EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ
І. І. Давидова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.57

УДК: 336.14.025.12

І. І. Давидова

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті розкрито економічну сутність державної фінансової політики як складової суспільного розвитку, яка полягає у використанні та реалізації сукупності відповідних економічних заходів, механізмів фінансово-економічного регулювання у взаємозв'язку з стратегічними пріоритетами розбудови країни з метою забезпечення суспільних потреб, збалансованого, довгострокового розвитку національної економіки; основною метою фінансової політики є забезпечення економічної та соціальної стабільності шляхом створення сприятливих умов для економічного зростання. Визначено, що формування та реалізація дієвої фінансової політики має грунтуватися на принципах централізації, єдності, самостійності, збалансованості, обгрунтованості, системності, комплексності, що спрямовано на забезпечення оптимальних співвідношень між складовими системи фінансового регулювання; сукупність встановлених фінансово-економічних інститутів є результатом розвитку та постійного вдосконалення відповідних взаємовідносин у процесі формування, регулювання та використання національного доходу з метою задоволення потреб та інтересів суспільства відповідно до основних завдань соціально-економічного розвитку країни. Розглянуто бюджетно-податкову та грошово-кредитну політику, які є найбільш потужними інструментами державного регулювання соціально-економічного розвитку країни; процес удосконалення державної фінансової політики повинен супроводжуватись підвищенням якості інституційного забезпечення середовища фінансового механізму економічного розвитку. Показано, що формування системи стратегічного фінансового прогнозування і планування сприяє визначенню довгострокових цілей, що дають характеристику очікуваному рівню розвитку соціальної сфери та економіки країни; система фінансового прогнозування та індикативного планування сприяє підвищенню дієвості державного регулювання економіки, надасть можливість створити належні умови для подальшого розвитку програмно-цільового методу бюджетного планування як на державному, так і на місцевому рівні, посилить дієвість моніторингу за виконанням бюджетних програм; пріоритетними напрямами державної фінансової політики на середньострокову перспективу мають стати підвищення дієвості бюджетного планування і прогнозування, механізмів валютного регулювання, утримання стабільного рівня цін, забезпечення збалансованості бюджетної системи.

Ключові слова: фінанси; державні фінанси; державна фінансова політика; фінансове регулювання; суспільний розвиток.

Література

1. Бюджетна складова реалізації домінантних напрямів суспільного розвитку: монографія / За ред. Л.В. Лисяк. — Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. — 396 с.
2. Гатаулліна Е. І. Державна фінансова політика як інструмент економічного зростання // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. — 2014. — Вип. 3 (55). — Економічні науки. — C. 220—228.
3. Державне фінансове регулювання економічних перетворень / І.Я. Чугунов, А.В. Павелко, Т.В.Канєва та ін.; за заг. ред. А.А. Мазаракі. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. — 376 с.
4. Cogan J.F., Taylor J.B., Wieland V., Wolters M.H. Fiscal consolidation strategy // Journal of Economic Dynamics and Control. — 2013. — Vol. 37 (2). — Р. 404—421.
5. Козарезенко Л.В. Фінансова політика розвитку людського потенціалу: монографія. — К.: Центр учбової літератури, 2016. — 412 с.
6. Самуельсон П. Економіка / П. Самуельсон, В. Нордгауз; пер. з англ. — М.: Вильямс, 2010. — 1360 с.
7. Чугунов І.Я. Бюджетні відносини в системі соціально-економічного розвитку країни // Казна України. — 2014. — № 6. — С. 25—28.
8. Чугунов І.Я. Бюджетна система як інструмент регулювання економічного розвитку: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра екон. наук. 08.04.01 / І.Я. Чугунов. — К., Ін-т екон. прогнозування НАН України, 2003. — 37 c.
9. Чугунов І.Я., Ігнатюк І.М. Формування видатків бюджету у системі соціально-економічного розвитку країни // Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди. — 2016. — № 28/1. — С. 217—226.

I. Davydova

STATE FINANCIAL POLICY OF SOCIAL DEVELOPMENT

Summary

The article reveals the economic essence of state financial policy as an element of social development, which consists in the use and implementation of a set of relevant economic measures, mechanisms of financial and economic regulation in conjunction with the strategic priorities of the country's development in order to provide public needs, balanced, long-term development of the national economy; the main purpose of financial policy is to ensure economic and social stability by creating favorable conditions for economic growth. It is determined that the formation and implementation of effective financial policy should be based on the principles of centralization, unity, independence, balance, reasonableness, systemicity, complexity, aimed at ensuring optimal correlations between components of the financial regulation system; the set of established financial and economic institutions is the result of the development and continuous improvement of the relevant relationships in the process of formation, regulation and use of national income in order to meet the needs and interests of society in accordance with the main tasks of socio-economic development of the country. Considered fiscal and monetary policy, which are the most powerful tools of state regulation of socio-economic development of the country; the process of improving the state financial policy should be accompanied by an increase in the quality of the institutional provision of the financial mechanism of economic development environment. It is shown that the formation of the system of strategic financial forecasting and planning contributes to the definition of long-term goals that characterize the expected level of development of the social sphere and the economy of the country; the system of financial forecasting and indicative planning contributes to increasing the efficiency of state regulation of the economy, will provide the opportunity to create the appropriate conditions for further development of the program-target method of budget planning at both the state and local level, will increase the effectiveness of monitoring the implementation of budget programs; The priority directions of the state financial policy in the medium-term perspective should be to increase the effectiveness of budget planning and forecasting, mechanisms of currency regulation, maintenance of a stable price level, and the maintenance of a balanced budget system.

Keywords: finance; public finances; public finance policy; financial regulation; social development.

References

1. Lysiak, L.V. (2015), Biudzhetna skladova realizatsii dominantnykh napriamiv suspil'noho rozvytku [Budget component of realization of dominant areas of social development], DDFA, Dnipropetrovs'k, Ukraine.
2. Hataullina, E.I. (2014), "State financial policy as an instrument of economic growth",Visnyk Chernivets'koho torhovel'no-ekonomichnoho instytutu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 3 (55), pp. 220—228.
3. Mazaraki, A.A. Chuhunov, I.Ya. Pavelko, A.V. and Kanieva, T.V. (2015), Derzhavne finansove rehuliuvannia ekonomichnykh peretvoren' [State financial regulation of economic transformations], Kyivs'kyj natsional'nyj torhivel'no-ekonomichnyj universytet, Kyiv, Ukraine.
4. Cogan, J.F. Taylor, J.B. Wieland, V. and Wolters, M.H. (2013), "Fiscal consolidation strategy", Journal of Economic Dynamics and Control, vol. 37 (2), pp. 404—421.
5. Kozarezenko, L.V. (2016), Finansova polityka rozvytku liuds'koho potentsialu [Financial Policy for the Development of Human Potential], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
6. Samuel'son, P. and Nordhauz, V. (2010), Ekonomika [Economy], Vyl'iams, Moscow, Russia.
7. Chuhunov, I.Ya. (2014), "Budget relations in the system of socio-economic development of the country", Kazna Ukrainy, vol. 6, pp. 25—28.
8. Chuhunov, I.Ya. (2003), "Budget system as a tool for regulating economic development", Ph.D. Thesis, Economy, In-t ekon. prohnozuvannia NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
9. Chuhunov, I.Ya. and Ihnatiuk, I.M. (2016), "Formation of budget expenditures in the system of socio-economic development of the country", Ekonomichnyj visnyk universytetu. Pereiaslav-Khmel'nyts'kyj derzhavnyj universytet imeni Hryhoriia Skovorody, vol. 28/1, pp. 217—226.

№ 6 2019, стор. 57 - 63

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 762

Відомості про авторів

І. І. Давидова

аспірант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

I. Davydova

post-graduate student of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Як цитувати статтю

Давидова І. І. Державна фінансова політика суспільного розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 6. С. 57–63. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.57

Davydova, I. (2019), “State financial policy of social development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 57–63. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.57

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.