EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
З. М. Бурик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.81

УДК: 334.732

З. М. Бурик

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У науковій статті проаналізовано відображення у Глобальних цілях сталого розвитку до 2030 року окремі аспекти розвитку територій, зокрема сільських територій, міст та продовольчої безпеки, продуктивності сільського господарства, формування нових виробництв та обслуговуючої кооперації сільських територій. Виявлено особливості та значення обслуговуючої кооперації, як форми господарювання та можливості кооперативних структур для розвитку агросектору і сільських територій. Наведено нормативно-правові основи регулювання обслуговуючої кооперації в Україні: Конституція України, Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон України "Про кооперацію" та інших. Висвітлено ключові цілі та положення Концепції розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018—2020 роки. Охарактеризовано структуру механізму державної підтримки обслуговуючої кооперації сільських територій, складовими якого визначено: нормативно-правову, інституційну, організаційну, фінансову та інформаційну. Важливою визначено фінансову складову, яка виявляється через пільгове оподаткування та субсидування, кредитування, виділення коштів на підтримку кооперації через державні цільові програми.

Ключові слова: державна підтримка; обслуговуюча кооперація; цілі сталого розвитку; сільські території.

Література

1. Гончарук І.В. Роль сільськогосподарських кооперативів у забезпеченні сталого розвитку сільських територій Вінницької області / І.В. Гончарук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. — 2017. — № 8. — С. 56—67.
2. Господарський кодекс України № 436-IV від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
3. Земельний кодекс України № 1012-VIII від 18.02.2016 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1012-19
4. Конституція України від 28.06.1996 із змінами і доповненнями станом на 2016 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
5. Кооперація як інструмент сталого розвитку сільських територій // Інфоіндустрія. — 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://infoindustria.com.ua/kooperatsiya-yak-instrument-stalogo-rozvitku-silskih-teritoriy/
6. Маркович Н.В. Регіональні тенденції соціально-економічного розвитку сільських територій Львівщини в умовах глобалізації / Н.В. Маркович // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — 2014. — №1. — С. 200—209.
7. Притула Х. М. Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України / Х. Притула, В. Борщевський, В. Крупін, І. Куліш / Інститут регіональних досліджень НАН України. — 2011. — 60 с.
8. Про кооперацію: Закон України від 10.07.2003 № 1087-IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-15
9. Прокопчук О.А. Кооперація як чинник сталого розвитку сільських територій / О.А. Прокопчук, М.І. Яремова // Кооперативні читання: 2014: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 27—29 берез. 2014 р. — Житомир: ЖНАЕУ, 2014. — С. 273—277.
10. Про схвалення Концепції розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки: Закон України від 13 вересня 2017 р. № 664-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/664-2017-%D1%80
11. Розвиток кооперативного руху в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u169/tezi_dopovidey_1.pdf
12. Сергій П. Інноваційний розвиток обслуговуючої кооперації сільських територій: публічно-управлінський аспект / С. Приліпко // Державне управління та місцеве самоврядування. — 2018. — № 2. — С.102—108.
13. Торосян Г.А. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація як стратегічний напрям у контексті соціально-економічного розвитку сільських територій / Г.А. Торосян // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. — 2016. — С. 45—48.
14. Цілі сталого розвитку 2016—2030. Національна доповідь [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia

Z. Buryk

STATE SUPPORT OF SERVICE COOPERATIVES OF RURAL AREAS IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

The scientific article analyzes the reflection in the Global Sustainable Development goals by 2030 of certain aspects of the development of territories, in particular rural areas, cities and food security, agricultural productivity, the formation of new productions, an increase in the overall level of investment in agricultural production, the creation of new innovative forms of production organization and servicing cooperation of rural territories, increase of productivity of agricultural production.
The peculiarities and significance of service cooperation as a form of management and the possibilities of cooperative structures for the development of agro-sectors and rural territories, in particular: the possibility of organizing large-scale production with a high level of sales, the possibility of obtaining various forms of state support, the role of cooperatives in raising the level of employment of rural areas.
The normative and legal bases of regulation of service cooperation in Ukraine are presented: the Constitution of Ukraine, the Commercial Code of Ukraine, the Civil Code of Ukraine, the Law of Ukraine "On Cooperation" and others. The key goals and provisions of the Concept for the Development of Farmers and Agricultural Cooperatives for 2018—2020 are highlighted as the main strategic document aimed at creating the necessary organizational, material, regulatory environment and environment to stimulate the development of service cooperatives and agriculture in general.
The structure of the mechanism of state support of service cooperation of rural territories, the components of which are defined: normative-legal, institutional, organizational, financial and informational. An important financial component is identified, which is manifested through preferential taxation and subsidies, lending, and the allocation of funds to support co-operation through state-targeted programs.
According to the results of the research, it has been established that today, in Ukraine, the leading documents by which the mechanisms of state support of service cooperatives of rural areas are built are: the Law of Ukraine "On Cooperation", the Commercial Code of Ukraine, the Land Code of Ukraine, the Tax Code of Ukraine, the Concept of development of farms and agricultural cooperatives for 2018—2020 years. At the same time, financial support mechanisms for servicing cooperatives are not sufficiently expressed.

Keywords: state support; serving cooperation; goals of sustainable development; rural territories.

References

1. Honcharuk, I. V. (2017), "The role of agricultural cooperatives in ensuring the sustainable development of rural areas of the Vinnytsia region", Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 7, pp. 56—57.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "The Commercial Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (Accessed 25 Feb 2019).
3. Verkhovna Rada of Ukraine (2016), "On Amendments to the Land Code of Ukraine on Land Bidding", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1012-19 (Accessed 25 Feb 2019).
4. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 25 Feb 2019).
5. Info Industry (2018), "Cooperation as an instrument for the sustainable development of rural areas", available at: http://infoindustria.com.ua/kooperatsiya-yak-instrument-stalogo-rozvitku-silskih-teritoriy/ (Accessed 25 Feb 2019).
6. Markovych, N. V. (2014), " Regional tendencies of social and economic development of rural areas of Lviv region in the conditions of globalization", Problemy teorii ta metodolohii bukhhalters'koho obliku, kontroliu i analizu, vol. 1, pp. 200—209.
7. Prytula, Kh. M. Borschevskyj, V. V. Krupin, V. Ye. and Kulish, I. M. (2011), Problemy ta perspektyvy rozvytku sil's'kykh terytorij Ukrainy [Problems and prospects of development of rural territories of Ukraine], Instytut rehional'nykh doslidzhen NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), Law of Ukraine "About cooperation", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-15 (Accessed 25 Feb 2019).
9. Prokopchuk, O. A. and Yaremova, M. I. (2014), "Cooperation as a factor in the sustainable development of rural areas", Kooperatyvni chytannia: 2014: materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf. [Cooperative readings: 2014: materials Allukr. sci. pract. conf.], ZhNAEU, Zhytomyr, Ukraine, 27—29 march, pp. 273—277.
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), Law of Ukraine "On Approval of the Concept of Development of Farmers and Agricultural Cooperatives for 2018—2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/664-2017-%D1%80 (Accessed 25 Feb 2019).
11. NUBIP (2016), "Development of cooperative movement in Ukraine", available at: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u169/tezi_dopovidey_1.pdf (Accessed 25 Feb 2019).
12. Serhij, P. (2018), "Innovative development of the service cooperation of rural areas: the public management aspect", Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol. 2, рр. 102—108.
13. Torosian, H. A. (2016), "Agricultural service cooperatives as a strategic direction in the context of socio-economic development of rural areas", Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, pp. 45—48.
14. UN House in Ukraine (2017), "Sustainable Development Goals 2016—2030. National report", available at: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/ (Accessed 25 Feb 2019).

№ 6 2019, стор. 81 - 86

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 832

Відомості про авторів

З. М. Бурик

д. дердж. упр, старший викладач кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування, ЛРІДУ НАДУ при Президентові України

Z. Buryk

Doctor of Public Administration, Senior Lecturer of the Department of Regional Administrationand local government of LRIDA NAPA under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Бурик З. М. Державна підтримка обслуговуючої кооперації сільських територій в контексті сталого розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 6. С. 81–86. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.81

Buryk, Z. (2019), “State support of service cooperatives of rural areas in the context of sustainable development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 81–86. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.81

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.