EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
Н. М. Назукова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.14

УДК: 336.02

Н. М. Назукова

ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Анотація

Статтю присвячено перспективним заходам податкового стимулювання інвестицій в інноваційну діяльність в Україні. Аналіз новітнього європейського досвіду щодо сприяння інноваційно-інвестиційній діяльності засвідчив переважання специфічних заходів залучення інвестицій: інвестиційного та інноваційного податкового кредиту, податкової знижки на дослідницькі витрати, податкової премії за дослідження та розробки, а також прискореної амортизації та особливих режимів оподаткування інтелектуальної власності. У статті доводиться, що податкове стимулювання інвестицій в Україні, здійснюване в умовах посилення податкової конкуренції країн, має орієнтуватись на цілі економічного зростання та може бути реалізоване крізь призму елементів податку на прибуток підприємств, адміністрування податкових пільг, децентралізації, співробітництва між науково-дослідними та виробничими організаціями. Орієнтація надання податкових стимулів на таку будову не лише дозволить виконувати взяті Україною зобов'язання в рамках міжнародних договорів, але й забезпечить проведення продуманої інвестиційно-інноваційної політики. Хоча проблема економічного зростання не може бути вирішена виключно застосуванням податкових пільг, адже вони не можуть замінити необхідні структурні реформи, однак надання податкових пільг, у тому числі інноваційних, повинно підпорядковуватись головній меті — структурної перебудови, орієнтованої на економічне зростання, з визначеними галузевими пріоритетами.

Ключові слова: податкове стимулювання; податкова пільга; інноваційно-інвестиційна діяльність.

Література

1. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / За заг. ред. В.М. Гейця; НАН України. — Київ, 2015. — 336 с.
2. Gordon R.H. and Hines J.R. International Taxation. Handbook of Public Economics. 2002, Vol. 4. — Р. 1935—1995.
3. Gorodnichenko Y., Schnitzer M. Financial constraints and innovation: why poor countries don't catch up. NBER Working Paper. 2010. № 15792. URL: http://www.nber.org/papers/w15792.pdf
4. Луніна І.О., Білоусова О.С., Булана О.О. Бюджетно-податкове стимулювання інноваційної діяльності в Україні. Економіка і прогнозування. — №1, 2016. — С. 41—56.
5. Mintz J.M., and Tsiopoulos T. Corporate Income Taxation and Foreign DirectInvestment in Central and Eastern Europe. Fiscal Incentives for Investment and Innovation / A. Shah. New York: Oxford University Press, 1995. — Р. 455—480.
6. Інноваційний розвиток України та податкове регулювання: стан і діалектика взаємозв'язків: монографія / За заг. ред. С. В. Онишко; Нац. Унів. ДПСУ. — Ірпінь, 2015. — 298 с.
7. James, Sebastian. Effectiveness of Tax and Non-Tax Incentives and Investments: Evidence and Policy Implications. URL: http://ssrn.com/abstract=2401905 orhttp://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2401905
8. А. М. Соколовська. Особливості податкової системи України та напрями її коригування. Фінанси України. — № 9, 2013. — С. 28—44.
9. Evers Lisa, Spengel Christoph, Braun Julia. Fiscal Investment Climate and the Cost of Capital in Germany and the EU. ZEW policy brief. 2015. №1. 8 р. URL: http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/policybrief/pb01-15.pdf
10. Симоненко В.К. Пятилетка крутого пике. Экономические эссе. — Киев, 2016. — 327 с.
11. Геєць В.М., Семиноженко В.П. Інноваційні перспективи України. — Харків, 2006. — 272 с.
12. EUROPE 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth / European Commission. Brussels, 03.03.2010. URL: http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=com:2010:2020:fin:en:pdf
13. European task force for the implementation of smart grids into the European internal market mission and work programme. URL: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/mission_and_workprogra mme.pdf
14. Commission proposes major corporate tax reform for the EU. URL: http://ec.europa.eu/ireland/news/t%C3%A1-athch%C3%B3iri%C3%BA-m%C3%B3r-ar-ch%C3%B3ras-c%C3%A1nach-corpar%C3%A1id%C3%AD-ae-molta-ag-gcoimisi%C3%BAn_en
15. Smart industry — a strategy for new industrialisation for Sweden. — Government Offices of Sweden. URL: http://www.government.se/498615/contentassets/3be3b6421c034b038dae4a7ad75f2f54/nist_statsformat_160420_eng_webb.pdf
16. Tax Reforms in EU Member States 2015. Tax policy challenges for economic growth and fiscal sustainability. Institutional Paper.September 2015. № 008. URL: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip008_en.pdf
17. Fixed assets in National Economy in 2015. Statistical Information and Elaborations / Central statistical Office of Poland. Warszawa, 2016. URL: http://stat.gov.pl/en/topics/industry-construction-fixed-assets/fixed-assets/
18. Guide to foreign direct investment in Poland. URL: http://www.dentons.com/~/media/PDFs/Insights/2015/January/Guide_to_foreign_direct_investment_in_Poland_2015.pdf
19. Tax Policy Reform and Economic Growth. OECD Tax Policy Studies. No. 20. Paris, 2010. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264091085-en
20. Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. 2014.
21. OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing. URL:http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en
22. Коаліційна угода: Угода ВРУ VIII скликання від 21.11.2014 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України — Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/ link1/MUS23590.html
23. Постанова Верховної Ради України " Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України". URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1099-19
24. Концепція Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2020 року / Кабінет Міністрів України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/603-2013-%D1%80
25. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року / Кабінет Міністрів України. URL:http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/K P140385.html
26. Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки. Міністерство аграрної політики та продовольства України. URL: http://minagro.gov.ua/node/16015
27. Становлення середнього класу: домінанта національної стратегії України: кол. моногр. — Київ, 2009. — 640 с.
28. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні". URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3332014-%D1%80
29. Розвиток бюджетної децентралізації в Україні: наукова доповідь / За ред. І.О. Луніної; НАН України, ДУ "Ін.-текон. та прогнозув. НАН України". — Київ, 2016. — 70 с.
30. Розпорядження КМУ "Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017—2020 роки". URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80

N. Nazukova

INVESTMENT TAX INCENTIVES IN THE CONTEXT OF INNOVATIVE-ORIENTED ECONOMIC GROWTH: EUROPEAN EXPERIENCE AND UKRAINIAN REALITIES

Summary

The article is devoted to the perspectives of taxation privileges for innovational investments in Ukraine. The analysis of latest European experience in promoting innovation activity shows the predominance of specific investment-attraction measures: investment and innovation tax credits, tax deductions of research costs, research and development tax incentives, accelerated depreciation and special tax treatment of intellectual property.
Many authors have argued that the effectiveness of investment tax incentives is low in Ukraine — the funds accrued as a result of exemption from taxation of enterprise profits are insignificant and don't play important role in the formation of financial resources for investments.
The article argues that tax incentives for investments in Ukraine, should be oriented towards the goals of economic growth and can be realized through the prism of elements of corporate income tax, administration of tax privileges, decentralization, cooperation between research and production organizations. The tax incentives' targeting will allow Ukraine to fulfill the obligations under international treaties, and ensure implementation of a well-designed investment and innovation policy. Although the problem of economic growth can not be solved solely through application of tax incentives, since they can't replace the necessary structural reforms, but provision of tax incentives, including innovational, should be subordinated to the main objective of economic growth-oriented restructuring. The author substantiated following directions for tax incentives' improvement in Ukraine: exemption from taxation of profits directed at innovation and investment activities, accelerated depreciation of new equipment, investment tax credit, investment tax premium, preferential investment credit.

Keywords: tax incentives; investment tax privileges; investments in innovation activity.

References

1. Heiets, V.M. (2015), Innovatsijna Ukraina 2020: natsional'na dopovid' [Innovative Ukraine 2020: National Report], NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
2. Gordon, R.H. and Hines, J.R. (2002), "International Taxation", Handbook of Public Economics, vol. 4, pp. 1935-1995.
3. Gorodnichenko, Y. and Schnitzer, M. (2010), "Financial constraints and innovation: why poor countries don't catch up", NBER Working Paper, vol. 15792, available at: http://www.nber.org/papers/w15792.pdf (Accessed 25 Jan 2019).
4. Lunina, I.O. Bilousova, O.S. Bulana, O.O. (2016), "Budget and tax stimulation of innovation activity in Ukraine", Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 1, pp. 41—56.
5. Mintz J.M., and Tsiopoulos T. (1995), "Corporate Income Taxation and Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe", Fiscal Incentives for Investment and Innovatio, Oxford University Press, pp. 455—480.
6. Onyshko, S.V. (2015), Innovatsijnyj rozvytok Ukrainy ta podatkove rehuliuvannia: stan i dialektyka vzaiemozv'iazkiv [Innovative development of Ukraine and tax regulation: the state and dialectics of interconnections], Nats. Univ. DPSU, Irpin, Ukraine.
7. Sebastian, J. (2013), "Effectiveness of Tax and Non-Tax Incentives and Investments: Evidence and Policy Implications", available at: http://ssrn.com/abstract=2401905 (Accessed 25 Feb 2019).
8. Sokolovs'ka, A.M. (2013), "Features of the tax system of Ukraine and directions of its adjustment", Finansy Ukrainy, vol. 9, pp. 28—44.
9. Evers, L. Spengel, C. and Braun, J. (2015), "Fiscal Investment Climate and the Cost of Capital in Germany and the EU", ZEW policy brief, vol.1, available at: http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/policybrief/pb01-15.pdf (Accessed 25 Feb 2019).
10. Simonenko, V.K. (2016), Pjatiletka krutogo pike. Jekonomicheskie jesse [Five-year steep peak. Economic essay], Kyiv, Ukraine.
11. Heiets', V.M. and Semynozhenko, V.P. (2006), Innovatsijni perspektyvy Ukrainy [Innovative prospects of Ukraine], Kharkiv, Ukraine.
12. European Commission (2010), "EUROPE 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth", available at: http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=com:2010:2020:fin:en:pdf (Accessed 25 Feb 2019).
13. European Commission (2012), "European task force for the implementation of smart grids into the European internal market mission and work programme", available at: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/mission_and_workprogramme.pdf (Accessed 25 Feb 2019).
14. European Commission (2016), "Commission proposes major corporate tax reform for the EU", available at: http://ec.europa.eu/ireland/news/t%C3%A1-athch%C3%B3iri%C3%BA-m%C3%B3r-ar-ch%C3%B3ras-c%C3%A1nach-corpar%C3%A1id%C3%AD-ae-molta-ag-gcoimisi%C3%BAn_en (Accessed 25 Feb 2019).
15. Government Offices of Sweden (2016), "Smart industry - a strategy for new industrialisation for Sweden", available at: http://www.government.se/498615/contentassets/3be3b6421c034b038dae4a7ad75f2f54/nist_statsformat_160420_eng_webb.pdf (Accessed 25 Feb 2019).
16. European Commission (2015), "Tax Reforms in EU Member States 2015. Tax policy challenges for economic growth and fiscal sustainability", Institutional Paper, vol. 008, available at: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip008_en.pdf (Accessed 25 Feb 2019).
17. Central statistical Office of Poland (2016), "Fixed assets in National Economy in 2015. Statistical Information and Elaborations", available at: http://stat.gov.pl/en/topics/industry-construction-fixed-assets/fixed-assets/ (Accessed 25 Feb 2019).
18. Dentons (2015), "Guide to foreign direct investment in Poland", available at: http://www.dentons.com/~/media/PDFs/Insights/2015/January/Guide_to_foreign_direct_investment_in_Poland_2015.pdf (Accessed 25 Feb 2019).
19. OECD (2010), "Tax Policy Reform and Economic Growth", OECD Tax Policy Studies, vol. 20, available at: http://dx.doi.org/10.1787/9789264091085-en (Accessed 25 Feb 2019).
20. OECD (2014), Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Paris, France.
21. OECD (2013), "Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing", available at: http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en (Accessed 25 Feb 2019).
22. Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "Coalition Agreement", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS23590.html (Accessed 25 Feb 2019).
23. Verkhovna Rada of Ukraine (2016), Resolution "On the Program of Activities of the Cabinet of Ministers of Ukraine", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1099-19 (Accessed 25 Feb 2019).
24. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), Resolution "The Concept of the National Target Economic Program for the Development of Industry for the period up to 2020", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/603-2013-%D1%80 (Accessed 25 Feb 2019).
25. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution "On approval of the State Strategy for Regional Development for the period up to 2020", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP140385.html (Accessed 25 Feb 2019).
26. Ministry of agrarian policy and food of Ukraine (2015), "The Integrated Strategy for the Development of Agriculture and Rural Areas for 2015—2020", available at: http://minagro.gov.ua/node/16015 (Accessed 25 Feb 2019).
27. Balits'ka, V. V. (2009), Stanovlennia seredn'oho klasu: dominanta natsional'noi stratehii Ukrainy [The formation of the middle class: the dominant national strategy of Ukraine], Chetverta khvylia, Kyiv, Ukraine.
28. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution "On the Concept of Reforming Local Self-Government and Territorial Organization of Power in Ukraine", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3332014-%D1%80 (Accessed 25 Feb 2019).
29. Lunina, I.O. (2016), Rozvytok biudzhetnoi detsentralizatsii v Ukraini [Development of budget decentralization in Ukraine], DU "Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy", Kyiv, Ukraine.
30. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution "On Approving the Strategy for Reforming the Public Finance Management System for 2017-2020", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80 (Accessed 25 Feb 2019).

№ 6 2019, стор. 14 - 21

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 140

Відомості про авторів

Н. М. Назукова

к. е. н., молодший науковий співробітник відділу державних фінансів, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

N. Nazukova

PhD, junior researcher, State finance department, Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine

Як цитувати статтю

Назукова Н. М. Податкове стимулювання інвестицій у контексті інноваційно-орієнтованого економічного зростання: європейський досвід та українські реалії. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 6. С. 14–21. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.14

Nazukova, N. (2019), “Investment tax incentives in the context of innovative-oriented economic growth: european experience and ukrainian realities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 14–21. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.14

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.