EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ДЕРЖАВИ
Я. Ф. Жовнірчик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.71

УДК: 351.82.332.12

Я. Ф. Жовнірчик

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ДЕРЖАВИ

Анотація

У статті обгрунтовано сучасні механізми державного управління соціально-економічною безпекою України, зокрема: визначено порядок взаємодії публічних інституцій щодо забезпечення соціально-економічної безпеки держави, проаналізовано впровадження державного механізму діагностики та попередження загроз соціально-економічній безпеці України, а також оцінено особливості правового механізму держави щодо забезпечення соціально-економічної безпеки України.
Розроблено комплекс заходів відносно підвищення ефективності державного управління щодо забезпечення соціально-економічної безпеки України, зокрема: удосконалено процеси функціонування організаційного механізму держави щодо забезпечення соціально-економічної безпеки України; запропоновано підходи до моделювання системного механізму державного забезпечення соціально-економічної безпеки України, а також виділено пріоритети підвищення ефективності державної політики щодо забезпечення соціально-економічної безпеки України.
У межах дослідження теоретичних основ сучасної парадигми державного управління соціально-економічної безпеки держави охарактеризовано сучасні підходи до визначення сутності та змісту соціально-економічної безпеки держави, систематизовано фактори та загрози при формуванні державного управління забезпеченням соціально-економічної безпеки держави, а також здійснено огляд сучасних концепцій забезпечення державного управління соціально-економічної безпеки держави.

Ключові слова: регіональна політика; державне управління; публічні інституції; органи державної влади; соціально-економічна безпека; місцеві органи влади; механізми управління; загрози; перспективи.

Література

1. Державне управління в умовах глобальної та європейської інтеграції / Наук.-редкол.: І.А. Грицяк, Ю.П. Сурмін, О.М. Руденко [та ін.]. — К.: НАДУ, 2011. — 761 с.
2. Бакуменко, В.Д. Теоретичні та організаційні засади державного управління: [навч. посіб] / В.Д. Бакуменко, П.І. Надолішній. — К.: Міленіум, 2003. — 256 с.
3. Жовнірчик Я.Ф. Державне регулювання розвитку економіки регіонів та міжрегіональних економічних зв'язків: теорія, методологія, механізми: [монографія] / Я.Ф. Жовнірчик. — Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2010. — 306 с.
4. Крайник О. Системний підхід до регулювання соціально-економічним розвитком регіону / О. Крайник // Регіональна економіка. — 2002. — № 1. — С. 158—165.
5. Коврегін В.В. Механізми забезпечення національних економічних інтересів в системі вищої освіти України / В.В. Коврегін / Науковий вісник Академії муніципального управління Серія "Управління". — 2016. — № 4. — С.78—84.
6. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року із змінами, внесеними законом України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV. — К.: Видавничий дім "Скіф", 2006. — 48 с.
7. Радченко О. Україна в пошуках аксіологічного підгрунтя національної ідеї / О. Радченко // Актуальніпроблеми державного управління: Зб. ОРІНАДУ, 2008. — Вип. 3 (35). — С. 48—54.
8. Стратегія національної безпеки України. Указ Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.mig.com.ua/.../6021-poroshenko-utverdil-strategiyu-natsionalnoj-bez

Ya. Zhovnirchyk

MECHANISMS OF PUBLIC GOVERNANCE BY SOCIAL AND ECONOMIC SAFETY OF THE STATE

Summary

In the article substantiates modern mechanisms of public administration of the social and economic security of Ukraine is carried out, in particular: the order of public institutes' interaction public institutes concerning state social and economic state security ensuring is determined; the introduction of state mechanism of diagnostics and prevention of threats of social and economic security of Ukraine is analyzed and also the features of the legal mechanism of the state social and economic security ensuring in Ukraine are estimated.
The complex of measures concerning increase in efficiency of public administration of the social and economic security ensuring in Ukraine is developed, in particular: the processes of functioning of the organizational mechanism of the state social and economic security ensuring in Ukraine are improved; the approaches to modeling of the system mechanism of the state social and economic security ensuring in Ukraine are offered and also the priorities of increase in efficiency of the state policy on ensuring of the social and economic security of Ukraine are allocated.
The modern approaches to determination of the essence and content of the state social and economic security are characterized within the research of theoretical bases of a modern paradigm of the state social and economic security public administration; the factors and threats of forming of public administration of the state social and economic security ensuring are systematized and also the review of modern concepts of public administration of the state social and economic security ensuring is carried out.
The unification of mechanisms of ensuring of the social and economic security of Ukraine is carried out. In particular, the concept of unification of state mechanisms on ensuring of the social and economic security of Ukraine is developed; the ways of improvement of state mechanisms on ensuring of the social and economic security of Ukraine are allocated and also the prospects of the state social and economic security of Ukraine ensuring are outlined.
The prospects of the state ensuring of the social and economic security of Ukraine are defined. The short-term forecasting of indicators of the social and economic security on the basis of analysis of their retrospective values with the help of the developed instrumental and methodical means for the purpose of determination of prospects of development of the real sector of national economy and also for identification of its influence on a social component of development of the state is carried out.

Keywords: egional policy; public administration; public institutions; state authorities; social and economic security; local governments; governance mechanisms; threats; prospects.

References

1. Hrytsiak, I. Surmin, Yu. Rudenko, O. [and others]. (2011), Public administration in the conditions of global and European integration [Scientific-editorial board], NADU, Kyiv, Ukraine.
2. Bakumenko, V. (2003), Theoretical and organizational principles of public administration: [curriculum vitae], Millennium, Kyiv, Ukraine.
3. Zhovnirchyk, Ya. (2010), Derzhavne rehuliuvannia rozvytku ekonomiky rehioniv ta mizhrehional'nykh ekonomichnykh zv'iazkiv: teoriia, metodolohiia, mekhanizmy [State regulation of the regional economy and inter-regional economic relations: theory, methodology, mechanisms], Yugo-Vostok, Ltd, Donetsk, Ukraine.
4. Krаynik, O. (2002), System approach to regulation of socio-economic development of the region [Regional economy], vol. 1, pp. 158—165.
5. Kovregin, V. (2016), Mechanisms for ensuring national economic interests in the system of higher education of Ukraine [Scientific Bulletin of the Academy of Municipal Management Series], Management, vol. 4, pp. 78—84.
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (Accessed 20 Nov 2018).
7. Radchenko, O. (2008), Ukraine in search of the axiological basis of the national idea [Current problems of public administration], ORINADU, Ukraine, v. 3 (35), pp. 48—54.
8. National Security Strategy of Ukraine (2015), Decree of the President of Ukraine, vol. 287/2015 [Electronic resource], available at: www.mig.com.ua/... /6021-poroshenko-utverdil-strategiyu-natsionalnoj-bez (Accessed 26 May 2015).

№ 6 2019, стор. 71 - 76

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 772

Відомості про авторів

Я. Ф. Жовнірчик

д. держ. упр., доцент, начальник відділу документообігу, Національний авіаційний університет

Ya. Zhovnirchyk

Doctor of Public Administration, Associate Professor, Head of the Department of Workflow, National Aviation University

Як цитувати статтю

Жовнірчик Я. Ф. Механізми публічного управління соціально-економічною безпекою держави. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 6. С. 71–76. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.71

Zhovnirchyk, Ya. (2019), “Mechanisms of public governance by social and economic safety of the state”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 71–76. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.