EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ОБСЛУГОВУЮЧОЮ КООПЕРАЦІЄЮ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Т. В. Іванова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.77

УДК: 351

Т. В. Іванова

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ОБСЛУГОВУЮЧОЮ КООПЕРАЦІЄЮ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація

У статті зазначено, що поглиблення євроінтеграційних процесів в Україні вимагають нової моделі публічного управління сільськими територіями. Визначено роль і значення обслуговуючої кооперації у розвитку сільських територій та територіальних громад. Розглянуто світовий досвід публічного управління обслуговуючою кооперацією в умовах децентралізації влади. Доведено, що обслуговуюча кооперація є ключовим механізмом самоорганізації сільських товаровиробників, захисту невеликих селянських, фермерських господарств від недобросовісних посередницьких структур; кооперативні формування є ефективним механізмом побудови нових суспільних відносин та вирішення соціально-економічних проблем сільських територій. Представлено основні проблеми розвитку обслуговуючої кооперації в Україні. Стверджується, що обслуговуюча кооперація у розвинених країнах світу — це основа розвитку сільських територій та економічної самодостатності територіальних громад.

Ключові слова: державна політика; публічне управління; сільські території; обслуговуюча кооперація; регіон; сталий розвиток.

Література

1. The International Co-operative Alliance: офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]/ Международный кооперативный альянс. — Режим доступу: https://ica.coop/en/thealliance
2. Бурик З.М. Державне регулювання сталого розвитку України: теорія та практика: монографія/ З.М. Бурик. — Львів: Вид-во Простір-М., 2017. — 384 с.
3. Величко А.С. Формування обслуговуючих кооперативів. Дієвий шлях сталого розвитку сільських територій / А.Е. Величко // Вісн. Дніпропетр. держ. аграрно-економ. ун-ту:наук.-теорет., наук.-практ. журнал. — 2013. №2 — С. 201 -204
4. Гриценко М. Чому в Україні не розвиваються сільськогосподарські кооперативи [Електронний ресурс] Я.М. Гриценко. — Режим доступу: https://galinfo.com.ua/news/chomu_v_ukraini_ne_rozvyvayutsya_silskogospodarski_kooperatyvy_108592.html
5. Кооперація — пріоритет №1 у стратегії розвитку громад [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:/mit5na-gromada.org.ua/news/kooperatsiya-prioritet-l-u-strategiyi-rrozvitku-gromad. Html
6. Малік М.Й. Проблемні питання розвитку кооперації та інтеграційних відносин і АПК / М.Й. Малік, Ю.Я. Лузан // Економіка АПК. — 2010. — № 3. — С. 3—9.
7. Непочатенко О.О. Сучасний стан та перспективи розвитку обслуговуючої сільськогосподарської кооперації в Україні / О.О. Непочатенко, О.Т. Прокопчук — [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=zhpumus_2014_84_22
8. Орлатий М.К. Розвиток сільських територій України (1990-2010 роки): моногр. / М.К. Орлатий, І.Ф. Гнибіденко, І.М. Демчак [та ін.] / За ред. М.К. Орлатого. — К.: НДУ "Украгропромпродуктивність", 2012. — 752 с.

T. Ivanova

PUBLIC ADMINISTRATION OF SERVICE CO-OPERATION OF AGRICULTURAL TERRITORIES: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Summary

The article states that deepening of European integration processes in Ukraine requires a new model of public administration of rural areas. The role and importance of service cooperation in the development of rural territories and territorial communities are determined. The world experience of public management with a cooperative co-operation in the conditions of decentralization of power is considered. It is proved that cooperative formations are an effective mechanism for constructing new social relations and solving socio-economic problems of rural territories. Implementation of state policy in the field of public administration of rural areas requires the use of effective models, actions, normative and legal and economic provision of state regulation mechanisms that together will form the preconditions for sustainable development of territories in general, and rural, in particular. Public management of rural areas is closely linked to the problems of choosing effective areas and instruments for ensuring the development of rural communities and service cooperatives as their economic basis. The state policy in this area is oriented on the development of a model for the development of management of rural cooperatives, adapted to the World standards. The formation of cooperative forms of management, including serving co-operatives, is one of the priority directions of the formation of sustainable development of territories. The need for the development of agricultural cooperatives, primarily servicemen, is an objective necessity in market conditions, as they accelerate transformational changes not only in the development of rural areas and communities, but also in the economy of the country as a whole. The problem of developing the service cooperatives of rural areas is a complex social socio-economic problem that requires effort at all levels of governance and the formation of a civil society. Effective functioning of service cooperatives is a guarantee of effective activity not only of cooperation participants, but also ensures the sustainable development of the territory as a whole, and rural areas, in particular.

Keywords: state policy; public administration; rural territories; servicing cooperation; region; sustainable development.

References

1. The International Co-operative Alliance, available at: https://ica.coop/en/thealliance (Accessed 4 September 2018).
2. Buryk, Z.M. (2017), Derzhavne rehuliuvannia staloho rozvytku Ukrainy: teoriia ta praktyka [State regulation of sustainable development of Ukraine: theory and practice], Prostir-M, L'viv, Ukraina.
3. Velychko, A.S. (2013), "Formation of service cooperatives. An effective way of sustainable development of rural areas", Dnipropetr. derzh. ahrarno-ekonom. un-tu:nauk.-teoret., nauk.-prakt. Zhurnal, vol. 2, pp. 201—204.
4. Hrytsenko, M. (2012), "Why do not agricultural cooperatives develop in Ukraine?", available at: https://galinfo.com.ua/news/chomu_v_ukraini_ne_rozvyvayutsya_silskogospodarski_kooperatyvy_108592.html (Accessed 20April 2012).
5. Co-operation is the priority number 1 in the community development strategy, available at: http:/mit5na-gromada.org.ua/news/kooperatsiya-prioritet-l-u-strategiyi-rrozvitku-gromad. Html (Accessed 5April 2015).
6. Malik, M.J. (2010), "Problematic issues of development of cooperation and integration relations and agro-industrial complex", Ekonomika APK, vol. 3, pp. 3—9.
7. Nepochatenko, O.O. (2014), "Current state and prospects of development of service agricultural co-operation in Ukraine", available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=zhpumus_2014_84_22 (Accessed 20 February 2014).
8. Orlatyj, M.K. (2012), Rozvytok sil's'kykh terytorij Ukrainy (1990—2010 roky) [Development of rural areas of Ukraine (1990—2010)], NDU "Ukrahropromproduktyvnist'", Kyiv, Ukraine.

№ 6 2019, стор. 77 - 80

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 951

Відомості про авторів

Т. В. Іванова

д. дердж. упр, професор, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Національний авіаційний університет

T. Ivanova

Doctor of Science in Public Administration, professor, professor of the Department of Management of Foreign Economic Activity of Enterprises, National Aviation University

Як цитувати статтю

Іванова Т. В. Публічне управління обслуговуючою кооперацією сільських територій: проблеми та перспективи розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 6. С. 77–80. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.77

Ivanova, T. (2019), “Public administration of service co-operation of agricultural territories: problems and prospects of development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 77–80. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.77

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.