EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ ДОМІНУЮЧИХ КОМПОНЕНТІВ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
О. В. Довгаль

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.34

УДК: 330.15

О. В. Довгаль

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ ДОМІНУЮЧИХ КОМПОНЕНТІВ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

У статті досліджено прогноз впливу домінуючих компонентів ресурсного потенціалу на розвиток сільських територій регіону. Встановлено, що прогнозування є популярним інструментом дослідження динаміки економічного розвитку. Традиційно в методиці екстраполяції максимально допустима кількість прогнозних рівнів динамічного ряду дорівнює фактичній кількості. Проте в рамках нашого дослідження для розробки управлінських стратегічних рішень щодо формування та розвитку ресурсного потенціалу сільських територій достатньо буде взяти період прогнозу 5 років, що є типовим для довгострокового прогнозування. Щоб забезпечити відносну точність прогнозу, буде проведено екстраполяцію абсолютних складових частки сільського населення в загальній чисельності населення. Для розробки прогнозів впливу домінуючих компонентів ресурсного потенціалу на розвиток сільських територій Миколаївської області проведено екстраполяцію рядів динаміки семи абсолютних показників.

Ключові слова: домінуючі компоненти; ресурсний потенціал; сільські території; прогнозування; Причорноморський регіон.

Література

1. Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: підручник. — Вид. 3-тє, доп. та перероб. — К.: КНЕУ, 2004. 520 с.
2. Мур Дж.Х., Уэдерфорд Л.Р. Экономическое моделирование в Microsoft Excel. — 6-е изд.: пер. с англ. — М.: Издательский дом "Вильямс", 2004. — 1024 с.
3. Лагодієнко В.В., Боднар О.А. Вплив соціально-економічного розвитку села на рівень життя сільського населення регіону. Економіст. — 2012. — № 2. — С. 50—51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2012_2_18
4. Лагодієнко В.В. Чинники економічного зростання регіонів в умовах диспропорційності / В.В. Лагодієнко, О.В. Довгаль // "Актуальні проблеми інноваційної економіки" науковий журнал. — № 3. — 2018. — С. 15—21.

O. Dovgal

FORECAST ON DOMINANT COMPONENTS OF RESOURCE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

Summary

Forecasting is a popular tool for studying the dynamics of economic development. Usually, in scientific studies, specific indicators are projected in order to obtain as accurately as possible predictive values in future research periods, which are the basis for the development of plans. The accuracy of the forecast can be determined by comparing the deviations of the actual values of the indicator from the forecast.
Traditionally, in the extrapolation method, the maximum allowed number of predictive levels of a dynamic series is equal to the actual number. However, in our research, it is enough to take a forecast period of 5 years, which is typical for long-term forecasting, to develop managerial strategic decisions on the formation and development of resource potential of rural areas. To ensure the relative accuracy of the forecast, extrapolation of the absolute components of the rural population in the total population will be carried out. To develop forecasts of the influence of the dominant components of resource potential on the development of rural areas of the Mykolaiv region, an extrapolation of the series of dynamics of seven absolute indicators was performed.
The expediency of forecasting of the dominant components of the resource potential of rural areas in the Black Sea region is substantiated by the combination of statistical methods of extrapolation and trend analysis. At the same time, the selection of the equation of the trend among all possible was carried out on the criterion of the maximum level of approximation R2. The five-year forecast period is determined for the development of managerial strategic decisions on the formation and development of resource potential of rural areas, as well as the establishment of confidence intervals taking into account the standard error for the implementation of the scenario approach.
The sequence of prediction of the influence of the dominant components of resource potential on the development of rural areas of the region is proposed, which involves the implementation of 7 steps to achieve the goal — the development of forecast scenarios and economic justification of ways to preserve demographic potential. In the course of the implementation of the forecasting sequence, extrapolation of the dynamic rows of 9 indicators of resource potential with confidence intervals for 5 years of the forecast for the Mykolayiv, Odesa and Kherson regions of the Prichnomorsky region was conducted.

Keywords: the dominant components; resource potential; rural territories; forecasting; the Black Sea region.

References

1. Nakonechny, S.I. Tereshchenko, T. O. Romanyuk, T. P. (2004), Econometrics: Textbook, [Econometrics: Textbook], Kind. 3rd, additional and processing. KNEU, Kyiv, Ukraine.
2. Moore, J. H. and Wooderford, L. R. (2004), Ekonomycheskoe modelyrovanye v Microsoft Excel, [Economic Modeling in Microsoft Excel], 6th ed. Williams Publishing House, Moscow, Russia.
3. Lagodiienko, V.V. and Bodnar, O.A., (2012), "Impact of socio-economic development of the village on the living standards of the rural population of the region" Ekonomist, vol. 2, pp. 50—51.
4. Lagodiienko, V.V. (2018), "Factors of economic growth of regions in conditions of disproportionality", scientific journal "Actual problems of innovative economy", vol. 3, pp. 15—21.

№ 6 2019, стор. 34 - 41

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 746

Відомості про авторів

О. В. Довгаль

к. е. н., доцент, кафедра економічної теорії і суспільних наук, Миколаївський національний аграрний університет

O. Dovgal

Candidate of Sciences (Economics), assistant professor, department of economic theory and social sciences, Nikolaev national agrarian university

Як цитувати статтю

Довгаль О. В. Прогноз впливу домінуючих компонентів ресурсного потенціалу на розвиток сільських територій. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 6. С. 34–41. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.34

Dovgal, O. (2019), “Forecast on dominant components of resource potential for the development of rural areas”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 34–41. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.34

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.