.: Видавництво ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2007. — 368 с.
5. Лагодієнко В.В. Деякі аспекти організаційно-фінансового забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва регіону / В.В. Лагодієнко // Фінансові механізми сталого економічного розвитку: [зб. наук. Праць ХІБМ]. — Харків: ХІБМ. — 2007. — С. 100—103.

L. Ivanchenkova

FINANCIAL AND ANALYTICAL TOOLS IN MANAGING PROCESSES OF PRODUCTION AND REALIZATION OF FOOD PRODUCTS PRODUCTION

Summary

The basic principles and tasks of financial and analytical tools in the management of processes of production and sale of food products are considered. It is proved that the analysis of the financial state primarily determines the availability of own working capital. It should be borne in mind that in determining the actual availability of own working capital of food associations (enterprises) it is necessary to make a number of clarifications in the balance sheet data due to changes in the state of working capital after the report is drawn up. Such changes include: recalculation of data from the report of payments from profit based on actual receipt of profit and its distribution; short-term or overpayment payments from profit to the budget; changes in deductions in funds of economic stimulation, etc. If the analysis of the state of their working capital will be identified their lack, it is necessary to find out the reasons for its occurrence.
Disadvantages lead to arrears on payments to the budget, overdue debts on bank loans and supplier accounts, so they should be analyzed based on the data of the balance sheet and the corresponding appendices to it in order to eliminate the negative phenomena in the economic and financial activities of food associations (enterprises).
In analyzing the financial state, the security of own working capital is determined first of all. It should be borne in mind that in determining the actual availability of own working capital of food associations (enterprises) it is necessary to make a number of clarifications in the balance sheet data due to changes in the state of working capital after the report is drawn up. Such changes include: recalculation of data from the report of payments from profit based on actual receipt of profit and its distribution; short-term or overpayment payments from profit to the budget; changes in deductions in funds of economic stimulation, etc. If the analysis of the state of their working capital will be identified their lack, it is necessary to find out the reasons for its occurrence.
The stability of the financial state of food associations (enterprises) is largely dependent on the use of short-term bank loans in circulation. Here it is necessary to establish whether the company has fully used the possibilities for obtaining a loan. Are loans secured and their timely repayment possible.

Keywords: subsystems; monitoring; management; food products; food enterprises.

References

1. Gevko, O. B. and Shveda, N. M. (2016), Stratehichne upravlinnia: Navchal'nyj posibnyk. Dlia studentiv usikh form navchannia napriamu "Menedzhment", [Strategic Management: Tutorial. For students of all forms of study "Management"], FOP Palyanytsya V.A., Ternopil, Ukraine.
2. Vasilenko, V.O. (2003), Stratehichne upravlinnia. Navch. Posib, [Strategic management. Teaching Manual], TSUL, Kyiv, Ukraine.
3. Nemtsov, V.D. (2001), Stratehichnyj menedzhment, [Strategic Management], DP "Express-Polygraph", Kyiv, Ukraine.
4. Zhuk, V.M. (2007), Oblik sil's'kohospodars'koi diial'nosti: Navchal'nyj posibnyk, [Accounting for agricultural activity: A manual], Publishing House LLC "Yur-Agro-Vesta", Kyiv, Ukraine.
5. Lagodienko, V.V. (2007), "Some aspects of organizational and financial provision of innovative development of agro-industrial production in the region", Financial Mechanisms of Sustainable Economic Development, Kharkiv, pp. 100—103.

№ 6 2019, стор. 9 - 13

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 790

Відомості про авторів

Л. В. Іванченкова

к. е. н., доцент, кафедра обліку і аудиту, Одеська національна академія харчових технологій

L. Ivanchenkova

Candidate of Sciences (Economics), assistant professor, department accounting and audit, Odessa national academy of food technologies

Як цитувати статтю

Іванченкова Л. В. Фінансово-аналітичні інструменти в управлінні процесами виробництва й реалізації продукції харчових підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 6. С. 9–13. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.9

Ivanchenkova, L. (2019), “Financial and analytical tools in managing processes of production and realization of food products production”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 9–13. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.9

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.