EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
О. М. Олексієвець

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.51

УДК: 630:651.7

О. М. Олексієвець

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Анотація

У статті обгрунтовується доцільність диверсифікації діяльності лісогосподарських підприємств, яка полягає у розширенні номенклатури та асортименту продукції, робіт та послуг лісового господарства, введенні додаткових потужностей по переробці деревини, комплексному використанні деревних відходів та розбудові індустрії рекреаційного природокористування та розвитку мисливського господарства. Встановлено, що у Рівненській області мають місце сприятливі природно-ресурсні та виробничо-технічні передумови для диверсифікації діяльності постійних лісокористувачів, зокрема для створення сучасних лісопереробних цехів на базі державних лісогосподарських підприємств, розбудови індустрії рекреаційного лісокористування та розвитку різних видів зеленого туризму, що стануть додатковими каналами для збільшення прибуткових надходжень і відповідно нарощення інвестиційних можливостей державних лісогосподарських підприємств. Виявлено, що у 2017 році порівняно з 2016 роком фінансування 1 га загальної площі земель, які перебувають у постійному користуванні державних лісогосподарських підприємств, за рахунок власних коштів на переважній більшості суб'єктів господарювання зменшилося, що пов'язано з погіршенням умов отримання валютної виручки у зв'язку з наявністю мораторію на експорт необробленої деревини. Обгрунтовано, що нерівномірність площі лісових земель, які перебувають у постійному користуванні лісогосподарських підприємств, та ресурсно-виробничого потенціалу даних господарюючих суб'єктів вимагає застосування диференційованого підходу до вибору пріоритетів диверсифікації діяльності окремо взятого лісогосподарського підприємства Рівненської області. Дослідження показали, що просторовим базисом диверсифікації виробничо-господарської діяльності державних лісогосподарських підприємств Рівненської області є передача у постійне користування суб'єктам лісогосподарського підприємництва самозаліснених сільськогосподарських угідь, де процеси природної ренатуралізації мають незворотний характер, та малопродуктивних сільськогосподарських угідь. Встановлено, що необхідною передумовою диверсифікації виробничо-господарської діяльності лісогосподарських підприємств Рівненської області є зміцнення їх фінансової стійкості, що дозволить суттєво збільшити обсяги фінансування лісогосподарських робіт за рахунок власних коштів та модернізувати виробничо-технічну базу лісозаготівель та переробки деревини.

Ключові слова: лісове господарство; диверсифікація; переробка деревини; інвестиції; рентабельність; фінансова стійкість.

Література

1. Віталій Сухович: "У лісівничій галузі нашого краю працюють висококваліфіковані фахівці. І вони варті поваги від суспільства". Вільне слово. 14.09.2018. URL: http://vilneslovo.rv.ua/?p=6315
2. Гавришок Б.Б., Дем'янчук П.М., Саленко І.А. Конструктивно-географічний аналіз лісогосподарського землекористування Радивилівського району Рівненської області. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. — 2016. — № 1. — С. 276—283.
3. Грицайчук В.П. Стратегія розвитку потенціалу лісового комплексу України: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.03 / В.П. Грицайчук; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2008. — 24 с.
4. Нетробчук І.М. Аналіз лісокористування державного підприємства "Млинівське лісове господарство" Рівненської області. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. — 2014. — № 1. — С. 232—241.
5. Фізик І.В. Перспективи реформування комунальних лісів Рівненщини. Науковий вісник НСІ: зб. наук. праць. — Березне: Вид-во НСІ. — 2007. — Вип. 1. — С. 32—34.
6. Фізик І.В. Теоретичні аспекти уніфікації ведення лісового господарства у комунальних лісах Західного Полісся. Науковий вісник НЛТУ України. — Львів, 2008. Вип. 18.11. — С. 67—71.

O. Oleksiievets

DIVERSIFICATION OF THE ACTIVITIES OF THE STATE FORESTRY ENTERPRISES OF THE RIVNE REGION: FINANCIAL, INVESTMENT AND ENVIRONMENTAL ASPECTS

Summary

The article substantiates the feasibility of diversification of forestry enterprises, which is to expand the range of products, works and services of forestry, to introduce additional capacity for wood processing, integrated use of wood waste and the development of recreational environmental management and development of hunting. It is established that in Rivne region there are favourable natural resource, industrial and technical conditions for the diversification of the activities of permanent forest users, in particular for the creation of modern forest processing plants on the basis of state forestry enterprises, the development of the recreational forest management industry and the development of various types of green tourism, which will become additional channels for increasing revenue and, accordingly, increasing the investment opportunities of state forestry enterprises. It was revealed that in 2017, compared with 2016, financing of 1 ha of the total area of land in permanent use of state forestry enterprises at the expense of own funds in most economic entities decreased, due to the deterioration of the conditions for obtaining foreign exchange earnings due to the moratorium on the export of unprocessed wood. It is proved that the uneven area of forest land in the permanent use of forestry enterprises, and the resource and production potential of these economic entities requires a differentiated approach to the choice of priorities of diversification of the activities of a single forestry enterprise of Rivne region. Studies have shown that the spatial basis of diversification of production and economic activities of the state forestry enterprises of Rivne region is the transfer to the permanent use of the subjects of forestry entrepreneurship self-seeding agricultural land, where the processes of natural renaturalization are irreversible, and low-productive agricultural land. It is established that the prerequisite for the diversification of production and economic activities of forestry enterprises of the Rivne region is to strengthen their financial stability, which will significantly increase the amount of financing of forestry activities at their own expense and modernize the production and technical base of logging and wood processing.

Keywords: forestry; diversification; wood processing; investment; profitability; financial sustainability.

References

1. Vitaliy, Sukhovych (2018), "Highly qualified specialists work in the forestry sector of our region. They deserve respect from society", Vilne slovo, available at: http://vilneslovo.rv.ua/?p=6315 (Accessed 14 Sept. 2018).
2. Havryshok, B.B. Demyanchuk, P.М. and Salenko, І.А. (2016), "Structural and geographical analysis of forestland use of Radivilovsky district Rivne region", Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatyuka, Seriya: Heohrafiya, vol. 1, pp. 276—283.
3. Hrytsaychuk, V.P. (2008), "Forest sector capacity development strategy of Ukraine", Ph.D. Thesis, Economy, Kharkivskiy natsionalnyy universytet imeni V.N. Каrazina, Kharkiv, Ukraine.
4. Netrobchuk, І.М. (2014), "Analysis of forest management of the state enterprise "Mlynivskye forestry" of the Rivne region", Naukovi zapysky Ternopil'skoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatyuka, Seriya: Heohrafiya, vol. 1, pp. 232—241.
5. Fizyk, І.V. (2007), "Prospects of reforming of municipal forests in the region", Naukovyy visnyk NSI: zbirnyk naukovukh prats' - Berezne: Vydavnytstvo NSI, vol. 1, pp. 32—34.
6. Fizyk, І.V. (2008), "Theoretical aspects of unification of forest management in municipal forests of Western Polissya", Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy. Lviv, vol. 18.11, pp. 67—71.

№ 6 2019, стор. 51 - 56

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 597

Відомості про авторів

О. М. Олексієвець

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

O. Oleksiievets

postgraduate student, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Олексієвець О. М. Диверсифікація діяльності державних лісогосподарських підприємств рівненської області: фінансово-інвестиційні та екологічні аспекти. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 6. С. 51–56. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.51

Oleksiievets, O. (2019), “Diversification of the activities of the state forestry enterprises of the rivne region: financial, investment and environmental aspects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 51–56. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.51

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.